Tuyển tập đề thi môn Toán lớp 1 - Học kì I

docx18 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tuyển tập đề thi môn Toán lớp 1 - Học kì I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 1. (1®iÓm) 
§iÒn sè vµo « trèng :
 1 ; 2 ; .. ; .. ; .. ; 6 ; .. ; 8 ; 9 ; 10
 b) §iÒn sè vµo chç chÊm (.) theo mÉu:
 ..6.. . . 
Bµi 2. (3®iÓm) TÝnh :
-
-
+
+
a) 6 5 8 9
 3 2 7 5 
 ..... ..... ..... .....
b) 3 + 4 - 5 = .......... c) 8 - 3 + 4 = ..........
Bµi 3. (2®iÓm) ViÕt c¸c sè 2 ; 5 ; 9 ; 8 :
a) Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín : ..
b) Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ : ..
Sè
Bµi 4. (1®iÓm) ?
	4 + = 6 - 2 = 8
	 + 5 = 8 7 - = 1
Bµi 5. (1®iÓm) §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm :
	a) Cã........ h×nh trßn.
	 b) Cã ....... h×nh tam gi¸c. 
	 c) Cã .. h×nh vu«ng. 
Bµi 6.(2®iÓm) ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp :
Cã : 7 qu¶
 Thªm : 2 qu¶
 Cã tÊt c¶ : . qu¶
=
6
8
=
§iÒn sè vµ dÊu thÝch hîp ®Ó ®­îc phÐp tÝnh ®óng
Bài 1. Tính:
 + + + + + 	+ 
 	Bài 2. Tính:
 1 + 2 + 1= 3 + 1 + 1 = 2 + 0 + 1 =
 Số
 	Bài 4. ?
 	1 + . =1 1 + .= 2
 	+ 3 = 3 2 + .= 2
 	Bài 5. Viết phép tính thích hợp
a.	 b.
Baøi 2 : 1 ( ñieåm ) Tính :
a. 4 7 6
 + 5 + 0 - 4
 .. 
b. 7 + 3 = . 6 + 2 + 1 =. 8 – 0 – 3 =
> ; < ; =
?
	6 . 7	 4 .	2 + 3
	6 .	6	 1 + 4 .	1 + 4	
	+ 3 = 3	 	 0 + 1 > 
	 3 + 2 =	 	 2 + 2 + 0 = 
&&
&&&
Bµi 6. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
 Tính:
 1 + 2 = . 2 + 2 = .
 2 + 3 = . 4 + 1 = . 
1/ Coù bao nhieâu ngoâi sao ?
¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
 a) 5
 b) 6
 c) 7
2/ Trong caùc soá 9 , 5 , 6 , 1 soá lôùn nhaát laø:
 a) 9
 b) 6
 c) 5
3/ Soá thích hôïp vieát vaøo oâ troáng: 
+ 3
 a) 3
1
 b) 4 
 c) 5
4/ Soá hình tam giaùc, hình beân: 
 a) 3
 b) 4
 c) 5
Bµi 1: Nèi sè thÝch hîp víi « trèng 
8
7
9
3
4
0
6
 + 5	+ 4	+ 3
Tính: ( 3 ñieåm)
 3 + 2 = 4 + 1 = . 3 + 0 = ..
 2 + 2 = .. 1 + 3 = . 1 + 4 = ..
 2. Ñieàn daáu ( > , < , = ) vaøo choã chaám: (3 ñieåm)
 5........... 7 4 ............... 4 2 + 2 ......... 5
 8.......... 6 9 ............... 8 7 ...... 3 + 2
 3) Vieát pheùp tính thích hôïp: (2 ñieåm)
b)
♦♦ ♦♦
Bµi 1: Tính:
 3 1 2 4 
 + 2 + 4 + 2 + 1 
 4 3 5 2 
+ 1 + 2 + 0 + 1 
Bµi 2: Điền số ?
 a) 2 + 3 = 2 + 	 ; b) 3 + 0 = 2 + ; c) 0 + 4 = + 0
 d) 4 + 1 = 3 + 	; ; đ) 5 + = 0 + 5 ; e) 2 + 3 = + 3
10. Theâm cho ñuû 10 :
ŽŽŽŽ
ŽŽŽŽ
	a.Ž	b.ŽŽ	 c. ŽŽŽ
11. Soá thích hôïp vieát vaøo oâ troáng : 5 < < 7
	a. 5	b. 7	c. 6
12. Soá thích hôïp vieát vaøo oâ troáng 3 + = 2 + 3
	a. 3	b. 5	c. 2
	PhÇn I
1. Sè ? 
 c < 1 c = 0 5 < < 8.
