Giáo án buổi chiều Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 11 - Năm học 2009-2010 - Lưu Văn Đởu

doc14 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án buổi chiều Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 11 - Năm học 2009-2010 - Lưu Văn Đởu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 11: Thöù tư ngaøy 11 thaùng 11 naêm 2009
AÂM NHAÏC: Coâ Thuyeát daïy
TOAÙN:
LUYEÄN TAÄP. 
 I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
	- - Kó naêng tröø hai soá thaäp phaân.
- Bieát tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp coäng vaø tröø caùc soá thaäp phaân.
- Caùch tröø moät soá cho moät toång. 
- Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, vaän duïng ñieàu ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng.
II. CHUAÅN BÒ: Baûng phuï, baûng con.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1’
4’
1’
27’
2’
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
Hoïc sinh söûa baøi 1, 2, 
Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Luyeän taäp.
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh naém vöõng kó naêng tröø hai soá thaäp phaân, bieát tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp coäng vaø tröø caùc soá thaäp phaân
  Baøi 1:Vôû baøi taäp naâng caotrang 64	
Giaùo vieân theo doõi caùch laøm cuûa hoïc sinh 
Giaùo vieân nhaän xeùt kó thuaät tính.
- Giaùo vieân chaám chöõa baøi nhaän xeùt boå sung - ghi ñieåm.
  Baøi 2: Vôû baøi taäp naâng caotrang 64
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh oân laïi ghi nhôù caùch tìm soá haïng, soá bò tröø, soá tröø tröôùc khi laøm baøi.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
	+	Tìm soá haïng
	+	Soá bò tröø
	+	Soá tröø
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh caùch tröø moät soá cho moät toång.
  Baøi 3: Vôû baøi taäp naâng caotrang 64
Löu yù hoïc sinh hay laøm
Giaùo vieân choát laïi böôùc tính ñuùng.
 Baøi 4:
- Giaùo vieân choát:
5. Cuûng coá daën doø:
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoïc sinh söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng caù nhaân.
Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi.
Caû lôùp laøm baøi.
Söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi
Caû lôùp laøm baøi.
Söûa baøi.
Neâu ghi nhôù: tìm soá haïng, soá bò tröø, soá tröø.
Lôùp nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
Hoïc sinh ñoïc kyõ toùm taét.
Phaân tích ñeà.
Hoïc sinh giaûi.
2hoïc sinh laøm baøi treân baûng nhoùm 
Lôùp söûa baøi – Laàn löôït neâu töøng böôùc.
Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh laøm baøi.
Hoïc sinh söûa baøi 
- Hs laéng nghe – ghi nhaän.
KHOA HOÏC:
OÂN TAÄP: CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOÛE (tieát 2). 
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
	- Xaùc ñònh ñöôïc giai ñoïan tuoåi daäy thì treân sô ño söï phaùt trieån cuûa con ngöôøi töø luùc môùi sinh ñeán khi tröôûng thaønh. Khaéc saâu ñaëc ñieåm cuûa tuoåi daäy thì. - Veõ hoaëc vieát ñöôïc sô ñoàcach1 phoøng traùnh caùc beänh: Beänh soát reùt, soát xuaát huyeát, vieâm naõo, vieâm gan A, vieâm gan B vaø HIV/ AIDS.
	- Nhaän ra ñöôïc beänh keå treân laây lan thaønh dòch nhö theá naøo.
	- GD hoïc sinh baûo veä söùc khoûe vaø an toaøn cho baûn thaân vaø cho moïi ngöôøi.
II. CHUAÅN BÒ: Caùc sô ñoà trong SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1’
4’
 1’
27’
2’
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: OÂn taäp: Con ngöôøi vaø söùc khoûe 
Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm.
3. Giôùi thieäu baøi môùi:	
 OÂn taäp: Con ngöôøi vaø söùc khoûe (tieát 2).
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Troø chôi “Baét tay laây beänh”.
 Böôùc 1: Toå chöùc höôùng daãn.
Giaùo vieân choïn ra 2 hoïc sinh (giaû söû 2 em naøy maéc beänh truyeàn nhieãm), Giaùo vieân khoâng noùi cho caû lôùp bieát vaø nhöõng ai baét tay vôùi 2 hoïc sinh seõ bò “Laây beänh”.
Yeâu caàu hoïc sinh tìm xem trong moãi laàn ai ñaõ baét tay vôùi 2 baïn naøy.
 Böôùc 2: Toå chöùc cho hoïc sinh thaûo luaän.
