Đề kiểm tra giữa học kì I môn Vật lí 9 - Năm học 2023-2024 - Trường THCS Mỹ Đồng (Có đáp án)

docx5 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 15/05/2024 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I môn Vật lí 9 - Năm học 2023-2024 - Trường THCS Mỹ Đồng (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Mỹ Đồng
Tổ khoa học tự nhiên
 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I –TIẾT 18
Môn :Vật lí 9 - Thời gian 45 phút
Năm học 2023- 2024
I.MA TRẬN 
 Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL

Định luật Ôm và đoạn mạch nối tiếp ,song song
Biết công thức định luật Ôm và các hệ thức
Hiểu được mối liên hệ các công thức.Các hệ thức tính điện trở tương đương.

Vận dụng được các hệ thức tổng hợp, nối tiếp và song song


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
3c
1,2
12%

2
0,8
8
1/2
1
101/2
1
10
6
4
40
Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố
Nhận biết sự phụ thuộc của R vào các yếu tố
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
6
2,4
24

1
0,4
4

7
2,8
28
Công suất, công .
Nhận biết công thức
Vận dụng được kết luận
Vận dụng công thức tính


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
1
0,4
4

2
0,8
81
2
20


4
3,2
32
Tổng số câu:
Tổng số điểm
Tỉ lệ %:
10
4
40
6
3
30
3
2
20
1
1
10
17
10
100
II. ĐỀ BÀI
I Trắc nghiệm (6đ): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng. 
Câu 1:Một bóng đèn có ghi 10V-20W thì điện trở của bóng đèn là:
A.200 	B.5 	C.0,5 	D.2
Câu 2: Công của dòng điện không tính theo công thức:
A. A = U.I.t B. 	C. A =I.R.t 	D. A = I2Rt 
Câu 3: Khi bếp điện hoạt động, điện năng chủ yếu đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?
A.Hóa năng 	B.Nhiệt năng	C.Cơ năng	D.Năng lượng ánh sáng. 
Câu 4: Đổi 1kw.h =? J (Jun)
1000J	B.3 600J	C.36 000J	D.3600 000J
Câu 5: Việc làm nào dưới đây là an toàn khi sử dụng điện?
A.Mắc nối tiếp cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện.
B.Sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện.
C.Khi bóng đèn bị cháy, rút phích cắm của bóng đèn ra khỏi ổ cắm điện trước khi thay bóng đèn.
D.Làm thí nghiệm với hiệu điện thế 45V.
Câu 6: Trên các phương tiện thông tin đại chúng thường khuyến cáo rằng cần hạn chế đến 
thấp nhất việc sử dụng điện năng trong giờ cao điểm. Thời gian nào sau đây được coi là “giờ cao điểm”?
A.Từ 0 giờ đến 4 giờ. 	B.Từ 5 giờ đến 9 giờ. 
C.Từ 14 giờ đến 17 giờ. 	D.Từ 18 giờ đến 22 giờ.
Câu 7: Trên nhãn của một dụng cụ điện có ghi 800W. Con số đó cho biết :
A.công suất của dụng cụ luôn ổn định là 800W. 
B.công suất của dụng cụ nhỏ hơn 800W.
C.công suất của dụng cụ lớn hơn 800W.
D.công suất của dụng cụ bằng 800W khi sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức. 
Câu 8: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 12V, bóng đèn có điện trở 24. Hỏi trong 1 giờ công của dòng điện sinh ra trên dây tóc bóng đèn là bao nhiêu?
 A. 21 600J B. 216J C. 216 000J D. 4 550kJ
Câu9: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công của dòng điện?
A . J B . Ws C. VAs D. KW
Câu 10 :Công thức nào sau đây không phải là công thức của định luật Ôm?
A .U =I.R B . I = C . R = D . I = U.R
Câu 11:Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm 2 điện trở R1,R2 Các mối liên hệ sau giữa hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở sau mối liên hệ nào là không đúng?
A .U = U1+U2 B . I =I1 =I2 C . D .Rt® = R1+R2 
Câu 12: Đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là:
 A. B. C. D. 
Câu 13: Công thức nào sau đây là công thức tính điện trở của dây dẫn?
A . B . C . D .
Câu 14:Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiểm đối với con người.
A . 6V	 B .12V	 C . 39V	D .220V
Câu 15 : Trên mặt ngoiaf của nồi cơm điện ghi 220V-528W thì điện trở của đây nhiệt khi 
nung nóng là:
A . 91	B . 91,7	C. 92	D . 92,7
II Tự luận(4đ)
Câu 16:(2 đ) Trên một ấm điện có ghi 220V - 825W..Nêu ý nghĩa số ghi 220V-825W
 Tính cường độ dòng điện và điện trở của ấm khi hoạt động bình thường.
Câu 17:( 2đ) Cho hai điện trở R1=16 vµ R2 =4 mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện thế là 12 V.
a.Vẽ sơ đồ đoạm mạch điện.Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b.Tính cường độ dòng điện của mạch và hiệu điện thế hai đầu điện trở R1,R2
III.ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
I.Trắc nghiệm (Mỗi đáp án đúng 0,4đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tổng
ĐA
B
C
B
A
C
D
D
A
D
D
C
B
A
D
B
6điểm
II.Tự Luận
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 16
Tóm tắt
a)Giải thich 
+Khi U=220V thì P=825W ấm hoạt động bình thường
+Khi U> 220V thì P > 825W ấm hoạt động mạnh 
+Khi U<220V thì P<825W ấm hoạt động yếu
b)Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn là
P = U.I => Iđm= Pđm/ Uđm = 825/220 = 3,75 (A)
+ khi ấm hoạt động bình thường thì U=Uđm; I= Iđm
Điện trở của ấm là R= Uđm/ Iđm= 220/3,75 ~ 58,67 ()
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
Câu 17
a.- Vẽ đúng sơ đồ
 - RTĐ=20 
 b.Do R1nt R2 nên cường độ dòng điện của mạch là: I=I2=I1==0,6A 
 U1=I1.R1= 0,6.16 =9,6V ; U2=U-U1=2,4V 
0,5 
0,5
0,5
0,5