2. §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng : 
	c + c = 4	c - c = 2
	c + c = 5 c - c = 3
4. §iÒn dÊu ( + , - , = ) thÝch hîp vµo « trèng :
5
0
5
7
3
10
8
2
6
9
4
5
SO SÁNH CÁC SỐ VỚI DẤU = , > , < :
1/So sánh các số với dấu =, >, <
	>
<
=
 	2 + 3 .5 2 + 2.1 + 2 1 + 4 .4 + 1
 ? 2 + 2..5 2 + 1.1 + 2 5 + 0..2 + 3
Bài 6 : (1 đ ) ; = ? 4 + 58 ; 4 + 59 ; 7 – 3 ..6
 Ñieàn daáu thích hôïp vaøo choã chaám:
>
<
=
 6 . 9 5 + 0 . 5 7 . 3 + 2 
Bµi 2 : §iÒn dÊu + , - , = , > , < 
6 9 – 2 
10 3 = 6 1
5 1 > 10 6
10 – 9 3 - 2
4 10 6 0
3 < 6 2
Bµi 3: §iÒn sè 
6 – 3 < - 5
9 = - 1
9 - > 10 - 
10 > + 
7 = - 
4 + 6 = 3 + 
 8 > > 6
 a) 5	b) 7 	 c) 6
Tính: ( 3 ñieåm)
 3 + 2 = 4 + 1 = . 3 + 0 = ..
 2 + 2 = .. 1 + 3 = . 1 + 4 = ..
 2. Ñieàn daáu ( > , < , = ) vaøo choã chaám: (3 ñieåm)
 5........... 7	 4 ............... 4 2 + 2 ......... 5
 8.......... 6 9 ............... 8 7 ...... 3 + 2
Bµi 3: Điền ( , =) ?
 a) 5 3 + 2 ; 4 3 + 2
 b) 1 +3 3 + 2 ; 4 + 1 5 + 0
 c) 3 + 2 4 + 1 ; 5 4 + 1
 Noái oâ vuoâng vôùi soá thích hôïp:
 	4 > c 5 = c 6 < c
 p ƒ n 
Khoanh vaøo chöõõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng ( GV ñoïc töøng caâu cho HS laøm ) 
1. Soá thích hôïp ñeå vieát vaøo choã troáng cho ñuùng thöù töï: 4, 5,,., 8 laø:
	a. 9, 10 	b. 6, 7 	c. 7, 8
2. Trong caùc soá: 4, 6, 8, 3, soá beù nhaát laø:
	a. 8	b. 4	c. 3
3. Soá 4 beù hôn soá naøo?
	a. 5	b. 4	c. 3
4. Daáu thích hôïp ñeå ñieàn vaøo oâ troáng : 3 + 2 1 + 4
	a. >	b. <	c. =
5. Soá thích hôïp ñeå ñieàn vaøo oâ troáng: 5 = + 3
	a. 3	b. 8	c. 2
6. Keát quaû cuûa pheùp tính 4 + 1 laø:
	a. 3	b. 5	c. 4
7. Soá 	thích hôïp ñeå ñieàn vaøo oâ troáng: 3 + < 5
	a. 2	b. 1	c. 3
Bµi 7. Trong h×nh cã mÊy h×nh tam gi¸c?
Sè h×nh tam gi¸c cã trong h×nh lµ:
C©u 5 : h×nh bªn cã 
A. 4 tam gi¸c 
B. 5 tam gi¸c 
C. 6 tam gi¸c 
Bµi 6: kÎ thªm mét ®o¹n th¼ng ®Ó h×nh vÏ bªn cã 4 tam gi¸c 
4/ Coù maáy hình tam giaùc trong hình veõ sau :
 a) 4
 b) 6
 	 c) 5
Bài 5 : a) Có hình tam giác.
 b) Có hình vuông.
C©u 5: (2®)	H×nh vÏ sau cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c?	
8. Hình beân coù bao nhieâu tam giaùc?
a. 3	b. 5	c. 4
 PhÇn II:
 Khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng :
4. Sè h×nh tam gi¸c cã ë h×nh vÏ lµ : 
	A. 5 B. 6
	C. 4 D. 8
9. Cã mÊy h×nh vu«ng ë h×nh bªn ?
	A. 3 	B. 4
	C. 5 	D. 6
H·y khoanh vµo c¸c ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng 
C©u 1:
a) Sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè lµ 8
 A. §óng B. Sai 
b) Sè 7 ®äc lµ 
 A. bÈy B. b¶y
C©u 2:
a) Sè bÐ nhÊt kh¸c sè 0 lµ 
A. 2
B. 5
C. 0
D. 1
 b) Sè liÒn sau sè cã mét ch÷ sè lín nhÊt lµ 
A. 8
B. 9
C. 10
D. 1
C©u 3: Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng 
Hµng 1 : 4 b¹n 
Hµng 2 : 5 b¹n 
C¶ hai hµng : b¹n ?
