Đề thi Violympic môn Toán Lớp 4 vòng 2

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 11/06/2021 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Violympic môn Toán Lớp 4 vòng 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lần 1: 
Bài 1: Trung bình cộng 2 số là 246. Bết số lớn hơn số bé 68 đơn vị. Tìm 2 số đó.
Bài 2: Hai thửa ruộng thu hoạch được 5 tấn 6 tạ thóc. Biết thửa ruộng A thu được nhiều hơn B 8tạ. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg?
Bài 3: Hai kho chứa 250 tấn. Chuyển từ kho A sang kho B 15 tấn thì số thóc 2 kho bằng nhau. Hỏi số thóc 2 kho.
Bài 4: Mẹ hơn con 28 tuổi. Biết 4 năm trước tổng số tuổi của 2 mẹ con là 48 tuổi. Tính tuổi 2 mẹ con hiện nay? 
Bài 5: Hai kho chứa 370 tấn thóc. Chuyển từ B sang A 35 tấn thì số thóc ở kho B nhiều hơn kho A là 20 tấn. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?
Bài 6: Hai kho chứa 350 tấn thóc. Chuyển từ A sang B 30 tấn thì số thóc ở kho B nhiều hơn kho A là 10 tấn. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?
Bài 7: Mẹ hơn con 25 tuổi. Biết 5 năm nữa tổng số tuổi của 2 mẹ con là 61 tuổi. Tính tuổi 2 	
mẹ con?
Bài 8: Khi Minh 15 tuổi thì bố Minh 45 tuổi và hiện nay tổng số tuổi 2 bố con là 50 tuổi. Tính tuổi 2 bố con hiện nay?
Bài 9: Tìm 2 số biết tổng là 2009 và giữa chúng có tất cả 16 số tự nhiên khác nhau. 
Bài 10: Tìm 2 số biết tổng là 2005 và giữa chúng có tất cả 10 số tự nhiên khác nhau. 
Bài 11: Tổng 2 số là 2460, nếu xoá chữ số 1 ở hàng cao nhất của số lớn thì ta được số bé. Tìm 2 số đó?
Bài 12: 
512 x 21 + 512 x 79	397 x 49 – 397 x 39	53 x a + 53 + 3 = 583
686 x 87 + 686 x 13	11 x 96 – 96	a =
589 + 589 x 9	 302 x 32 x 302 + 22 	 371 x 60 – 371 x a = 3710
	a = 
	 81 x a – 81 x 58 = 891
	a = 
598 + 589 x 9
128 x 7 + 128 x 3
376 x 4 + 376 x 6
302 x 32 - 302 x 22
123 x 17 - 123 x 7
371 x 60 - 371 x a = 38600
 a = 
208 x 31 - 208 x 21
125 x 3 + 125 x a = 1250
 a = 
9) 386 x 62 + 386 x 3 = 386 x 62 + 386 x a = 38600
10) Trung bình cộng của 2 số là 125; số lớn hơn số bé 20 đơn vị; tìm 2 số.
11) Biết tổng hai số bằng hiệu hai số đó và bằng 2082. Tìm 2 số.
12) Hai kho thóc chứa 260 tấn thóc . biết nệu chuyển từ kho 1 sang kho 24 tấn thì số thóc 2 kho bằng nhau. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu thóc?
13) Khi An 10 tuổi thì bố An 40 tuổi. tính tuổi 2 bố con hiện nay biết tổng số tuổi của hai bố con biết tổng số tuổi của hai bố con là 58 tuổi.
14) mẹ hơn con 25 tuổi biết 3năm trước tổng số tuổi của 2 mẹ con là 45 tuổi. tính tuổi hai mẹ con hiện nay.
15) khi Ly 8 tuổi thì mẹ Ly 36 tuổi tính tuổi hai mẹ con hiện nay .
16) biết khi bố kháng 50 tuổi thì kháng 22 tuổi , hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 54 tuổi. tính tuổi hai bố con hiện nay.
17) tổng 2 số là 4096 . nếu xóa chữ số 4 ở hàng cao nhất của số lớn thì ta được số bé. Tìm 2 số.
18) tổng 2 số là 1286 nếu viết thêm số 1 vào bên trái số bé thì ta được số lớn. Tìm 2 số.
19) tổng 2 số là 472, nếu viết thêm số 4 vào bên trái số bé thì ta được số lớn. Tìm 2 số.
20) tổng 2 số là 5172 và nếu xóa chữ số 5 ở hàng cao nhất của số lớn thì ta được số bé. Tìm 2 số.

File đính kèm:

  • docViolympic vong 2.doc