Đề thi học sinh giỏi cấp trường Tiếng việt Khối 5 - Năm học 2008-2009

doc5 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp trường Tiếng việt Khối 5 - Năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò thi häc sinh giái cÊp tr­êng
M«n TiÕng vIÖt líp 5 : n¨m häc 2008- 2009
( Thêi gian lµm bµi: 60 phót )
Hä vµ tªn: ............................................................... Líp:..........
Tr­êng : TiÓu häc An Kh¸nh A
PhÇn I: TR¾c nghiÖm: ( 9 ®iÓm) 
Mỗi câu hỏi dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng, đủ nhất. 
 I. M«nTiếng Việt.
Câu 1:Trong c©u: “V¨n chư¬ng s¸ng t¹o ra sù sèng”, tõ “s¸ng t¹o” thuéc tõ lo¹i nµo?
 A. Danh tõ B. §éng tõ C. TÝnh tõ 
Câu2: Dßng nµo d­íi ®©y “tõ s¾c” ®­îc dïng víi nghÜa chuyÓn:
	A. Dao s¾c B. M¾t s¾c C. KiÕm s¾c
Câu 3: Thµnh ng÷ nµo sau đ©y nãi lªn tÝnh trung thùc?
A. L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch.	
B. Chí thÊy sãng c¶ mµ ng· tay chÌo.	
C. C©y ngay kh«ng sî chÕt ®øng.
Câu 4: Chñ ng÷ trong c©u: “Trªn nÒn c¸t tr¾ng tinh, n¬i ngùc c« Mai tú xuèng ®ãn ®­êng bay cña giÆc, mäc lªn nh÷ng b«ng hoa tÝm” lµ:
	A. C« Mai 	
	B. Trªn nÒn c¸t tr¾ng tinh
 	C. Nh÷ng b«ng hoa tÝm	 
C©u 5: Trong c©u: “ë ®Þa vÞ tét ®Ønh, û Lan vÉn kh«ng quªn c¶nh ngé cña nh÷ng ng­êi phô n÷ nghÌo hÌn”. DÊu ph¶y trong c©u cã t¸c dông g×?
Ng¨n c¸ch c¸c vÕ c©u ghÐp.
Ng¨n c¸ch tr¹ng ng÷ víi chñ ng÷, vÞ ng÷.
 C. Ng¨n c¸ch c¸c tõ, côm tõ lµm chñ ng÷.
C©u 6: Dßng nµo d­íi ®©y chØ gåm c¸c tõ ®ång nghÜ víi siªng n¨ng?
A. ch¨m chØ, n¨ng næ, cÇn cï	B. chÞu khã, tÝch cùc, h¨ng h¸i	
C. chuyªn cÇn, say s­a, h¨ng h¸i	D. chÞu khã, ch¨m chØ, chuyªn cÇn
C©u7: Dßng nµo d­íi ®©y viÕt ®óng quy t¾c viÕt hoa?
	A. Hu©n ch­¬ng Sao vµng 	B. Hu©n Ch­¬ng Sao Vµng	C. Hu©n Ch­¬ng Sao vµng	D. Hu©n ch­¬ng Sao Vµng
C©u8: Mµu vµng gißn gîi cho em c¶m gi¸c g×?
A. Mµu vµng cña vËt cã ®é ãng	
B. Mµu vµng cña vËt ®­îc ph¬i kh« ®Õn møc gißn vµ dÔ g·y	
C. Mµu vµng ®Ëm nh­ mµu cña lóa chÝn
D. Mµu vµng nh­ cã n­íc
C©u9: Dßng nµo d­íi ®©y dÊu ph¶y chØ cã t¸c dông ng¨n c¸ch c¸c bé phËn cïng chøc vô?
A. Buæi sím, s­¬ng phñ kh¾p nói ®åi, thung lòng.
B. Tre gi÷ lµng, gi÷ n­íc, gi÷ m¸i nhµ tranh, gi÷ ®ång lóa chÝn.	
C. Võa lóc ®ã, sø gi¶ ®em theo ngùa s¾t, roi s¾t, ¸o gi¸p s¾t ®Õn.
D. §ªm thanh, c¶nh v¾ng, bèn bÒ ®Òu l¹nh ng¾t nh­ tê.
PHÇn II: tù luËn:
Bµi 1: ( C¶m thô v¨n häc) ( 3 ®iÓm)
Trong bµi th¬ sang n¨m con lªn b¶y, nhµ th¬ Vò §×nh Minh cã viÕt:
§i qua thêi th¬ Êu
Bao ®iÒu bay ®i mÊt
ChØ cßn trong ®êi thËt
TiÕng ng­êi nãi víi con
H¹nh phóc khã kh¨n h¬n
Mäi ®iÒu con ®i thÊy
Nh­ng lµ ®iÒu con giµnh lÊy
Tõ hai bµn tay con
Qua ®o¹n th¬, t¸c gØ muèn nãi víi con ®iÒu g× khi con lín lªn vµ tõ gi· thêi th¬ Êu?
Bµi 2: TËp lµm v¨n ( 7 ®iÓm): T¶ mét ng­êi em h»ng yªu th­¬ng, cã nhiÒu Ên t­îng s©u s¾c ®èi víi em.

File đính kèm:

  • docDe BDHSG TV 5 De 12.doc