Các loại phản ứng vô cơ thường gặp - Bài tập phản ứng tạo muối (02)

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 976 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các loại phản ứng vô cơ thường gặp - Bài tập phản ứng tạo muối (02), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC LOẠI PHẢN ỨNG VÔ CƠ THƯỜNG GẶP - BÀI TẬP PHẢN ỨNG TẠO MUỐI ( 02)
Oxit bazơ + Oxit axit Muối
(Thöôøng laø oxit cuûa KL kieàm, kieàm thoå)
Oxit axit + Axit Muối + H2O
CaO + CO2 CaCO3
BaO + SO2 
K2O + SO3 
MgO + SO3 
Na2O + SiO2 
BaO + P2O5 
Li2O + CO2 
K2O + SO2 
CuO + SO3 
Oxit axit + Axit Muối + H2O
Fe3O4 + HNO3 (l) 
Fe3O4 + HNO3 (ñ) 
Fe3O4 + H2SO4 (ñ, noùng) 
Fe2O3 + HNO3 (l) 
Fe2O3 + HNO3 (ñ) 
Fe2O3 + H2SO4 (l) 
Fe2O3 + H2SO4 (ñ, noùng) 
CaO + HCl 
K2O + H3PO4 
Fe2O3 + H2SO4 
Al2O3 + HNO3 
Ag2O + CH3COOH 
CuO + HBr 
Na2O + HCOOH 
MgO + H2SO4 
FeO + HCl 
HgO + HNO3 
Fe3O4 + HCl 
Fe3O4 + H2SO4 (l) 
FeO + HNO3 (l) 
FeO + HNO3 (ñ) 
FeO + H2SO4 (l) 
FeO + H2SO4 (ñ, noùng) 
Oxit axit + Bazơ Muối + H2O
 (Bazô tan)
Axit + Bazơ Muối + H2O
( H+ + OH- = H2O )
NaOH + CO2 
KOH + SO2 
Ba(OH)2 + SO3 
Ca(OH)2 + P2O5 
NaOH + SiO2 
KOH + NO2 
NO2 + Ba(OH)2
NH4OH + CO2 
NH3 + CO2 + H2O 
NH3 + H2O + SO2 
Al(OH)3 + CO2
Fe(OH)3 + SO2
CO2 (dö ) + Ca(OH)2 (Sau ñoù ñun noùng)
NaOH + HCl 
Ca(OH)2 + HNO3 
Al(OH)3 + H2SO4 
Mg(OH)2 + CH3COOH 
KOH + H3PO4 
Ba(OH)2 + HBr 
Zn(OH)2 + HCl 
Fe(OH)2 + HNO3(ñ) 
Fe(OH)2 + HNO3(l) 
Fe(OH)2 + H2SO4 
Fe(OH)2 + H2SO4(ñ, noùng) 
Fe(OH)3 + HNO3(l) 
Fe(OH)3 + H2SO4(ñ, noùng) 
NaOH dö + H2SO4
Câu 1. Để hòa tan hết 8 gam một oxit kim loại MxOy cần 150 ml dd H2SO4 loãng có nồng độ 1M. Công thức của oxit là :	A. FeO 	B. Al2O3	C. Fe2O3 	D. Fe3O4 
Câu 2. Hòa tan hết 4 gam oxit của một kim loại M, cần 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,25M và HCl 1M. Công thức của oxit là :
A. MgO 	B. Al2O3	C. Fe2O3 	D. Fe3O4 
Có các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO, chọn một hóa chất dưới đây để phân biệt từng chất ?
A. H2O	B. HCl	C. NaOH	D. H2SO4 
SO3 có thể tác dụng được với các chất nào trong nhóm chất nào dưới đây?
A. H2O; NO2; Fe2O3 	B. NaOH; H2O; BaO	C. O2; H2O; H2SO3 D. NaCl; NaOH; Na2O
Bài 4: Các chất khí nào sau đây có thể cùng tồn tại ở trong cùng một hỗn hợp ở điều kiện thường?
A. SO2 và H2S B. SO2 và HCl 	C. SO2 và O2	D. SO2 và H2O (dạng hơi), Cl2
DÉn V(l) khÝ SO2 (®ktc) vµo 200 ml dung dÞch NaOH 2M thu ®­îc dung dÞch cã chøa 29,3 gam muèi. H·y cho biÕt gi¸ trÞ ®óng cña V?
A. V = 4,48 lÝt	B. V = 5,6 lÝt	C. V = 6,72 lÝt	D. ®¸p ¸n kh¸c.
Cho a gam SO3 vµo 100 ml dung dÞch Ba(OH)2 2M , ph¶n øng xong thu ®­îc dung dÞch A vµ m gam kÕt tña B. Dung dÞch A t¸c dông võa ®ñ víi 10,2 gam Al2O3. Lùa chän gi¸ trÞ ®óng cña a vµ cña khèi l­îng kÕt tña B.
A. a = 8 gam vµ m = 23,3 gam	B. a = 24 gam vµ m = 46,6 gam	
C. a =40 gam vµ m = 46,6 gam	D. c¶ A vµ C.
DÉn 2,24 lÝt SO2 (®ktc) vµo 200 ml dung dÞch chøa NaOH 0,4M vµ Na2SO3 xM thu ®­îc dung dÞch cã chøa 20,04 gam muèi trong dung dÞch. H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña x.
A. 0,3M	B. 0,4M	C. 0,5M	D. 0,6M 
DÉn V(l) khÝ SO2 vµo 200 ml dung dÞch chøa Ba(OH)2 0,4M vµ NaOH 0,6M thu ®­îc 17,36 gam kÕt tña. H·y lùa chon gi¸ trÞ ®óng cña V ?	A. 1,792 lÝt	B. 2,24 lÝt	C. 4,48 lÝt	D. c¶ A, B, C ®Òu ®óng.
Câu 1. Sục 336 ml khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,05M và NaOH 0,1M. Tính khối lượng kết tủa thu được? Dung dịch thu được gồm những chất gì? Tính khối lượng mỗi chất tan? (các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
