Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm 2017 - Mã đề thi: 210 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kèm đáp án)

pdf4 trang | Chia sẻ: thienbinh2k | Ngày: 12/07/2023 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm 2017 - Mã đề thi: 210 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kèm đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bo GrAo DUC VA DAO TAO
oEurrcsimrrmjc
@e thi cd 04 trang)
KV rHI rRUNG Hec pnO rHdNc eu6c crA N;,M 2017
Biri thi: KHOA HQC TIINHItN
Mdn thi thinh phin: HOA HQC
Thdi gian tdm bdi: 50 phit, kh6ng k€ thoi gian ptuit di
H,9, ton
Sd b6o
thi sinh:
danh Ma d6 thi 210
Cho biilt nguy6n tu khtii cria c6c nguy€n ti5:H: 1; Li = 7; C: 12; N = 14; O : 16; Na = 23;ME:24; A1:27; S:32; Cl:35,5; K:39;
ca:40; cr:52: Fe:56; Cu:64; Zn= 65: Rb = 85,5; Ag = t08.
Cdu 41. Xi phdng h6a CtLCOOCzHs trong dung dlch NaOH dun n6ng, thu dugc mu5i c6 c6ng
thtc li
A. CzHsONa. B. CzHsCOONa. C. CI{:COONa. D. HCOONa.
Citt 42. C6ng thtc phdn tu cria tlimetylamin li
A. CzHsNz. B. CHoNz. C. CzHzN. D. C+HrrN.
Cf,u 43. Crom(M) oxit (CrO:) c6 miu gi?
A. Miu vdng. B. Mdu tl6 th6m. C. Mdu da cam. D. Miu xanh luc.
Cdt 44. Kim loai Fe bi thu dQng bni dung dich
A. HNO: d[c, nguQi. B. HCI tl[c, nguQi. C. ]IzSOr lodng. D. HCI loang.
Ciu 45. Hda tan hodn toi,n m gam Fe bing dung dlch HCI du, thu dugc 2,24litkJ:iHz (dktc). Gi6
tri cria m li
A.5,6. B. 11,2. C.8,4. D.2,8.
Ciu 46. Dung dich ndo sau dAy t6c dpng duo. c v6i kim loai Cu?
A. HzSO+ lodng. B. HCl. C. KOH. D. HNO: lodng.
Ctl 47. O nhiQt dQ thuong, dung dich Ba(HCO:)u lodng tac dlng ttuo. c voi dung dlch nAo sau d.iy?
A. NaCl. B. KNOs. C. NazCOr. D. KCl.
C0u 48. Dung dich nio sau diy c6 phin img tr6ng b4c?
A. Metyl axetat. B. Fructozo. C. Saccarozo. D. Glyxin.
Cf,u 49. MQt m6u khi thdi c6ng nghi€p c6 chria c6c khi: COz, SOz, NOz, HzS. Dii loqi b6 c6c khi d6
mdt c6ch hiQu qua *rdt, cO ttr,l dung dung dlch nio sau diy?
A. Ca(OlI)2. B. CaClz. C. NaCl. D. HCl.
Cf,u 50. To ndo sau <liy thuQc loai to thiCn nhiCn?
A. To nilon-6,6. B. To nilon-6. C. To nitron. D. To tnm.
Ciu 51. Kim loai d5n diQn uit nhAt h
A. Au. B.Ag. C. Cu. D. Al.
CAu 52. Qu6ng nio sau d6y c6 thanh phdn chinh li AlzO:?
A. Criolit. B. Manhetit. C. Boxit. D. Hematit d6.
Ciu 53. Cho h6n hqp Zn, Mg vi Ag vdo dung dich CuClz, sau khi c6c phin img x6y ra hoan toan,
thu tluqc h6n hqp ba kim lo4i. Ba kim loSi il6 li
A. Zn, Mg viCu. B. Zn, MgvdAg. C. Mg, CuviAg. D. Zn,AgvdCu.
Ciu 54. Cho 26,8 gam h6n hqp KHCO: vi NaHCOT tric dgng vdi dung dich HCI du, thu dugc
6,72litkJti (itktc) vi dung dlch chria m gam mu5i. Gi6 hi cta m li
A.24,55. 8.20,75. C.30,10. D. 19,15.
