Đề ôn tập kiểm tra cuối năm môn Toán Lớp 5 - Đề số 4

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề ôn tập kiểm tra cuối năm môn Toán Lớp 5 - Đề số 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
to¸n «n tËp cuèi n¨m líp 5 ( sè 4)
Bµi 1: TØnh A vµ tØnh B c¸ch nhau 180 km . Cïng mét lóc cã hai « t« xuÊt ph¸t tõ hai tØnh vµ ®i ng­îc chiÒu nhau, sau 2 giê chóng gÆp nhau.
a) Hái mét giê c¶ hai « t« ®i ®­îc bao nhiªu ki-l«-mÐt?
b) TÝnh vËn tèc cña mçi « t«, biÕt vËn tèc « t« ®i tõ A b»ng2 vËn tèc « t« ®i tõ B
Bµi 2: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn: 1125: 9 + 64 x 125 -125 :25
Bµi 3: Một bể nước có chiều dài 2 m, chiều rộng 1,6 m và chiều cao 0,8 m.Trong bể đang chứa nước . Hỏi phải đổ bao nhiêu lít nước nữa đầy bể ?
>
< 
=
Bµi 4: 
 ? a) 5,009 .... 5,01; 	 b) 11,389 ... 11,39 ;
 c) 0,825 ... 0,815 ; 	d) 20,5 .... 20,500;
Bµi 5: §óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng:
 a) 135phót =13,5 giê
b)2dm3 35cm3 = 2,035 dm3
c)3ngµy 15 giê + 2 ngµy 12 giê = 6 ngµy 3 giê.
Bµi 6: §Æt tÝnh råi tÝnh:
a) 1,345 + 25,6 + 8,29 b) 78 - 20,05
 c) 17,03 x 0,25 d) 10,6 : 4,24
Bµi 7: Đổi đơn vị 
5100 cm3 = ................... dm3
 m3 = .................... lít
3 ngày rưỡi = ................. giờ
1,2 giờ = ........... giờ .........phút
Bµi 8: Tính ( có đặt tính )
 a) 5,4 giờ + 11,2 giờ b ) 14 giờ 26 phút – 5 giờ 42 phút
 c) 8 phút 56 giây x 2 d) 38 phút 18 giây : 6 
Bµi 9: Quãng đường AB dài 24 km. Một người đi xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút và đến B lúc 9 giờ. Tính vận tốc của xe máy ?
Bµi 10: Cho h×nh tam gi¸c cã diÖn tÝch lµ m2 vµ ®¸y lµ m . TÝnh chiÒu cao cña tam gi¸c ®ã?
Bµi 11: Mét bÓ kÝnh nu«i c¸ cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt, chiÒu dµi bÓ b»ng 1,2m, chiÒu réng 0,5m vµ chiÒu cao b»ng 70cm. TÝnh:
a/ DiÖn tÝch kÝnh dïng ®Ó lµm bÓ c¸ ®ã? (bÓ kh«ng cã n¾p)
b/ HiÖn nay trong bÓ ®· cã 300lÝt n­íc (1dm3 = 1 lÝt). Hái ph¶i ®æ thªm bao nhiªu lÝt n÷a míi ®Çy bÓ?
Bµi 12: Mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 15m. TÝnh diÖn tÝnh m¶nh v­ên ®ã? BiÕt r»ng chiÒu réng b»ng chiÒu dµi.
Bµi 13: Mét h×nh thoi ABCD cã ®é dµi ®­êng chÐo AC lµ 20cm. §é dµi ®­êng chÐo BD b»ng ®é dµi ®­êng chÐo AC. TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi ABCD
Bµi 14: Điền số thích hợp vào chỗ trống :
 a) 2105mm =.....................dm ; 4ha =.......................dam2
 b) 20 phút =.....................giờ ; 45tấn 3tạ =...................kg
 c) 74 cm2 =..................dm2 ; 0,94m3 =....................dm3 
Bµi 15: Tìm x :
 a) x : 2 = ; b) x + 17,5 =100 : 2,5; c) 36,8 + x = 24,6 x 2,5 
Bµi 16: Một người đi trên quãng đường dài 112 km . Trong 2 giờ đầu người đó đi bằng ô tô với vận tốc 35km/giờ .Sau đó phải đi tiếp 1,5 giờ nữa bằng xe gắn máy mới hết quãng đường này . Hỏi : a) Quãng đường đi xe máy dài bao nhiêu km ?
 b) Vận tốc tính bằng km/giờ của xe máy ?
Bµi 17- ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm:
10cm3 = ................dm3
1,2m3 = ............... dm3
1,002dm3 = ............cm3
40,6 m3 = ..................cm3
Bµi 18-TÝnh	
 3,57 x 4,1 + 19,52 : 3,6 =
Bµi 19- TÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇncña h×nh hép ch÷ nhËt cã: ChiÒu dµi 7,6 m chiÒu réng 2m 8 dm , chiÒu cao 3,5m.
Bµi 20- Cho h×nh thang ABCD cã ®¸y lín lµ 36cm. ®¸y 	 E	 A	 B H	nhá b»ng 1/3 ®¸y lín, ®­êng cao b»ng ®¸y bÐ ng­êi
 ta më réng h×nh thang vÒ 2 phÝa ®Ó ®­îc mét h×nh ch÷ nhËt 
(h×nh vÏ). a)TÝnh diÖn tÝch h×nh thang?
 b)TÝnh tæng diÖn tÝch c¸c phÇn më réng? 

File đính kèm:

  • docTOAN LOP 5 DE 4.doc