Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 môn thi: Hoá học ─ Giáo dục thường xuyên - Mã đề 796

pdf3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Lượt xem: 616 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 môn thi: Hoá học ─ Giáo dục thường xuyên - Mã đề 796, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 03 trang) 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 
Môn thi: HOÁ HỌC ─ Giáo dục thường xuyên 
Thời gian làm bài: 60 phút. 
 Mã đề thi 796 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................. 
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố là: 
H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; 
S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Zn = 65; Sr = 88; Ba = 137. 
Câu 1: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Cu là 
A. MgSO4 và ZnCl2. B. AlCl3 và HCl. C. FeCl3 và AgNO3. D. FeCl2 và ZnCl2. 
Câu 2: Cho 1,37 gam kim loại kiềm thổ M phản ứng với nước (dư), thu được 0,01 mol khí H2. Kim 
loại M là 
A. Mg. B. Ca. C. Sr. D. Ba. 
Câu 3: Cho dãy các kim loại: Na, Al, W, Fe. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là 
A. Fe. B. W. C. Na. D. Al. 
Câu 4: Cho dãy các kim loại: Ag, Fe, Au, Al. Kim loại trong dãy có độ dẫn điện tốt nhất là 
A. Au. B. Fe. C. Al. D. Ag. 
Câu 5: Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu 
A. đỏ. B. tím. C. vàng. D. đen. 
Câu 6: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, metyl axetat, metylamin. Số chất trong dãy tham gia 
phản ứng tráng bạc là 
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. 
Câu 7: Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử 
duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 
A. 2,24. B. 4,48. C. 8,96. D. 3,36. 
Câu 8: Cho dãy các chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin). Chất trong dãy có lực bazơ 
yếu nhất là 
A. C6H5NH2. B. C2H5NH2. C. CH3NH2. D. NH3. 
Câu 9: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố Al (Z = 13) là 
A. 3s23p3. B. 3s23p2. C. 3s23p1. D. 3s13p2. 
Câu 10: Hợp chất có tính lưỡng tính là 
A. Ca(OH)2. B. NaOH. C. Cr(OH)3. D. Ba(OH)2. 
Câu 11: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng 
muối CH3COONa thu được là 
A. 8,2 gam. B. 16,4 gam. C. 12,3 gam. D. 4,1 gam. 
Câu 12: Kim loại phản ứng được với dung dịch HCl loãng là 
A. Cu. B. Ag. C. Au. D. Al. 
Câu 13: Polime thuộc loại tơ thiên nhiên là 
A. tơ nitron. B. tơ visco. C. tơ nilon-6,6. D. tơ tằm. 
Câu 14: Cho dãy các chất: NaOH, NaCl, NaNO3, Na2SO4. Chất trong dãy phản ứng được với dung 
dịch BaCl2 là 
A. NaCl. B. NaOH. C. NaNO3. D. Na2SO4. 
Câu 15: Cho dãy các kim loại: Fe, K, Mg, Ag. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là 
A. K. B. Ag. C. Mg. D. Fe. 
 Trang 1/3 - Mã đề thi 796 
Câu 16: Chất có chứa nguyên tố nitơ là 
A. saccarozơ. B. xenlulozơ. C. glucozơ. D. metylamin. 
Câu 17: Kim loại không phản ứng được với axit HNO3 đặc, nguội là 
A. Mg. B. Cu. C. Cr. D. Ag. 
Câu 18: Đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được 
A. etyl axetat. B. glucozơ. C. xenlulozơ. D. glixerol. 
Câu 19: Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C6H5NH2, C2H5NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản 
ứng được với NaOH trong dung dịch là 
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 
Câu 20: Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch 
A. Na2SO4. B. NaNO3. C. NaOH. D. NaCl. 
Câu 21: Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit 
A. BaO. B. Fe2O3. C. K2O. D. MgO. 
Câu 22: Trùng hợp etilen thu được sản phẩm là 
A. polietilen (PE). B. poli(metyl metacrylat). 
C. poli(vinyl clorua) (PVC). D. poli(phenol-fomanđehit) (PPF). 
Câu 23: Điều chế kim loại Mg bằng phương pháp 
A. dùng kim loại Na khử ion Mg2+ trong dung dịch MgCl2. 
B. dùng H2 khử MgO ở nhiệt độ cao. 
C. điện phân MgCl2 nóng chảy. 
D. điện phân dung dịch MgCl2. 
Câu 24: Cho 8,9 gam hỗn hợp bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 0,2 
mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là 
A. 2,4 gam và 6,5 gam. B. 1,2 gam và 7,7 gam. 
C. 1,8 gam và 7,1 gam. D. 3,6 gam và 5,3 gam. 
Câu 25: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là 
A. CH3COOH. B. C2H5OH. C. CH3NH2. D. CH3COOC2H5. 
Câu 26: Chất có nhiều trong khói thuốc lá gây hại cho sức khoẻ con người là 
A. cafein. B. cocain. C. heroin. D. nicotin. 
Câu 27: Glucozơ thuộc loại 
A. monosaccarit. B. đisaccarit. C. polime. D. polisaccarit. 
Câu 28: Canxi hiđroxit (Ca(OH)2) còn gọi là 
A. thạch cao sống. B. đá vôi. C. vôi tôi. D. thạch cao khan. 
Câu 29: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Al, Cr. Kim loại mềm nhất trong dãy là 
A. Na. B. Cu. C. Al. D. Cr. 
Câu 30: Công thức hóa học của sắt(II) hiđroxit là 
A. Fe3O4. B. Fe(OH)2. C. Fe(OH)3. D. FeO. 
Câu 31: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch MgCl2, người ta dùng lượng dư dung dịch 
A. KOH. B. K2SO4. C. KNO3. D. KCl. 
Câu 32: Chất béo là trieste của axit béo với 
A. etanol. B. glixerol. C. etylen glicol. D. phenol. 
Câu 33: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là 
A. Na2SO4. B. Ba(OH)2. C. H2S. D. HCl. 
Câu 34: Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là 
A. CH3COOCH3. B. C2H5COOCH3. C. CH2=CHCOOCH3. D. CH3COOC2H5. 
Câu 35: Cho 0,1 mol anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối phenylamoni clorua 
(C6H5NH3Cl) thu được là 
A. 19,425 gam. B. 25,900 gam. C. 6,475 gam. D. 12,950 gam. 
Câu 36: Dãy gồm các ion được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa giảm dần từ trái sang phải là: 
A. Al3+, Cu2+, K+. B. Cu2+, Al3+, K+. C. K+, Cu2+, Al3+. D. K+, Al3+, Cu2+. 
 Trang 2/3 - Mã đề thi 796 
Câu 37: Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện 
A. kết tủa màu nâu đỏ. 
B. kết tủa màu xanh lam. 
C. kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. 
D. kết tủa màu trắng hơi xanh. 
Câu 38: Cho 5,0 gam CaCO3 phản ứng hết với axit CH3COOH (dư), thu được V lít khí CO2 (ở đktc). 
Giá trị của V là 
A. 1,12. B. 4,48. C. 3,36. D. 2,24. 
Câu 39: Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit? 
A. Na2O. B. K2O. C. CaO. D. CrO3. 
Câu 40: Este HCOOCH3 phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm hữu cơ là 
A. HCOOH và CH3ONa. B. CH3ONa và HCOONa. 
C. HCOONa và CH3OH. D. CH3COONa và CH3OH. 
----------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- HẾT ---------- 
 Trang 3/3 - Mã đề thi 796 

File đính kèm:

  • pdfDeHoaCt_GDTX_M796.pdf