Bộ đề ôn tập hè môn Toán, Tiếng việt Lớp 2 - Nguyễn Phương Anh

doc38 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bộ đề ôn tập hè môn Toán, Tiếng việt Lớp 2 - Nguyễn Phương Anh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN – LỚP 2
ĐỀ 1
Bµi 1: TÝnh 9 + 2 + 5 = 8 + 7 + 5 =
 8 + 3 + = 5 + 5 + 5 + 5 =
Bµi 2: TÝnh
 14 48 13 24
 + 23 + 30 + 13 + 24
 31 5 13 24
 .......... ...........	 ......... 24
	 ............
Bµi 3: ChuyÓn tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau thµnh phÐp nh©n:
4 + 4 + 4 = 12 5 + 5 + 5 + 5 = 20 7 + 7 + 7 + 7 = 28
.........................................................................................................................................
2 + 2 + 2 + 2 = 8 6 + 6 + 6 = 18 10 + 10 + 10 + 10 = 40
.........................................................................................................................................
Bµi 4: ChuyÓn c¸c tÝch thµnh tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau råi tÝnh (theo mÉu):
MÉu: 6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18; VËy 6 x 3 = 18
a) 8 x 2 =........................................................................................................................
 2 x 8 = ........................................................................................................................
b) 3 x 6 = ........................................................................................................................
 6 x 3 = .........................................................................................................................
Bµi 5: §iÒn ch÷ " thõa sè", "tÝch" vµo « trèng
..................
.................
...................
 6 x 4 = 24
Bµi 6: ViÕt phÐp nh©n (theo mÉu), biÕt:
a) C¸c thõa sè lµ 8 vµ 2, tÝch lµ 16 MÉu: 8 x 2 = 16
b) C¸c thõa sè lµ 4 vµ 5, tÝch lµ 20 ........................................................
c) C¸c thõa sè lµ 6 vµ 4, tÝch lµ 24 .........................................................
d) C¸c thõa sè lµ 10 vµ 4, tÝch lµ 40 .......................................................
Bµi 7 : Mçi con chim cã 2 c¸i c¸nh. Hái 8 con chim cã bao nhiªu c¸nh?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 8: Nhµ Nam nu«i 2 con mÌo vµ 6 con gµ. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu ch©n mÌo vµ gµ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ 2
Bµi 1: TÝnh nhÈm:
2 x 5 =......... 5 x 9 = ......... 2 x 7 = ......... 2 x 6 = ..........
3 x 5 = ........ 2 x 9 = ........ 4 x 7 = ......... 3 x 6 = .........
4 x 5 = ......... 3 x 9 = ....... 3 x 7 = .......... 5 x 6 = .......
5 x 5 = ........ 4 x 9 = ....... 5 x 7 = ......... 4 x 6 = ........
Bµi 2: TÝnh: 
 5 x 6 + 27 = ....................... 4 x 9 - 19 = ............................
	= ..................... = ..........................
 3 x 5 + 37 = ....................... 5 x 9 - 18 = ...........................
 = ..................... = ...........................
Bµi 3:Ghi tªn c¸c ®­êng gÊp khóc cã trong h×nh vÏ vµo chç chÊm:
	B	C	
	E
	A	
	D
a) C¸c ®­êng gÊp khóc gåm 3 ®o¹nth¼ng lµ:
.........................................................................................................................................
b) C¸c ®­êng gÊp khóc gåm 2 ®o¹n th¼ng lµ:
.........................................................................................................................................
Bµi 4: Mçi xe t¶i cã 4 b¸nh. Hái 4 xe t¶i cã bao nhiªu b¸nh?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Bµi 5: TÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc sau:
 1dm
	10cm
 2 dm 
	2dm
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ 3
Bµi 1: TÝnh nhÈm:
 6 : 2 = ......... 10 : 2 = ............ 4 : 2 = ........... 16 : 2 = ..........
 12 : 2 = ........ 14 : 2 = ........... 8 : 2 = ........... 20 : 2 = ............
