Đề kiểm tra 1 tiết Môn: Tiếng Việt Lớp 6 Đề 11

doc2 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 1184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Môn: Tiếng Việt Lớp 6 Đề 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑÖÙC LINH
TRÖÔØNG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñeà soá: 
 KIEÅM TRA -45 PHUÙT 
	MOÂN : TIEÁNG VIEÄT – Lôùp 6
	Tieát 115 - Tuaàn 29 (theo PPCT)


HOÏ TEÂN:…………………………………………….
LÔÙP : . . . . .

ÑIEÅM
Lôøi pheâ cuûa Thaày(Coâ) giaùo
I/ TRAÉC NGHIEÄM (4 ñieåm)
Ñoïc kó vaø traû lôøi caùc caâu hoûi baèng caùch khoanh troøn chöõ caùi ñaàu caâu traû lôøi ñuùng:
Caâu1: Caùc töø sau ñaây thuoäc töø loaïi naøo: Cöôøng traùng, maåm boùng, cöùng, nhoïn hoaét, rung rinh, boùng môõ, to, böôùng, ñen nhaùnh, daøi, uoán cong?
	A. Danh töø	B. Ñoäng töø	C. Tính töø	D. Soá töø
Caâu 2: Cho bieát bieän phaùp tu töø ñöôïc söû duïng trong caâu sau:
“ Hai caùi raêng ñen nhaùnh luùc naøo cuõng nhai ngoaøm ngoaïp nhö hai caùi löôõi lieàm maùy laøm vieäc”
	A. Noùi quaù	B. So saùnh	C. Nhaân hoaù	D. Aån duï
Caâu 3: Caâu vaên sau coù söû duïng bieän phaùp tu töø naøo?
“ Treân trôøi thì xanh, döôùi nöôùc thì xanh, chung quanhmình cuõng chæ toaøn moät saéc xanh caây laù”
	A. So saùnh	B.Ñieäp ngöõ	C. Nhaân hoaù	D. Aån duï
Caâu 4: Caùc töø: thænh thoaûng, khe kheû, thì thaàm, maõi meâ, raïng rôõ coù phaûi laø töø laùy khoâng?
	A. Khoâng phaûi töø laùy.	B. Ñuùng laø töø laùy.
Caâu 5: Trong ñoaïn vaên sau, taùc giaû ñaõ söû duïng bieän phaùp tu töø naøo ñeå mieâu taû caûnh vaät?
	“ Doïc söôøn nuùi, nhöõng caây to moïc giöõa nhöõng buïi luùp xuùp nom xa nhö nhöõng cuï giaø vung tay hoâ ñaùm con chaùu tieán veà phía tröôùc”
	A. So saùnh	B. Nhaân hoaù	C. So saùnh, nhaân hoaù	D. Aån duï, nhaân hoaù
Caâu 6: Taùc giaû söû duïng bieän phaùp tu töø gì trong caâu thô sau:
	“ Toâi giô tay oâm nöôùc vaøo loøng
	 Soâng môû nöôùc oâm toâi vaøo daï”
	A. Nhaân hoaù	B. So saùnh	C. Aån duï	D. Ñieäp ngöõ
Caâu 7: Trong caùc caâu thô sau coù phaûi laø hình aûnh aån duï khoâng?
	A. Ñuùng	B. Sai
Caâu 8: Caùc caâu sau coù phaûi laø caâu traàn thuaät ñôn khoâng?
	A. Ñuùng	B. Sai
II/ TÖÏ LUAÄN: (6 ñieåm)
	1/ - So saùnh laø gì? Cho ví duï 	
	 - Neâu caùc	kieåu so saùnh.	(3 ñieåm)
	2/ - Nhaân hoaù laø gì? Cho ví duï
	 - Neâu caùc kieåu nhaân hoaù.	(1 ñieåm)
	3/ Phaân tích caáu taïo chuû – vò trong caâu vaên sau:
 “ Vaøi chieác nhaïn muøa thu chao ñi chao laïi treân maâm beå saùng daàn leân caùi chaát baïc neùn”	 (2 ñieåm)

 HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM
PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑÖÙC LINH
TRÖÔØNG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñeà soá: . . . . .
	MOÂN : TIEÁNG VIEÄT - LÔÙP 6 
	(Tieát 115- Tuaàn 29 theo PPCT)
 
I/ TRAÉC NGHIEÄM:
	
Caâu
1
2
3
4
5
6
7
8
Ñaùp aùn
C
B
B
B
C
A
A
A
 	
Traû lôøi ñuùng moãi caâu cho 0,5 ñieåm
II/ TÖÏ LUAÄN:
Caâu1: - So saùnh laø ñoái chieáu söï vaät, söï vieäc naøy vôùi söï vaät, söï vieäc khaùc coù neùt töông ñoàng ñeå laøm taêng söùc gôïi hình, gôïi caûm cho söï dieãn ñaït. 
* Trình baøy ñöôïc ñaày ñuû noäi dung treân cho 1 ñieåm.
- Cho ví duï: ñuùng cho 1 ñieåm.
- Coù hai kieåu so saùnh: So saùnh ngang baèng vaø so saùnh khoâng ngang baèng
* Trình baøy ñuùng moãi kieåu so saùnh cho 0.5 ñieåm.
Caâu 2: - Nhaân hoaù laø goïi hoaëc taû con vaät, caây coái, ñoà vaät,… baèng nhöõng töø ngöõ voán ñöôïc duøng ñeå goïi hoaëc taû con ngöôøi, laøm cho theá giôùi loaøi vaät, caây coái, ñoà vaät, … trôû neân gaàn guõi vôùi con ngöôøi, bieåu thò ñöôïc nhöõng suy nghó, tình caûm cuûa con ngöôøi.
* Trình baøy ñöôïc noäi dung treân cho 1 ñieåm
- Cho ví duï : ñuùng cho 1 ñieåm
- Coù 3 kieåu nhaân hoaù: 
	+ Duøng nhöõng töø ngöõ voán goïi ngöôøi ñeå goïi vaät.
	+ Duøng nhöõng töø ngöõ voán chæ hoaït ñoäng, tính chaát cuûa ngöôøi ñeå chæ haønh ñoäng, tính chaát cuûa vaät.
	+ Troø chuyeän, xöng hoâ vôùi vaät nhö ñoái vôùi ngöôøi.
* Trình baøy ñuùng cho 1 ñieåm
Caâu 3: Chuû ngöõ: Vaøi chieác nhaïn muøa thu
	 Vò ngöõ: chao ñi chao laïi treân maâm beå saùng daàn leân caùi chaát baïc neùn.
* Ñuùng moãi thaønh phaàn caâu cho 0.5 ñieåm
--------------------------------------

File đính kèm:

  • docdethitu1den14ghdjghj (11).doc