Phê duyệt cuả BGH
Phê duyệt cuả tổ trưởng
Người ra đề
Lưu Văn Triều


Họ tên.
Lớp: 9A 
Thứ ngày tháng năm 2023
ĐỀ KIỂM GIỮA KÌ I
MÔN: VẬT LÝ 9 –Thời gian 45 phút
Năm học: 2023-2024
Điểm
Lời phê

ĐỀ BÀI (2)
I Trắc nghiệm (6đ): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng. 
Câu 1:Một bóng đèn có ghi 10V-20W thì điện trở của bóng đèn là:
A.200 	B.5 	C.0,5 	D.2
Câu 2: Công của dòng điện không tính theo công thức:
A. A = U.I.t B. 	C. A =I.R.t 	D. A = I2Rt 
Câu 3: Khi bếp điện hoạt động, điện năng chủ yếu đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?
A.Hóa năng 	B.Nhiệt năng	C.Cơ năng	D.Năng lượng ánh sáng. 
Câu 4: Đổi 1kw.h =? J (Jun)
A.1000J	B.3 600J	C.36 000J	D.3600 000J
Câu 5: Việc làm nào dưới đây là an toàn khi sử dụng điện?
A.Mắc nối tiếp cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện.
B.Sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện.
C.Khi bóng đèn bị cháy, rút phích cắm của bóng đèn ra khỏi ổ cắm điện trước khi thay bóng đèn.
D.Làm thí nghiệm với hiệu điện thế 45V.
Câu 6: Trên các phương tiện thông tin đại chúng thường khuyến cáo rằng cần hạn chế đến 
thấp nhất việc sử dụng điện năng trong giờ cao điểm. Thời gian nào sau đây được coi là “giờ cao điểm”?
A.Từ 0 giờ đến 4 giờ. 	B.Từ 5 giờ đến 9 giờ. 
C.Từ 14 giờ đến 17 giờ. 	D.Từ 18 giờ đến 22 giờ.
Câu 7: Trên nhãn của một dụng cụ điện có ghi 800W. Con số đó cho biết :
A.công suất của dụng cụ luôn ổn định là 800W. 
B.công suất của dụng cụ nhỏ hơn 800W.
C.công suất của dụng cụ lớn hơn 800W.
D.công suất của dụng cụ bằng 800W khi sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức. 
Câu 8: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 12V, bóng đèn có điện trở 24. Hỏi trong 1 giờ công của dòng điện sinh ra trên dây tóc bóng đèn là bao nhiêu?
 A. 21 600J B. 216J C. 216 000J D. 4 550kJ
Câu9: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công của dòng điện?
A . J B . Ws C. VAs D. KW
Câu 10 :Công thức nào sau đây không phải là công thức của định luật Ôm?
A .U =I.R B . I = C . R = D . I = U.R
Câu 11:Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm 2 điện trở R1,R2 Các mối liên hệ sau giữa hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở sau mối liên hệ nào là không đúng?
A .U = U1+U2 B . I =I1 =I2 C . D .Rt® = R1+R2 
Câu 12: Đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là:
 A. B. C. D. 
Câu 13: Công thức nào sau đây là công thức tính điện trở của dây dẫn?
A . B . C . D .
Câu 14:Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiểm đối với con người.
A . 6V	 B .12V	 C . 39V	D .220V
Câu 15 : Trên mặt ngoiaf của nồi cơm điện ghi 220V-528W thì điện trở của đây nhiệt khi 
nung nóng là:
A . 91	B . 91,7	C. 92	D . 92,7
II Tự luận(4đ)
Câu 16:(2 đ) Trên một ấm điện có ghi 220V - 825W..Nêu ý nghĩa số ghi 220V-825W
 Tính cường độ dòng điện và điện trở của ấm khi hoạt động bình thường.
Câu 17:( 2đ) Cho hai điện trở R1=16 vµ R2 =4 mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện thế là 12 V.
a.Vẽ sơ đồ đoạm mạch điện.Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b.Tính cường độ dòng điện của mạch và hiệu điện thế hai đầu điện trở R1,R2
Phê duyệt cuả BGH
Phê duyệt cuả tổ trưởng
Nguyễn Thị Trinh
Người ra đề
Lưu Văn Triều

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_vat_li_9_nam_hoc_2023_2024_tru.docx