Đề kiểm tra chất lượng môn Toán, Tiếng việt Khối 4

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng môn Toán, Tiếng việt Khối 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MOÂN TIEÁNG VIEÄT– LÔÙP 4
Hoï vaø teân hoïc sinh:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tröôøng Tieåu Hoïc:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lôùp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ñieåm
Nhaän xeùt vaø chöõ kyù cuûa GV
YÙ kieán vaø chöõ kyù cuûa Phuï huynh
Ñeà baøi : Ñoïc baøi “Ñoâi giaøy ba ta maøu xanh”, saùch Tieáng Vieät 4, taäp 1 – trang 81.
	I/ Ñoïc thaàm vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau baèng caùch ñaùnh daáu x vaøo oâ troáng tröôùc nhöõng yù em cho laø ñuùng nhaát. (5 ñieåm).
1) Anh hoï cuûa toâi ñi ñoâi giaøy ba ta maøu gì? (0,5 ñieåm).
 	£ Maøu xanh da trôøi.	£ Maøu xanh nöôùc bieån.
	£ Maøu xanh lô.	£ Maøu xanh lam.
	2) Thaân giaøy laøm baèng chaát lieäu gì? (0,5 ñieåm).
£ Baèng da cöùng.	£ Baèng nhöïa deõo.
	£ Baèng vaûi cöùng.	£ Baèng vaûi meàm.
	3) Caâu naøo taû veû ñeïp cuûa ñoâi giaøy ba ta maøu xanh (0,5 ñieåm).
£ Coå giaøy oâm saùt chaân.	
£ Thaân giaøy laøm baèng vaûi cöùng, daùng thon thaû, maøu vaûi nhö maøu da trôøi nhöõng ngaøy thu.
	£ Phaàn thaân vaûi gaàn saùt coå coù hai haønh khuy daäp vaø luoàn moät sôïi daây traéng nhoû vaét ngang	£ Caû ba caâu ñeàu ñuùng.
4) Taùc giaû töôûng töôïng khi mang chieác ba ta vaøo thì böôùc ñi seõ: (0,5 ñieåm)
£ EÂm aùi ñoâi baøn chaân.	£ Ñeïp vaø lòch söï.
	£ Thoaûi maùi vaø deã chòu.	£ Nheï vaø nhanh hôn.
	5) Caâu naøo mieâu taû söï caûm ñoäng cuûa Laùi khi nhaän ñöôïc ñoâi giaøy (0,5 ñieåm).
£ Tay Laùi run run, moâi caäu maáp maùy, maét heát nhìn ñoâi giaøy, laïi nhìn xuoáng ñoâi baøn chaân mình ñang ngoï nguaäy döôùi ñaát.
£ Luùc ra khoûi lôùp, Laùi coät hai chieác giaøy vaøo nhau, ñeo vaøo coå, nhaûy töng töng.
	£ Chao oâi! Ñoâi giaøy môùi ñeïp laøm sao.
	£ Caäu ngaån ngô nhìn theo ñoâi giaøy ba ta maøu xanh cuûa moät caäu beù ñang daïo chôi.
	6) Caâu naøo mieâu taû taâm traïng cuûa Laùi khi nhìn thaáy ñoâi giaøy ba ta maøu xanh (0,5 ñieåm).
£ Tay Laùi run run, moâi caäu maáp maùy, maét heát nhìn ñoâi giaøy, laïi nhìn xuoáng ñoâi baøn chaân mình ñang ngoï nguaäy döôùi ñaát.
£ Luùc ra khoûi lôùp, Laùi coät hai chieác giaøy vaøo nhau, ñeo vaøo coå, nhaûy töng töng.
	£ Chao oâi! Ñoâi giaøy môùi ñeïp laøm sao.
	£ Caäu ngaån ngô nhìn theo ñoâi giaøy ba ta maøu xanh cuûa moät caäu beù ñang daïo chôi.
7) Ñieàn vaøo choã chaám vaàn uoân hay uoâng trong caâu döôùi ñaây:
ù nöôùc, nhôù ngø
Anh ñi anh nhôù queâ nhaø
Nhôù canh rau mù, nhoù caø daàm töông.
Ngöôøi thanh tieáng noùi cuõng thanh
Ch keâu kheõ ñaùnh beân thaønh cuõng keâu.
MOÂN TOAÙN – LÔÙP 4
Hoï vaø teân hoïc sinh:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tröôøng Tieåu Hoïc:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lôùp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ñieåm
Nhaän xeùt vaø chöõ kyù cuûa GV
YÙ kieán vaø chöõ kyù cuûa Phuï huynh
Baøi 1: Ñaët tính roài tính: (2 ñieåm)
a) 23456 + 65432 ;	b) 48796 + 63584 ; 	c) 98765 – 56789 ; 	d) 2009 – 111
	 . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . .
	 . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . .
	 ____________	 ____________	 ____________	 ___________
	 . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . .
Baøi 2: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc: (2 ñieåm)
a) 468 : 6 + 61 x 2	b) 5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)
= . . . . . . . . . . . . . . . . .	= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
= . . . . . . . . . . . . . . . . .	= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
= . . . . . . . . . . . . . . . . .	= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Baøi 3: Tìm y (2 ñieåm)
a) y X 2 = 20	 b) y : 8 = 5 	c) y + 262 = 484	 d) y – 707 = 3535
 . . . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . 
 	 Baøi 5:Soá hoïc sinh khoái lôùp Boán tröôøng tieåu hoïc Phuù Caàn A trong naêm hoïc 2009 – 2010 laø 76 em, soá hoïc sinh nam ít hôn soá hoïc sinh nöõ laø 2 em. Tìm soá hoïc sinh nam vaø soá hoïc sinh nöõ khoái lôùp Boán cuûa nhaø tröôøng. (3 ñieåm)
Baøi giaûi :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Baøi 6: Hình veõ beân döôùi coù bao nhieâu goùc vuoâng, nhoïn vaø tuø vaø ghi teân goùc ra ? (1 ñieåm)
 A	 B	 
	ð . . . . . . . goùc vuoâng. Ñoù laø goùc : . . . . . . . . . . .
	ð . . . . . . . goùc nhoïn. Ñoù laø goùc : . . . . . . . . . . .
 	ð . . . . . . . goùc tuø. Ñoù laø goùc : . . . . . . . . . . .
 C	 	 D

File đính kèm:

  • doclop 4 2 in.doc