Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần II - Hóa học − khối A, B

pdf7 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 924 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần II - Hóa học − khối A, B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com 
 Trang 1/7 - Mã đề thi 132 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
 TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN II, NĂM 2014 
Môn: HÓA HỌC − KHỐI A, B 
(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên .................................................................. Số báo danh .......................... Mã đề thi 132 
Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; 
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Li = 7. 
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40) 
Câu 1: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14O mà khi đun với H2SO4 đặc ở 170oC luôn cho anken có 
đồng phân hình học cis – trans ? 
A. 1. B. 3. C. 2. D. 6. 
Câu 2: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 
 Benzen +→3
2 4
HNO ®Æc(1:1)
H SO ®Æc
 X 2 0Br (1:1)Fe, t
+
→ Y + +→(Fe ddHCl)d− Z +→0NaOH®Æc,d−t cao,Pcao T 
Biết X, Y, Z, T là các sản phẩm chính và đều là dẫn xuất của benzen. Nhận xét nào sau đây là đúng ? 
A. Y, Z có công thức lần lượt là m-BrC6H4NO2 và m-BrC6H4NH3Cl. 
B. T có công thức là m-NH2C6H4OH. 
C. X và Z có công thức lần lượt là C6H5NO2 và p-BrC6H4NH2. 
D. Y và T có công thức lần lượt là o-BrC6H4NO2 và p-NH2C6H4ONa. 
Câu 3: Cho các phát biểu sau: 
(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 660C. 
(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic. 
(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol. 
(4) Phenol tan tốt trong etanol. 
(5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ. 
(6) Nhóm OH phenol không bị thế bởi gốc axit như nhóm OH ancol. 
Có bao nhiêu phát biểu đúng ? 
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6. 
Câu 4: Tổng số liên kết xích-ma có trong phân tử aren có công thức CnH2n-6 là 
A. 3n - 7. B. 2n - 6. C. n - 1. D. 3n - 6. 
Câu 5: Tổng số hạt electron, proton, nơtron trong nguyên tử nguyên tố kim loại X bằng 34. Tổng số electron trên các phân 
lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 11. Nhận xét nào sau đây không đúng ? 
A. X được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. 
B. Hợp chất tạo bởi X và Y có trong khoáng vật xinvinit. 
C. Hợp chất tạo bởi X và Y là hợp chất ion. 
D. Đơn chất Y tác dụng với N2, O2 ở nhiệt độ thường. 
Câu 6: X là dẫn xuất đibrom sinh ra khi cho isopentan phản ứng với brom có chiếu sáng. Thủy phân hoàn toàn X cho hợp 
chất hữu cơ đa chức Y hòa tan được Cu(OH)2. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của Y là 
A. 6. B. 4. C. 3. D. 8. 
Câu 7: Axit xitric (axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic) có trong quả chanh có công thức cấu tạo thu gọn là 
A. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH. B. HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH. 
C. HOOC-CH(OH)-CH2-COOH. D. HOOC-C(COOH)(OH)-COOH. 
Câu 8: Điện phân với điện cực trơ (H = 100%) 100 gam dung dịch X chứa FeCl3 16,25%; HCl 3,65% và CuCl2 13,5% trong 
1 giờ 15 phút với cường độ dòng điện không đổi là 7,72 ampe thu được dung dịch Y. Khối lượng dung dịch Y thay đổi thế 
nào so với khối lượng dung dịch X (biết khí sinh ra không tan trong nước và nước bay hơi không đáng kể)? 
A. giảm 12,72 gam. B. giảm 19,24 gam. C. giảm 12,78 gam. D. giảm 19,22 gam. 
Câu 9: Trong các chất sau: tripanmitin, alanin, crezol, hiđroquinon, cumen, phenol, poli(vinyl axetat), anbumin. Có bao 
nhiêu chất có phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng ? 
A. 6. B. 4. C. 8. D. 7. 
Câu 10: Cho các thí nghiệm sau: 
(1) Cho nhôm vào dung dịch NaOH. 
(2) Cho etyl axetat vào dung dịch NaOH, đun nóng. 
(3) Cho natri tác dụng với nước. 
(4) Cho sắt tác dụng với nước ở nhiệt độ lớn hơn 5700C. 
(5) Cho từ từ bari vào dung dịch chứa HCl dư. 
Có bao nhiêu thí nghiệm mà nước là chất oxi hóa? 
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. 
