Đề kiểm tra một tiết Hóa học Lớp 10 nâng cao

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 477 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra một tiết Hóa học Lớp 10 nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra hóa 45 phút lớp 10 nâng cao
I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Cõu1. Cho khớ H2S lội qua dung dịch CuSO4 thấy cú kết tủa màu đen xuất hiện, chứng tỏ
	A. Axit sunfuhiđric mạnh hơn axit sunfuric
	B. Cú phản ứng oxi húa – khử xảy ra
	C. Axit sunfuric mạnh hơn axit sunfuhiđric
	D. Cú kết tủa CuS tạo thành, khụng tan trong axit mạnh
Cõu2. Cho 10,4 g hỗn hợp gồm Fe và Mg tỏc dụng vừa đủ với 9,6 g S. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe và Mg trong hỗn hợp đú lần lượt là :
	A. 63,8 % và 36,2 %	B. 72 % và 28 %
	C. 53,85 % và 46,15 %	D. 52,76 % và 47,24 %
Cõu3. Phản ứng được dựng để sản xuất SO2 trong cụng nghiệp là :
	A. 3S + 2KClO3(đặc)3SO2 + 2KCl
	B. 4FeS2 + 11 O2 8SO2 + 2Fe2O3
	C. C + 2 H2SO4 (đặc) 2SO2 + CO2 + 2H2O
	D. Cu + 2 H2SO4 (đặc núng)SO2 + CuSO4 + 2H2O
Cõu4. Cho V lớt SO2 (đktc) tỏc dụng hết với dung dịch Br2 dư. Thờm tiếp vào dung dịch sau phản ứng BaCl2 dư thu được 2,33 g kết tủa . Giỏ trị của V là :
	A. 0,112 lớt	B. 0,224 lớt	C. 1,12 lớt	D. 2,24 lớt
Cõu 5. Cho 11,2 lit hỗn hợp khớ B gồm SO2 và CO2 (cú tỉ khối hơi so với H2 là 28) vào một bỡnh kớn chứa 0,1 mol O2 ở nhiệt độ cao, xỳc tỏc: V2O5. Sau một thời gian phản ứng thu được hỗn hợp khớ C cú tỉ khối với khụng khớ là 1,956; Hiệu suất của phản ứng chuyển hoỏ SO2 thành SO3 là
	A. 25%	B. 50%	C. 75%	D. 33,33%
Cõu 6. Sắp xếp cỏc chất sau theo chiều tớnh axit tăng dần. Cho biết S (Z=16), Se (Z=34) Te (Z=52)
	A. H2Te < H2Se < H2S 	B. H2Se < H2S < H2Te
	C. H2S < H2Se < H2Te	D. H2S <H2Te < H2Se
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Cõu 1.Viết cỏc PTPƯ hoàn thành sơ đồ chuyển húa ( ghi rừ điều kiện nếu cú) 
Cõu 2. Hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu. Hoà tan a gam hỗn hợp bằng axit sunfuric đặc núng vừa đủ thỡ thoỏt ra 15,68 dm3 SO2 (đkc) và nhận được dung dịch X. Chia đụi X, 1 nửa đem cụ cạn nhận được 45,1 gam muối khan, cũn 1 nửa thờm NaOH dư rồi lọc kết tủa nung trong khụng khớ đến lượng khụng đổi cõn nặng 12 gam.
 a) Tỡm a và khối lượng mỗi kim loại.
 b) Nếu lượng SO2 trên hấp thụ vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 xM thu được 98,5 gam kết tủa . Tính x

File đính kèm:

  • dockiem tra 45 chuong luu huyng(1).doc
Đề thi liên quan