Ciu 55. Cho 30 gam h5n hqp hai amin ilon chric tic dgng vta thi voi V ml dung dich HCI 1,5M,
thu duo. c dung dlch chira 4'7,52 gam h6n hqp mu5i. Cia tri cua V li
A. 160. 8.720. C.320. D.329.
Trangll4 - Ma da thi 210
Ciu 56. Hidro h6a hodn toen 17,68 gam triolein can vtra dri V lit khi Hz (dktc). Gi6 tri cta V li
4.4,032. B. 2,688. C. r,344. D. 0,448.
Ciu 57. Cho 2,24lit khi CO (dktc) phan tug vta tli v6i l0 gam hdn hqp X g6m CuO vi MgO.
Phan trdm kh5i lugng cria MgO trong X li
4.40%. 8.20%. C.80%. D.60%.
Ciu 58. Trong phdng thi nghi0m, khi X dugc tliiiu ch6 vi thu vdo binh tam
giAc nhu hinh vE bOn. Khi X duoc t4o ra tu phdn img h6a hgc ndo sau tl6y?
A, CzHsOH so d{c,l7o'C CzHn61 + HzO
B. CH:COONa14 + NaOHl.y cao'f ) CHqrrt + NazCO:
C. Cu + 4HNO:(d&) 
-' Cu(NOrz + 2NOzrrl + 2HzO
D.2Al + 2NaOH + 2HuO ---+ 2NaAlOz + 3Hzrrt
Ciu 59. Ph6t biiiu ndo sau cldy sai?
A. Dung dlch axit glutamic lim qu! tim chuyiSn miu h6ng.
B. Amino axit le hqp ch6t htu co tqp chrtc.
C. Dung dich glyxin kh6ng lim <l6i miu phenolphtalein.
D. Anilin tric dlmg voi nudc brom t4o thinh k6t tua miu vang.
CAu 60. Cho c6c ch6t sau: saccarozo, glucozo, etyl fomat, Ala-G1y-Ala. Sri chdt tham gia phan fug
thriyphnn h
A.4. B.3. C.2. D. 1
Ciu 61. Saccarozo vd glucozo ddu c6 phin img
A. thriy phdn. B. voi Cu(OH)2. C. cQng Hz (Ni, t"). D. tr6ng b4c.
CAr 62. Dtit chrly hoin todn m gam h6n hqp Mg vri Al cAn r.ua tlir 2,8 lit khi Oz (dktc), thu duqc
9,1 gam h6n hqp hai oxit. Gi6L tri cta m li
A. 7,1. B. 3,9. C.6,'7. D. 5,1.
Ciu 63. Thi nghiQm ndo sau ddy kh6ng xAy ra phan img hoi hgc?
A. Cho AlzO: vio dung dich NaOH. B. Cho CaO vio dung dich HCl.
C. Cho BaSO+ vio drmg dfch HCI 1oeng. D. Cho kim 1o3i Fe vdo dung dlch FeCb.
Ciu 64. H5n hqp X g6m axit axetic vA metyl fomat. Cho m gam X tric dung vta dt v6i 300 ml dung
dich NaOH lM. Gi6 tri cria m li
A. 18. B. 9. C. t2. D.27.
Ciu 65, Ch6t x tAc dtmg vdi dung dich NaOH vrla thi, thu <lugc hai chSt Y vi Z. Cho Z tilc dlmg
v6i dung dich AgNO: trong NH: thu tlugc chAt htu co T. Cho T t6c dung voi dung dlch NaOH l4i
thu dugc Y. Ch6t X li
A. CILCOOCH=CH-CH:. B. HCOOCH:CHz.
C. CTLCOOCH{Hz. D. HCOOCH3.
CAu 66. Kiit qui thi nghiQm cria c6c dung dichX,Y,Z, T voi thu6c tht tlugc ghi d beng sau:
Miu thir Thu6c thfr HiQn tuqng
x Dung dich AgNO: trong NHr KOt tua Ag
Y Quj tim Chuy6n miu xanh
Z Cu(OH)z
T Ket tua tring
C6c dung dich X, Y, Z, T l6n luqt li:
A. Arilin, glucozo, lysin, etyl fomat.
C. Etyl fomat, anilin, glucozo, lysin.
Khf x+
Knfx
B. Glucozo, lysin, etyl fomat, anilin.
D. Etyl foma! lysin, glucozo, anilin.
Trang2l4 - Me dA thi 210
Miu xanh lam
Nu6c brom
CAu 67. DiQn ph6n 100 ml dung dich h5n hqp g6m CuSOr a mol/l vd NaCl 2M (clign cgc tro, meng
ngIn x6p, hiQu suAt dipn phan 100%, b6 qua sU hda tan cta khi fong nu6c vi sg bay hoi cria nu6c)
vdi cudng ttQ ddng tli6n kh6ng d6i 1,25A trong 193 phrit. Dung dich sau tliQn ph6n c6 kt6i tuqng
gidm 9,195 gam so voi dung dich ban clAu. Gi6 tri crla a ld
A.0,4s. B. 0,60. c.0,40. D. 0,50.