Câu 11: Cho hơi nước qua than nung đỏ, sau khi làm khô hết hơi nước thu được hỗn hợp khí X (gồm CO, H2, và CO2) có tỉ 
khối của X so với H2 bằng 7,875. Cần bao nhiêu kg than có chứa 4% tạp chất trơ để thu được 960 m3 hỗn hợp khí X trên đo 
ở 1,64 atm và 127oC, biết rằng có 96% cacbon bị đốt cháy ? 
www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com 
 Trang 2/7 - Mã đề thi 132 
A. 225,000 kg. B. 234,375 kg. C. 216,000 kg. D. 156,250 kg. 
Câu 12: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H12O3N2 khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được hai khí 
làm xanh quỳ tím tẩm nước cất. X có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên? 
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 
Câu 13: Trong các chất sau: KI, CuSO4, KClO3, NaNO3, NaOH, NH4NO3, AgNO3. Có bao nhiêu chất mà bằng một phản 
ứng có thể tạo ra O2? 
A. 7. B. 6. C. 5. D. 4. 
Câu 14: Khử m gam hỗn hợp X (chứa Fe3O4 và Fe2O3 có số mol bằng nhau) bằng CO trong một thời gian thu được 25,6 
gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho ½ hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì thu được sản phẩm khử chỉ gồm 2 khí NO 
và NO2, có thể tích là 4,48 lít (ở đktc) và có tỉ khối so với H2 bằng 19. Giá trị của m là 
A. 15,68. B. 28,22. C. 31,36. D. 37,12. 
Câu 15: Chỉ dùng thêm dung dịch NaHSO4 thì có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong 6 dung dịch riêng biệt sau: 
BaCl2, NaHCO3, NaOH, Na2S, Na2SO4 và AlCl3 ? 
A. 6. B. 5. C. 3. D. 4. 
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa hỗn hợp các triglixerit tạo bởi từ cả 3 axit panmitic, oleic, linoleic thu 
được 24,2 gam CO2 và 9 gam H2O. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X bằng dung dịch KOH vừa đủ sẽ thu 
được bao nhiêu gam xà phòng ? 
A. 11,90. B. 18,64. C. 21,40. D. 19,60. 
Câu 17: Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm etyl axetat, axit acrylic và anđehit axetic rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ 
hết vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 45 gam kết tủa và khối lượng bình nước vôi trong tăng 27 gam. Số mol axit 
acrylic có trong m gam hỗn hợp X là 
A. 0,150. B. 0,100. C. 0,025. D. 0,050. 
Câu 18: Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 2M vào m gam dung dịch X chứa NaHCO3 4,2% và Na2CO3. Sau khi các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 1,12 lít CO2 thoát ra (ở đktc). Cho nước vôi trong dư vào dung dịch Y thu 
được tối đa 20 gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 100. B. 300. C. 400. D. 200. 
Câu 19: Cho các dung dịch sau đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn: đường mía, đường mạch nha, lòng trắng trứng, giấm 
ăn, fomalin, ancol etylic. Thuốc thử dùng để nhận biết tất cả các dung dịch trên là 
A. dung dịch nước brom. B. Cu(OH)2/OH − . 
C. dung dịch AgNO3 trong NH3. D. xô đa. 
Câu 20: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C3HxO vừa phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to), vừa phản 
ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng ? 
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 
Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các axit thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp 
thụ hết vào 350 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thấy có 10 gam kết tủa xuất hiện và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 25,4 
gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là 
A. 9,80. B. 11,40. C. 15,0. D. 20,8. 
Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở (trong phân tử có số C nhỏ hơn 4) 
bằng lượng không khí (chứa 20% thể tích O2 còn lại là N2) vừa đủ thì thu được CO2, H2O và 3,875 mol N2. Mặt khác, cho 
11,25 gam X trên tác dụng với axit nitrơ dư thì thu được khí N2 có thể tích bé hơn 2 lít (ở đktc). Amin có lực bazơ lớn hơn 
trong X là 
A. trimetylamin. B. etylamin. C. đimetylamin. D. N-metyletanamin. 
Câu 23: Cho 25,24 gam hỗn hợp X chứa Al, Zn, Mg, Fe phản ứng vừa đủ với 787,5 gam dung dịch HNO3 20% thu được 
dung dịch chứa m gam muối và 0,2 mol hỗn hợp khí Y (gồm N2O và N2) có tỉ khối so với H2 là 18. Giá trị của m là 
A. 163,60. B. 153,13. C. 184,12. D. 154,12. 
Câu 24: Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch X chứa NaOH 1M, KOH 1M và Ba(OH)2 1M để sau khi hấp thụ hết 3,584 lít 
CO2 (ở đktc) thì thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 0,84 gam so với khối lượng dung dịch X (biết hơi nước bay hơi 
không đáng kể)? 
