Đề thi thử Đại học môn Hóa (Đề 2)

doc7 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 984 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử Đại học môn Hóa (Đề 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài : 16875 	
Đun nóng một rượu X với đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (A) 
Bài : 16571 
Nếu cho biết Y là một rượu, ta có thể xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn của X như sau:
   A. 
   B. với là tổng số liên kết hay vòng ở mạch cacbon, là số nhóm, R là gốc hiđrocacbon.
   C. 
   D. Cả A, B, C đều đúng.
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. với là tổng số liên kết hay vòng ở mạch cacbon, là số nhóm, R là gốc hiđrocacbon.
C. 
D. Cả A, B, C đều đúng.
Đáp án là : (B) 
Bài : 16570 
Cho biết sản phẩm chính của phản ứng khử nước của 
  Chọn một đáp án dưới đây
A. 2-metyl buten-1
B. 3-metyl buten-1
C. 2-metyl buten-2
D. 3-metyl buten-2
Đáp án là : (C) 
Bài : 16561 
Cho biết số đồng phân nào của rượu no, đơn chức từ đến khi tách nước không tạo ra các anken đồng phân?
Chọn một đáp án dưới đây
A. . đồng phân; đồng phân; đồng phân.
B. . đồng phân; đồng phân; đồng phân.
C. đồng phân; đồng phân; đồng phân.
D. Câu A và B đúng
Đáp án là : (B) 
Bài : 15550 
Cho V lít khí (đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch 0,7M. Kết thúc thí nghiệm thu được 4 gam kết tủa. Giá trị của V là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 1,568 lít
B. 1,568 lít hoặc 0,896 lít
C. 0,896 lít 
D. 0,896 lít hoặc 2,24 lít
Đáp án là : (D) 
Bài : 15438 
Tính chất nào không phải là đặc trưng của saccarozơ:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Tham gia phản ứng tráng gương
B. Chất rắn, tinh thể, màu trắng
C. Polisaccarit
D. Khi thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ
Đáp án là : (A)
Bài : 15437 
Các nhận định sau đây, nhận định nào đúng:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ trong phân tử, chỉ có các nguyên tố C, H
B. Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ sinh ra khí và nước.
C. Axit hữu cơ có tính axit vì trong phân tử có nhóm –COOH.
D. Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ trong phân tử, ngoài các nguyên tố C, H còn có các nguyên tố khác.
Đáp án là : (D) 
Bài : 15436 
Các nhận định sau đây, nhận định nào đúng
Chọn một đáp án dưới đây
A. Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ sinh ra khí và nước.
B. Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ sinh chỉ ra khí và nước.
C. Những hợp chất chứa cacbon là hợp chất hữu cơ.
D. Ancol etylic tác dụng với natri vì trong phân tử có cacbon, hiđro và oxi.
Đáp án là : (A) 
Bài : 15435 
Khẳng định nào sau đây là sai:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.
B. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.
C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton.
D. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron.
Đáp án là : (D) 
Bài : 15434 
Khẳng định nào sau đây là đúng:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.
B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.
C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron.
D. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi, tỉ lệ giữa proton và nơtron mới là 1 : 1.
Đáp án là : (A) 
Bài : 15433 
Nhận định nào đúng trong các nhận định sau:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Khi cho 1 mol axit hữu cơ tác dụng với Na dư, số mol sinh ra bằng số mol axit thì axit đó có 1 nhóm –COOH.
B. Khi cho 1mol axit hữu cơ tác dụng với Na dư, số mol sinh ra bằng số mol axit thì axit đó có 2 nhóm –COOH.
C. Nhận biết axit hữu cơ bằng cách cho tác dụng với dung dịch NaOH.
D. Axit axetic tác dụng với các kim loại.
Đáp án là : (A) 
Bài : 15432 
Các nhận định sau, nhận định nào đúng:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Axit axetic có thể tác dụng với tất cả các muối axit.
B. Axit axetic tác dụng với các kim loại.
C. Axit hữu cơ là axit axetic.
D. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2% - 5%.
Đáp án là : (D) 
Bài : 15431 
Định nghĩa nào sau đây là đúng:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon
B. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.
C. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cức các chất trong cơ thể sống.
D. Hóa học hữu cơ nghiên cứu sự biến đổi của các nguyên tố sinh học.
Đáp án là : (A) 
Bài : 15430 
Những định nghĩa nào sau đây là sai:
Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây
A. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất có trong tự nhiên.
B. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon
C. Hoá học hữu cơ nghiên cứu tính chất của phần lớn các hợp chất của cacbon
D. Hóa học hữu cơ nghiên cứu sự biến đổi của các nguyên tố sinh học.
Đáp án là : (A) 
Bài : 15283 
Cho một lá đồng có khối lượng 10g vào 250g dung dịch 4%. Khi lấy lá đồng ra thì khối lượng trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng lá đồng sau phản ứng là bao nhiêu?
Chọn một đáp án dưới đây
A. 10,76g
B. 11,76g
C. 5,38g
D. 21,52g
Đáp án là : (A) 
Bài : 15282 
Dùng 100 tấn quặng để luyện gang (95% Fe), cho biết rằng lượng trong quặng là 80%, hiệu suất quá trình là 93%. Khối lượng gang thu được là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 55,8T
B. 56,712T
C. 56,2T
D. 60,9T
Đáp án là : (B) 
Bài : 15281 
Hãy chọn phương pháp hoá học nào trong các phương pháp sau để nhận biết được mỗi kim loại Na, Ca và Al (theo trình tự tiến hành)?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Dùng , lọc, dùng 
B. Dùng đặc nguội, dùng nước.
C. Dùng , lọc, dùng phenolphtalein.
D. Dùng , lọc, dùng quỳ tím.
Đáp án là : (A) 
Bài : 15280 
Muốn điều chế cao su butađien người ta dùng nguyên liệu có sẵn trong thiên nhiên. Nguyên liệu đó là nguyên liệu nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Đi từ dầu mỏ.
B. Đi từ than đá, đá vôi.
C. Đi từ tinh bột, xenlulozơ.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Đáp án là : (D) 
Bài : 15279 
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, thu được . Hai amin có công thức phân tử là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 
Đáp án là : (B) 
Bài : 15278 
Aminoaxit X chứa một nhóm chức amin bậc nhất trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được và theo tỉ lệ thể tích là 4 : 1. X có công thức cấu tạo là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. Tất cả đều sai.
Đáp án là : (C) 

File đính kèm:

  • docde thi thu dai hoc(2).doc