Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 5 - Năm học 2008-2009 - Sở GD&ĐT Quảng Trị

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 5 - Năm học 2008-2009 - Sở GD&ĐT Quảng Trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
Kè THI HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2008-2009
MễN THI : Toỏn
 Khúa thi ngày 10 thỏng 4 năm 2009
 Thời gian làm bài : 90 phỳt ( khụng kể thời gian giao đề)
Bài 1: Điền dấu >; < ; hoặc = vào chỗ chấm cho thớch hợp: 
 a/. ........ 370
 b/. ....... 0,0137
 c/. 0,3 ........
 d/. 0,03 .......
Bài 2: Đỳng ghi Đ, sai ghi S vào ụ trống : 
 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999 = 10004
 ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) : ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) = 1
( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) 100 = 99751
( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) (100 – 25 x 4) = 0
 Bài 3 : Tớnh giỏ trị biểu thức :
 A = 1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 111111 + 1111111 + 11111111 + 111111111
.............................................................................................................................................
 Bài 4 : Chị Kỷ mua một kilogam cam và hai kilogam quýt hết 58000 đồng. Chị Sửu mua hai kilụgam cam và ba kilụgam quýt hết 96000 đồng. Tớnh giỏ của mỗi kilụgam cam, mỗi kilụgam quýt. ( Biết hai chị mua mỗi loại cựng giỏ như nhau)
..............................................................................................................................................
 Bài 5 : Cho tam giỏc ABC cú diện tớch là 40 cm2. Trờn cạnh AB lấy điểm K sao cho AK= 3 KB . Trờn cạnh AC lấy điểm L sao AL = 4LC. Hai đoạn thẳng LB và KC cắt nhau tại điểm M. 
 Tớnh diện tớch tam giỏc ABM và diện tớch tam giỏc AML.
Biểu điểm chấm bài thi 
học sinh giỏi lớp 5
Môn Toán
Bài 1: (2điểm mỗi phần 0,5 điểm)
 *Điền dấu >; < ; hoặc = vào chỗ chấm cho thớch hợp: 
 a/. ........ 370 ; vi` 370 = > nờn < 370
 b/. .......0,0137; vỡ 0,0137 = 0,0137
 c/. 0,3 ........ vỡ 0,3 = > nờn 0,3 >
 d/. 0,03 ....... vỡ 0,03 = = nờn/. 0,03 =
Bài 2: (1 điểm mỗi phần 0,25 điểm)
 *Đỳng ghi Đ, sai ghi S vào ụ trống : 
 s 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999 = 10004
 Đ ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) : ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) = 1
 S ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) 100 = 99751
 Đ ( 1991 + 1993 + 1995 + 1997 + 1999) (100 – 25 x 4) = 0
 Bài 3 : (1,5điểm)
Tớnh giỏ trị biểu thức :
 A = 1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 111111 + 1111111 + 11111111 + 111111111
 A = 1 x 9 + 10 x 8 + 100 x 7+ 1000 x 6 + 10000 x 5 + 100000 x 4 + 1000000 x 3 + 10000000 x 2 + 100000000 
 A = 123456789
Bài 4 : (2,5 điểm)
 Chị Kỷ mua gấp đụi số hàng sẽ là :
 (1kg cam + 2 kg quýt 58000 đồng)x 2 = 2 kg cam + 4 kg quýt 116000 đồng (0,5điểm)
 Mua một kilogam quýt hết số tiền là:
 116000 - 96000 = 20000 (đồng) (0,5 điểm)
 Mua hai kilogam quýt hết số tiền là:
 20000 x 2 = 40000 (đồng) (0,75 điểm)
 Mua một kilogam cam hết số tiền là:
 58000 - 40000 = 18000 (đồng) (0,5 điểm) 
Đỏp số : Mua một kilogam cam 18000 đồng (0.25 điểm)
 Mua một kilogam quýt 20000 đồng
Bài 5 : (3 điểm)
 (0,25điểm) 
Thoe bài ra ta cú : 
 Tam gi ỏc ABC v à Tam giỏc KBC cú chung chiều cao hạ từ C 
xuống AB; AK= 3 KB 
Vậy diện tớch Tam giỏc KBC là : 40 : (3+1) = 10 (cm2)
 Tam gi ỏc ABC v à Tam giỏc LBC c ú chung chi ều cao hạ từ B
xuống AC; AL= 4 LC 
Vậy diện tớch Tam giỏc LBC là : 40 : (4+1) = 8 (cm2)
 Diện tớch Tam giỏc ABL là : 40 – 8 = 32(cm2)
 Ta cú : KBC – LBC = 10 – 8 = 2 (cm2)
Mà : KBC v à LBC c ú chung MBC
 V ậy :KBM – LMC = 2 (cm2) (1,5điểm) 
 Cú LMC v à AML cú chung chiều cao hạ từ M
xuống AC; AL= 4 LC 
 Vậy diện tớch Tam giỏc :LMC = AML
KBM v à ABM cú chung chi ều cao hạ từ M
xuống AB; AB= 4 KB (1+3) 
 Vậy diện tớch Tam giỏc :KBM = ABM
 KBM = LMC + 2 cm2 nờn ABM = (LMC + 2 cm2) x 4
 = 4 LMC + 8 cm2
 = AML + 8 cm2
 Diện tớch Tam giỏc AML là : (32 – 8): 2 = 12(cm2)
 Diện tớch Tam giỏc ABM là : 12 + 8 = 20 (cm2) (1điểm) 
 *Đỏp số : Diện tớch Tam giỏc AML là : 12(cm2) (0,25điểm) 
 Diện tớch Tam giỏc ABM là : 20 (cm2)
--------------------------------------------------&--------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docDe thi HSG cap tinh toan 5 DA.doc