A. 80 ml. B. 60 ml. C. 50 ml. D. 100 ml. 
Câu 25: Nước Gia-ven và clorua vôi thường được dùng để 
A. sản xuất clo trong công nghiệp. B. tẩy trắng sợi, vải, giấy và tẩy uế. 
C. sản xuất HCl trong phòng thí nghiệm. D. sản xuất phân bón hóa học. 
Câu 26: Hòa tan 22 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe3O4 vào 0,5 lít dung dịch HNO3 2M thì thu được dung dịch Y 
(không có NH4NO3) và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO. Lượng HNO3 dư trong Y tác dụng vừa đủ với 13,44 gam NaHCO3. 
Cho hỗn hợp Z vào bình kín có dung tích không đổi 8,96 lít chứa O2 và N2 tỉ lệ thể tích 1 : 4 ở 00C và áp suất 0,375 atm. Sau 
đó giữ bình ở nhiệt độ 00C thì trong bình không còn O2 và áp suất cuối cùng là 0,6 atm. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 
trong hỗn hợp X là 
A. 52,73%. B. 26,63%. C. 63,27%. D. 42,18%. 
Câu 27: Cho 0,03 mol hỗn hợp X (có khối lượng 1,38 gam) gồm hai anđehit đơn chức tráng bạc hoàn toàn thì thu được 8,64 
gam bạc. Mặt khác m gam X phản ứng tối đa với 4,704 lít H2 (ở đktc) khi có Ni xúc tác, đun nóng. Giá trị của m là 
A. 9,660. B. 4,830. C. 5,796. D. 4,140 
www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com 
 Trang 3/7 - Mã đề thi 132 
Câu 28: Sau khi điện phân (với điện cực trơ) dung dịch muối ăn, có màng ngăn người ta thu được dung dịch chứa hai chất 
tan. Để tách riêng hai chất này ra khỏi dung dịch người ta sử dụng phương pháp 
A. chưng cất thường. B. chiết. 
C. chưng cất bằng sự lôi cuốn hơi nước. D. kết tinh. 
Câu 29: X, Y là hai hợp chất hữu cơ đơn chức. Nếu đốt cháy X, Y với số mol bằng nhau hoặc khối lượng bằng nhau thì đều 
thu được CO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 và hơi nước có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Hỗn hợp X, Y có phản ứng tráng 
bạc. Có bao nhiêu cặp chất X, Y thỏa mãn điều kiện trên ? 
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 
Câu 30: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu được 0,5 mol CO2. Để trung 
hòa 0,15 mol X cần dùng vừa đủ 250 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit trong X là 
A. axit fomic và axit ađipic. B. axit axetic và axit malonic. 
C. axit fomic và axit oxalic. D. axit axetic và axit oxalic. 
Câu 31: Cho 29,5 gam hỗn hợp hai muối sunfit và cacbonat của một kim loại kiềm tác dụng với 122,5 gam dung dịch 
H2SO4 20% thu được dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất. Nồng phần trăm của chất tan trong dung dịch X là 
A. 18,20%. B. 25,72%. C. 26,30%. D. 27,10%. 
Câu 32: X là este 2 chức có tỉ khối hơi so với H2 bằng 83. X phản ứng tối đa với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 4 và nếu cho 1 mol 
X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 cho tối đa 4 mol Ag. Số công thức cấu tạo thỏa mãn thỏa mãn điều 
kiện trên của X là 
A. 3. B. 1. C. 2. D. 6. 
Câu 33: Một loại phân amophot chỉ chứa hai muối có số mol bằng nhau. Từ 1,96 tấn axit photphoric sản xuất được tối đa 
bao nhiêu tấn phân bón loại này ? 
A. 2,81 tấn. B. 2,64 tấn. C. 2,30 tấn. D. 2,47 tấn. 
Câu 34: Tác hại nào sau đây không phải do nước cứng ? 
