Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2013 môn: tiếng Trung Quốc; khối d thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

pdf5 trang | Chia sẻ: bobo00 | Lượt xem: 1203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2013 môn: tiếng Trung Quốc; khối d thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trang 1/5 - Mã đề thi 196 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 5 trang) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 
Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 Mã đề thi 196 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau: 
Câu 1: Phiên âm đúng của từ 守岁 là: sh______suì. 
A. ŭ B. uĭ C. ŏu D. uǎ 
Câu 2: Phiên âm đúng của từ 日常 là: ______. 
A. rìchāng B. rìcháng C. rìchàng D. rìchǎng 
Câu 3: Phiên âm đúng của từ 春天 là: ______. 
A. chūntiàn B. chùntiàn C. chūntiān D. chùntiān 
Câu 4: Phiên âm đúng của từ 拼音 là: p______yīn. 
A. iē B. īng C. iān D. īn 
Câu 5: Phiên âm đúng của từ 重大 là: ______òngdà. 
A. z B. zh C. ch D. c 
Câu 6: Phiên âm đúng của từ 善解 là: ______ànjiĕ. 
A. s B. sh C. k D. h 
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc cho các câu sau: 
Câu 7: 芽庄以 A 她迷人 B 的自然风光吸引 C 成千上万的旅游者 D。 (了) 
Câu 8: A 博物馆 B 半小时会 C 播放 D 一些短片,其中《飞》最受欢迎。 (每) 
Câu 9: 我 A 有事,今天 B 比平时 C 走了 D 十分钟。 (早) 
Câu 10: A 他们正 B 坚持不懈地 C 世界 D 先进技术挑战。 (向) 
Câu 11: 我以为 A 这样走 B 会近一点儿 C,没想到 D 更远了。 (反而) 
Câu 12: 谢谢你 A 还 B 把老同学 C 忘了,我一定 D 参加你们的婚礼。 (没) 
Câu 13: 大哥 A 找 B 他 C 两次 D。 (过) 
Câu 14: 朋友的 A 帮助 B 加快我的 C 翻译 D 进度。 (大大) 
Câu 15: 春节是中国 A 最大的传统节日,一到春节 B 都贴春联、C 买年货,D 可热闹了。 
(家家户户) 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau: 
Câu 16: 父母的恩情说不完、道不尽,我们每个人要铭______在心。 
A. 刻 B. 咳 C. 该 D. 亥 
Câu 17: 难道你只知道森林可以提供______量的木材吗? 
A. 太 B. 犬 C. 夫 D. 大 
Câu 18: 我对这里的学习环境很______意。 
A. 瞒 B. 两 C. 俩 D. 满 
 Trang 2/5 - Mã đề thi 196 
Câu 19: 连他自己也搞不清______到底是怎么回事儿。 
A. 梦 B. 梵 C. 焚 D. 楚 
Câu 20: 这支______珠笔既便宜又好看。 
A. 元 B. 圆 C. 园 D. 团 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau (từ câu 21 
đến câu 30 ): 
北极的气候(21)______寒冷,要在这样的自然条件(22)______生存,没有一点真本
领是不行的。就拿北极的昆虫来说吧,它们所受到的考验是我们人类很难想象的。在寒冷的
冬天,人类可以(23)______上厚厚的棉衣来躲避寒冷,而小小的昆虫却永远只能光着身
子。那么,它们(24)______度过北极寒冷的冬天呢?实际上,绝大多数的昆虫在一年里,
(25)______有九个月的时间,它们的身体都处在冷冻(26)______之中,它们在土壤、泥
巴或者沼泽里和其他物质冻在一起,以冬眠的(27)______来度过寒冷的季节。 
我们知道,在寒冷的季节里,水都冻成了(28)______,如果昆虫身体内部也结冰的
话,就有可能损害它们的器官,从而毁坏其身体。(29)______防止这一点,北极的昆虫具
有一种生存绝技,在进入冬眠状态之前,它们能自动地将身体里的水分减少到最低限度,从
而有效地避免使体内结冰。这样,在整个漫长(30)______冬季,它们就可以放心地睡大觉
了。 
(选自王碧霞、王瑞峰《科普汉语阅读·上册》,北京语言大学出版社,2006 年) 
Câu 21: A. 比较 B. 有点儿 C. 更加 D. 非常 
Câu 22: A. 内 B. 上 C. 外 D. 下 
Câu 23: A. 装 B. 带 C. 穿 D. 戴 
Câu 24: A. 怎样 B. 什么 C. 为什么 D. 哪儿 
Câu 25: A. 一定 B. 左右 C. 大约 D. 只有 
Câu 26: A. 状态 B. 情况 C. 样子 D. 形状 
Câu 27: A. 样式 B. 方式 C. 款式 D. 方面 
Câu 28: A. 雪 B. 冰 C. 水 D. 寒冷 
Câu 29: A. 因为 B. 更要 C. 特别 D. 为了 
Câu 30: A. 地 B. 得 C. 的 D. 了 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau: 
Câu 31: 校园里的花儿非常漂亮。 
A. 名词 B. 动词 C. 形容词 D. 副词 
Câu 32: 你吃过北京烤鸭吗? 