Bµi 2: TÝnh nhÈm: 
2 x 4 = ......... 2 x 9 = ......... 2 x 6 = ........... 2 x 7 = ..........
8 : 2 = ........... 18 : 2 = ......... 12 : 2 = ......... 14 :2 = ..........
Bµi 3: tÝnh nhÈm (viÕt ngay kÕt qu¶ theo mÉu):
MÉu: 2 cm x 4 = 8 cm ; 2 cm x 5 = .......... ; 2 qu¶ x 6 = .........
 8 cm : 2 = 4 cm ; 10 cm : 2 = ......... ; 12 qu¶ : 2 = ..........
 8 cm : 2cm = 4 (lÇn) ; 10 cm : 2 cm = ............. ; 12 qu¶ : 2 qu¶ = ..........
 Bµi 4: TÝnh 
 5 x 9 - 16 = ........... 4 x 8 + 29 = .......... 3 x 9 - 18 = ..........
 4 x 8 - 29 = ......... 3 x 8 + 28 = .......... 5 x 8 + 37 = ..........
Bµi 5: Cã 8 c¸i b¸nh xÕp ®Òu vµo 2 hép. Mçi hép cã mÊy c¸i b¸nh?
 Tãm t¾t Bµi gi¶i
.................................................... ...................................................................
................................................... ...................................................................
................................................... ..................................................................
................................................... ...................................................................
Bµi 6: Cã 12 c¸i b¸nh xÕp vµo c¸c hép, mçi hép cã 2 c¸i b¸nh. Hái xÕp ®­îc mÊy hép b¸nh?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 7: Mét tæ cã 12 tæ viªn. 1 sè tæ viªn lµ n÷. Hái tæ ®ã cã mÊy tæ viªn lµ nam?
 2
Tãm t¾t Bµi gi¶i
C¶ tæ cã 12 tæ viªn ..................................................................................
1sè tæ viªn lµ n÷ .................................................................................
2	................................................................................
Nam cã : ...... tæ viªn?	.................................................................................
Bµi 8: 1 cña 6 lµ bao nhiªu? ...............................................................................
2
1 cña 18 lµ bao nhiªu? .................................................................................
2
Bµi 9: §µn gµ ®ang ¨n ë s©n. Tïng ®Õm thÊy cã 20 ch©n gµ. Hái ®µn gµ cã bao nhiªu con?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ĐỀ 4
Caâu 1 :	 a/. Vieát caùc soá sau : 475 ; 457 ; 497 ; 479 ; 749 theo thöù töï töø lôùn ñeán beù. 
	b/ Vieát caùc soá sau: 321 ; 231 ; 312 ; 213 ; 123 theo thöù töï töø beù ñeán lôùn.
Caâu 2 :	 2. Vieát soá thaønh toång theo maãu : 689 = 600 + 80 + 9.
 	a/ 905 = 
	b/ 277 = 
	c/ 650 = 
	d/ 999 = 
Caâu 3:	3. Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã chaám: 
 a/ 4 dm = cm
	 b/ 1000m = ..km	.
Caâu 4: 	4. a/ Ñaët tính roài tính:
	 153 + 614 	 	 	 975 - 352 
	.
	 b/ Tính :
	 435 + 241 - 166	 897 - 203 - 182
5.Tìm x:
	 54 - x = 18	 x X 5 = 45
.
 Caâu 6: 	 6. Trong kho coù 758kg gaïo teû , Soá gaïo teû nhieàu hôn soá gaïo neáp 634kg . 
....../ 2 ñieåm 	Hoûi coù bao nhieâu kí loâ gam gaïo neáp? 
Baøi giaûi
ĐỀ 5
Bµi 1: ( 3®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
1. Sè nhá nhÊt cã ba ch÷ sè kh¸c nhau lµ: 
A. 100
B. 111
C. 102
D.110
2. H×nh tam gi¸c ABC cã chiÒu dµi mçi c¹nh b»ng 5cm. chu vi h×nh tam gi¸c ABC lµ.
A. 10cm
B. 15cm
C. 20cm
D.25cm
3. 5 + 5 + 5 + 5 =..?