® Giaùo vieân choát + keát luaän: Khi coù nhieàu ngöôøi cuøng maéc chung moät loaïi beänh laây nhieãm, ngöôøi ta goïi ñoù laø “dòch beänh”. Ví duï: dòch cuùm, ñaïi dòch HIV/ AIDS
v	Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh veõ tranh vaän ñoäng.
 Böôùc 1: Laøm vieäc caù nhaân.
Giaùo vieân theo doõi, giuùp ñôõ hoïc sinh.
	Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp.
Giaùo vieân daën hoïc sinh veà nhaø noùi vôùi boá meï nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaø treo tranh ôû choã thuaän tieän, deã xem.
5. Cuûng coá daën doø:
Theá naøo laø dòch beänh? Neâu ví duï?
Xem laïi baøi + vaän duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc. Chuaån bò: Tre, Maây, 
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc
Hoïc sinh traû lôøi.
Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm.
Moãi hoïc sinh hoûi caàm giaáy, buùt.
• Laàn thöù nhaát: ñi baét tay 2 baïn roái ghi teân caùc baïn ñoù (ñeà roõ laàn 1).
• Laàn thöù hai: ñi baét tay 2 baïn khaùc roài ghi teân caùc baïn ñoù (ñeà roõ laàn 2).
• Laàn thöù 3: ñi baét tay 2 baïn khaùc nöõa roài ghi teân caùc baïn ñoù (ñeà roõ laàn 3).
Hoïc sinh ñöùng thaønh nhoùm nhöõng baïn bò beänh.
• Qua troø chôi, caùc em ruùt ra nhaän xeùt gì veà toác ñoä laây truyeàn beänh?
• Em hieåu theá naøo laø dòch beänh?
• Neâu moät soá ví duï veà dòch beänh maø em bieát?
Hoaït ñoäng caù nhaân.
Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân nhö ñaõ höôùng daãn ôû muïc thöïc haønh trang 40 SGK.
Moät soá hoïc sinh trình baøy saûn phaåm cuûa mình vôùi caû lôùp
- Hs traû lôøi – lôùp nhaän xeùt boå sung.
- Hs laéng nghe – ghi nhaän.
LUYEÄN VIEÁT:
THÖÏC HAØNH VIEÁT ÑUÙNG VIEÁT ÑEÏP BAØI 11, BAØI 12
 I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
-Vieát ñuùng kích thöôùc ,kieåu chöõ , côû chöõ nhoû , chöõ hoa ñuùng qui ñònh.
-Reøn kó naêng vieát ñuùng , vieát ñeïp cho Hs.
-Bieát caùch trình baøy caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ truyeän nguõ ngoân Vieät Nam - vieát hoa teân taùc giaû vaø vieát ñuùng vò trí : Goùc beân phaûi saùt döôùi ñoaïn vaên trích cuûa taùc giaû Huyønh Vaên Ngheä vaø teân taùc giaû ngöôøi nöôùc ngoaøi Maéc-xin Gooùc- ki.
II.CHUAÅN BÒ:
 -Maãu chöõ cuûa boä qui ñònh.Vôû thöïc haønh vieát ñuùng, vieát ñeïp
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
TG
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
2’
10’
20’
3’
HÑ1:Baøi cuõ.
Kieåm tra söï chuaån bò cuûa Hs.
Gv nhaän xeùt KL-giôùi thieäu baøi.
HÑ2:Höôùng daãn luyeän vieát.
*Gv yeâu caàu Hs ñoïc caùc caâu , ñoaïn trong vôû caàn luyeän vieát .
* Gv neâu caâu hoûi yeâu caàu Hs traû lôøi ñeå tìm hieåu noäi dung caâu , baøi vieát, teân taùc giaû...
*Gv yeâu caàu Hs traû lôøi caùch trình baøi thô , caùc chöõ vieát hoa , kích thöôùc caùc con chöõ , khoaûng caùch chöõ ...
 -Gv nhaän xeùt keát luaän .
HÑ3:Thöïc haønh vieát.
Gv nhaéc nhôû Hs tröôùc khi vieát.
Gv theo doõi giuùp ñôõ Hs yeáu.
Gv thu moät soá chaám vaø nhaän xeùt caùc loãi thöôøng maéc cuûa Hs.
HÑ4:Cuûng coá daën doø:
Gv nhaän xeùt giôø hoïc .
 -Hs chuaån bò kieåm tra cheùo cuûa nhau, baùo caùo keát quaû.
 -Hs ñoïc noái tieáp baøi ôû vôû 
 -Hs traû lôøi caâu hoûi theo yeâu caàu cuûa Gv.
 -Lôùp nhaän xeùt boå sung.
 - Hs laéng nghe-ghi nhôù.
