Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm 2017 - Mã đề thi: 209 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kèm đáp án)

pdf4 trang | Chia sẻ: thienbinh2k | Ngày: 12/07/2023 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm 2017 - Mã đề thi: 209 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kèm đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B0 crAo DUc vA DAo r4o
DE THI cHiNH THUC
@A thi cd 04 trang)
Kv THr rRUNG Hqc pHO rHONc eu6c crA NAM 2017
Bii thi: KHoA HQC T(INHIEN
M6n thi thinh phin: HOA HQC
Thdi gian ldm bdi: 50 philt, kh6ng k€ thot gian phdt ift
Hg, tOn
s5 uoo
thi sinh
danh:
Cho bitit nguy6n nr khrii crla c6c nguy€n t6:
H = I ; C = l2; N = 14; O : l6; Na : 23; Me = 24; At : 27 ; S : 32; Cl : 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu:64; Ba = 137.
Ctu 41. Hqp ch6t H2NCHzCOOH c6 t6n lA
A. alanin. B. glyxin. C. lysin. D. valin.
Clu 42. Dung dich ndo sau ddy ph6n img voi dung dich HCI du t?o ra ch6t ktri?
A. Ba(OH)2. B. Ca(NO:)2. C. NazCOr. D. KzSOr.
Ciu 43. Dung dlch nio sau ddy lim quj tim chuyih sang miiu xanh?
A. Glyxin. B. Anilin. C. Glucozo. D. Metylamin.
CAU ,t4. Cho Fe tric dpng voi dung dich HNOI d{c, n6ng, thu dugc khi X c6 mAu nau d6. Khi X li
A. NzO. B. Nz. C. NOz. D. NO.
Ctu 45. Trong c6ng nghiQp, kim lo4i nio sau diy chi dugc di€u chii bang phuong ph6p diQn phnn
n6ng chAy?
A.Mg. B.Ag. C.Cu. D.Fe.
Ciu 46. Ch6t nAo sau d6y tic dgng voi dung dich Ba(OH)z teo ra klit trla?
A. NaCl. B. Ca(HCO:)2. C. KCl. D. KNOI.
C0u 47. C6ng thrlc h6a hgc cta natri dicromat ld
A. NazCnOr. B. NazCrOq. C. NaCrOz. D. NazSOr.
Ciu 48. Khri hoan todn 32 gam CuO bing khi CO du, thu dusc m gam kim loai. Gi6 tri cria m ld
A. 12,8. 8.25,6. C. 19,2. D.6,4.
Clu 49. 0 nhiSm kh6ng khi c6 th6 t4o ra mua axit, gAy ra t6c hai r6t l6n vdi m6i truong. Hai khi
ndo sau ddy ddu li nguy€n nhdn giy ra mua axit?
A. HrS vA Nz. B. COz vi Oz. C. NH: vA HCl. D. SOz vi Noz.
CAu 50. C6ng thfrc ndro sau cl6y c6 th6 li c6ng thric cua ch6t b6o?
A. Cr:H:TCOOCH:. B. (CrzH:sCOO)rCrHs.
C. (CrzHrCOO)zCzH+. D. CHTCOOCHzCoHs.
Ciu 51. Polime nAo sau <l6y <lugc <li€u chti bxng phin img trung ngtmg?
A. Poliacrilonitrin. B. Poli(etylen terephtalat).
C. Polistiren. D. Poli(metyl metacrylat).
Ctu 52. TrQn bQt kim loai X voi bQt set oxit (ggi h h6n hqp tecmit) d6 thuc hiQn phan ung nhiQt
nhdm dtng d6 hin tludng ray tdu h6a. Kim logi X li
A. Al. B.Ag. C. Fe. D. Cu.
Me da thi 209
Trang l/4 - Ma dA thi 209
Khf x :
Ciu 54. Cho 19,1 gam h6n hqp CH:COOCzHs vi HzNCHzCOOCzHs t6c dpng vira ttri v6i 200 ml
dung dich NaOH 1M, thu tlugc dung dich chta m gam mu6i. Cia tri cua m li
A. 19,4. B. 16,6. C.9,2. D. 17,9.
Ciu 55. Cho 19,4 gam h5n hgp hai amin (no, don.chrlc, m4ch hd, k6 ti6p nong dey d6ng deng) tic
dqng het voi dung dich HCl, thu cluqc 34 gam mu6i. C6ng thric phin tt cria hai amin li
A.CHsNvdCzHzN. B.C:HsNvACrHrrN. C.CzHzNvdCrHsN. D.CrHNvirC+HN.