A. Làm tốn bột giặt tổng hợp khi giặt rửa. B. Đóng cặn khi đun nấu. 
C. Làm giảm mùi vị thực phẩm khi nấu và lâu chín. D. Làm ảnh hưởng tới chất lượng vải, sợi sau khi giặt. 
Câu 35: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp oligopeptit gồm Ala-Val-Ala-Gly-Ala và Val-Gly-Gly thu được x gam Ala; 
37,5 gam Gly và 35,1 gam Val. Giá trị của m, x lần lượt là 
A. 99,3 và 30,9. B. 84,9 và 26,7. C. 90,3 và 30,9. D. 92,1 và 26,7. 
Câu 36: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 50,85 gam hỗn hợp X chứa Al, CuO, Fe3O4 có số mol bằng nhau trong điều kiện 
không có không khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được V 
lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là 
A. 3,36. B. 2,24. C. 6,72. D. 1,12. 
Câu 37: Ngâm một lá Zn tinh khiết trong dung dịch HCl, sau đó thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào. Trong quá trình thí 
nghiệm trên 
A. chỉ xẩy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học. 
B. lúc đầu xẩy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học sau đó xẩy ra thêm hiện tượng ăn mòn hóa học. 
C. lúc đầu xẩy ra hiện tượng ăn mòn hóa học sau đó xẩy ra thêm hiện tượng ăn mòn điện hóa học. 
D. chỉ xẩy ra hiện tượng ăn mòn hóa học. 
Câu 38: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe(NO3)2 trong bình chân không đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu 
được chất rắn là Fe2O3 và 10,08 lít (ở đktc) hỗn hợp chỉ gồm hai khí. Nếu cho ½ hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch 
H2SO4 loãng dư thì thu được tối đa bao nhiêu lít khí (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất là NO) ? 
A. 2,80 lít. B. 2,24 lít. C. 5,60 lít. D. 1,68 lít. 
Câu 39: Cho hỗn hợp bột X chứa a mol Cu và b mol Fe vào dung dịch chứa c mol AgNO3 thu được chất rắn Y không phản 
ứng với dung dịch HCl nhưng có phản ứng với dung dịch FeCl3. Mối quan hệ giữa a, b, c là 
A. 2a ≤ c < 2a + 2b. B. 2b < c ≤ 2a + b. C. 2a ≤ c ≤ 2a + 2b. D. 2b ≤ c < 2a + 2b. 
Câu 40: Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) →← 2SO3 (k) ; ∆H < 0 xảy ra trong bình kín. Nhận xét nào sau đây là sai ? 
A. Khi tăng nhiệt độ phản ứng thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 tăng. 
B. Khi tăng áp suất chung của hệ phản ứng thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 tăng. 
C. Khi tăng nồng độ SO2 thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 tăng. 
D. Khi cho thêm xúc tác V2O5 thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 không đổi. 
B. PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II) 
Phần I. Theo chương trình Chuẩn (10 câu: Từ câu 41 đến câu 50) 
Câu 41: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm mantozơ và saccarozơ có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2 và hiệu suất thủy phân lần 
lượt là 80% và 75% thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 
90,72 gam Ag. Giá trị của m là 
A. 85,50. B. 108,00. C. 75,24. D. 88,92. 
Câu 42: Chất nào trong các chất sau có lực axit yếu nhất ? 
A. axit axetic. B. axit cacbonic. C. axit sunfuhiđric. D. axit sunfuric. 
www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com 
 Trang 4/7 - Mã đề thi 132 
Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic, axetanđehit, etanđial và anđehit acrylic cần 0,975 mol 
O2 và thu được 0,9 mol CO2 và 0,65 mol H2O. Nếu cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 
trong NH3 thì thu được tối đa bao nhiêu gam Ag ? 
A. 54,0 gam. B. 108,0 gam. C. 216,0 gam. D. 97,2 gam. 
Câu 44: Hòa tan hết m gam hai kim loại Na, K có số mol bằng nhau vào 500 ml dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 1M thu 
được dung dịch X. Biết 1/5 dung dịch X hòa tan tối đa 1,02 gam nhôm oxit, giá trị của m là 
A. 37,2 hoặc 49,6. B. 44,64 hoặc 47,12. C. 43,1 hoặc 4,805. D. 18,86 hoặc 24,8. 
Câu 45: Để phân biệt các chất lỏng không màu đựng riêng biệt trong các bình mất nhãn: axit fomic, etanal, propanon, 
phenol thì chỉ cần dùng 
A. quỳ tím. B. dung dịch xút. 
C. dung dịch AgNO3 trong NH3. D. dung dịch nước brom. 
Câu 46: X là hợp chất hữu cơ khi tác dụng với Na dư thu được H2 có số mol gấp 1,5 lần số mol CO2 thu được khi cho cùng 
lượng X trên tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư. Công thức phân tử của X là công thức nào trong các công thức sau ? 
