Đề kiểm tra học sinh năng khiếu Tiếng việt Lớp 5 - Năm học 2011-2012

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 21/06/2021 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học sinh năng khiếu Tiếng việt Lớp 5 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH NĂNG KHIẾU THÁNG 10 NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
( Thời gian làm bài 60 phút )
Họ và tên:................................................................................... Lớp:
Bài 1. (1. 5 điểm )Dựa vào nghĩa của từ, xếp các từ sau thành 3 nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm.
 bao la, nhỏ nhắn, ồn ào, mênh mông, bé bỏng, ầm ĩ, thênh thang, tí xíu, ầm ầm, bát ngát.
............................................................. ...................................................... ..................................................
............................................................. ...................................................... ..................................................
Bài 2 ( 1.5 điểm) H·y nªu nghÜa cña tõ “thu” trong c¸c c©u sau vµ cho biÕt nghÜa nµo lµ nghÜa gèc , nghÜa nµo lµ nghÜa chuyÓn?
Mïa thu tiÕt trêi m¸t mÎ. ..
C« bÐ ngåi thu l¹i mét gãc..
Hội nghÞ ®· thu ®­îc kÕt qu¶ tèt ®Ñp.
Vô mïa nµy, gia ®×nh b¸c An béi thu. ..
Bài 3 : ( 1.5 điểm ) X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷, chñ ng÷, vÞ ng÷ trong c¸c c©u sau :
a, Gi÷a ®ång b»ng xanh ng¾t lóa xu©n, con s«ng NËm Rèn tr¾ng s¸ng cã khóc ngo»n ngoeo cã khóc tr­ên dµi.
.......................................................................................................................................................................................
b, Xa xa, ng«i nhµ bµ t«i ë nóp d­íi lòy tre lµng.
.......................................................................................................................................................................................
Bài 4 (2.0 ®iểm ) Khæ th¬ cuèi trong bµi th¬ "MÇm non" cña nhµ th¬ Vâ Qu¶ng cã viÕt:
 MÇm non võa nghe thÊy Nã ®øng dËy gi÷a trêi
 Véi bËt chiÕc vá r¬i Kho¸c ¸o mµu xanh biÕc
H·y chØ râ nh÷ng tõ ng÷ nh©n hãa ®­îc t¸c gi¶ sö dông vµ nªu ý nghÜa cña nh÷ng h×nh ¶nh nh©n hãa ®ã.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Bài 5. ( 3.0 điểm ) Đọc đoạn thơ sau: 
 Đây con sông xuôi dòng nước chảy Đây con sông như dòng sữa mẹ
 Bốn mùa soi từng mảng mây trời Nước về xanh ruộng lúa, vườn cây
 Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy Và ấm áp như lòng người mẹ
 Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi Chở tình thương trang trải đêm ngày.
Dựa vào những hình ảnh về con sông và ý nghĩa của hai khổ thơ trên, em hãy viết bài văn miêu tả dòng sông.
( 0.5 điểm dành cho chữ viết và trình bày )
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Điểm
.......................................................................................................................................................................................
 Họ và tên giám khảo

File đính kèm:

  • docDe thi thang TV 5 lan 2.doc