Ciu 56, Ph6t bi6u ndo sau ttAy sai?
A. O diAu kiQn thuong, ch6t b6o (CrzH:rCOO)rC:Hs d t4ng th6i fin.
B. Thty phin hoan toin chAt b6o 1u6n thu duo. c glixerol.
C. Metyl acrylat, tripanmitin vA tristearin <lAu ld este.
D. Fructozo c6 nhitiu trong mgt ong.
C0u 57. Ph6t bi6u niosau ddy sai?
A. Kim loai cung nhat la Cr.
B. Kim lopi Al t6c.dpng clugc v6i dung dich NaOH.
C. Kim lo3i c6 kh6i luqng ri€ng nh6 nhdt li Li.
D. Kim lo4i Cu kht tlugc ion Fe2'trong dung dich.
Ciu 58. Cho 1,5 gam h6n hqp X giim Al vi Mg phan ung hr5t voi dung dich HCI du, thu dugc 1,68 lit
khi Hz (dktc). ICr6i lugng cta Mg trong X Ii
A. 0,60 gam. B. 0,42 gam. C. 0,90 gam. D. 0,48 gam.
Clu 59. Hda tan hoan toin 1,15 gam kim lo4i X vio nudc, thu dugc dung dich Y. Dti trung hda Y
cen wa dt 50 gam dung dlch HCI 3,65%. Kim loai X li
A.K. B. Ba. C.Na. D. Ca.
Ctu 60. Cho c6c ch6t sau: fructozo, glucozo, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Sti ch6t phan rmg voi
Cu(OH)z trong m6i tnrong tiAm, tqo dung dich miu xanh lam ld
A.4. 8.2. C. l. D.3.
Ciu 61. Cho kim loei Fe l6n lugt phAn irng voi c6c dung dich: FeClr, Cu(NO:)2, AgNO:, MgClz.
S6 tnrong hqp xiy ra phin img h6a hgc lA
A.4. B. l. C.3. D.2.
Cf,u 62. Thriy ph6n hoin toirn I mol peptit mph hd X chi thu tlugc 3 mol Gly vA 1 mol Ala. 56 li€n
kiit peptit trong ph6n tu X li
A. 1. 8.4. C.2. D.3.
Ciu 63. Thty phdn hoin todn m gam ch6t b6o bing dung dich NaOH, dun n6ng, thu dugc 9,2 gam
glixerol vi 91,8 gam mu5i. Gi6 ui cta m li
A.8s. B.89. C. l0l. D.93.
Ciu 64. Hda tan hoin toin 3,2 gam mQt oxit kim loai cin vria ttri 40 ml dung dich HCI 2M. C6ng
thr?c cria oxit li
A. CuO. B. FerOr. C. MgO. D. Fezor.
C0u 65. Cho c6c ph6t bi6u sau:
(a) DiQn phAn dung dich NaCl (tliQn cgc tro), thu dugc Na t?i catot.
(b) C6 th6 dtng Ca(OH)z lim m6t tinh cimg crla nudc cirng tam thoi.
(c) Thgch cao nung c6 c6ng thric li CaSO+.2HzO.
(d) Trong c6ng nghiQp, Al <lugc sdn xu6t bing cdch diQn ph6n n6ng chiy AlzO:.
(e) DiCu ch6 al(OH)r bing c6ch cho dung dlch AlCl: t6c dung vdi dung dich NH:.
56 ph6t biilu rhing li
A. 5. 8.2. C.4. D.3.
Trang 2/4 - Me da thi 209
xlr xClu 53. Trong phdng thi nghiQm, khi X tlugc didu ch6 vi thu vio binhtam gi6c theo hinh vE b€n. Khi X dugc t4o ra t& phan img h6a hgc niro
sau d0y?
A. CaCO: + 2HCl -------+ CaClz + COztrl + HzO
B. NHrCI + NaOH --5 NHne + NaCl + HuO
C. 2Fe + 6HzSOr(d{") 
--5 Fez(SOr)r+ 3Sozrrrr + 6HzO
D. 3Cu + 8HNOlroa"gy ------+ 3Cu(NO:): + 2NO1r1+ 4HzO
Miu thfr Thu6c thfr Hien tuqng
x Qui tim Chuytin mdu h6ng
Y Dung dich Iz C6 miu xanh tim
Z Dung dlch AgNO3 trong NH3 Kiit tua Ag
T Nudc brom Kiit tua tring
C6c dung dich X,Y,Z,T lin luqt li:
A. Anilin, tinh bQt, glucozo, axit glutamic.
C. Axit glutamic, glucozo, tinh bQt, anilin.
B. Axit glutamic, tinh bQt, anilin, glucozo.
D. Axit glutamic, tinh bQt, glucozo, anilin.
Trang3l4 - MA dO thi 209
Ctu 66. Cho c6c ph6t bi6u saul
(a) Dung dich h6n hqp FeSOr vd HzSOq ldm m6t mAu dung dich KMnOr.
