Đề thi chọn học sinh giỏi Toán, Tiếng việt Khối 2 - Năm học 2008-2009

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi Toán, Tiếng việt Khối 2 - Năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng/SBD
Ng­êi coi
BµI kiÓm tra chän häc sinh giái
 Khèi 2 – M«n: To¸n
N¨m häc 2008-2009
Thêi gian lµm bµi 40 phót
§iÓm
Ng­êi chÊm
PhÇn dµnh cho ng­êi lªn ®iÓm ghi
(Häc sinh kh«ng ®­îc ghi vµo phÇn nµy)
Hä vµ tªn thÝ sinh: .......
Líp: ..
Bµi 1. TÝnh
	51	62	47	96
 15 + 12 	 15 – 12 15 + 12 15 – 12
	383	12	30	24
 ..	 ..	 ..	 ..
Bµi 2. ViÕt sè thÝch hîp vµo c¸c « trèng sao cho sè trong 2 « liÒn nhau h¬n kÐm nhau 1 ®¬n vÞ.
9
9
9
9
Bµi 3. §iÒn thø, ngµy, th¸ng thÝch hîp vµo chç chÊm.:
	H«m nay lµ thø t­ ngµy  th¸ng 8 n¨m 2008 th× ngµy mai lµ thø ... ngµy 7 th¸ng ... n¨m 2008.
Bµi 4. An cã 57 que tÝnh, B×nh cã 22 que tÝnh. An cho B×nh sè que tÝnh b»ng sè que tÝnh cña B×nh ®ang cã. Hái sau khi ®­îc cho th× B×nh cã bao nhiªu que tÝnh?
Bµi lµm
Bµi 5. Cho h×nh vÏ (nh­ h×nh bªn).
Trong h×nh vÏ cã bao nhiªu h×nh vu«ng?
Tr¶ lêi
Trong h×nh vÏ cã .
Họ và tên
Lớp:..
Điểm 
BÀI THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2
Năm học 2008 - 2009
Môn : Tiếng Việt
Thời gian : 60 phút
Đọc thầm bài thơ sau:
Chú mèo lười
Cuộn tròn bên cạnh bếp tro
Mèo lười đi ngủ chẳng lo học bài
Đến lớp mèo bị điểm hai
Hai tai cụp xuống ai ai cũng cười
Mèo thấy bạn cún được mười
Cúi đầu xấu hổ mèo lười hứa luôn
Từ nay cô giáo đừng buồn
Em và bạn cún sẽ cùng thi đua.
Nguyễn Thị Hải Hà
Dựa vào bài thơ trên, hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất dưới mỗi câu hỏi sau đây, hoặc làm theo yêu cầu:
1. Vì sao chú mèo trong bài được gọi là “chú mèo lười” ?
Vì chú suốt ngày cuộn tròn bên cạnh bếp tro.
Vì chú suốt ngày đi ngủ, không lo học học bài.
Vì chú bị điểm hai.
2. Vì sao khi mèo đến lớp ai ai cũng cười ?
a. Vì hai tai chú cụp xuống rất ngộ nghĩnh.
b. Vì mèo và cún cùng thi đua học bài rất say mê.
c. Vì mèo không lo học bài nên bị điểm kém.
3. Bài thơ này muốn khuyên chúng ta điều gì?
Phải chăm chỉ học hành.
Phải yêu yêu quý chú mèo và cún con.
Phải biết giữ lời hứa với cô giáo.
4. Gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Ai (cái gì, con gì) ? ” có trong câu dưới đây:
“Em và bạn cún sẽ cùng thi đua.”
5. Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong câu sau:
 Cuộn tròn bên cạnh bếp tro
Mèo lười đi ngủ chẳng lo học bài
6. Từ nào trong bài có nghĩa là “hổ thẹn khi nhận ra lỗi hoặc thấy mình kém cỏi so với người khác” ?
.
7. Nếu em là cô giáo (hoặc thầy giáo) của bạn mèo, em sẽ nói gì sau khi thấy mèo nhận ra lỗi? Hãy thể hiện lời nói đó bằng một câu.
.
.
Dựa vào bài thơ trên, hãy kể lại câu chuyện “Chú mèo lười”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

File đính kèm:

  • docDe thi HSG lop 2(9).doc