Đề kiểm tra học kì I Tiếng anh Lớp 4 - Năm học 2011-2012 - Phòng GD&ĐT Hoài Nhơn

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Tiếng anh Lớp 4 - Năm học 2011-2012 - Phòng GD&ĐT Hoài Nhơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
TRƯỜNG  	 Năm học : 2011-2012 
 Họ và tên :................................................	 MÔN TIẾNG ANH 
 Lớp :.............	 	 	 LET’S GO 1B
THỜI GIAN : 35 PHÚT 
 ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
Circle : Khoanh tròn đáp án đúng:
A. 	John : 	Happy 	(1)	 , Jenny!
	How old 	(2)	 you?	
Jenny :	I’m 	(3)	 years old.
	John :	This 	(4)	 for you.
	Jenny :	Wow! A robot. 	(5)	 you!
	1. 	a. birthday	b. robot	c. thank you
	2. 	a. it	b. is	c. are
	3. 	a. six	b. seven	c. eight
	4. 	a. robot	b. is	c. are	
	5. 	a. Thank	b. Thank you	c. Thanks	
B.	Scott :	How’s the 	(6)	?
	Lisa :	It’s 	(7)	 .
	Scott :	Let’s 	(8)	 .
	Lisa :	OK!
	6. 	a. weather	b. cloud	c. flower
	7. 	a. sun	b. sunny	c. a sun
	8. 	a. how	b. OK	c. play
9. What is it?	10. Is it a kite? 	
	a. It’s doll.	a. Yes, it is.	
	b. It’s big doll.	b. No, it isn’t.	
	c. It’s a big doll.	c. It’s a kite.	
a. play
a. long
11. It’s a 	 box.	12. Can you 	 a puzzle?	
 b. round	b. catch
 c. square	c. do
13. Can you jump rope?	14. Can she ride a bicycle?
	a. Yes, I can.	a. No, I can’t.
	b. Yes, she can.	b. No, she can’t.
c. Yes, he can.	c. No, he can’t.
15. How many flowers are there?	16. Where is the kite?
a. There is one flower.	a. It’s in the tree.
b. There are four flowers.	b. It’s by the tree.
c. There are five flowers.	c. It’s under the tree.
17. Where are the balls?	18. How’s the weather?
a. They’re in the puddle.	a. It’s sunny.
b. They’re by the puddle.	b. It’s windy.
c. They’re on the puddle.	c. It’s snowy.
19. 	20. 
a. Climb a tree.	a. There is one cloud.
b. Hit a ball.	b. There is one bat.
c. Play tag.	c. There is one bicycle.
GOODLUCK TO YOU!

File đính kèm:

  • docDE ANH VAN LOP 4LETS GO 1BHK 1NH 1112.doc