Câu 1. Sục 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 0,06M và KOH 0,12M. Tính khối lượng kết tủa thu được? Dung dịch thu được gồm những chất gì? Tính khối lượng mỗi chất tan? (các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
Câu 3. Sục từ từ a mol khí SO2 vào dung dịch chứa b mol Ba(OH)2 . Viết các phương trình phản ứng xảy ra ứng với các trường hợp có thể có. Tìm điệu kiện liên hệ giữa a và b để có các trường hợp này và số mol mỗi chất thu được theo a,b ứng với từng trường hợp (không tính dung môi nước).
Câu 4. Sục từ từ x mol khí CO2 vào dung dịch chứa y mol NaOH. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ứng với các trường hợp có thể có. Tìm điệu kiện liên hệ giữa x và y để có các trường hợp này và số mol mỗi chất thu được theo x,y ứng với từng trường hợp (không tính dung môi nước).
Tính theå tích dung dòch hoãn hôïp NaOH 2M - Ba(OH)2 1M caàn duøng ñeå trung hoøa vöøa ñuû 200 ml dung dòch hoãn hôïp HCl 1M - H2SO4 1M. Tính khối lượng kết tủa. Xác định nồng độ mol/lít của dung dịch sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch không thay đổi khi pha trộn. (Ba = 137 ; S = 32 ; O = 16)
ÑS: 150 ml; 34,95 g BaSO4 ; NaCl 4/7M; Na2SO4 1/7M
Baøi taäp 33’ Cho 250 ml dung dòch B goàm ba bazô: NaOH 1M - KOH 0,5M - Ba(OH)2 0,5M.
1. Tính theå tích dung dòch A goàm ba axit: HCl 0,5M - HNO3 2M - H2SO4 1M caàn duøng ñeå trung hoøa vöøa ñuû löôïng dung dòch B treân.
2. Sau phaûn öùng trung hoøa thu ñöôïc bao nhieâu gam keát tuûa? ÑS: 138,89 ml ddA; 29,125 gam BaSO4
Baøi taäp 33’’
Tính theå tích dung dòch hoãn hôïp Ba(OH)2 0,2M - KOH 0,1M caàn ñeå trung hoøa vöøa ñuû 50 ml dung dòch hoãn hôïp HCl 0,1M - H2SO4 0,06M. Sau phaûn öùng trung hoøa thu ñöôïc bao nhieâu gam keát tuûa? Tính khối lượng mỗi chất tan trong dung dịch thu được.
(Ba = 137 ; S = 32 ; O = 16 ; K = 39 ; Cl = 35,5) ÑS: 22 ml dd hh bazô; 0,699 gam BaSO4
Baøi taäp 34 Troän 200 ml dung dòch H2SO4 1M vôùi 100 ml dung dòch NaOH 2,5M, thu ñöôïc dung dòch A. Ñem coâ caïn dung dòch A, thu ñöôïc hoãn hôïp hai muoái khan. Tính khoái löôïng moãi muoái thu ñöôïc.
(Na = 23 ; S = 32 ; O = 16 ; H = 1) ÑS: 18 gam NaHSO4 ; 7,1 gam Na2SO4
Baøi taäp 34’
Troän 100 ml dung dòch H3PO4 1M vôùi 200 ml dung dòch KOH 0,6M, thu ñöôïc dung dòch X. Coâ caïn dung dòch X, thu ñöôïc hoãn hôïp caùc muoái khan. Xaùc ñònh coâng thöùc vaø khoái löôïng töøng muoái thu ñöôïc.
(H = 1 ; P = 31 ; K = 39 ; O = 16) ÑS: 10,88 gam KH2PO4 ; 3,48 gam K2HPO4
Bµi 27: Nung nãng 16,8 g bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ, sau mét thêi gian thu ®­îc m gam hçn hîp X gåm c¸c oxit s¾t. Hoµ tan hÕt hçn hîp X b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thu ®­îc 5,6 lÝt SO2 ë ®ktc.
1. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. TÝnh m?
2. NÕu hoµ tan hÕt X b»ng dung dÞch HNO3 ®Æc nãng th× thÓ tÝch khÝ NO2 (®ktc) lµ bao nhiªu?
Bµi 28: Hoµ tan hoµn toµn 46,4g mét oxit kim lo¹i b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng th× thu ®­¬c 2,24 l khÝ SO2 vµ 120 g muèi. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit kim lo¹i?	§/s: Fe3O4
Bµi 29 : Hoµ tan hoµn toµn m gam hçn hîp FeO, Fe3O4 vµ Fe2O3 võa hÕt V ml dung dÞch H2SO4 lo·ng thu ®­îc dung dÞch A. Chia A lµm 2 phÇn b»ng nhau:
- Cho dd NaOH d­ vµo phÇn thø nhÊt, thu kÕt tña råi nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc 8,8 g chÊt r¾n.
- PhÇn thø 2 lµm mÊt mµu võa ®óng 100 ml dung dÞch KMnO4 0,10M trong m«i tr­êng H2SO4 lo·ng d­.
ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.TÝnh m, V nÕu nång ®é H2SO4 lµ 0,5M?

File đính kèm:

  • docBai tap chuyen de cac phan ung vo co thuong gap p02.doc