-Hs laéng nghe 
- Thöïc haønh vieát baøi vaøo vôû.
-Hs laéng nghe chöõa loãi cuûa mình.
 -Hs chuaån bò baøi ôû nhaø.
 - Hs laéng nghe – ghi nhaän.
Thöù saùu ngaøy 13 thaùng 11 naêm 2009
ÑÒA LÍ:
LAÂM NGHIEÄP VAØ Thuû s¶n. 
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
	- Naém ñaëc ñieåm chuû yeáu cuûa ngaønh laâm ngieäp, thuû s¶n nöôùc ta cuøng caùc hoaït ñoäng trong ngaønh laâm, thuû s¶n. 
- Reøn kyõ naêng söû duïng sô ñoà, bieåu ñoà, löôïc ñoà ñeå tìm hieåu veà caùc ngaønh laâm nghieäp, thuû s¶n nöôùc ta, böôùc ñaàu nhaän xeùt veà cô caáu vaø phaân boá cuûa ngaønh laâm nghieäp vaø thuyû saûn. 
II. CHUAÅN BÒ:
- Baûn ñoà.Tranh aûnh veà troàng vaø baûo veä röøng, khai thaùc vaø cheá bieán goã, caù, toâm.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 3’
1’
28’
 3’
 1. Baøi cuõ: - Giaùo vieân neâu caâu hoûi yeâu caàu Hs traû lôøi.
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
2. Giôùi thieäu baøi môùi:
 “Laâm nghieäp vaø Thuû s¶n”.
3. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
HÑ 1: Laâm nghieäp goàm nhöõng hoaït ñoäng naøo? Phaân boá ôû ñaâu?
® KL: Laâm nghieäp goàm coù caùc hoaït ñoäng troàng vaø baûo veä röøng, khai thaùc goã vaø caùc laâm saûn khaùc, cheá bieán goã vaø laâm saûn.
HÑ 2: Tieáp tuïc tìm hieåu noäi dung 1.
+ Gôïi yù: Caùch QS vaø TLCH.
1/ So saùnh chieàu cao caùc coät.
2/ Löu yù: 
=
+
Toång dieän Dieän tích Dieän tích
tích röøng röøng töï röøng troàng
 nhieân
3/ Giaûi thích vì sao coù giai ñoaïn dieän tích röøng giaûm , coù giai ñoaïn dieän tích röøng taêng?
® Keát luaän ñieàu gì?
HÑ 3: Tieáp theo noäi dung 1.
Phöông phaùp: Söû duïng löôïc ñoà, hoûi ñaùp.
® Choát yù.
HÑ4: Thuû s¶n goàm nhöõng hoaït ñoäng naøo? Phaân boá ôû ñaâu?. 
Thuûy saûn goàm nhöõng loaøi naøo?
® Keát luaän:
+ Ngö nghieäp goàm coù ñaùnh baét vaø nuoâi troàng thuûy saûn.
+ Saûn löôïng thuûy saûn ngaøy caøng taêng.
+ Ñaùnh baét nhieàu hôn nuoâi troàng.
+ 1 soá loaïi thuûy saûn ñang ñöôïc nuoâi nhieàu.
+ Ngaønh thuûy saûn phaùt trieån maïnh vuøng ven bieån vaø nôi coù nhieàu soâng, hoà.
4. Cuûng coá daën doø: 
Chuaån bò: “Coâng nghieäp”.
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
 - Häc sinh tr×nh bµy theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. Líp nhËn xÐt bæ sung.
• Chæ treân löôïc ñoà vuøng phaân boá gia suùc, gia caàm chuû yeáu.
Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
+ Quan saùt hình 1 vaø TLCH/ SGK.
+ Nhaéc laïi.
Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp.
+ Quan saùt baûng soá lieäu vaø traû lôøi caâu hoûi/ SGK.
+ Hoïc sinh thaûo luaän vaø TLCH.
+ Trình baøy.
+ Boå sung.
Töø 1980 ñeán 1995: dieän tích röøng giaûm do khai thaùc böøa baõi, quaù möùc.
Töø 1995 ñeán 2002, dieän tích röøng taêng do nhaân daân ta tích cöïc troàng vaø baûo veä.
Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
+ Quan saùt löôïc ñoà (hình 2 vaø traû lôøi caâu hoûi/ SGK).
+ Trình baøy keát quaû, chæ treân baûn ñoà nhöõng nôi coøn nhieàu röøng, ñieåm cheá bieán goã.
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.
Caù, toâm, cua, oác, möïc, trai, ngheâu, soø, heán, taûo,
+ Quan saùt bieåu ñoà/ 87 vaø traû lôøi caâu hoûi.
