Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm 2017 - Mã đề thi: 213 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kèm đáp án)

pdf4 trang | Chia sẻ: thienbinh2k | Ngày: 12/07/2023 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm 2017 - Mã đề thi: 213 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kèm đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Be crAo DUC vA DAo r+o
DE THI CHiNH THUC
1Oi thi c6 04 trang)
Kt THr rRUNG Hec pHO rHONG eu6c crA NAM 201?
Bti thi: KHoA HQC TtI NHri,N
M6n thi thtnb phAn: H6A HQC
Thdi gian tdm bdi: 50 phrit, kh6ng M thdi gian phdt tti
H9, t6n
s6 ueo
thi sinh Me da thi 2r3
danh
Cho bilit nguy6n trl khiii cta c6c nguy6n tt5:
H = l; Li : 7 ; C = l2; N = l4; O = l6; Na = 23;Mg : 24; Al: 27; S : 32; Cl = 35,5; K : 39;
ca = 40; cr:52; Fe: 56; Cu = 64; Zn= 65; Rb:85,5; Ag: 108.
Ciu 41. MuiSi nio sau ddy dE bi phdn hriy khi dun n6ng?
A. Ca(HCOr)2. B. CaClz. C. NaCl. D. NazSOr.
CSU 42. Oxit nAo sau ddy li oxit axit?
A. FezOr. B. FeO. C. CrO:. D. CnOr.
Ciu 43. Kim lo4i ndo sau d6y c6 tinh khri m4nh nhAt?
A.Mg. B. Al. C. Fe. D.K.
C0u ,14. Cho dung dich FeClr vdo dung dlch chit X, thu ctugc ti5t tua felOU;r. ChAt X li
A. AgNOr. B. H:S. C. NaOH. D. NaCl.
C0u 45. Cho 2,7 gam Al phin img hoan toin voi dung dich HCI du, thu dugc V lit khi Hz (<lktc).
Gi6 tri cua V li
A.2,24. 8.6,72. C. 4,48. D. 3,36.
Ciu 46. Ch6t nAo sau tlAy tac dpng voi dung dich NaOH dun n6ng t4o ra glixerol?
A. Glucozs. B. Glyxin. C. Metyl axetat. D. Tristearin.
Ctu 47. Dung dlch nio sau dAy tdc dgng vdi dung dich Ba(HCO:)2, vta thu tluo. c k6t tua, vua c6
khi tho6t ra?
A. Ca(OH)2. B. HzSOc. C. HCl. D. NaOH.
Ciu 48, Thriy ph6n hoan toin tinh bgt trong m6i trudng axit, thu dugc chAt nio sau diy?
A. Glucozo. B. Fructozo. C. Saccarozo. D. Ancol etylic.
Ciu 49. d ntiQt aO tnuong, kim lo4i X kh6ng tan trong nudc nhrmg tan trong dung dich ki6m. Kim
loai X li
A. Ca. B. Al. C. Na. D.Mg.
Ciu 50. Trong phin tu Gly-Ala, amino axit dAu C chria nh6m
A.COOH. B.NHz. C.CHO. D.NOz.
Ciu 51. Tic nhin h6a hqc nio sau <l6y kh6ng gdy 6 nhi6m m6i trudng nu6c?
A. Cic ion kim logi n{ng: Hg2*, Pb2*. B. CAc anion: NOi-, PO43-, SO42-.
C. Khi Oz hda tan trongnu6c. D. Thu6c bio vQ thtrc vAt, phenb6n.
CAu 52. PhAn tt polime nio sau <tAy chi chria hai nguyCn t6 C ve H?
A. Poli(vinyl clorua). B. Poli(vinyl axetat). C. Poliacrilonitrin. D. Polietilen.
Ctu 53. Ph6t bi6u nio sau dAy sai?
A. Trong dung dich, glucozo vd fructozo diu hda tan duqc Cu(OH)2.
B. Glucozo vi saccarozo d6u lA cacbohidrat.
C. Glucozs vi fructozo li ddng phdn cta nhau.
D. Glucozo vA saccarozo diiu c6 phan img tr6ng b4c.
Clu 54. Cho c6c ch6t sau: Cr(OH):, CaCO:, AI(OH): vi AluOs. Sii ch6t vua phan rmg vdi dung dich
HCl, vua phan ung vdi dung dich NaOH lA
A.4. B. l. c. 3. D.2.
