Đề thi thử Đại học môn Hóa (Đề 1)

doc7 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 1032 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử Đại học môn Hóa (Đề 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài : 8241 	
Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Axit ađipic và atylen glicol 
B. Axit picric và hexametylenđiamin 
C. Axit ađipic và hexametylenđiamin 
D. Axit glutamic và hexametylenđiamin 
Đáp án là : (C) 
Bài : 8240 
Phân tử khối trung bình của PVC là 750.000. Hệ số polime hoá của PVC là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 12.000 
B. 15.000 
C. 24.000 
D. 25.000 
Đáp án là : (A) 
Bài : 8239 
Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420.000. Hệ số polime hoá của PE là 
Chọn một đáp án dưới đây
A. 12.000 
B. 13.000 
C. 15.000 
D. 17.000 
Đáp án là : (C) 
Bài : 8238 
Cho sơ đồ biến đổi sau A là chất nào trong số các chất cho dưới đây?
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
. Đáp án là : (C) 
Bài : 8237 
Trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp thì thu được bao nhiêu gam PE? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. 14 gam 
B. 28 gam 
C. 56 gam 
D. Không xác định được 
Đáp án là : (B) 
Bài : 8236 
Đốt cháy 1 lít hiđrocacbon X cần 6 lít tạo ra 4 lít khí . Nếu đem trùng hợp tất cả các đồng phân mạch hở của X thì số loại polime thu được là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
Đáp án là : (B) 
Bài : 8235 
Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho di qua bình (1) đựng đặc và bình (2) đựng dung dịch dư thấy khối lượng bình (1) tăng m gam, bình (2) thu được 100 gam kết tủa. Vậy m có giá trị là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 9 gam 
B. 18 gam 
C. 36 gam 
D. 54 gam 
Đáp án là : (B)
Bài : 8234 
Polietilen được trùng hợp từ etilen. Hỏi 280 gam polietilen đã được trùng hợp từ bao nhiêu phân tử etilen?
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. Không xác định được 
Đáp án là : (B) 
Bài : 8233 
Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. X là polime nào dưới đây? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Polipropilen 
B. Tinh bột 
C. Poli (vinyl clorua) (PVC) 
D. Polistiren (PS) 
Đáp án là : (A) 
Bài : 8232 
Trong một nhà máy rượu, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol etylic, biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là 
Chọn một đáp án dưới đây
A. 500 kg 
B. 5051 kg 
C. 6000 kg 
D. 5031 kg 
Đáp án là : (D) 
Bài : 8231 
Thuỷ phân m gam tinh bột, sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra cho qua dung dịch dư, thu được 750 gam kết tủa. Nếu hiệu suất mỗi quá trình (có hai quá trình là thuỷ phân tinh bột và lên men để sản xuất rượu etylic) là 80% thì m có giá trị nào trong các giá trị dưới đây ?
Chọn một đáp án dưới đây
A. 949,2 gam 
B. 945,0 gam 
C. 950,5 gam 
D. 1000 gam 
Đáp án là : (A) 
Bài : 8230 
Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt gồm: tinh bột, saccarozơ, glucozơ, người ta dùng một thuốc thử nào dưới đây?
Chọn một đáp án dưới đây
A. dung dịch iot 
B. dung dịch HCl 
C. 
D. dung dịch 
Đáp án là : (C) 
Bài : 8229 
Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây phân biệt được các dung dịch glucozơ, glixerol, metanal, propan-1-ol? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. dung dịch 
C. dung dịch rom 
D. Na kim loại 
Đáp án là : (A) 
Bài : 8228 
Hợp chất hữu cơ X có mạch cacbon không phân nhánh, bậc nhất (chứa C, H, N), trong đó nitơ chiếm 23,73% về khối lượng. Biết X tác dụng được với HCl với tỉ lệ số mol . Công thức phân tử của X là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (D) 
Bài : 8227 
Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch 1M, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam muối. Thể tích dung dịch đã dùng là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 16ml 
B. 32ml 
C. 160ml 
D. 320ml 
Đáp án là : (D) 
Bài : 8226 
Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đơn chức, bậc 2, mạch hở X thu được và hơi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3. Công thức cấu tạo của X là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (B) 
Bài : 16879 
Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loải rượu thì tỉ lệ số mol tăng dần khi số nguyên tử C trong rượu tăng dần.
Vậy công thức tổng quát của dãy đồng đẳng của rượu là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (C) 
Bài : 16878 
Để điều chế hợp chất có công thức sau phải dùng hai chất nào dưới đây:
Chọn một đáp án dưới đây
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 
Đáp án là : (C) 
Bài : 16877 
Cho các phản ứng sau:
Các chất A, D, G là chất nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây
A. và 
B. và 
C. và 
D. Tất cả đều sai
Đáp án là : (C) 
Bài : 16876 
Đốt cháy một rượu X, ta được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó . Kết luận nào sau đây là đúng.
Chọn một đáp án dưới đây
A. X là ankanol
B. X là ankatriol.
C. X là ankadiol
D. A,B,C đúng.
Đáp án là : (D) 

File đính kèm:

  • docde thi thu dai hoc(1).doc