+ Trình baøy keát quaû vaø chæ baûn ñoà caùc vuøng ñaùnh baét nhieàu caù toâm, caùc vuøng nuoâi troàng thuûy saûn.
+ Nhaéc laïi.
- Ñoïc ghi nhôù/ 87.
- Hs laéng nghe – ghi nhaän.
TOAÙN:
NHAÂN MOÄT SOÁ THAÄP VÔÙI MOÄT SOÁ TÖÏ NHIEÂN.
 I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
	- Naém ñöôïc quy taéc nhaân moät soá thaäp vôùi moät soá töï nhieân.
- Böôùc ñaàu hieåu yù nghóa nhaân moät soá thaäp vôùi moät soá töï nhieân.
- Bieát giaûi baøi toaùn coù pheùp nhaân moät soá thaäp phaân vôùi moät soá töï nhieân.
- Giaùo duïc hoïc sinh tính toaùn caån thaän, tính toaùn chính xaùc.
II. CHUAÅN BÒ: Baûng nhoùm.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
4’
1’
27’
 3’
 1. Baøi cuõ: 
Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
2. Giôùi thieäu baøi môùi: Nhaân moät soá thaäp phaân vôùi moät soá töï nhieân.
3. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh naém ñöôïc quy taéc nhaân moät soá thaäp phaân vôùi moät soá töï nhieân
 Giaùo vieân neâu ví duï 1: Coù 3 ñoaïn daây daøi nhö nhau. Moãi ñoaïn daøi 1,2 m. Hoûi 3 ñoaïn daøi bao nhieâu meùt.
• Giaùo vieân choát laïi.
+ Neâu caùch nhaân töø keát quaû cuûa hoïc sinh.
• Giaùo vieân neáu ví duï 2: 3,2 ´ 14
• Giaùo vieân nhaän xeùt.
• Giaùo vieân choát laïi töøng yù, daùn ghi nhôù leân baûng.
+ Nhaân nhö soá töï nhieân.
+ Ñeám ôû phaàn thaäp phaân.
+ Duøng daáu phaåy taùch töø phaûi sang traùi ôû phaàn tích chung.
Giaùo vieân nhaán maïnh 3 thao taùc trong qui taéc: nhaân, ñeám, taùch.
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh luyeän taäp nhaân moät soá thaäp phaân vôùi moät soá töï nhieân. Giaûi baøi toaùn vôùi nhaân moät soá thaäp phaân vôùi moät soá töï nhieân.
 Baøi 1:
• Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà, laàn löôït thöïc hieän pheùp nhaân trong vôû.
• Giaùo vieân choát laïi, löu yù hoïc sinh ñeám, taùch.
Goïi moät hoïc sinh ñoïc keát quaû.
	Baøi 2: (Höôùng daãn hoïc sinh khaù gioûi laøm)
Giaùo vieân yeâu caàu vaøi hoïc sinh phaùt bieåu laïi quy taùc nhaân moät soá thaäp phaân vôùi moät soá töï nhieân.
- Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung - ghi ñieåm.
	Baøi 3:
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi coâng thöùc tính chu vi HCN.
Giaùo vieân höôùng daãn: Tính chieàu daøi cuûa taám bìa – AÙp duïng coâng thöùc tính P ñeå tính P taám bìa.
 - Giaùo vieân chaám chöõa baøi nhaän xeùt boå sung - ghi ñieåm.
	Baøi 4:(Höôùng daãn hoïc sinh khaù gioûi laøm)
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà.
Môøi moät baïn leân baûng laøm baøi.
• Giaùo vieân nhaän xeùt.
4. Cuûng coá daën doø.
- Yeâu caàu Hs nhaéc laïi quy taéc nhaân 
Chuaån bò: Nhaân soá thaäp phaân vôùi 10, 100,...
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Hs nªu quy t¾c 
Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.
Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Phaân tích ñeà.
 (Veõ sô ñoà hoaëc toùm taét baèng kyù hieäu).
Hoïc sinh thöïc hieän pheùp tính.
	1,2 + 1,2 + 1,2 = 3,6 (1)
	1,2 ´ 3 = 3,6 	 (2) 
	12 ´ 3 = 36 dm = 3,6 m (3) 	
Hoïc sinh laàn löôït giaûi thích vôùi 3 caùch tính treân – So saùnh keát quaû.
Hoïc sinh choïn caùch nhanh vaø hôïp lyù.
Hoïc sinh thöïc hieän ví duï 2.
1 hoïc sinh thöïc hieän treân baûng.
Caû lôùp nhaän xeùt.