Trang l/4 - Me dA thi 213
Ciu 55. Cho ddy c6c chdt: (a) NHr @) CHrNHz, (c) CoHsNHz (anilin). Thrl tg t.iing din lgc bazo
cta c6c chAt trong d6y ld
A. (c), (b), (a). B. (c), (a), (b). C. O), (a), (c). D. (a), (b), (c).
Ciu 56. Xd phdng h6a hoin toAn 17,8 gam ch6t bdo X can vira dri dung dich chria 0,06 mol NaOH.
C6 can dung dich sau phan (mg, thu dugc m gam mui5i khan. Gi6 tri cria m li
A. 14,68. B. 19,04. C. 18,36. D. t9,t2.
Ciu 57. Cho I 1,7 gam h5n hqp Cr vi Zn phan ung hoan todn voi dung dich HCI du, dun n6ng, thu
tluqc dung dich X vi 4,48 lit khi Hz (<tktc). Kh6i tuqng mu6i trong X lir
A.29,45 garn. B.25,90 gam. C. 33,00 gam. D. 18,60 gam.
Ciu 58. Oi5 tric dpng hiit v6i a mol triolein cAn t6i da 0,6 mol Bn trong dung dich. Gi6 fi cia a liA.0,12. 8.0,20. c.0,15. D.0,30.
Ciu 59. Dtit ch6y hoin toin amin don chrtc X bing Oz, thu dugc 0,05 mol Nz, 0,3 mol CO: vi
6,3 gam HzO. C6ng thr?c ph6n tri cria X ld
A. CrHqN. B. CeHqN. C. CzHzN. D. C:HzN.
Ciu 60. Hda tan hoan toin h6n hqrp K vi Na vio nudc, thu <lugc dung dich X vd V lit l&i H2 (dktc).
Trung hda X can 200 mt dung dich HzSOr 0,lM. Gi6 tri cta V li
A. 0,112. B. 0,448. C. 0,896. D.0,224.
Ciu 61. Trong phdng thi nghipm, khi X <lugc diiiu chii vd thu
vio binh tam gi6c bing c6ch diy nudc nhu hinh vE b6n.
Phan img nio sau cl6y kh6ng 6p dgng dugc c6ch thu khi ndy?
A. CH:COONq4 + NaOHlry cao'r ) CHqrcy + Ir{a2QQ3
B.Zn+2HCl --+ ZnClz + Hzttl
C.2KClOr li,lro!,ro 2KCl + 3O2(k)
D. NaC(a + HzSOqar"l 
--{-+ HCI(I) + NaHSO4
Ciu 62. Cho c6c ch6t sau: etyl fomat, glucozo, saccarozo, tinh bQt, glyxin. Sii ch6t bl thty phin
trong m6i tru&ng axit li
A.4. 8.3. C.2. D. l.
C0u 63. Cho 6,72lit khi CO (dktc) phen (mg voi CuO nung n6ng, thu dugc hdn hqp khi c6 ti kh6i
so vdi [L btrng 1S. KhOi luqng CuO da phdn rmg lA
A. 8 gam. B. 16 gam. C.24 gam. D. 12 gam.
CAu 64. Cho c{c kim lo4i sau: K, Ba, Cu vA Ag. 36 kim lopi didu chii dugc beng phuong ph6p <tiQn
phAn dung dich (diQn cUc tro) ld
A.2. 8.3. C.4. D. 1.
Ciu 65. DiQn phin 100 ml dung dich h5n hgp CuSOc 0,5M vd NaCl 0,6M (<liQn ctrc tro, mang ng6n
x5p, hiQu su6t dign phAn 10070, b6 qua sg hda tan crla khi trong nudc vA sg bay hoi cia nu6c) voi
cuong dQ ddng diQn kh6ng tt6i 0,5A trong thoi gian t gi6y. Dung dich sau diQn phdn c6 ttr6i luqng