CAu 68. Cho 0,3 mol h5n hqp X giim hai este don chirc tric d1rng vua tlt voi 250 ml dung dich KOH 2M,
thu dugc ch6t hiru co Y (no, don chric, mlch hd c6 tham gia phdn img tring bac) vi 53 gam h5n
hqp mu6i. E5t ch6y toen b6 Y can \,ua dt 5,6 lit khi oz (dktc). rh6i tuqng cria 0,3 mol X li
A.41,0gam. B.33,0gam. C.29,4gam. D.31,0gam.
Ciu 69. Hda tan hoin toin a sam h5n hoD X
gdm AbO: vi Nazo vdo nu6c]thu duqc d;ng m
dich Y. Cho tu tir dung dich HCI lM vio Y,
luqng k6t tua Al(Oflr (m gam) phU thuQc vio
thii tich dung dich HCI (V ml) <luo. c biiiu di6n
teng aO tq Uen.
Gi6 tri cta a li
A.29,2s. B. 19,95. C. 14A0. D.24,60.
Ciiu 70. Cho m gam h5n hqp X g6m axit glutamic vi valin ric dung voi dung dich HCI du, thu duo. c
(m + 9,125) gam mut5i. M4t kh6c, cho m gam X t6c dgng voi drmg dich NaOH du thu iluqc (m + 7,7)
gam mu6i. Bitit c6c phnn ring xiy ra hodn toin. Gi6 H cta m ld
A.33,75. B. 39,60. C.26,40. D.32,25.
CAu 71. Thlrc hiQn cic thi nghiQm sau:
(a) Cho Fe:Or vdo dung dich HCl.
(b) Cho Fe:O+ vio dung dich HNOr du, t4o san phim kht duy nh6t h NO.
(c) SUc ktri SOz <llin du vdo dung dich NaOH.
(d) Cho Fe vdo drmg dich FeCb du.
(e) Cho h5n hqp Cu vA FeCl: (ti lQ mol I : 1) vAo HzO du.
(g) Cho Al vdo dung dich HNO: lodng (kh6ng c6 khi tho6t ra).
Sau khi c6c phdn img xiy ra hoan toan, si5 thi nghiQm thu dugc dung dich chria hai mui5i le
A.2. B. 5. C.3. D.4.
Cfu72. Thgc hiQn c6c phan img sau:
(1)X+COz ------+ Y (2)2X+COz------', Z+HIO
(3)Y+T ------+ Q+X+H2O (4)2Y+T -------+ Q +Z+2H2O
Hai ch6t X, T tuong img li:
A. Ca(OtI)2, NaOH. B. NaOH, Ca(OH)2. C. NaOH, NaHCO:. D. Ca(OH)2, NaUCO:.
Ciu 73. Cho c6c ph6t bitiu sau:
(a) Crom bAn trong khdng khi do c6 lop ming oxit bio vQ.
(b) O rtidu kiQn thudng, crom(Ilf oxit ld ch6t r6n, miu lgc th6m.
(c) Crom(IIf hiikoxit c6 tinh ludng tinh, tan duo. c trong dung dich axit m4nh vi kiim.
(d) Trong dung dich tIzSOr lodng, ion cromat chuyi5n thanh ion tlicromat.
56 ph6t biiiu dung la
A. l. 8.4. C.2. D.3.
Ctl74, Thriy phdn kh6ng hoan toan peptit Y m4ch hd, thu dugc h6n hqp san phim trong tl6 c6
chrta cdc dipeptit GIy-Gly vi Ala-Ala. Eii thty ph6n hoin todn 1 mol Y cAn 4 mol NaOH, thu tluo. c
mu6i vi nudc. Si5 c6ng thfc c6u tqo phir hqp cria Y li
A.2. 8.4. C. l. D.3.
v0 150 350 750
Trang3l4 - Ma dA thi 210
Ciu 75. Cho cdc ph6t bi6u sau:
(a) Trong dung dich, glyxin t6n t4i cht yriu d dpg ion ludng cuc.
ft) Amino axit ld chit rin k6t tinh, dE tan trong nuoc.