A. 4 x 5
B. 5 x 4
C. 5 x 3
D.5 x 5
Bµi 2: (2 ®iÓm) TÝnh
 +
 567
 432
 ..
 +
849
801
24 + 35 : 5 = .....
 = .
4 x 7 – 13 =  
 = 
Bµi 3: (1,5®iÓm) T×m X
a. 4 x X = 24
.
.
b. X : 3 = 67 – 58
.
.
c. X x X x X = 8
.
.
Bµi 4: (2,5 ®iÓm)
a. Cã 25 b«ng hoa c¾m vµo c¸c lä mçi lä 5 b«ng hoa. Hái c¾m ®­îc mÊy lä hoa?
 Tãm t¾t Bµi gi¶i
b.Qu·ng ®­êng tõ A ®Õn B dµi 250m. Qu·ng ®­êng tõ B ®Õn C dµi h¬n qu·ng ®­êng tõ A ®Õn B lµ 148 m. Hái qu·ng ®­êng tõ B ®Õn C dµi bao nhiªu mÐt.
 Tãm t¾t Bµi gi¶i
Bµi 5: (1 ®iÓm)
H×nh vÏ bªn cã?
... h×nh tam gi¸c
....h×nh tø gi¸c
ĐỀ 6
C©u 1: (3®) TÝnh nhÈm:
2 ´ 6 = 
3 ´ 6 = 
4 ´ 4 = 
18 : 2 =  
24 : 4 = 
15 : 3 = 
5 ´ 7 = 
2 ´ 8 = 
3 ´ 9 = 
10 : 5 = 
20 : 4 = 
27 : 3 = 
C©u 2: (2®) §Æt tÝnh råi tÝnh:
84 + 19 
62 - 25 
536 + 243
879 - 356
 C©u 3: (2®) An cã 12 viªn bi. B×nh cã nhiÒu h¬n An 8 viªn bi. Hái B×nh cã bao nhiªu viªn bi.
C©u 4: (2®) Nèi 4 ®iÓm A, B, C, D ®Ó cã h×nh tø gi¸c ABCD. §o ®é dµi c¸c c¹nh råi tÝnh chu vi h×nh tø gi¸c.
B
·
A
·
· C
D ·
C©u 5: (1®) ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm. 
101; 105; 109 . . . . . . . ;
ĐỀ 7
Bài 1-(2điểm) Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm:
 2 ...	 4 5	...4	 ...3
+ 3 6	- ...7	 - 2 ... 	- 5 ...
	 ...5	 1 ...	 5 9	 27
Bài 2--(1điểm) Tính nhanh:
26 + 17 + 23 + 14	.................................................
 37 – 5 + 35 – 7	..................................................
..................................................
..................................................
Bài 3--(2điểm) Tìm X , Y
X + 36 = 72	76 – Y =28
........................................	............................................	
........................................	............................................	
Y + 56 = 56 – Y	X + 32 = 18 + 45
........................................	............................................
........................................	............................................
Bài 4--(1điểm) Trong một phép cộng có tổng bằng 37. Nếu giữ nguyên một số hạng và thêm vào số hạng còn lại 9 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?
........................................	..................................................................
........................................	...................................................................
........................................	...................................................................
Bài 5- -(2điểm) Có một cân đĩa và 2 quả cân loại 1 kg, 2kg, làm thế nào để cân được7 kg đường qua 2 lần cân?
........................................	...................................................................
........................................	...................................................................
........................................	...................................................................
Bài 6- -(2điểm) Thùng thứ nhất đựng 32 lít nước, thùng thứ nhất đựng nhiều hơnthùng thứ hai 8 lít nước.Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít nước?
........................................	...................................................................
........................................	...................................................................
........................................	...................................................................
ĐỀ 8
Bài 1. Chän 2 « cã gi¸ trÞ b»ng nhau:
59 + 29
45
18 + 8
72
55
14 70
45- 28
44-25 
84
96 – 39
70
53
51
15
41
47- 27
73 + 17
95- 17
11
38 + 38
	Bài 2.