gi6m 4,85 gam so voi dung dich ban <Iiu. Gi6 tri cria t li
A. 15440. B. 17370. C. 14475. D. 13510.
Ciu 66. Cho h6n hqp g6m NazO, CaO, AlzO: vd MgO vio lugng nudc du, thu dugc dung dlch X
vi ch6t ran Y. Suc khi COz <t6n du vAo X, thu tluqc kitt tua ld
A. Mg(OH)2. B. CaCO:. C. AI(OH):. D. MgCO:.
KhI X
xlr x
Nufc
CAu 67. Hda tan hoin toin a gam h5n hqp Al vi
AlzO: vdo dung dich HzSO+ lodng, thu dugc dung
dich X vi 1,008 lit khi H: (dktc). Cho tir tu dung
dich NaOH lM vAo X, si5 mol k6t tua Al(OH)r (n
mol) phg thu$c vio th6 tich dung dlch NaOH (V
lit) <lugc bitiu di6n bing dO ttri Uen.
Gi6 trl cua a lA
A.2,34. 8.2,43.
n
0 0,24 0,16 0,56
c.7,95. D.3,87.
v
Trang}l4 -Mdde tni Ztf
MAu thfr Thu6c thri HiQn tugng
x Qu) tim Chuy6n mAu xanh
Y Dung dich Iz C6 miu xanh tim
Z Cu(OH)z
T Nudc brom KOt tia trdng
CAu 68. K6t ui thi n cta c6c d dich X, Y, Z,T vot thu6c tht itugc ghi d bing sau:
C6c dung dich X, Y, Z, T ldn luqt li:
A. Etylamin, ldng tring trung, h6 tinh b$t, anilin.
B. Etylamin, h6 tinh bQt, anilin, ldng tring tnmg.
C. Etylamin, h6 tinh b$t, ldng tring tnmg, anilin.
D. Anilin, etylamin, ldng tring tnmg, hd tinh U6t.
Cfiu 69. Ti6n hAnh c6c thi nghiQm sau:
(a) Cho kim lo4i Fe vAo dung dich CuClz.
(b) Cho Fe(NOr)z tic dung voi dung dich HCl.
(c) Cho FeCG tric dung voi dung dich HzSOr loing.
(d) Cho FerOr t6c dung voi dung dich HzSOa tl{c, n6ng, du.
Sli thi nghi€m tao ra ch6t khi li
A.2. B. l. C. 3. D.4.
Ctu 70. Cho cdc ph6t bi6u sau:
(a) Dung dich ldng tring tnmg b! <I6ng tu khi ilun n6ng.
(b) Trong phAn tu lysin c6 mQt nguy€n tu nito.
(c) Dung dich alanin lim tl6i miu qu! tim.
(d) Triolein c6 phan img cQng H: (xirc tic Ni, t').
(e) Tinh bQt h ddng phdn cria xenlulozo.
(g) Anilin ld ch6t rin, tan t6t trong nu6c.
Sti ph6t bi6u d0ng hL.4. B. 1. c.2. D.3.
Ciu 71. H5n hqp X g6m amino axit Y (c6 deng H2N-CJI2,-COOH) vi 0,02 mol
HzNCrHs(COOH)2. Cho X vdo dung dich chria 0,04 mol HCl, thu <lugc dung dich Z. Dung dich Z
phan ung vrla ttt vdi dung dlch g6m 0,04 mol NaOH vi 0,05 mol KOH, thu duqc dung dich chria
8,21 gam mu6i. Phan tukh6i cria Y u
A. 89. B. 103. c. I17. D. 7s.
Ciu72, ThUc hiQn c6c thi nghiQm sau:
(a) Dun sdi nudc cimg t4m thdi.
(b) Cho phdn chua vio luqng du dung dich Ba(OH)2.
(c) Cho dung dich NaOH du vio dung dlch AlCl:.
(d) Suc khi COz d6n du vio dung dich Ca(OH)2.
(e) Cho NaOH du vio dung dich Ca(HCO:)2.
(g) Cho dung dich HCI du vlo dung dlch NaAlOz.
Sau khi kiSt thric c6c phin img, s6 thi nghiQm thu clugc kiit tua ld
A.2. 8.4. c.3. D. 5.
CAu 73. Cho 0,1 mol este X (no, don chrlc, m4ch h0) phur ung hoan toan vdidung dch chua 0,18 mol
MOH (M li kim loai kiim). C6 cqn dung dch sau phAn fmg, thu duo. c ch6t an Y ve +,0 gam ancot Z.