Hoïc sinh neâu ghi nhôù.
Laàn löôït hoïc sinh ñoïc ghi nhôù.
Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.
Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh laøm baøi.
Hoïc sinh söûa baøi.
Caû lôùp nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh laøm baøi.
Hoïc sinh söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.
Phaân tích ñeà – Toùm taét.
Hoïc sinh giaûi.
Hoïc sinh söûa baøi.
Hoïc sinh ñoïc ñeà – phaân tích.
Caû quaûng ñöôøng: 200 km.
Laàn 1: 1 giôø : 40,22 km
	 3 giôø	 : ? km 
 Coøn ñi tieáp : ? km 	
Hoïc sinh laøm baøi.Lôùp nhaän xeùt.
- Hs neâu 
- Hs laéng nghe – ghi nhaän.
TOAÙN:
OÂN TAÄP CHUNG. 
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
	- Bieát coäng tröø soá thaäp phaân, ( Vieát phaân soá thaäp phaân thaønh soá thaäp phaân). Tính giaù trò bieåu thöùc.
- Tìm moät thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp coäng vaø tröø. 
- Caùch tröø moät soá cho moät toång. Giaûi toaùn coù lieân quan ñeán chu vi hình tam giaùc.
- Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, vaän duïng ñieàu ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng.
II. CHUAÅN BÒ: baûng nhoùm.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1’
4’
1’
27’
2’
Oån ñònh:
Baøi cuõ: 
Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Luyeän taäp chung.
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh cuûng coá kó naêng coäng tröø hai soá thaäp phaân. Tính giaù trò bieåu thöùc vaø tìm moät thaønh phaân chöa bieát cuûa pheùp coäng vaø tröø
  Baøi 1:
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi caùch coäng, tröø soá thaäp phaân.
Giaùo vieân nhaän xeùt kó thuaät tính coäng, tröø hai soá thaäp phaân vieát phaân soá thaäp phaân.
  Baøi 2:Giaùo vieân cho Hs oân laïi caùch tính giaù trò bieåu theâtsau ñoù ñieàn daáu thích hôïp .
Giaùo vieân theo doõi hoïc sinh laøm baøi caùch thöù töï thöïc hieän pheùp tính. Tính giaù trò bieåu thöùc.
Baøi 3:Giaùo vieân cho Hs nhaéc laïi quy taéc tìm x.
Löu yù hoïc sinh coù nhöõng tröôøng hôïp sai.
Tìm soá haïng, soá bò tröø.
v	Hoaït ñoäng 2: H daãn hoïc sinh caùch tröø moät soá cho moät toång Giaûi toaùn coù lieân quan ñeán chu vi hình tam giaùc .Baøi 4.
- Giaùo vieân chaám chöõa baøi nhaän xeùt boå sung - ghi ñieåm.
5. Cuûng coá daën doø:
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung
Nhaän xeùt tieát hoïc 
- Häc sinh tr×nh bµy theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. Líp nhËn xÐt bæ sung.
Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh laøm baøi.
Hoïc sinh söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc ñeà, xaùc ñònh daïng tính (tính giaù trò cuûa bieåu thöùc).
Hoïc sinh laøm baøi
Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh laøm baøi. Trình baøy
Lôùp nhaän xeùt.
Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch laøm 
Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh laøm baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
- Hoïc sinh nhaéc laïi.
- Hs laéng nghe – ghi nhaän.	
HÑTT: Thi tìm hieåu theá giôùi quanh em
Theo hÖ thèng c©u hái sau:
C©u1: Em h·y ®iÒn c¸c tõ cßn thiÕu vµo chç trèng
"..............lµ ®Çu c©u chuyÖn" ( MiÕng trÇu )
C©u2 : §Çu n¨m míi ng­êi ®Õn nhµ ®Çu tiªn ®­îc gäi lµ g×?	( §Ëp ®Êt hoÆc x«ng nhµ )
C©u 3: Thø b¸nh kh«ng thÓ thiÕu trong ngµy tÕt?	( B¸nh ch­ng)
C©u 4: Ng­êi phô n÷ th­êng mÆc trang phôc nµy trong c¸c ngµy lÔ lín?	( ¸o dµi)
C©u 5: Em h·y ®iÒn tõ cßn thiÕu vµo chç chÊm cho thÝch hîp
Nh©n d©n ta cã phong tôc
"Trai ®Õn tuæi dùng nhµ
G¸i ®Õn tuæi.........."	( G¶ chång; lÊy chång )
C©u 6: Em h·y ®iÒn tõ cßn thiÕu vµo chç chÊm
"C¶ n¨m ®­îc r»m th¸ng b¶y,c¶ th¶y ®­îc............."	( r»m th¸ng giªng )
C©u 7: §Òn Qu¶ S¬n Di tÝch lÞch sö Quèc gia t¹i x· Båi S¬n lµ n¬i t­ëng nhí c«ng lao to lín cña ai?
