Đề thi học kì I môn ngữ văn :90 phút lớp 6

doc4 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 1268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì I môn ngữ văn :90 phút lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG THCS M YÕ HIEÄP
HOÏVAØ TEÂN: ………………………………………………………………
LÔÙP: 6A ……
SBD: …………
Thöù……Ngaøy……Thaùng……Naêm 2009
ÑEÀ THI HOÏC KÌ I
MOÂN NGÖÕ VAÊN :90 PHUÙT
ÑIEÅM

I. TRAÉC NGHIEÄM: Khoanh troøn chöõ caùi ñaàu cuûa caâu traû lôøi ñuùng nhaát: (4 ñ) (moãi caâu ñuùng 0.25 ñ)
	Ñoïc kó ñoaïn vaên sau vaø traû lôøi caâu hoûi:
	“……… Giaëc ñaõ ñeán chaân nuùi Traâu. Theá nöôùc raát nguy, ngöôøi ngöôøi hoaûng hoát. Vöøa luùc ñoù, söù giaû ñem ngöïa saét, roi saéùt, aùo giaùp saét ñeán. Chuù beù vuøng daäy, vöôn vai moät caùi boãng bieán thaønh moät traùng só mình cao hôn tröôïng, oai phong, laãm lieät. Traùng só böôùc leân voã vaøo moâng ngöïa. Ngöïa hí daøi maáy tieáng vang doäi. Traùng só maëc aùo giaùp, caàm roi, nhaûy leân mình ngöïa. Ngöïa phun löûa, traùng só thuùc ngöïa phi thaúng ñeán nôi coù giaëc, ñoùn ñaàu chuùng ñaùnh gieát heát lôùp naøy ñeán lôùp khaùc, giaëc cheát nhö raï. Boãng roi saét gaõy. Traùng só beøn nhoå nhöõng cuïm tre caïnh ñöôøng quaät vaøo giaëc. Giaëc tan vôõ. Ñaùm taøn quaân giaãm ñaïp leân nhau chaïy troán, traùng só ñuoåi ñeán chaân nuùi Soùc (Soùc Sôn). Ñeán ñaáy, moät mình moät ngöïa, traùng só leân ñænh nuùi, côûi giaùp saét boû laïi, roài caû ngöôøi laãn ngöïa töø töø bay leân trôøi. Vua nhôù coâng ôn phong laø Phuø Ñoång Thieân Vöông vaø laäp ñeàn thôø ngay ôû queâ nhaø ……”
	(Ngöõ vaên 6 – taäp I)
Caâu 1: Ñoaïn vaên treân ñöôïc trích töø vaên baûn naøo?
A. 	Sôn Tinh, Thuûy Tinh.	C. Thaùnh Gioùng.
Söï tích Hoà Göôm.	D. Con Roàng chaùu Tieân.
Caâu 2 : Ñoaïn vaên treân thuoäc theå loaïi naøo?
 A. Truyeän truyeàn thuyeát.	 B. Truyeän coå tích	 C. Truyeän nguï ngoân	 D. Truyeän cöôøi
Caâu 3 : Trong caùc töø sau, töø naøo laø töø möôïn tieáng Haùn?
vang doäi.	 	B. traùng sóâ.	C. vöôn vai.	D. caàm roi.	
Caâu 4: Noäi dung chính cuûa ñoaïn vaên treân laø gì?
Gioùng xung phong ra traän. 	C. Gioùng bay veà trôøi.
Gioùng ñaùnh thaéng giaëc. 	D. Gioùng ra traän ñaùnh giaëc, thaéng giaëc vaø bay veà trôøi.
Caâu 5. Chi tieát: Thaùnh Gioùng sau khi thaéng giaëc moät mình moät ngöïa bay veà trôøi coù yù nghóa gì?
Hình töôïng ngöôøi anh huøng leân ñeán taàm cao tuyeät ñoái veà phaåm chaát voâ tö, xaû thaân vì daân, vì nöôùc khoâng gôïn chuùt quyeàn lôïi caù nhaân.
Theå hieän loøng bieát ôn saâu saéc, toân vinh ngöôøi anh huøng ngang taàm vuõ truï vôùi söï baát töû, veà phaåm chaát voâ tö, xaû thaân vì daân, vì nöôùc khoâng maøng danh lôïi.
Toân vinh ngöôøi anh huøng ngang taàm vuõ truï vôùi söï baát töû.
Theå hieän loøng bieát ôn saâu saéc, taâm lyù ngöôõng moä cuûa nhaân daân ñoái vôùi nhöõõng ngöôøi anh huøng daân toäc khoâng maøng danh lôïi.
Caâu 6: Töø naøo döôùi ñaây laø danh töø?
Chuù beù.	B. vöôn vai.	C. ñeán ñaáy.	D. chaïy troán.
Caâu 7: Nghóa cuûa töø “laãm lieät” ñöôïc giaûi thích döôùi ñaây theo caùch naøo?
 “laãm lieät: huøng duõng, oai nghieâm.”
 A. Trình baøy khaùi nieäm maø töø bieåu thò. 	C. Ñöa ra töø traùi nghó a vôùi töø caàn giaûi thích. 
 B.	Ñöa ra töø ñoàng nghóa, traùi nghóa, khaùi nieäm.	D. Ñöa ra töø ñoàng nghóa vôùi töø caàn giaûi thích. 
Caâu 8: Trong caùc cuïm töø sau , cuïm töø naøo laø cuïm danh töø? 
ñem ngöïa saét 	C. giaãm ñaïp leân nhau.
nhöõng cuïm tre.	D. phi thaúng ñeán nôi coù giaëc. 	
Caâu 9: Töø naøo sau ñaây laø danh töø rieâng?
A. 	saét	B. ngöôøi.	 C. nöôùc.	 D. Phuø Ñoång Thieân Vöông 
Caâu 10 : Trong caùc töø sau töø naøo laø ñoäng töø?
A. Aùo	B. daøi	C. chaïy	D. trôøi 
Caâu 11 : Trong cuïm töø “caû ngöôøi laàn ngöïa” töø “caû” bieåu thò yù nghóa gì?
A. YÙ nghóa toaøn theå.	C. YÙ nghóa taäp hôïp.
B. YÙ nghóa phaân phoái. D. YÙ nghóa ñaëc ñieåm, tính chaát.
Caâu 12: Cuïm töø naøo döôùi ñaây laø cuïm ñoäng töø?
A. moät traùng só. 	B. nhöõng cuïm tre.	C. maëc aùo giaùp. 	D. maáy tieáng vang doäi. 
Caâu 13. Töø naøo sau ñaây laø töø laùy?
ngöïa saét.	B. laãm lieät.	C. traùng só	D. phun löûa.
Caâu 14: Trong caâu sau: “Giaëc ñaõ ñeán chaân nuùi Traâu theá nöôùc raát nguy, ngöôøi ngöôøi hoaûng hoát.” Coù bao nhieâu tieáng?
Coù 14 tieáng.	 B. coù 15 tieáng.	 C. coù 16 tieáng.	 D. coù 17 tieáng.	
Caâu 15. Ñoaïn vaên treân ñöôïc keå theo ngoâi thöù maáy?
A. Ngoâi thöù nhaát soá ít.	 B. Ngoâi thöù nhaát soá nhieàu.	 C. Ngoâi thöù hai. 	 D. Ngoâi thöù ba.
Caâu 16: Ñoaïn vaên treân ñöôïc vieát theo phöông thöùc bieåu ñaït chính naøo?
A. Mieâu taû.	B. Nghò luaän.	C. Töï söï. 	 D. Bieåu caûm. 