D6t ch6y hoen toan Y, thu dugc M:CO:, I{zO vd 4,84 gam Coz. T&t goi cua X ld
A. eryl axetat. B. etyl fomat. C. metyl fomat. D. metyl axetat.
Ciu 74. Cho so d6 c6c phAn fug xdy ra d nhiQt d0 thudng:
+ FeCl +O o
Hai ch6t X, T lin luqt lA
A. Clz, FeCh.
NaCl dien phan dung dich \ X
mlng ngen Y Z--:I5t--:!r-+CuCt,
D. Clz, FeClz.
Trang 3/4 - Me dd thi 213
B. NaOH, Fe(OH):. C. NaOH, FeCl:.
C6 mdu tim
Ciu 75. Thu! ph6n hoin toin I mol pentapeptit X mgch h6, thu dugc 3 mol glyxin, I mol alanin
vi I mol valin. Mtrt kh6c, thu! ph6n kh6ng hoin toin X, thu dugc h6n hqp sen phim trong d6 c6
Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Val. CAu tao cria X lA
A. Cly-Ala-Gly-Gly-Val. B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly.
C. Gly-Gly-Val-Gly-Ala. D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.
Clu 76. Este X c6 c6ng thtic phdn tri CeHrOz. Cho X t6c dpng v6i dung dich NaOH, thu dugc san
phdm c6 hai muiii. St5 c6ng thrlc ciu teo cta X th6a man tinh chAt tr€n li
A.6. B. s. C.4. D.3.
Ciu 77. Thty phan h6t 0,05 mol h5n hgp E gdm hai peptit m4ch hd X (C*HyON:) vA Y (C"H,OoNt),
thu ttugc h6n hqp gdm 0,07 mol glyxin vA 0,12 mot alanin. Mit kh6c, thu! phin hoAn toan 0,1 mol Y
trong dung dich HCI du, thu <tuo. c m gam h6n hqp mu5i. Cia ri cria m li
A. 63,50. B. s9,95. C.43,s0. D.4'1,40.
Ciu ?8. Chia h6n hqp X g6m Fe, FerO4 Fe(OH): vi FeCO thanh hai phAn blng nhau. Hda tan hiit
ph6n mQt trong dung dich HCI du, thu duqc 1,568 lit (dkc) h5n hqp kni c6 tl kh6i so vdi fL blng 10
vA dung dlch chria m gam muiSi. Hda tan hoin toan phdn hai trong dung dich chua 0,57 mol HNOr,
tqo n 41,7 gam h6n hqp muiii fthOng cO mui5i amoni) vi 2,016 lit (dktc) h5n hqp g6m hai khi (rong
d6 c6 ktri NO). Gi6 f! cua m gln ntrft voi gi6 tri nio sau diy?
A.29. 8.25. C.31. D.27.
Ciu 79. H6n hqp X g6m phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat vd etyl phenyl oxalat. Thty
phdn hoin toin 36,9 gam X trong dung dich NaOH (du, tlun n6ng), c6 0,4 mol NaOH phan rmg, thu
tlugc m gam h5n hqp mu6i vi 10,9 gam h6n hgrp Y g6m c6c ancol. Cho toAn b0 Y t6c dgng voi Na
du, thu duo. c 2,24litldti Hl (tlktc). Gi6 tri cta m lA
A.40,2. B. 49,3. C.42,0. D. 38,4.
Ciu E0. Cho luqng du Mg tAc dung voi dung dich g6m HCl, 0,1 mol KNO: vi 02 mol NaNO:. Sau
khi cic phan img xiy ra hoin toirn, thu ttugc dung dich X chria m gam muiii vA6,272lit h6n hqp
kni Y (<lktc) gdm hai khi kh6ng mdu, trong d6 c6 mot khi h6a nau trong kh6ng khi. Ti khi5i cria Y so
v6i Hz ld 13. GiA tri cria m li
A.83,16. 8.60,34. C.58,74. D.84,76.
HET
Trang4l4 - Ma dti thi 213

File đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_mon_hoa_hoc_nam_2017_ma.pdf
  • pdfDap_an_hoahoc.pdf
Đề thi liên quan