A. 助词 B. 象声词 C. 叹词 D. 副词 
Câu 33: 没有什么能比得上父母留给孩子的爱心。 
A. 副词 B. 动词 C. 名词 D. 代词 
Câu 34: 以前我总是在家里养几盆花草,然而总是养不好。 
A. 代词 B. 副词 C. 连词 D. 介词 
Câu 35: 海边的空气特别新鲜,让我们全身充满了轻松的感觉。 
A. 副词 B. 形容词 C. 名词 D. 动词 
 Trang 3/5 - Mã đề thi 196 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau: 
Câu 36: 老人、孩子和体弱者尤其要注意营养与卫生。 
A. 更 B. 当然 C. 也许 D. 真的 
Câu 37: 机会就在眼前,可我却不知如何把握。 
A. 考虑 B. 奋斗 C. 坚持 D. 抓住 
Câu 38: 你马上收拾一下儿,今天下午我们就动身回南昌。 
A. 布置 B. 关照 C. 安排 D. 整理 
Câu 39: 刚才还出太阳,忽然又下起雨来了。 
A. 当然 B. 忽视 C. 然而 D. 突然 
Câu 40: 我已经检查了好几遍了,绝对不会有问题。 
A. 极其 B. 非常 C. 肯定 D. 必须 
Câu 41: 国家领导人出席了这次开幕式。 
A. 参加 B. 组织 C. 批准 D. 建议 
Câu 42: 班上的大多数同学都在聚精会神地听老师讲课。 
A. 似懂非懂 B. 高度紧张 C. 精神集中 D. 很不耐烦 
Câu 43: 你应该合理安排和充分利用业余时间。 
A. 非专业的 B. 工作时间以外 C. 工作时间 D. 毕业时间 
Câu 44: 北京的公园没有一个他没去过的。 
A. 他都去过 B. 他只去过一个 
C. 只有一个他没去过 D. 他都没去过 
Câu 45: 不管你态度怎么样,反正我不赞成。 
A. 包括 B. 同意 C. 等候 D. 赞美 
Câu 46: 今天这场足球比赛踢得非常漂亮。 
A. 痛快 B. 美丽 C. 精彩 D. 优秀 
Câu 47: 今天没有时间了,改天我去看你吧。 
A. 明天 B. 改成一天 C. 改变天气 D. 以后的某一天 
Câu 48: 大富大贵并不重要,每天开心平安就好。 
A. 感兴趣 B. 开会 C. 有兴趣 D. 高兴 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau: 
Câu 49: 因为明天______,所以我在那儿呆了一会儿就回来了。 
A. 有课 B. 上课了 C. 有上课了 D. 有上课 
Câu 50: 他虽然是一个外国人,却能说一口______的普通话。 
A. 流利 B. 明白 C. 自然 D. 通顺 
Câu 51: 师傅,请您帮我看看,这块手表还______? 
A. 修得好不好 B. 没修得好吗 C. 修好了没有 D. 修得好修不好 
Câu 52: 这部小说难______难,可很有意思。 
A. 一 B. 是 C. 不 D. 了 
Câu 53: 从世界上第一______电子计算机问世到今天,已经整整 50 年了。 
A. 座 B. 张 C. 台 D. 把 
Câu 54: 这里的山民都爱唱歌,______走到哪里,______听到他们的歌声。 
A. 没有没有 B. 无论都 
C. 要么要么 D. 既然就 
 Trang 4/5 - Mã đề thi 196 
Câu 55: 大家可以坐______发言,不必站起来。 
A. 着 B. 过 C. 的 D. 了 
Câu 56: 这个问题______难了,我回答不上来。 
A. 特别 B. 很 C. 太 D. 十分 
Câu 57: ______时间不够,我们只去了中国历史博物馆。 
A. 对于 B. 由于 C. 为了 D. 即使 
Câu 58: 我今天有些不舒服,没去上课,上午老师讲______是什么内容? 
