Đề kiểm tra định kì lần 1 Toán Lớp 3 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 03/06/2021 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì lần 1 Toán Lớp 3 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÆÅÌNG TH TRÁÖN QUÄÚC TOAÍN	 KIÃØM TRA ÂËNH KYÌ LÁÖN 1
Låïp: 3 ............	 Nàm hoüc 2008 - 2009
Hoü vaì tãn: ...................................	 Män: Toaïn.
	 Thåìi gian: 40 phuït.
	Âiãøm 	Nháûn xeït cuía giaïo viãn
BAÌI 1. Tênh nháøm :
 7 x 4 = ............ ; 8 x 6 = ............. ; 36 : 6 = ............ ; 45 : 5 = ............
 6 x 5 = ............ ; 9 x 7 = ............. ; 49 : 7 = ............ ; 24 : 4 = ............
BAÌI 2 . Âàût tênh räöi tênh :
 a, 367 + 25 b, 542 - 318 c, 483 + 120 d, 387 - 58
 ..................... ..................... .................... ...................
 ..................... ..................... .................... ...................
 ..................... ..................... .................... ...................
BAÌI 3 . Tênh :
	 1 2 2 5 86 2 99 3
 x 7 x 6	
 .................... .................. 
 ............... ..............	.................... ..................
BAÌI 4 . Con haïi âæåüc 12 quaí cam, meû haïi âæåüc gáúp 3 láön säú quaí cam cuía con. Hoíi meû haïi âæåüc bao nhiãu quaí cam ?
Baìi giaíi
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
BAÌI 5 .
Veî âoaûn thàóng AB coï âäü daìi bàòng 9 cm
...............................................................................................................................
>; < ; =
b) 	?	4 m 50 cm ........... 450 cm
 	3 m 5 cm ........... 300 cm
 	2 m 20 cm ........... 250 cm 

File đính kèm:

  • docDe thi Toan 3 giua ki 1 0809.doc