II . TAÄP LAØM VAÊN ( 6 ñ):
Hoïc sinh choïn moät trong hai ñeà sau:
Ñeà 1: Keå laïi truyeàn thuyeát “ Con Roàng chaùu Tieân” baèng lôøi vaên cuûa em.
Ñeà 2: Haõy keå kæ nieäm veà tình thöông yeâu vaø söï hy sinh cuûa meï cho em.


ÑAÙP AÙN THI HOÏC KÌ I – NH 2009 – 2010
MOÂN: NGÖÕ VAÊN – KHOÁI 6 ( 90 PHUÙT)

I. TRAÉC NGHIEÄM: Khoanh troøn chöõ caùi ñaàu cuûa caâu traû lôøi ñuùng nhaát: (4 ñ) (moãi caâu ñuùng 0.25 ñ)

CH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ÑA
C
A
B
D
B
A
D
B
D
C
A
C
B
A
D
C

II . TAÄP LAØM VAÊN ( 6 ñ):
ÑEÀ 1:
Hình thöùc:(2.0 ñ)
_ Baøi vieát phaûi coù boá cuïc ñaày ñuû ba phaàn: Môû baøi, Thaân baøi, Keát baøi.(1.0ñ)
_ YÙ dieãn ñaït roõ raøng, maïch laïc ñöôïc trình baøi coù tính heä thoáng. (0,5ñ)
_ Ít sai chính taû, caâu cuù; chöõ vieát roõ raøng. (0,5ñ)