A. 过 B. 了 C. 的 D. 着 
Câu 59: ______中国的传统礼俗,明天将由张教授来给大家讲授。 
A. 关于 B. 对于 C. 在于 D. 由于 
Câu 60: 这桌饭菜是她专门______你准备的,你说什么也得多吃点儿。 
A. 为 B. 为着 C. 对 D. 由 
Câu 61: 你来得还不晚,电影______开演。 
A. 刚 B. 要 C. 就 D. 正 
Câu 62: 他家里所有的事情都是夫妻俩商量好了以后再决定的,______是孩子的衣服______要
两个人去买。 
A. 不但而且 B. 除非否则 
C. 即使也 D. 与其不如 
Câu 63: 他们一家人______,家庭生活温馨和谐。 
A. 互相亲爱 B. 亲爱亲爱 C. 相亲相爱 D. 亲亲爱爱 
Câu 64: 经过多年的努力,他______取得了事业上的成功。 
A. 总之 B. 一生 C. 总是 D. 终于 
Câu 65: 真快______!转眼又到新年了。 
A. 的 B. 啦 C. 呀 D. 了 
Câu 66: 像这样一直努力______,相信你一定能成功的。 
A. 上来 B. 出来 C. 下去 D. 上去 
Câu 67: 老张准备把书借给我,但必须在星期六______还给他。 
A. 之中 B. 之后 C. 之外 D. 之前 
Câu 68: 这家老字号名气______大,服务______很一般。 
A. 虽然却 B. 如果就 
C. 因为所以 D. 虽然但是 
Câu 69: 这个人我好像在______地方见过,但一时又想不起来。 
A. 任何 B. 哪 C. 哪儿 D. 什么 
Câu 70: 未来社会需要的______书呆子,______有实际能力的新人才。 
A. 只要就 B. 不是就是 
C. 只有才 D. 不是而是 
Câu 71: 你这样对他是一______极不负责任的态度。 
A. 样 B. 种 C. 回 D. 副 
Câu 72: 你说得______容易,事情要真是这么好办,我也不用这么烦了。 
A. 但 B. 倒 C. 不过 D. 可是 
Câu 73: 我们用______的时间才完成的项目,他们用半年就完成了。 
A. 两年半 B. 两半年 C. 半两年 D. 两年和一半 
Câu 74: 黄河全长有 5464 公里,是中国有名的长河______。 
A. 一条 B. 之中 C. 一个 D. 之一 
 Trang 5/5 - Mã đề thi 196 
Câu 75: 这次语言实践活动______丰富了学生们的知识,______增进了师生间的了解。 
A. 不仅还 B. 哪怕也 
C. 只要就 D. 宁可也不 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc (từ câu 76 đến câu 80 ): 
统计显示,广州是中国九大城市中物价最高的城市,它的货币购买力明显不如其他城
市。在广州 100 元的生活消费,在上海仅需 84 元就能实现,在哈尔滨仅需 64 元。 
北京、天津、武汉、成都和西安五个城市是物价水平中等城市,这些城市只需花 70~75
元就能实现广州 100 元的生活消费,花 84~90 元就能实现上海 100 元的生活消费。物价水平
最低的是沈阳和哈尔滨,其货币购买力明显高于其他七个城市。在沈阳 100 元所能实现的消
费,在广州得 148 元,在上海得 124 元;在哈尔滨 100 元所能实现的消费,在广州需 157 元,
在上海需 131 元。 
由于不同城市的价格水平不一样,因此各城市居民的实际收入不能等同于货币收入。北
京的价格水平相对较低,因此北京居民的实际收入居九大城市之首。同样,由于广州价格水
平较高,因此上海居民与广州居民之间的实际收入差距不到 10%,并不像人们一直认为的那
样,有 20%以上的差距。 
(选自郑蕊《汉语阅读速成·基础篇》,北京语言大学出版社,2010 年,有删改) 
Câu 76: 中国九大城市中货币购买力最低的是: 
A. 广州 B. 哈尔滨 C. 上海 D. 北京 
Câu 77: 在上海 100 元的生活消费在天津大概需要多少钱? 
A. 84~90 元 B. 124 元 C. 70~75 元 D. 131 元 
Câu 78: 中国九大城市中物价水平最低的是: 
A. 北京 B. 成都 C. 哈尔滨 D. 西安 
Câu 79: 这九大城市中,哪个城市居民的实际收入最高? 
A. 广州 B. 北京 C. 上海 D. 沈阳和哈尔滨 
Câu 80: 上海和广州两地居民的实际收入差距是: 
A. 10%以下 B. 20% C. 20%以上 D. 10% 
---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 

File đính kèm:

  • pdfTRUNGCT_CD_K13_ 196.pdf
Đề thi liên quan