Đề kiểm tra giữa học kì I Toán, Tiếng việt Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo

doc7 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 10/06/2021 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I Toán, Tiếng việt Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo
Lớp......................................
Họ và tên.
Điểm
§Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× i
 n¨m häc: 2009 - 2010
M«n To¸n - Líp 4
Phần I: Trắc nghiệm: 
 Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng 
 Câu 1: Viết số : Năm trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn một trăm linh ba là:
 A. 512 326 103 B. 52 362 103 C. 5 326 103 D. 523 610
 Câu 2: 2 tấn 85 kg = ......kg là:
 285 B. 2850 C. 2085 D. 2805
 Câu 3: thế kỉ =..........năm là:
 A. 20 B. 30 C. 40 D. 50
 Câu 4: Số trung bình cộng của các số 36, 42 và 57 là:
43 B. 44 C. 45 D. 46
 Câu 5: Giá trị của biểu thức m - (n + p) khi m = 10, n = 5, p = 2 là:
6 B. 3 C. 4 D. 7
 Phần II. Tự luận 
 Câu 1: Đặt tính rồi tính: 
 a, 48 600 - 9 455 b, 7 793 575 + 6 425
 Câu 2: Tìm x: 
 a, x - 363 = 975 b, 207 + x = 815
 Câu 3: Bài toán: 
 Hai thùng chứa được tất cả 684 lít xăng, Thùng bé chứa được ít hơn thùng lớn 124 lít. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít xăng?
HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN TOÁN LỚP 4
 Phần I: Trắc nghiệm: (4,5 điểm)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng câu 1 cho 0,5 điểm , các câu từ câu 2 đến câu 5 đúng cho 1 điểm
A 2. C 3. A 4. C 5. B
Phần II. Tự luận (5,5 điểm)
 Câu 1: Đặt tính rồi tính: (1 điểm) Làm đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm
 Câu 2: Tìm x: (1 điểm) Làm đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm
 a, x - 363 = 975 b, 207 + x = 815
 x = 975 + 363 x = 815 - 207
 x = 1338 x = 608
 Câu 3: (3,5 điểm) Bài giải:
 Số xăng thùng bé chứa được là: ( 0.5 điểm)
 (684 - 124) : 2 = 280 (lít) ( 1 điểm)
 Số xăng thùng lớn chứa được là: ( 0,5 điểm) 
 280 + 124 = 404 (lít) ( 1 điểm)
 Hoặc 684 - 280 = 404 (lít) 
 Đáp số: Thùng bé: 280 lít (0,5 điểm)
 Thùng lớn: 404 (lít)
 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Kiểm tra đọc: (10 điểm)
 a, Đọc thành tiếng: (5 điểm) Tuỳ theo mức độ đọc của học sinh mà GV chấm điểm sao cho phù hợp
 b, Đọc hiểu: (5 điểm)
 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu 1 đến câu 4, mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm. Từ câu 5 đến câu 7 đúng mỗi câu cho 1 điểm.
 Đáp án đúng là: 
 1. B 2. C 3. B 4. B 5. A 6. C 7. C là từ: Sứ (chị Sứ), Hòn Đất, Ba Thê
II. Kiểm tra viết: (10 điểm)
a, Viết chính tả: (5 điểm)
 Viết đúng chính tả bài Chiều trên quê hương. Trình bày bài viết sạch sẽ, chữ viết đúng kích thước, viết đúng kiểu chữ hiện hành cho 5 điểm. Viết sai 3 lỗi trừ 1 điểm.
 b, Tập làm văn: (5điểm)
 - Viết đúng yêu cầu của đề bài. Trình bày sạch sẽ, câu văn ngắn gọn súc tích. Câu từ diễn đạt mạch lạc, lưu loát cho 5 điểm. 
- Tuỳ theo cách viết của học sinh mà GV chấm điểm sao cho phù hợp.
 Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo
Lớp......................................
Họ và tên.
Điểm
§Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× i
 n¨m häc: 2009 - 2010
M«n tiÕng viÖt - Líp 4
 Đọc thầm bài Quê hương
 Dựa vào nội dung bài “Quê hương” trả lời các câu hỏi sau, bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
 Câu 1: Tên vùng quê tả trong bài văn là :
 A. Ba thê B. Hòn Đất C. Không có tên
 Câu 2: Quê hương của chị Sứ là:
A. Thành phố B. Vùng núi C. Vùng biển
 Câu 3: Những từ ngữ nào cho thấy núi Ba Thê là một ngọn núi cao:
A. Xanh lam B. Vòi vọi C. Hiện trắng những cánh cò
 Câu 4: Tiếng yêu gồm mấy bộ phận tạo thành:
A. Chỉ có vần B. Chỉ có vần và thanh C. Chỉ có âm đầu, vần và thanh
 Câu 5: Từ nghiêng nghiêng là từ :
 A. Từ ghép B. Từ láy 
 Câu 6: Nghĩa của từ tiên trong đầu tiên khác với chữ tiên nào đưới đây:
A. Tiên tiến B. Trước tiên C. Thần tiên
 Câu 7: Bài văn trên có mấy danh từ riêng:
Một từ: Đó là từ.................................................................
Hai từ: Đó là từ.....................................; ...............................................
Ba từ: Đó là từ................................; ....................................; ..................................
 Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo
Lớp......................................
Họ và tên.
Điểm
§Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× i
 n¨m häc: 2009 - 2010
M«n tiÕng viÖt - Líp 4
I . Kiểm tra viết: (Thời gian 40 phút)
A . Chính tả (Nghe viết) Bài: Chiều trên quê hương
 B . Tập làm văn: Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em.

File đính kèm:

  • docDEKTGKILOP4.doc