Đề kiểm tra dự thi môn: Hoá học lớp 9

doc4 trang | Chia sẻ: theanh.10 | Lượt xem: 1099 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra dự thi môn: Hoá học lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA DỰ THI
Môn: Hoá học
Lớp: 9
Phần thông hiểu: từ câu 8 đến câu 15
Phần nhận biết: từ câu 1 đến câu 7
Phần vận dụng ( ở mức độ thấp ): Từ câu 16 đến câu 20
Câu 1. Trong các oxit sau đâu là oxit bazơ ?
Al2O3
CaO
CO
D. CO2
Câu 2. Trong các oxit sau đâu là oxit axit ?
ZnO
N2O5
CuO
CO
Câu 3. Dung dịch axit làm cho quỳ tím:
Hoá xanh
Hoá hồng
Hoá đỏ
Không có hiện tượng
Câu 4. Dung dịch bazơ có mấy loại ?
2 loại
3 loại
4 loại
5 loại
Câu 5. Trong các tính chất sau, đâu là tính chất của kim loại ?
Tính dẻo
Tính thấm nước
Tính dẫn điện
Cả A + C
Câu 6. Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau.
K, Mg, Na, Fe, Cu
Na, Al, Mg, Fe, Cu
K, Na, Zn, Fe, Cu
Ca, Na, Mg, Fe, Zn
Câu 7. Công thức hoá học của phân urê là 
CO(NH2)2
CO(H2N)3
CO(NH2)
CO(NH2)2
Câu 8. Chỉ dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được
Dung dịch Na2SO4 và K2SO4
Dung dịch Na2SO4 vàNaCl
Dung dịch K2SO4 và BaCl2
Dung dịch KCl và NaCl
Câu 9. Cho hỗn hợp bột nhôm oxit và sắt oxit có thể tách được sắt oxit bằng cách cho tác dụng với lượng dư dung dịch.
HCl
NaCl
KOH
HNO3
Câu 10.Dung dịch AlCl3 lẫn CuCl2 để làm sạch dung dịch muối nhôm có thể dùng.
AgNO3
HCl
Al
Mg
Câu 11. Để làm khô khí clo người ta dùng:
Axit sunfuric đặc
Vôi sống
Natrihiđroxit rắn
Canxi cacbonat
Câu 12. Cho mẫu kim loại natri vào dung dịch CuSO4. Hiện tượng hoá học sảy ra là
Có khí H2 thoát ra
Có kết tủa trắng
Có kết tủa xanh
Cả A + C
Câu 13.Trên bao bì một loại phân kép ghi 20.10.10. Nghĩa là:
20% N; 10% P; 10% K
20%N; 10% P2O5; 10% K2O
20% N2O5; 10% P2O5; 10% K2O
20% (NH2)2CO;10%Ca(H2PO4)2; 10%KCl
Câu 14. Muối M là chất bột màu trắng, tan trong nước, phản ứng với dung dịch natri hiđroxit NaOH tạo kết tủa trắng, bị nhiệt phân khi nung nóng.
CaCO3
MgSO4
NaHCO3
Ca(HCO3)2
Câu 15.Canxi oxit CaO làm khô được chất khí nào trong các chất khí sau ?
CO2
O2
N2
H2
Câu 16. Kim loại X có tỷ khối lớn hơn 1; phản ứng với oxi khi nung nóng, phản ứng với dung dịch AgNO3 giải phóng Ag, phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2 và muối của kim loại hoá trị II.
Kim loại X là
Cu
Na
Al
Fe
Câu 17. Công thức hoá học của một oxit chứa 40% khối lượng S là:
SO2
SO3
S2O3
S2O
Câu 18. Chất khí sinh ra mưa axit là
SO2; CO; NO2
NO, NO2; NH3
NO2; N2; CO2
SO2; NO2; CO2
Câu 19. Hoà tan 3,1 gam Na2O để được 100ml dung dịch NaOH. Nồng độ của dung dịch là
0,05 M
0,5M
0,1M
1M
Câu 20. Cho kẽm Zn vào dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 5,6 lít khí (đktc) khối lượng Zn cần dùng là.
16,25g
1,625g
1625g
0,1625g
ĐÁP ÁN
Câu 1. B
Câu 2. B
Câu 3. C
Câu 4. A
Câu 5. D
Câu 6. C
Câu 7. D
Câu 8. C
Câu 9. C
Câu 10. C
Câu 11. A
Câu 12. D
Câu 13. C
Câu 14. B
Câu 15. A
Câu 16. D
Câu 17. B
Câu 18. D
Câu 19. D
Câu 20. A

File đính kèm:

  • doc9-1.doc