( Lý NhËt Quang)
C©u8: T­îng ®µi c¸ch m¹ng ë thÞ trÊn §« L­¬ng ghi dÊu Ên phong trµo c¸ch m¹ng vµ cuéc khëi nghÜa §« L­¬ng vµo ngµy th¸ng n¨m nµo?	( 31/ 01/1941)
C©u 9: §©y lµ n¬i ghi dÊu Ên chiÕn c«ng cña qu©n d©n §« L­¬ng, lµ n¬i 12 c« g¸i ®É chiÕn ®Êu vµ hi sinh ngµy 31/ 10/1968?	( Tru«ng Bån x· Mü S¬n)
C©u 10: Quª h­¬ng cña ChñTÞch Hå ChÝ Minh thuéc x· huyÖn nµo cña tØnh NghÖ An?
( X· Kim Liªn- Nam §µn)
C©u 11: §Òn thê An D­¬ng V­¬ng di tÝch lÞch sö Quèc gia thuéc ngän nói nµo cña huyÖn DiÔn Ch©u?	( Nói Mé D¹)
C©u 12: Nhµ m¸y xi m¨ng §« L­¬ng ®ang x©y dùng ®ãng ë x· nµo?	( X· Bµi S¬n)
C©u 13: LÔ héi §øc Hoµng ®­îc tæ chøc vµo thêi gian nµo hµng n¨m?	( 16/1 ¢m lÞch)
C©u 14: §Òn Qu¶ S¬n thê ai?	( Uy Minh V­¬ng- Lý NhËt Quang)
C©u 15: NghÜa Trang liÖt sÜ huyÖn §« L­¬ng ®ãng ë x· nµo?	( X· §µ S¬n)
C©u 16: Khu c«ng nghiÖp §« L­¬ng ®­îc x©y d÷ng trªn quèc lé nµo?	(Quèc lé 7B)
C©u 17: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm:
5m2 55cm2 = .................cm2 	 (50 055)
C©u 18: Khi bá bít1,2,3,.... ch÷ sè 0 ë bªn ph¶i phÇn thËp ph©n cña sè thËp ph©n th× sè ®ã sÏ nh­ thÕ nµo? 	( Gi÷ nguyªn gi¸ trÞ)
C©u 19: gÊp bao nhiªu lÇn? 	(10 lÇn)
C©u 20: ViÕt tiÕp vµo chç chÊm cho thÝch hîp:
	Trong hai ph©n sè (kh¸c 0) cã tö sè b»ng nhau, ph©n sè nµo cã mÉu sè bÐ h¬n th× ph©n sè ®ã ..... 	 (§¸p ¸n: lín h¬n)
C©u 21: Cho sè thËp ph©n: 23,157
	DÞch chuyÓn dÊu phÈy sang ph¶i hai hµng th× ch÷ sè 5 ë hµng nµo cña sè míi?
 (§¸p ¸n: hµng ®¬n vÞ)
Thöù bảy ngaøy 14 thaùng 11 naêm 2009
Kû thuËt:
Röa dông cô nÊu ¨n vµ ¨n uèng
 I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
- Nªu ®­îc t¸c dông cña viÖc röa s¹ch dông cô nÊu ¨n vµ ¨n uèng trong gia ®×nh
- BiÕt c¸ch röa s¹ch dông cô nÊu ¨n vµ ¨n uèng trong gia ®×nh 
- Cã ý thøcgióp gia ®×nh röa s¹ch dông cô gia ®×nh khi ¨n uèng xong 
II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
TG
 Ho¹t ®éng d¹y
 Ho¹t ®éng häc
3’
15’
15’
2’
 1. KiÓm tra bµi cò:
Nªu t¸c dông cña viÖc bµy mãn ¨n vµ dông cô ¨n uèng
Gv nhËn xÐt
 2. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi
H§1: quan s¸t nhËn xÐt
HD häc sinh quan s¸t nhËn xÐt
Cho H s quan s¸t h×nh a,b,c Sgk thao luËn nhãm nªu tr×nh tù cña viÖc röa b¸t sau khi ¨n
? Theo em nh÷ng dông cô dÝnh mì,cã mïi tanh ta nªn röa tr­íc hay sau
H§2: Liªn hÖ thùc tÕ
- Giaùo vieân neâu caâu hoûi yeâu caàu Hs liªn hÖ thùc traû lôøi.
- Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung .
 Cho H s liªn hÖ c¸ch röa b¸t ë nhµ
Gv nhËn xÐt nh¾c nhë
Gv nh¾c nhë häc sinh ý thøc röa s¹ch sÏ sau khi ¨n
Cñng cè dÆn dß:
 - Gv nhËn xÐt tiÕt häc 
Hs tra lêi
Hs th¶o luËn nhãm vµ nªu
H s tr¶ lêi
H s liªn hÖ tr×nh bµy
- Häc sinh tr×nh bµy theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. Líp nhËn xÐt bæ sung.
- Hs laéng nghe – ghi nhaän.
KHOA HOÏC:
TRE, MAÂY, SONG. 
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
	- Hoïc sinh coù khaû naêng laäp baûng so saùnh: ñaëc ñieåm vaø öùng duïng cuûa tre, maây, song, nhaän ra ñöôïc moät soá ñoà duøng haèng ngaøy laøm baèng tre, maây, song. 
- Hoïc sinh neâu ñöôïc caùch baûo quaûn caùc ñoà duøng baèng tre, maây, song ñöôïc söû duïng trong gia ñình..
- Giaùo duïc hoïc sinh coù yù thöùc tieát kieäm, baûo quaûn caùc ñoà duøng trong gia ñình.
II. CHUAÅN BÒ: Hình veõ trong SGK ..
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
4’
28’
3’
1. Baøi cuõ: OÂn taäp: Con ngöôøi vaø söùc khoûe.
• Keå teân caùc beänh ñaõ hoïc? Neâu caùch phoøng choáng moät beänh?
® Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm.
2. Giôùi thieäu baøi môùi: 
Tre, Maây, Song.
3. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK.
 * Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn.
Giaùo vieân phaùt cho caùc nhoùm phieáu baøi taäp.
 * Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm.
 * Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp.
Giaùo vieân choát.
 Hoaït ñoäng 2: Q saùt vaø thaûo luaän.
 * Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm.
 * Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp.
Giaùo vieân yeâu caàu caû lôùp cuøng thaûo luaän caùc caâu hoûi trong SGK.
® Giaùo vieân choát + keát luaän: Laø vaät lieäu phoå bieán.
• Saûn phaåm cuûa caùc vaät lieäu naøy raát ña daïng vaø phong phuù.
• Ñoà duøng caàn sôn daàu ñeå baûo quaûn choáng aåm moác.
4. Cuûng coá daën doø:
Xem laïi baøi + Hoïc ghi nhôù.
Chuaån bò: “Saét, gang, theùp”.
Nhaän xeùt tieát hoïc 
.
Hoïc sinh neâu traû lôøi + môøi baïn nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.
Hoïc sinh ñoïc thoâng tin coù trong SGK, keát hôïp vôùi kinh nghieäm caù nhaân hoaøn thaønh phieáu.
Tre
Maây, song
Ñaëc ñieåm
- moïc ñöùng, thaân troøn, roãng beân trong, goàm nhieàu ñoát, thaúng hình oáng
- cöùng, ñaøn hoài, chòu aùp löïc vaø löïc caêng
- caây leo, thaân goã, daøi, khoâng phaân nhaùnh
- daøi ñoøn haøng traêm meùt
ÖÙng duïng
- laøm nhaø, noâng cuï, doà duøng
- troàng ñeå phuû xanh, laøm haøng raøo baøo veä
- laøm laït, ñan laùt, laøm ñoà myõ ngheä
- laøm daây buoäc, ñoùng beø, baøn gheá
Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû, caùc nhoùm khaùc boå sung.
Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân, lôùp.
Nhoùm tröôûng ñieàu khieån quan saùt hình 4, 5, 6, 7 trang 41 SGK, noùi teân ñoà duøng vaø vaät lieäu taïo neân ñoà duùng ñoù.
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy + nhoùm khaùc boå sung.
Hình
Teân saûn phaåm
Teân vaät lieäu
4
- Ñoøn gaùnh
- OÁng ñöïng nöôùc
Tre
OÁng tre
5
- Boä baøn gheá tieáp khaùch
Maây
6
- Caùc loaïi roå
Tre
7
Thuyeàn nan, caàn caâu, soït, nhaø, chuoàng lôïn, thang, choõng, saùo, tay caàm coái xay
Tre
Keå nhöõng ñoà duøng laøm baèng tre, maâu, song maø baïn bieát?
Neâu caùch baûo quaûn nhöõng ñoà duøng baèng tre, maây song coù trong nhaø baïn?
- Hs nhaéc laïi baøi .
- Hs laéng nghe – ghi nhaän.