A. C5H10O3. B. C3H6O2. C. C4H8O4. D. C4H10O4. 
Câu 47: Trộn 1000 ml dung dịch X chứa NaOH 0,86M và Ba(OH)2 0,5M với V lít dung Y chứa HCl 1M và H2SO4 2M. Sau 
khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z có pH = 1 và m gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 186,4. B. 233,0. C. 349,5. D. 116,5. 
Câu 48: Cho các gluxit: mantozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Có bao nhiêu chất làm nhạt màu 
dung dịch nước brom và có phản ứng tráng bạc ? 
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. 
Câu 49: Cho các chất: N2, H2S, SO2, HBr, CO2. Có bao nhiêu chất có phản ứng với O2 ở điều kiện thích hợp ? 
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. 
Câu 50: Cho hỗn hợp FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe(OH)3 vào dung dịch HI dư. Có bao nhiêu trường hợp có phản ứng oxi hóa - 
khử xảy ra ? 
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 
Phần II. Theo chương trình Nâng cao (10 câu: Từ câu 51 đến câu 60) 
Câu 51: Trong các chất sau: Mg, Cl2, H2S, O2, dung dịch KMnO4, có bao nhiêu chất khi tác dụng với SO2 thì SO2 thể hiện 
tính khử ? 
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. 
Câu 52: Trong các tơ sau: tơ xenlulozơ triaxetat, tơ capron, tơ vinylic, tơ tằm, tơ visco, tơ lapsan, tơ nitron, tơ enang, bông, 
tơ nilon - 6,6. Có bao nhiêu tơ là tơ hóa học ? 
A. 7. B. 6. C. 8. D. 2. 
Câu 53: Hòa tan hết 2,688 gam kim loại M bằng 100 gam dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X có khối lượng tăng 
2,464% so với khối lượng dung dịch axit ban đầu (biết nước bay hơi không đáng kể). Kim loại M là 
A. Fe. B. Mg. C. Ca. D. Al. 
Câu 54: X là một α - amino axit có mạch cacbon không nhánh. Cho 0,01 mol X phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch 
HCl 0,1M, sau đó cô cạn dung dịch cẩn thận thì thu được 1,835 gam muối. Tên gọi của X là 
A. lysin. B. axit glutamic. C. valin. D. alanin. 
Câu 55: Hỗn hợp X gồm N2 và H2, có tỉ khối so với H2 là 3,6. Đun nóng hỗn hợp X với chất xúc tác thích hợp thu được hỗn 
hợp Y có tỉ khối so với X bằng 1,25. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là 
A. 80%. B. 60%. C. 90%. D. 50%. 
Câu 56: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Propan-1-ol →2 40H SO ñaëc170 C X 
2
0
H O
xt H t: ,+
+
→ Y 
0CuO t,+
→ Z 2
3
Br (1:1)
xt: CH COOH
+
→ T 
Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và Y là sản phẩm chính. Phân tử khối của T lớn hơn phân tử khối của X là 
A. 32 đvC. B. 96 đvC. C. 95 đvC. D. 30 đvC. 
Câu 57: Cho 100 ml dung dịch HCOOH 0,2M vào 100 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được 200 ml dung dịch X. Biết 
KHCOOH = 2.10-4 , giá trị pH của dung dịch X là 
A. 10,3. B. 4,4. C. 12,1. D. 3,7. 
Câu 58: Cho các phát biểu sau: 
(1) Crom, sắt, thiếc khi tác dụng với dung dịch HCl loãng nóng cho muối có hóa trị II. 
(2) Nhôm, sắt, crom bị thụ động trong dung dịch HNO3 đặc nguội. 
(3) Kẽm, thiếc, chì đều bị hòa tan trong dung dịch kiềm đun nóng. 
(4) Các hiđroxit của kẽm, nhôm, đồng đều bị hòa tan trong dung dịch amoniac. 
(5) Các hiđroxit của nhôm, crom, thiếc đều là chất lưỡng tính. 
(6) Niken có tính khử mạnh hơn sắt nhưng yếu hơn nhôm. 
Có bao nhiêu phát biểu đúng ? 
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. 
Câu 59: Thủy phân hoàn toàn 10,75 gam este X có công thức phân tử dạng CnH2n-2O2 rồi cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với 
dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thì thu được 
54 gam Ag. Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là 
www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com 
 Trang 5/7 - Mã đề thi 132 
A. 1. B. 2. C. 4. D. 6. 
Câu 60: Hóa chất nào sau đây không được dùng khi sản xuất saccarozơ trong công nghiệp từ cây mía ? 