(b) FezO: cd trong qr nhi6n du6i dSng qulng hematit. 
.(c) Cr(OH): tan dugc trong dung dich axit mpnh vi ki6m.
(d) CrO: li oxit axit, t6c dpng vdi HzO chi t4o ra mQt axit.
S5 ph6t biOu dring lA
4.4. 8.2. C.3. D. l.
Ciu 67. Thriy phdn hodn toin I mol pentapeptit X, thu dugc 3 mol Gly, I mol Ala vi 1 mol Val.
Niiu thty phAn kh6ng hodn toin X thi thu dugc h5n hqp sin phAm trong d6 c6 Ala-Gly, Gly-Ala,
Gly-Gly-Ala nhung kh6ng c6 Val-Gly. Amino axit <tAu N vA amino axit dAu C cua peptit X lin luqt li
A. Ala vi Val. B. Cly vd Val. C. Ala vd Gly. D. Gly vn G[.
Ciu 68. Cho 7,3 gam lysin vi l5 gam glyxin vAo dung dich chua 0,3 mol KOH, thu tluo. c dung dlch Y.
Cho Y t6c dpng hoAn toin vdi dung dich HCI du, thu dugc m gam muiii. Gi6 tri cta m li
A.33,250. 8.53,775. C. 61,000. D. 55,600.
CAu 69. DiQn phAn 200 ml dung dich g6m CuSOr 1,25M vi NaCl a mol/l (<tiQn cvc tro, meng ngan
x6p, hiQu suAt diQn phAn 100%, bd qua sy hda tan cia khi trong nu6c vi sg bay hoi cia nu6c) voi
cuong <lQ ddng diQn kt6ng d6i 2A trong thoi gian 19300 gi6y. Dung dich thu dugc c6 khtSi luqng
gidm24/5 gam so vdi dung dich ban dAu. Gi6 tri cria a li
A.0,50. B. 1,00. c. 1,50. D.0,75.
Ciu 70. Cho c6c ph6t bi6u sau:
(a) ChAt b6o li trieste cria glixerol v6i axit b6o.
(b) Chdt b6o nhg hon nu6c vd kh6ng tan trong nu6c.
(c) Glucozo thuQc logi monosaccarit.
(d) C6c este bi thty phdn trong m6i trudng kidm diu tao mu6i vA ancol.
(e) TAt ci c6c peptit ddu c6 phnn rhg v6i Cu(OH)z tao hqp ch6t mAu tim.
(9 Dung, dich saccarozo kh6ng tham gia ph6n img tr6ng b4c.
56 ph6t bi€u iltng lA
A. 5. 8.4. C.3. D.2.
Ciu 71. Cho a mol este X (CsHroOz) t6c dpng vta dt vdi 2a mol NaOH, thu dugc dung dich kh6ng
c6 phin img tr6ng bqc. 56 c6ng thric c6u tao phtt hqP cta X lA
A.4. 8.2. C.3. D.6.
Ctn 72. Este Z tlon chrrc, mach ho, clugc tao ttEnh tt axit X vA ancol Y. D5t ch6y hoan toan 2,15 gam Z,
thu dugc 0, 1 mol COu vi 0,075 mol FIzO. Mlt L'tr6c, cho 2, I 5 gam Z t6c d\ng vua dt voi dung dich KOH,
thu dugc 2,75 gam mu6i. C6ng thric cua X vi Y l6n luqt li
A. HCOOH vA CrHrOH. B. CzH:COOH vi CH:OH.
C. CBCOOH vA C:HsOH. D. HCOOH vi C:HsOH.
Ctu 73. Klit qui thi nghiQm cta cic dung dich X, Y, Z,T vdi thui5c thri <tugc ghi 0 bang sau:
CAt 74. Cho c6c so dd phin img sau:
(l) Xr + HzO dien phan
c6 mlng ngrn
dunS X2+X3t+H21
(2) Xz + X+ 
--+ 
BaCO:J + NazCO: + HzO
(3) Xu + X: 
-----+ Xr + Xs + HzO
(4) Xr + Xo ------+ BaSOrf + KzSOr + COzf + HzO
C6c chAt Xz, Xs, Xo lin luqt ld:
A. NaOH, NaClO, KHSOT. B. NaHCO:, NaClO, KHSO+.
C. NaOH, NaClO, HzSOr. D. KOH, KClOr, HzSOa.
Ciu 75. Cho c6c ph6t bi6u sau:
(a) Cdc kim loai Na, K, Ba <tAu phrin fmg m4nh v6i nudc.