	1. Nhµ An nu«i tÊt c¶ 54 con ngan vµ ngçng, trong ®ã cã 18 con ngçng. Hái nhµ An nu«i bao nhiªu con ngan?
	2. ¤ng h¬n ch¸u 63 tuæi. HiÖn nay ch¸u 9 tuæi. TÝnh tuæi «n ghiÖn nay?
	3. An cã 40 viªn bi. Hång cã 28 viªn bi. Hái Hång Ýt h¬n An bao nhiªu viªn bi?
	4. Líp 2A trång ®­îc 55 c©y. Líp 2B trång ®­îc 36 c©y. Hái líp 2A trång ®­îc nhiÒu h¬n líp 2B bao nhiªu c©y?
	5. Cha h¬n con 27 tuæi. HiÖn nay cha 41 tuæi. Hái con hienÑ nay bao nhiªu tuæi?
	6. An cã nhiÒu h¬n B×nh 20 viªn bi. Hái An ph¶i cho B×nh bao nhiªu viªn bi ®Ó hai b¹n cã sè bi b»ng nhau?
	7. An h¬n B×nh 25 viªn bi. An cho B×nh 10 viªn bi. Hái sau khi An cho B×nh th× B×nh cã Ýt h¬n An bao nhiªu viªn bi?
	Bài 3.
	1. HiÖn nay anh 21 tuæi, em 14 tuæi. TÝnh tæng sè tuæi cña hai anh em khi tuæi em b»ng tuæi anh hiÖn nay?
	2. Ng­êi ta ®em chia mét sè g¹o vµo c¸c tói nhá. NÕu ®ùng mçi tói 5kg th× ®­îc tÊt c¶ 5 tói vµ cßn thõa 2kg. TÝnh sè g¹o ®em chia lµ bao nhiªu ki-l«-gam?
	3. Cã mét sè g¹o, nÕu ®em sè g¹o ®ã ®ùng vµo mçi tói 4kg th× ®­îc tÊt c¶ 7 tói lµ cßn thõa l¹i 2kg. 
	Hái sè g¹o ®ã nÕu ®em ®ùng vµo c¸c tói 5kg th× ph¶i dïng bao nhiªu tói th× ®ùng hÕt sè g¹o ®ã?
	4. may 1 bé quÇn ¸o hÕt 4m v¶i. Hái cã 38m v¶i may ®­îc bao nhiªu bé quÇn ¸o vµ cßn thõa bao nhiªu mÐt v¶i?
	5. Hßa cã nhiÒu h¬n B×nh mét sè viªn bi. Nõu Hßa cho B×nh 10 viªn bi th× Hßa cã Ýt h¬n B×nh 2 viªn bi.
	Hái Hßa cã nhiÒu h¬n B×nh bao nhiªu viªn bi?
	4. H×nh vÏ bªn cã ........h×nh tam gi¸c, ............tø gi¸c?
	5. H×nh vÏ bªn cã . ...................®o¹n th¼ng,.................tam gi¸c?
ĐỀ 9
Bµi 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
1.   
: 5 + 5 = 7
2.   
: 5 – 4 = 4
3.   
: 4 + 28 = 31
4.   
: 3 – 4 = 5
5.   
Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 5kg thì được túi.
6.   
Hiện nay anh 21 tuổi, em 12 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?
Trả lời:      Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là tuổi.
7.   
Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 2kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được bao nhiêu túi? 
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 4kg thì được túi.
8.   
Số bé nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn lớn hơn 26 là số 
9.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 54 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 43 là số 
Bài 2
1.   
: 3 – 2 = 4
2.   
: 5 – 4 = 4
3.   
: 3 + 3 = 5
4.   
: 5 – 4 = 2
5.   
Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau?
Trả lời:     Có tất cả số có 2 chữ số khác nhau.
6.   
Hiện nay mẹ Lan 39 tuổi, còn bà nội Lan 67 tuổi. Tính tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi tuổi bà nội Lan bằng tuổi mẹ Lan hiện nay?
Trả lời:      Tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi đó là tuổi.
7.   
Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được 6 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi? 
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 3kg thì được túi.
