Đề kiểm tra học kì II Tiếng anh Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Nam Phước

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II Tiếng anh Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Nam Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
School : The second Nam Phuoc primary 	 Term II Test(09-10)	Marks
Class : 4 .....	 Subject: English 
Name :.........................................................	 Minutes: 35 
I/Nối các tranh tương ứng với các từ dưới đây( 2đ)	
Rabbit
Ice-cream
Dog
Milk
II/ Điền các từ cho sẵn vào khoảng trống ( 2 đ ) 
rice / likes / want / thirsty
I..........bread and milk.
She .............cats and spiders
I am .....................I want juice
I am hungry. I want ..................
III/ Khoanh tròn câu đúng (2 đ)
Nam ................ birds .
	a.want	b. likes	c. can 
 2.Can you fly ?....................................
	a. Yes , I can	b. No ,I can not 	c.No , It can not 
 3..............she like red and pink? 
 	a.Is	b. Do 	c.Does
 4............. you jump ? Yes ,I can 	
	a.Do	b.Are	c.Can
IV/ Sắp xếp các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh (2 đ)
 1.does / want / What / he ?...........................................................................................
 2.like / dogs / and / I / frogs ........................................................................................
 3.you / swim / Can / ? .................................................................................................
 4.am /want /I /hungry/ I / pizza.....................................................................................
V/Trả lời các câu hỏi dưới đây ( 2 đ ) 
1.What do you want?......................................................................................................
 2.What do you like ?....................................................................................................... 
3.What can you do?........................................................................................................ 
4.What is your favorite color ?.......................................................................................
 The end

File đính kèm:

  • docde CK20910.doc