(b) Kim loaj Cu t6c dUng ilugc v6i dung dich h6n hqp NaNOr vd HrSO+ (lodng).
(c) Crom b6n trong kh6ng khi vA nudc do c6 ming oxit beo ve.
(d) Cho bQt Cu vio luqng du dung dich FeClr, thu dugc dung dich chrla ba mui5i.
(e) H6n hqp Al vi BaO (ti lg s6 mol tuong img I : l) tan hoan toAn trong nu6c du.
(g) Luu hulnh, photpho vi ancol etylic diiu btic ch6y kai tiiip xirc voi CrOr.
Sd ph6t bi€u dung lA
A.5. 8.4. C.3. D.6.
Ciu 76. Hda tan hoin toin h6n hqp Al vi AlzOr trong 200 ml
dung dlch HCI n6ng itQ a moVl, thu dugc dung dich X. Cho nr tu
dung dich NaOH lM vAo X, luqng k6t fta AI(OH): (m gam) phq
thuQc vdo thia tich dung dich NaOH (V ml) cluoc biriu di6n bing
c6 ttri uon. Gi6 tri cta a li
A.2,0. B. 0,5. C. 1,s.
m
v0 100 250 4s0
D. 1,0.
Ctn 77. H6n hqp E gtrm ba peptit mach hd: <lipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z c6 ti lQ mol tuong
ung h 2 : 1 : l. Cho mQt luqng E phin ung hoan toAn voi dung dich NaOH du thu dugc 0,25 mol
mulii cria glyxin, 0,2 mol mu6i cta alanin vi 0,1 mol mu6i cua valin. M{t khdc, d6t ch6y hoin toan
m gam E, thu <tuo. c t6ng khtii tuqng cria COz vi HzO li 39,14 gam. Gi6 tri cta m ld
A.22,64. B. 25,08. C. 16,78. D.20,17 .
Ciu 78. Cho 9,2 gam h5n hqp X gdm Mg vi Fe vdo dung dich h6n hqp AgNO: vA Cu(NO:)2, thu
duqc ch6t lin y G6m 3 kim loai) vA dung dich Z. Hda tan htit Y bnng dung dich HuSOc (tlfc, n6ng,
du), thu <tuo. c 6,384 lit khi SOz (san phAm khri duy nhAt cria 5*6, d dktc). Cho dung dich NaOH du
vdo Z, thu duo. c k6t fia T. Nung T trong kh6ng khi <ttin kniSi hqng kh6ng d6i, thu tlugc 8,4 gam h6n
hqp ain. Bi6t c6c phAn {mg xAy ra hod'n toan. Phin trlm kh5i luqng cta Fe trong X lA
A.60,87%. 8.79,13%. C.70,O00/o. D.28,00%.
Ciu 79. H6n hqp E g6m este don chr?c X vi este hai chtic Y (X, Y <Iiiu no, m4ch hd). Xd phdng h6a
hoin toin 40,48 gam E cAn vira tlt 560 ml drmg dich NaOH 1M, thu dugc hai mutii c6 khiii luqng
a gam vd h6n hqp T gtim hai ancol c6 cung s6 nguy€n fii cacbon. Dtit ch6y toan bQ T, thu tlugc
i6,128 lit khi COz (tlktc) vit l9,M gam HzO. Gi6 tri cria a gAn nh6t voi gi6 tri ndo sau ddy?
A. 13,5. 8.40,5. c.43,0. D.37,0.
Ciu 80. Hda tan h6t 32 gam h6n hqp X gtim Fe, FeO vA FezO: vio I lit dung dlch HNOr 1,7M, thu
ttugc V lit khi NO (sAn phdm khri duy nh6t cria N*5, d dktc) va dung dich Y. Bi6t Y hda tan t6i da
12,8 gam Cu vi kh6ng c6 khi tho6t ra. Gi6 tri cua V li
A.3,92. 8.9,52. C.4,48. D.6,72.
HET
Trang 414 - Ma dC thi 209

File đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_mon_hoa_hoc_nam_2017_ma.pdf
  • pdfDap_an_hoahoc.pdf