8.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 34 là số 
9.   
Số bé nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn lớn hơn 22 là số 
10.   
Số bé nhất mà khi 
1.   
: 3 + 27 = 30
2.   
: 5 + 5 = 7
3.   
: 3 – 2 = 4
4.   
: 3 – 4 = 5
5.   
Hiện nay anh 31 tuổi, em 24 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay? 
Trả lời:     Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là tuổi.
6.   
Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau?
Trả lời:     Có tất cả số có 2 chữ số khác nhau.
7.   
Ba bạn Lan, Huệ, Hồng bằng tuổi nhau và hiện nay đều 9 tuổi.Tính tổng số tuổi của ba bạn sau 3 năm nữa? 
Trả lời:      Tổng số tuổi của ba bạn đó sau 3 năm nữa là tuổi.
8.   
Số bé nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 38 là số 
9.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 48 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi
1.   
: 4 + 4 = 6
2.   
: 4 – 2 = 5
3.   
: 5 + 29 = 32
4.   
: 3 + 27 = 30
5.   
Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau?
Trả lời:     Có tất cả số có 2 chữ số khác nhau.
6.   
Hiện nay anh 31 tuổi, em 24 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay? 
Trả lời:     Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là tuổi.
7.   
Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được 8 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 4kg thì được túi.
8.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 30 là số 
9.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 40 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 48 là số 
1.   
: 5 – 3 = 6
2.   
: 5 – 4 = 3
3.   
: 4 – 3 = 3
4.   
: 3 + 16 = 20
5.   
Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 5kg thì được túi.
6.   
Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau?
Trả lời:     Có tất cả số có 2 chữ số khác nhau.
7.   
Ba bạn Lan, Huệ, Hồng bằng tuổi nhau và hiện nay đều 9 tuổi.Tính tổng số tuổi của ba bạn sau 3 năm nữa? 
Trả lời:      Tổng số tuổi của ba bạn đó sau 3 năm nữa là tuổi.
8.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 40 là số 
9.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 30 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem 
1.   
: 3 + 3 = 5
2.   
: 5 + 37 = 42
3.   
: 4 – 3 = 5
4.   
: 4 + 36 = 41
5.   
Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được 6 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi? 
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 3kg thì được túi.
6.   
Hiện nay anh 31 tuổi, em 24 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay? 
Trả lời:     Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là tuổi.
7.   
Ba bạn Lan, Huệ, Hồng bằng tuổi nhau và hiện nay đều 9 tuổi.Tính tổng số tuổi của ba bạn sau 3 năm nữa? 
Trả lời:      Tổng số tuổi của ba bạn đó sau 3 năm nữa là tuổi.
8.   
Số bé nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn lớn hơn 30 là số 
9.   
Số bé nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 32 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 20 là số 
1.   
: 4 – 3 = 5
2.   
: 5 – 3 = 6
3.   
: 4 + 36 = 41
4.   
: 5 – 4 = 3
5.   
Hiện nay anh 31 tuổi, em 24 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay? 
Trả lời:     Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là tuổi.
6.   
Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 2kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được bao nhiêu túi? 
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 4kg thì được túi.
7.   
Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau?
Trả lời:     Có tất cả số có 2 chữ số khác nhau.
8.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 41 là số 
9.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem 
1.   
: 4 – 2 = 5
2.   
: 4 + 4 = 6
3.   
: 3 + 27 = 30
4.   
: 5 – 4 = 3
5.   
Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 2kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được bao nhiêu túi? 
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 4kg thì được túi.
6.   
Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 5kg thì được túi.
7.   
Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau?
Trả lời:     Có tất cả số có 2 chữ số khác nhau.
8.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 25 là số 
9.   
Số bé nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn lớn hơn 30 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 20 là số 
1.   
: 4 – 2 = 5
2.   
: 5 – 4 = 4
3.   
: 4 + 4 = 6
4.   
: 3 – 4 = 5
5.   
Hiện nay bố Lan 42 tuổi, còn ông nội Lan 71 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố Lan và của ông nội Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay?
Trả lời:      Tổng số tuổi của bố Lan và của ông nội Lan khi đó là tuổi.