A. Phèn chua. B. Khí sunfurơ. C. Vôi tôi. D. Khí cacbonic. 
---------------------------------------------- 
----------- HẾT ---------- 
www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com 
 Trang 6/7 - Mã đề thi 132 
 trêng ®¹i häc vinh ®¸p ¸n m«n hãa häc lÇn 2 - n¨m 
2014 
trêng thpt chuyªn 
Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án 
132 1 A 209 1 C 357 1 D 485 1 D 
132 2 A 209 2 B 357 2 D 485 2 C 
132 3 B 209 3 B 357 3 A 485 3 D 
132 4 D 209 4 C 357 4 B 485 4 D 
132 5 D 209 5 C 357 5 D 485 5 D 
132 6 C 209 6 B 357 6 C 485 6 B 
132 7 B 209 7 B 357 7 A 485 7 A 
132 8 B 209 8 D 357 8 B 485 8 A 
132 9 D 209 9 C 357 9 C 485 9 B 
132 10 C 209 10 A 357 10 B 485 10 D 
132 11 B 209 11 C 357 11 B 485 11 A 
132 12 A 209 12 A 357 12 A 485 12 B 
132 13 A 209 13 B 357 13 B 485 13 B 
132 14 C 209 14 C 357 14 D 485 14 C 
132 15 A 209 15 A 357 15 C 485 15 D 
132 16 B 209 16 D 357 16 D 485 16 D 
132 17 D 209 17 D 357 17 D 485 17 B 
132 18 D 209 18 B 357 18 B 485 18 B 
132 19 B 209 19 D 357 19 B 485 19 D 
132 20 C 209 20 A 357 20 D 485 20 A 
132 21 B 209 21 B 357 21 C 485 21 B 
132 22 C 209 22 D 357 22 B 485 22 A 
132 23 D 209 23 B 357 23 A 485 23 A 
132 24 C 209 24 A 357 24 C 485 24 C 
132 25 B 209 25 C 357 25 D 485 25 C 
132 26 C 209 26 D 357 26 D 485 26 B 
132 27 D 209 27 C 357 27 A 485 27 C 
132 28 D 209 28 A 357 28 A 485 28 C 
132 29 A 209 29 B 357 29 B 485 29 A 
132 30 C 209 30 B 357 30 B 485 30 D 
132 31 B 209 31 A 357 31 C 485 31 A 
132 32 A 209 32 D 357 32 D 485 32 C 
132 33 D 209 33 A 357 33 A 485 33 C 
132 34 A 209 34 D 357 34 C 485 34 D 
132 35 B 209 35 C 357 35 A 485 35 B 
132 36 C 209 36 A 357 36 A 485 36 C 
132 37 C 209 37 C 357 37 A 485 37 A 
132 38 A 209 38 A 357 38 C 485 38 B 
132 39 D 209 39 D 357 39 C 485 39 C 
132 40 A 209 40 D 357 40 C 485 40 A 
www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com 
 Trang 7/7 - Mã đề thi 132 
132 41 A 209 41 C 357 41 C 485 41 A 
132 42 C 209 42 B 357 42 A 485 42 C 
132 43 B 209 43 A 357 43 B 485 43 A 
132 44 A 209 44 B 357 44 B 485 44 B 
132 45 D 209 45 A 357 45 D 485 45 D 
132 46 C 209 46 D 357 46 C 485 46 D 
132 47 D 209 47 B 357 47 D 485 47 C 
132 48 B 209 48 C 357 48 B 485 48 A 
132 49 A 209 49 B 357 49 D 485 49 A 
132 50 A 209 50 D 357 50 A 485 50 B 
132 51 A 209 51 C 357 51 C 485 51 D 
132 52 C 209 52 B 357 52 A 485 52 B 
132 53 B 209 53 B 357 53 B 485 53 A 
132 54 B 209 54 B 357 54 A 485 54 B 
132 55 D 209 55 A 357 55 D 485 55 D 
132 56 C 209 56 D 357 56 B 485 56 C 
132 57 D 209 57 A 357 57 C 485 57 C 
132 58 A 209 58 A 357 58 C 485 58 A 
132 59 A 209 59 C 357 59 D 485 59 A 
132 60 A 209 60 D 357 60 A 485 60 A 

File đính kèm:

  • pdfDHV-Hoa132-L2.pdf