Đề thi trắc nghiệm học sinh giỏi Toán Lớp 5

doc5 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi trắc nghiệm học sinh giỏi Toán Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò thi TRẮC NGHIỆM m«n To¸n 5 (§Ò 1)
C©u 1 : 
Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng, bao nhiêu tia ?
A.
4 đoạn thẳng, 4 tia
B.
3 đoạn thẳng, 3 tia
C.
5 đoạn thẳng, 5 tia
D.
6 đoạn thẳng, 5 tia
C©u 2 : 
Kết quả của dãy tính: (99-97) + (95-93) + ..... + (7-5) + (3-1) là:
A.
25
B.
45
C.
50
D.
100
C©u 3 : 
Chän sè thÝch hîp vµo chç trèng, biÕt : 5,07 ha = .. m2
A.
57000
B.
50700
C.
50070
D.
50007
C©u 4 : 
KÕt qu¶ tÝnh : 13,57 x 5,5 + 13,57 + 13,57 x 3,5 lµ :
A.
1,357
B.
135,7
C.
1357
D.
13,57
C©u 5 : 
Số a trong dãy tính (a +1) + (a + 4) + ( a + 7) + ...... + (a + 28) = 155 có giá trị bằng :
A.
4
B.
2
C.
3
D.
1
C©u 6 : 
Nhân dịp Tết, một của hàng bán cam ngày đầu bán được 40 % số cam. Ngày thứ hai bán được 60 % số cam còn lại. Ngày thứ ba bán được 24 kg thì vừa hết cam. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg cam ?
A.
150 kg
B.
108 kg
C.
100 kg
D.
180 kg
C©u 7 : 
Muèn lªn tÇng 3 mét ng«i nhµ cao tÇng ph¶i ®i qua 54 bËc thang. Hái ph¶i ®i qua bao nhiªu bËc thang ®Ó lªn ®Õn tÇng 6 cña ng«i nhµ ®ã ?
A.
135
B.
81
C.
108
D.
162
C©u 8 : 
 2727 272727
Điền dấu >, <, = vào ô trống trong phép tính: 
 5656 565656
A.
>
B.
<
C.
=
D.
0
C©u 9 : 
Đáp án nào sau đây không đúng ?
A.
Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.
B.
Hình vuông là hình thoi có 1 góc vuông.
C.
Hình là hình bình hành có 4 góc vuông
D.
Hình vuông là hình tứ giác có 4 góc vuông và có 2 cạnh kề nhau bằng nhau.
C©u 10 : 
Tìm hai số biết tổng của 2 số chia cho 12 thì được 5 và dư 5. Hiệu của 2 số chia cho 6 thì được 2 và dư 3. Số lớn và số bé sẽ là :
A.
45 và 20
B.
35 và 30
C.
55 và 10
D.
40 và 25
C©u 11 : 
Tam gi¸c ABC cã CM = MB. So s¸nh diÖn tÝch tam gi¸c ABM víi diÖn tÝch tam gi¸c ABC ? 
A.
DiÖn tÝch tam gi¸c ABM b»ng mét nöa diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
B.
DiÖn tÝch tam gi¸c ABM b»ng mét phÇn ba diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
C.
DiÖn tÝch tam gi¸c ABM b»ng mét phÇn t diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
D.
 0
C©u 12 : 
Cã 10 ngưêi bưíc vµo phßng häp, tÊt c¶ ®Òu b¾t tay lÉn nhau. Hái cã bao nhiªu c¸i b¾t tay ?
A.
45
B.
90
C.
9
D.
 0
C©u 13 : 
Ch÷ sè 5 trong sè 162,57 chØ :
A.
5 phÇn mêi
B.
5 ®¬n vÞ
C.
5 chôc
D.
5 phÇn tr¨m
C©u 14 : 
Trong các phép chia sau, phép chia nào có thương lớn nhất :
A.
42,6 : 40
B.
426 : 0,4
C.
42,6 : 0,4
D.
426 : 0,04
C©u 15 : 
Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 20 và chia hết cho 5 là:
A.
2990
B.
2090
C.
695
D.
299
C©u 16 : 
KÕt qu¶ cña d·y tÝnh : 32 x 44 x 75 x 69 – 21 x 39 x 63 x 55 cã ch÷ sè tËn cïng lµ :
A.
3
B.
5
C.
4
D.
6
C©u 17 : 
Chän sè thÝch hîp vµo chç trèng, biÕt : 18,987 = 18 + 0,9 +  + 0,007
A.
0,8
B.
0,08
C.
8
D.
0,008
C©u 18 : 
Tæng cña 9 sè tù nhiªn liªn tiÕp tõ 1 ®Õn 9 cã kÕt qu¶ lµ :
A.
45
B.
55
C.
50
C©u 19 : 
 1995 x 1995
Điền dấu >, <, = vào ô trống trong phép tính: 1 
 1991 x 1999
A.
=
B.
0
C.
>
D.
<
C©u 20 : 
Cho số thập phân 17,02 ; số này sẽ thay đổi như thế nào khi bỏ dấu phẩy