Noäi dung : (4.0ñ)
a. Môû baøi: Giôùi thieäu nhaân vaät vaø söï vieäc . (0.5ñ)
Laïc Long Quaân : nguoàn goác kì laï, hình daùng khaùc thöôøng, coâng ñöùc to lôùn ñoái vôùi nhaân daân.
AÂ u Cô nguoàn goác kì laï, hình daùng xinh ñeïp.
à Laïc Long Quaân vaø AÂ u Cô keát duyeân vôï choàng.
b. Thaân baøi: Dieãn bieán truyeän keå.(3.0ñ)
Söï kì laï trong vieäc sinh nôû cuûa AÂ u Cô: sinh boïc traêm tröùng, nôû traêm ngöôøi con hoàng haøo, ñeïp ñeõ laï thöôøng, lôùn nhanh nhö thoåi, khoâi ngoâ, khoûe maïnh.
Laïc Long Quaân vaø AÂ u Cô chia tay, moãi ngöôøi mang theo 50 ngöôøi con ñeå sinh cô laäp nghieäp, heïn öôùc giuùp ñôõ nhau.
Ngöôøi con tröôûng theo AÂ u Cô leân laøm vua, laáy hieäu laø Huøng Vöông, ñoùng ñoâ ôû Phong Chaâu, ñaët teân nöôùc laø Vaên Lang,…
c. Keát baøi: Keát thuùc truyeän keå (coù theå neâu yù nghóa truyeän) (0.5ñ)
 Bôûi söï tích naøy ngöôøi Vieät ta veà sau thöôøng xöng laø con Roàng chaùu Tieân.
 
 LÖU YÙ:
Keå nhö nguyeân vaên thì ñieåm khoâng toái ña.
Neáu hoïc sinh keå baèng truyeän khaùc (thuoäc theå loaïi khaùc) thì khoâng chaám ñieåm.
Ñoái vôùi nhöõng baøi coù saùng taïo:
a. Môû baøi : Giôùi thieäu hoaøn caûnh hoaëc lí do chính…… ñeå ñi ñeán lí do em keå chuyeän.
Thaân baøi: Keå laïi baèng lôøi vaên cuûa hoïc sinh moät caùch maïch laïc.
Keát baøi: 
_ Nhaän xeùt chung veà truyeän keå.
_ Baøi hoïc ruùt ra töø truyeän cho baûn thaân, coäng ñoàng.
----> thì giaùo vieân khuyeán khích töø 1.0 ñeán 2.0 ñieåm.

ÑEÀ 2:
 Hình thöùc:(2.0 ñieåm)
_ Baøi vieát phaûi coù boá cuïc ñaày ñuû ba phaàn: Môû baøi, Thaân baøi, Keát baøi. (1.0ñ)
_ YÙ dieãn ñaït roõ raøng, maïch laïc ñöôïc trình baøi coù tính heä thoáng. (0,5ñ)
_ Ít sai chính taû, caâu cuù; chöõ vieát roõ raøng. (0,5ñ)

Noäi dung (4.0 ñ)
 a. Môû baøi: (0.5ñ)
Giôùi thieäu ngöôøi meï vaø hoaøn caûnh nhôù laïi kæ nieäm. 
 b. Thaân baøi: (3.0ñ)
_Moät vaøi neùt veà hình daùng , tính caùch cuûa meï.
 + Nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät veà taàm voùc, caùch aên maëc,……
 + Vaøi neùt veà tính caùch, hoaït ñoäng qua lôøi noùi, cöû chæ, caùch cö xöû vôùi moïi ngöôøi ( dòu daøng, nhanh nheïn,……)
 _ Nhöõng vieäc laøm cuûa meï khieán em caûm nhaän tình thöông cuûa meï voâ bôø beán ñoái vôùi con vaø söï hy sinh cao caû cuûa meï ( choïn loïc vaø keå laïi nhöõng vieäc laøm noåi baät, tieâu bieåu theå hieän tính caùch, thaùi ñoä cuûa meï ñoái vôùi em).
 c. Keát baøi: (0.5ñ)
 Tình caûm cuûa em ñoái vôùi meï:
- Raát thöông meï.
- Thaàm höùa vôùi meï seõ ngoan hôn vaø luoân caàu mong meï soáng maõi vôùi em,……/.

File đính kèm:

  • docDe van 6 HKI 20092010.doc