Đề kiểm tra học kỳ II môn: Toán 9

doc3 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 786 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn: Toán 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrÖêng thcs ®¹ m’r«ng 	®Ò kiÓm tra Häc kú ii
Líp: .....................................................	M«n: Toaùn 9
Hä vµ Tªn: ..........................................	Ngµy kiÓm tra: ...../...../2008 
§iÓm
Lêi phª
ÑEÀ KIEÅM TRA
A. TRAÉC NGHIEÄM KHAÙCH QUAN 
I. Khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng tröôùc yù traû lôøi ñuùng nhaát. (5ñ)
1. Löïa choïn daïng toång quaùt cuûa heä phöông trình baäc nhaát hai aån 
 a1.x + b1.y = c1 	a1.x + b1.y = c1
A. 	 	 B. 
 a2.x + b2.y = c2	a2.x = c2
	a1.x + b1.y = c1	 a1.x + b1.y = c1
C. 	D. 
	 b2.y = c2	 x + y = 1
2. Löïa choïn ñònh nghóa ñuùng goùc ôû taâm ñöôøng troøn :
A. Goùc ôû taâm ñöôøng troønh laø goùc maø ñænh cuûa noù ôû ngoaøi ñöôøng troøn.
B. Goùc ôû taâm ñöôøng troøn laø goùc maø ñænh cuûa noù ôû treân ñöôøng troøn.
C. Goùc ôû taâm ñöôøng troønh laø goùc maø ñænh cuûa noù ôû trong ñöôøng troøn.
D. Goùc ôû taâm ñöôøng troønh laø goùc maø ñænh cuûa noù laø taâm ñöôøng troøn.
3. Nghieäm cuûa phöông trình? 
 3x +4y = -4 
 laø: A. (0; 1)	B. (1; 1)	C. (1; 0)	D. Voâ nghieäm
 12x + 16y – 5 =0
4. Treân ñöôøng troøn (O) cho hai cung AB vaø CD.
a) Hai cung troøn AB vaø CD ñöôïc gioï laø baèng nhau khi naøo?
 A. Sñ AB = CD	B. Sñ AB = 2Sñ CD	C. 2Sñ AB = CD 	D. caû A,B,C
b) Neáu AB > CD thì suy ra ñöôïc ñieàu gì ? 
A. Sñ AB CD 	 D. caû A,B,C
5. Nghieäm cuûa phöôøng trình: 4x2 – 6x + 7 = 0 laø:
A. x = 0; B. x = 1; C. x = 4; D. voâ nghieän.
6. xaùc ñònh taâm 0 cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp cuûa ABCD.
A. 0 laø taâm trung ñieåm AB; C 0 laø taâm trung ñieåm AD; 
 B. 0 laø taâm trung ñieåm AC; D. 0 laø taâm trung ñieåm BD; 
7. Löïa choïn coâng thöùc tính dieän tích hình troøn coù baùn kính R baèng?
A. R2 B. R2 C. R2 D. 2R2
8. Phöông trình x2 - 8x - 3 = 0 coù heä soá baèng ?
A. b’ = 8;	 B. b’ = - 4; 	 C. b’ = - 8; 	 	D. b’ = 4;
9. Löïa choïn coâng thöùc tính ñoä daøi ñöôøng troøn coù baùn kính R baèng?
A. R B. 2R C. 3R D. 4R 
 10. Phöông trình ax2 + bx + c = 0 vôùi a 0 ?
 Neáu = b2 - 4ac > 0 thì phöông trình coù hai nghieäm phaân bieät ñöôïc cho coâng thöùc naøo sau ñaây? 
A. x1,2 = ; B . x1,2 = ; C. x1,2 = ; D. x1,2 = ; 
II. TÖÏ LUAÄN: (6ñ) 
 1. Giaûi phöông trình 
	3x + y = 3
 	 	2x – y = 7 
2. Giaûi phöông trình ; a) 2x2 - 8 = 0; b) x2 + 12 = -35 ;
Cho ñöôøng troøn taâm (O) baùn kính R = 3 cm, AOB laø moät goùc ôû taâm. Bieát AOB = 45o .Tính:
a) Soá ño cuûa cung lôùn AB; b) Ñoä daøi cuûa cung nhoû AB; c) Dieân tích vaø chu vi cuûa ñöôøng troøn.
ÑAÙP AÙN
I. TRAÉC NGHIEÄM KHAÙCH QUAN (4ñ)
1. A (0,5ñ)	 2.D (0,5ñ)	 3. C. D	(0,5ñ) 
 4. a) A. (0,25ñ)	 5. D (0,5ñ)	 6. D (0,5ñ)	
 b) C (0,25ñ)
7. C (0,5ñ); 8. B (0,25ñ); 9. B (0,25ñ)	 10. A 	(0,25ñ)	
II. TÖÏ LUAÄN (5Ñ)
Caâu 1: 
	 3x + y = 3 5x = 10 x = 2 x = 2 x = 2 
 => ó ó ó
 2x – y = 7 2x – y = 7 2x – y = 7 2.2 x – y = 7 y = -3 
=> Vaäy heä nghieäm phöông trình coù nghieäm duy nhaát; (x;y) = (2 ; -3);
2) a) 2x2 – 8 = 0 (0,25 ñ)
 => 2x2 = 8 (0,25 ñ) Vaäy nghieäm PT coù 2 nghieäm: x1 = 2 ;x2 = -2;
 => x2 = 8 (0,25 ñ)
 => x= 2 (0,25 ñ)
b) 	x2 + 12 x = - 35 
 	 x2 + 12 x + 35 = 0 	 (0,25 ñ)	
	 = 62 – 1,35	(0,25 ñ)
	 = 36 – 35	(0,25 ñ)
	 = 1 > 0	(0,25 ñ)
	Vaäy pt coù hai nghieäm phaân bieät 	(0,25 ñ)
	X1 = - 6 + 1 = 1
	X2 = - 6 – 1 = -7
 O 450C
3. 	a) Ta coù Sñ AB Nhoû = 450 (Ñònh lyù soá ño cuûa goùc ôû taâm) (0,25ñ)	A
 Sñ AB = 3600 - Sñ AB Nhoû 	(0,25ñ)	B
	 = 3600 - 450 = 3150	(0,25ñ)	
b) l = = 2,4 (Cm)	(1ñ)
c) Dieän tích hình troøn laø:
S = R2 = 3,14 . 32 	(0,25ñ)
 	 = 3,14 . 9 = 28,26 (Cm2)	 	(0,25ñ)
Chu vi hình troøn laø:
C = 2 R 	(0,25ñ)
 = 2 . 3,14. 3 = 18,84 (Cm)	(0,25ñ)
Neáu AB > CD thì => ñöôïc ñieàu gì ? 
A. Sñ AB < CD	B. Sñ AB = Sñ CD	
	C. 2Sñ AB > CD D. caû A,B,C

File đính kèm:

  • docDe kiem tra(2).doc
Đề thi liên quan