Đề kiểm tra cuối năm Toán Lớp 5 (Đợt 4) - Trường Tiểu học Thụy Hải

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 23/06/2021 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối năm Toán Lớp 5 (Đợt 4) - Trường Tiểu học Thụy Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
pgd th¸i thôy
tr­êng t.h thôy h¶i
§Ò kh¶o s¸t chÊt l­îng CUèI N¡M - N¨m häc 2008 – 2009 m«n to¸n - líp 5 (®ît 4)
(Thêi gian lµm bµi 40 phót)
I.PHÇN TR¾C NGHIÖM: (4 ñieåm, moãi caâu 0,5 ñ)- (Choïn caâu traû lôøi ñuùng baèng caùch ghi laïi treân giaáy kieåm tra soá thöù töï caâu hoûi vaø chöõ caùi tröôùc keát quaû traû lôøi ñuùng)
Câu 1: Chữ số 5 trong số 14,205 thuộc hàng nào?
 A. Hàng đơn vị	B. Hàng trăm	C. Hàng phần trăm	D. Hàng phần nghìn
Câu 2: Ch÷ sè 2 trong sè 56,278 cã gi¸ trÞ lµ:
 A. hai tr¨m	; C. hai phÇn m­êi. ; B. hai ®¬n vÞ ; D. hai chôc
b) Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
 A. 2,5	B. 5,2	C. 0,4	D. 4,0
d) 0,5 % = .....?
 A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: ChuyÓn ph©n sè thËp ph©n thµnh hçn sè ta ®­îc:
 A. 3 ; B. 3 ; C. 6 ; D. 60
Câu 4: 3t¹ 25kg =
 A. 0,325 tÊn ; B. 3,25 tÊn ; C. 32,5 tÊn ; D. 325 tÊn.
Câu 5: 239,4 : 42 =
 A. 5,7	; B. 57	 ;	C. 50,7	;	D. 5,07
Câu 6: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 9,5m vµ chiÒu réng lµ 8m. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt nµy lµ:
 A. 760m2	; B. 76m2	 ; C. 7,6m2	; D. 0,76m2	
Câu 7: XÕp c¸c sè : 2,58 ; 9,08 ; 1,003 ; 25,1 ; 3,41 theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín ta ®­îc:
 A. 25,1 ; 2,58 ; 3,41 ; 9 ,08 ; 1,003 ; B. 25,1 ; 9,08 ; 3,41 ; 2,58 ; 1,003
 C. 1,003 ; 2,58 ; 3,41 ; 9,08 ; 25,1 ; D. 25,1 ; 9,08 ; 3,41 ; 2,58 ; 1,003
Câu 8: Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là:
 A. 10 phút	;	B. 20 phút	; C. 30 phút	; D. 40 phút
I.PHÇN tù luËn: (6 ñieåm)
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh. (2 ®iÓm)
 a) 658,3 + 96,28	;	c) 74,64 x 3,58
 b) 642,78 - 95, 472	;	d) 173,44 : 32
Bµi 2: T×m x (2 ®iÓm)
a) X - = 2 x 	b) X - 1,2 = - 
Bµi 3: (2 ®iÓm)
 Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 32,5m, chiÒu réng kÐm chiÒu dµi 9,5m. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña m¶nh ®Êt ®ã?
______HÕt______
 - Hä vµ tªn häc sinh: ..........................................................................- Sè b¸o danh: .............
 - Gi¸m thÞ coi thi sè 1: ................................................ - Gi¸m thÞ coi thi sè 2: .................................................

File đính kèm:

  • docDE LOP 5 VONG 4.doc