A.
Tăng 10 lần
B.
Giảm 100 lần
C.
Tăng 100 lần
D.
Không thay đổi
C©u 21 : 
Sè nµo d­íi ®©y thuéc d·y tÝnh : 1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; 18 ; 
A.
30
B.
47
C.
40
D.
45
C©u 22 : 
 Tính diện tích hình thang, biết trung bình cộng hai đáy bằng 60 cm và gấp 3 lần chiều cao của hình thang đó ?
A.
1800 cm2
B.
2400 cm2
C.
1500 cm2
D.
1200 cm2
C©u 23 : 
Tích: 3 x 13 x 23 x 33 x ..... x 2003 có tận cùng bằng chữ số nào ?
A.
9
B.
7
C.
3
D.
1
C©u 24 : 
Sè a trong d·y tÝnh : ( a – 9 x 5 ) : 11 = 12 lµ :
A.
145
B.
177
C.
154
D.
132
C©u 25 : 
 gÊp bao nhiªu lÇn
A.
18 lÇn
B.
12 lÇn
C.
24 lÇn
D.
9 lÇn
C©u 26 : 
 131313
Ph©n sè tÝnh theo phÇn tr¨m b»ng :
 252525
A.
13%
B.
52%
C.
25%
D.
38%
C©u 27 : 
Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số mà tổng các chữ số trong mỗi số đó bằng 2.
A.
6 số
B.
3 số
C.
5 số 
D.
4 số 
C©u 28 : 
Số dư lớn nhất của phép chia A : 5 là bao nhiêu ?
A.
3
B.
2
C.
6
D.
4
C©u 29 : 
Cho dãy số: 1; 4; 9; 16; ... Số thứ 5 là:
A.
30
B.
40
C.
32
D.
25
C©u 30 : 
Tõ c¸c ch÷ sè : 1 ; 2 ; 3 cã thÓ lËp ®uîc bao nhiªu sè cã 3 ch÷ sè chia hÕt cho 3 ?
A.
8
B.
9
C.
6
D.
7
C©u 31 : 
Trong c¸c sè sau, sè nµo ®ång thêi chia hÕt cho 2 ; 3 ; 5 ; 9.
A.
270
B.
145
C.
10
D.
250
C©u 32 : 
T©m ®i ngñ lóc 21 giê, thøc dËy lóc 5 giê 15 phót. Hái T©m ®· ngñ trong bao l©u ?
A.
8 giê 15 phót
B.
6 giê 15 phót
C.
7 giê 15 phót
D.
9 giê 15 phót
C©u 33 : 
Giá hoa ngày Tết tăng 20 % so với tháng 11. Tháng Giêng giá hoa lại giảm 20 % so với ngày Tết. Hãy so sánh giá hoa tháng 11 và tháng Giêng
A.
Tháng Giêng lớn hơn
B.
Bằng nhau
C.
Tháng 11 lớn hơn
C©u 34 : 
Khi thực hiện biểu thức 255 + 45 : 15 x 3 ta được kết quả là:
A.
60
B.
774
C.
256
D.
264
C©u 35 : 
Cho một số tự nhiên. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 7 vào tận cùng bên phải số đó thì số đó tăng thêm 754 đơn vị. Vậy số đã cho là: 
A.
75
B.
83
C.
80
D.
78
C©u 36 : 
Khi làm phép nhân một số với 102, một bạn học sinh đã quên mất chữ số 0 ở số nhân nên tích giám đi 1170 đơn vị. Hỏi bạn đó đã nhân số nào với 102 ?
A.
12
B.
14
C.
13
D.
15
C©u 37 : 
Sè h¹ng thø 11 cña d·y tÝnh : 7 + 13 + 19 + 25 lµ :
A.
55
B.
67
C.
61
D.
73
C©u 38 : 
Tính diện tích hình thang trên hình vẽ biết: 
DC gấp đôi AB và diện tích ABD = 30 cm2 
A.
80 cm2
B.
120 cm2
C.
100 cm2
D.
90 cm2
C©u 39 : 
 16 x 8 – 16 x 2
Gi¸ trÞ cña biÓu thøc b»ng:
 12 + 4
A.
6
B.
4
C.
5
D.
7
C©u 40 : 
TÝch 1 x 2 x 3 x 4 x . X 99 x 100 tËn cïng b»ng mÊy ch÷ sè 0 ?
A.
24
B.
11
C.
18
D.
 0
 M«n TRAC NGHIEM TOAN 5 (§Ò sè 1)
L­u ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn trong môc sè b¸o danh vµ m· ®Ò thi tr­íc khi lµm bµi. C¸ch t« sai: ¤ ¢ Ä
- §èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®­îc chän vµ t« kÝn mét « trßn t­¬ng øng víi ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. C¸ch t« ®óng : ˜
01
28
02
29
03
30
04
31
05
32
06
33
07
34
08
35
09
36
10
37
11
38
12
39
13
40
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)
M«n : TRAC NGHIEM TOAN 5
§Ò sè : 1
01
28
02
29
03
30
04
31
05
32
06
33
07
34
08
35
09
36
10
37
11
38
12
39
13
40
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

File đính kèm:

  • docDE THI TRAC NGHIEM HSG TOAN 5.doc