6.   
Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được 8 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 4kg thì được túi.
7.   
Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau?
Trả lời:     Có tất cả số có 2 chữ số khác nhau.
8.   
Số bé nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn lớn hơn 26 là số 
9.   
Số bé nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn lớn hơn 25 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 34 là số 
ĐỀ 10
Caâu 1 :	 1. Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng: 
Thöøa soá
5
8
2
Thöøa soá
9
3
3
Tích
21
16
Caâu 2 :	 2. Ñoàng hoà chæ maáy giôø :
	.	 .	 	.	 
Caâu 3:	3. Ñaët tính roài tính: 
	 	67 + 5	 	 84 - 26	 	
Tính:
 	 5 X 7 =	 	 28 : 4 =
4.Tìm Y:
	 3 + y = 15	 4 X y = 36
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
 Caâu 5: 	 5. Nhaø tröôøng chia ñeàu 32 tôø baùo toaùn Tuoåi thô cho 4 lôùp hai . Hoûi moãi lôùp ñöôïc maáy tôø baùo ? 
	Baøi giaûi
Caâu 6:	6. Tính chu vi töù giaùc ABCD:
	A 5cm B	
	 	 4cm	 4cm	 
C 2 cm D
ĐỀ 11
1. Thực hiện các phép tính sau:
 45- 24 + 36 23+ 56 - 75 67- 43+ 12 
 2. Tính nhanh
7+ 9+ 8+ 6+ 1+ 2+ 4+ 3 = ? 12+ 15+ 19+ 5+ 1+ 8 = ?
3. Số?
17= 5+  28= 16 +. 9 =6 + .. 23+56 -75 67-43
19 = 12 + = 17+ = .+ 9 = 14 + . = 11+ .
4.Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
34, 43, 62, 56, 12, 21, 65, 26, 92, 29, 
5.Giải toán theo tóm tắt sau :
 Tí có : 13 viên bi 
 Tùng : 11 viên bi 
a.Tí và Tùng có ...........viên bi 
b.Tùng ít hơn Tí ..viên bi 
6.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
a. Tổng của hai số 45 và 3 là :
 A. 75 B. 42 C. 15 D. 36
 b.Hiệu của hai số 56 và 2 là :
 A. 58 B. 76 C. 54 D. 36
7.Viết 
 a) Các số gồm 2 chữ số có hang chục là 5. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn :
 .
 .. .
 .
 b) Các số có 2 chữ số có hang đơn vị là 9. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn : 
8. Nhà bạn Tú có một đàn gà. Sau khi mẹ bán đi 5 con gà thì còn lại 43 con gà. Hỏi trước khi bán gà, nhà bạn Tú có bao nhiêu con gà ? 
 Bài giải
ĐỀ 12
C©u 1. Khoanh vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:
 45 - X = 4
	a. X = 49	b. X = 41
	c. X = 85	
C©u 2. H×nh vÏ d­íi ®©y cã
 a. 4 h×nh tam gi¸c.
 b. 5 h×nh tam gi¸c.
 c. 6 h×nh tam gi¸c.
C©u 3. §é dµi ®­êng gÊp khóc lµ:
 a. 55 mm.
 b. 65 mm.
 c. 85 mm.
M
 d. 50 mm.
N
Q
K
 20mm
 20mm 
P
 35mm
 10mm
C©u 4. Hai sè cã tÝch b»ng 6 vµ tæng b»ng 5 lµ:
	a. 2 vµ 3.	b. 3 vµ 2.
	c. 3 vµ 4.	d. 6 vµ 0.
C©u 5. 	4 X 1 X 0 = 
	a. 4	b. 5.
	c. 1	d. 0.
ĐỀ 13
C©u1. TÝnh nhanh: 
	a. 24 + 15 +26 +25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	b. 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C©u 2. An cã 9 viªn bi. B×nh cã 2 viªn bi. Dòng cã sè bi nhiÒu h¬n An nh­ng Ýt h¬n tæn

File đính kèm:

  • docOn tap he lop 2.doc