LÒCH SÖÛ:
OÂN TAÄP
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
	- Hoïc sinh cuûng coá laïi kieán thöùc veà moác thôøi gian, söï kieän lòch söû tieâu bieåu nhaát 1858 – 1945)
	- Nhôù vaø thuaät laïi caùc söï kieän lòch söû tieâu bieåu nhaát töø (1858 – 1945), neâu ñöôïc yù nghóa cuûa caùc söï kieän ñoù.
	+ Naêm 1858thöïc daân Phaùp baét ñaàu xaâm löôïc nöôùc ta .
	+ Nöûa cuoái theá kæ XIX Phong traøo choáng Phaùp cuûa Tröông Ñònh vaø phong traøo Caàn vöông .
	+ Ñaàu theá kæ XX phong traøo Ñoâng Du cuûa Phan Boäi Chaâu.
	+ Ngaøy 3 – 2 1930 Ñaûng coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi .
	+ Ngaøy 19 – 8 - 1945 Khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi.
	+ Ngaøy 02 – 9 - 1945 Chuû tòch Hoà cChí Minh ñoïc baûn tuyeân ngoân ñoäc laäp. Nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoaø ra ñôøi.
- Giaùo duïc hoïc sinh loøng töï haøo daân toäc, yeâu thöông queâ höông vaø bieát ôn caùc oâng cha ta ngaøy tröôùc.
II. CHUAÅN BÒ: Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam.Baûng thoáng keâ caùc nieân ñaïi vaø söï kieän.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1’
4’
1’
27’
 2’
1. Oån ñònh:
2. Baøi cuõ: 
Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: OÂn taäp
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: 
Haõy neâu caùc söï kieän lòch söû tieâu bieåu trong giai ñoaïn 1858 – 1945 ?
® Giaùo vieân nhaän xeùt.
Giaùo vieân toå chöùc thi ñoá em 2 daõy.
Thöïc daân Phaùp xaâm löôïc nöôùc ta vaøo thôøi ñieåm naøo?
Caùc phong traøo choáng Phaùp xaûy ra vaøo luùc naøo?
Phong traøo yeâu nöôùc cuûa Phan Boäi Chaâu, Phan Chu Trinh dieãn ra vaøo thôøi ñieåm naøo?
Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi vaøo ngaøy, thaùng, naêm naøo?
Caùch maïng thaùng 8 thaønh coâng vaøo thôøi gian naøo?
Baùc Hoà ñoïc baûn “Tuyeân ngoân ñoäc laäp” khai sinh nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoøa vaøo ngaøy, thaùng, naêm naøo?
® Giaùo vieân nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa 2 daõy.
v	Hoaït ñoäng 2: 
Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi mang laïi yù nghóa gì?
Neâu yù nghóa lòch söû cuûa söï kieän Caùch maïng thaùng 8 – 1945 thaønh coâng?
Giaùo vieân goïi 1 soá nhoùm trình baøy.
® Giaùo vieân nhaän xeùt + choát yù.
v	Hoaït ñoäng3. Toå chöùc thi theo doøng Lòch söû.
 - Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung – ñaùnh giaù thi ñua..
5. Cuûng coá daën doø:
Ngoaøi caùc söï kieän tieâu bieåu treân, em haõy neâu caùc söï kieän lòch söû khaùc dieãn ra trong 1858 – 1945 ?
Hoïc sinh xaùc ñònh vò trí Haø Noäi, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, nôi xaûy ra phong traøo Xoâ Vieát Ngheä Tónh treân baûn ñoà.
® Giaùo vieân nhaän xeùt.
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
Hoaït ñoäng lôùp.
Hoïc sinh neâu.
Hoaït ñoäng nhoùm.
Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi ® neâu:
+	Thöïc daân Phaùp xam löôïc nöôùc ta.
+	Phong traøo choáng Phaùp tieâu bieåu: phong traøo Caàn Vöông.
+	Phong traøo yeâu nöôùc cuûa Phan Boäi Chaâu, Phan Chu Trinh.
+	Thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam.
	+	Caùch maïng thaùng 8 
	+	Chuû tòch Hoà Chí Minh ñoïc “Tuyeân ngoân ñoäc laäp”.
Hoïc sinh thi ñua traû lôøi theo daõy.
Hoïc sinh neâu: 1858
Nöûa cuoái theá kæ XIX
Ñaàu theá kæ XX
Hoaït ñoäng nhoùm baøn.
Hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm baøn.
Nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
- Hs chuaån bò baûng con thi trong lôùp theo kieåu thi rung 

File đính kèm:

  • docTUAN 11CHIEU L5.doc