Đề kiểm tra học kì I Tiếng anh Lớp 4 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Ninh Đa

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 19/06/2021 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Tiếng anh Lớp 4 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Ninh Đa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Marks:
Trường Tiểu học Ninh Đa
Class: 4/
Name: ... 
 THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2008 -2009
 Môn : Anh văn . Lớp 4
 Thời gian : 40 phút(không kể chép đề)
I. Khoanh tròn câu trả lời đúng: (3 ms)
1. He can  with a yo-yo 
 a. play b. catch	c.do	
2. How many  are there?
 a. ruler b. a ruler	c. rulers	
3. There . one big cloud .
 a. are b. is c. can
4. Where is the cat? It is  the table . 
 a. on b. under c. by
5. How. are you? –I’m seven years old 
 a. weather b. many c. old
6. What is this ? It is a. 
 a. book b. doll c. ball
II.Gạch chân từ không cùng loại: : (2ms)
1. hit play throw ball
2. long big round sunny
3. bicycle kite pencil puzzle 
4. in on under where 
III. Complete the sentences :( 1.m)
1.How’s the weather? It’s
 2. Where is the ball? It is .. the bat 
3.How’s the weather? It’s 
 4. How many apples are there ? There are ..
VI. Nối cụm từ với tranh cho thích hợp :(2ms) 
1. A. It’s a big bicycle.	 3
 B. She can jump rope .
 C. He can play baseball
	 	 D. It’s a long car 
IV.Sắp xếp thành câu :( 1m)
1. is/ a /box/ big/ it ......................................................
2.read/ she/ a/ can/ book? .............................................
V. Trả lời các câu hỏi sau: (1m)
1. Can you ride a bicycle ?........................................................................................................................
2. How old are you ?..................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docCuoi ky 1 20092010.doc