(c) Glucozo vd saccarozo ddu c6 phdn img trang bpc.
(d) Hidro h6a hoin toin triolein (xric t6c Ni, t"), thu tluoc tripanmitin.
(e) Triolein vi protein c6 ctng thinh phdn nguy6n t5.
(g) Xenlulozo trinitrat du-o. c dtrng lim thu5c sung kh6ng kh6i.
55 phSt bi6u dung li
A. 3. B. 5. C. 6. D.4.
Ciu 76. Cho cic ph6t bi6u sau:
(a) Dung Ba(OH)z c6 thd phan bi6t hai dung alich AlCl: vd NazSOq.
(b) Cho dung dich NaOH vdo dung dlch AlCh du, thu clu-o. c ktit tua.
(c) Nh6m li kim loai nhe, mdu tring bac, a5n algn tiit, aan *riQt t6t.
(d) Kim lo4i Al tan trong dung dich HzSO+ d[c, nguQi.
(e) O nhiQt <I0 cao, NaOH vd Al(O$; ddu kh6ng b! phin hriy.
56 ph6t biiiu dring li
4.2. B.4. C. 1. D.3.
Ceu 77. DiSt ch6y hoan toan 9,84 gam h6n hqp X gdm m6t ancol vd mQt este (ddu don chirc, mpch hd),
thu <lugc 7,168 lit khi COU (dktc) vd 7,92 gamHzO. Mit khic, cho 9,84 gam X tic dUng hoan toan vtri
96 ml dung dlch NaOH 2M, c6 can dung dich thu du-o. c m gam chSt r'6n khan. Gi6 fi cua m li
A. 10,48. B. 13,12. C. t4,24. D. 6,80.
Cflu 78. Chia m gam h6n hqp T g6m c6c peptit m4ch hdthdnh hai phAn beng nhau. D5t ch6y hoin
toan phAn mQt, thu tlu-o. c Nz, COz vd 7,02 gamEzO. Thriy phdn hoan toin phdn hai, thu <luqc h5n hqp
X gdm alanin, glyxin, valin. Cho X vio 200 ml dung dich chria NaOH 0,5M vi KOH 0,6M, thu tlugc
dung dch Y chria 20,66 gam chdttan D6 t6c dgng vta dir voi Y can 360 ml dung dich HCl lM. Bi6t
c6c phan img xdy ra hoin toin. Gi6 tri cta m li
A.24,20. 8.2t,32. C. 19,88. D.24,92.
Ciu 79. ThUc hiQn phdn rmg nhiQt nh6m h6n hqp Al vA FezOr (trong <Iidu kiQn kh6ng c6 kh6ng l,rhi),
thu dugc 36,15 gam h6n hqp X. Nghi6n nh6, tr$n ttdu vd chia X thinh hai phin. Cho phAn mQt tic
dr,rng v6i dung dich NaOH du, thu duo. c 1,68 lit khi Hz (dktc) vA 5,6 gam ch6t rin kh6ng tan. Hda
tan trrit pnan nai trong 850 ml dung dich HNOr 2M, thu du-o. c 3,36 lit khi NO (dktc) vd dung dich
chi chta m gam h6n ho-p mut5i. Bi6t c6c phdn img xdy ra hoin toan. Gi6 fi cria m gin ntrft vcri gi6
fi nio sau tldy?
A. 113. B. 103. C. 110. D. 95.
CAu 80. Hda tan h6t 8,16 gam h5n hqp E g6m Fe vd hai oxit sit trong dung dlch HCI du, thu dugc
dung dich X. Sqc khi Clz d6n du vdo X, thu du-o. c dung dich Y chria 19,5 gam mu5i. M{t kh6c, cho
8,16 gam E tan hi5t trong 340 ml dung dich HNO: lM, thu tlugc V lit khi NO (san phAm khir duy
nhSt cria N*5, 6 dktc). Gi6 tri crla V li
A. 0,896. B. 2,688. C. t,792. D.0,672.
HET
Trang4/4 - MA dE thi 210

File đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_mon_hoa_hoc_nam_2017_ma.pdf
  • pdfDap_an_hoahoc.pdf
Đề thi liên quan