C¸c phÐp tÝnh cña bµi to¸n lµ 
A. 4 + 5 = 8
B. 9 – 4 = 5
C. 5 + 4 = 9
C©u 4: §óng ghi § sai ghi S
 10
-
 3
 7
 5
+
 5
10
 10
-
 10
 10
 0
+
 10
 10
 10
-
 8
 2
C©u 5 : h×nh bªn cã 
A. 4 tam gi¸c 
B. 5 tam gi¸c 
C. 6 tam gi¸c 
PhÇn tù luËn 
Bµi 1: Nèi sè thÝch hîp víi « trèng 
8
7
9
3
4
10
6
 + 5	+ 4	- 3
Bµi 2 : §iÒn dÊu + , - , = , > , < 
6 9 – 2 
10 3 = 6 1
5 1 > 10 6
10 – 9 3 - 2
4 10 6 0
3 < 6 2
Bµi 3: §iÒn sè 
6 – 3 < - 5
9 = - 1
9 - > 10 - 
10 > + 
7 = - 
4 + 6 = 3 + 
Bµi 4 : Cho c¸c sè tõ 0 ®Õn 10 . H·y viÕt c¸c phÐp tÝnh trõ cã kÕt qu¶ lµ 6
Bµi 5 : Viªt phÐp tÝnh thÝch hîp 
Viªn bi
Bi xanh : 4 viªn 
Bi ®á : 6 viªn 	
C¶ tr©u vµ bß : 9 con 
Tr©u : 5 con 
Bß : con ?
Bài 1: (1,5 điểm )Viết số thích hợp vào chỗ trống :
a.
0
1
5
10
10
9
0
 b.
 6
 5
	 + 3	- 2	+ 3	 +1
Bài 2: (2 điểm) Tính:
 a/ 3 + 5 = .. 4 + 0+ 2 =..
 9 – 7 =	 8 – 2 – 0 = . 
 b/
8
10
8
6
+
-
+
-
1
 6
2
6
.
.
.
.
Bài 3: ( 1 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S 
 3 + 4 = 7 ; 9 - 3 = 6 ; ; 0 + 4 = 0 8 ; 7 - 5 - 0 = 7 
Bài 5: (1,5 điểm) Điền dấu > < = ?
 a/ 0. .9 6.. 5 b/ 8 – 33 +5 7 – 0.. 0 + 7
Bài 6: (1 điểm) Khoanh tròn vào ý đúng
 Hình vẽ bên có mấy hình vuông
 a. 5 hình
 b. 3 hình
 c. 6 hình
Bài 7: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp :
 a. Có : 5 lá cờ 
 Thêm : 3 lá cờ 
 Có tất cả:....... lá cờ ? 
=
9
b.Điền dấu và số để có phép tính đúng
Bài 1. Viết: 	(2 điểm)
a) Số thích hợp vào chỗ chấm:
0; 1; 2; ; ; 5; ; 7; 8 ; 10.
b) Theo mẫu: 	
 3	 .	 	 .
Bài 2. (1 điểm) Hình bên có: 
- hình vuông.	
- hình tam giác.
Bài 3. ( 2 điểm) Tính 
a) 2 + 3 + 0 = 	9 – 0 – 4 = 
b) 	
Bài 4 (1 điểm).Viết các số: 9, 3, 7, 5 theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn: .
b) Từ lớn đến bé: .. 
Bài 5 (2 điểm). 
>
<
=
	 10 8	 6 3 + 3 
	3 + 6 10 - 1	8 - 2 8 - 0 
Bài 6 (2 điểm). Viết phép tính thích hợp:
a) 
b)	Có: 	 10 viên kẹo
	Cho: 	 5 viên kẹo
	Còn lại: viên kẹo?
Câu 1: Tính:
	 + 3 + 6 + 2 _7 _ 9 _ 5
 4 0 8 1 9 0
 . ..  
Hãy ghi dấu x vào chỗ chấm ( . . . ) trước ý trả lời đúng nhất và thực hiện các câu hỏi còn lại theo yêu cầu:
Số
Câu 2: ? 4 + . . . = 10 : A . . . 6	 B . . . 5	 C . . . 0
Số
Câu 3: ? 9 - . . . = 9 : A . . . 9	 B . . . 0	 C . . . 1
Số
Câu 4: ? 8 - 0 - 3 = . . . A . . . 8	 B . . . 5	 C . . . 4
Số
Câu 5: ? 5 + 3 + 2 = . . . A . . . 9	 B . . . 8	 C . . . 10
>
<
=
Câu 6: ? 6 + 4 . . . 10 6 . . . 7 - 2
 4 + 1 . . . 8 - 3 9 - 2 . . . 2 + 6
Hình
Câu 7: ? 
 Có 5 hình ; có 2 hình ; có 4 hình ..
Câu 8: Viết các số : 2; 6; 9; 3; 7; 1:
	a/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: 
	b/ Trong các số trên, số lớn nhất là số:..........
Câu 9: Viết phép tính thích hợp:
	Có : 6 con cá 
	Thêm : 	2 con cá 
	Có tất cả: con cá?
Câu 10: Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:
=
10
Bài 2: Tính: 
 a/ 	 3 	 6 6 7
 + ; + ; - ; - 
 3 0 4 3
 . .. . .. ..
 b/ 7 + 3 = . ; 5 + 2 = .. ; 4 + 2 + 1 =.... ; 7 - 0 - 2 =
Bài 3: Viết các số: 9, 4 , 2 , 5
 a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:
 b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: 
Bài 4: Hình 
 Hình: . .................. Hình: ... Hình: ...
Bài 5: Số: 
5 + = 7 7 - .. = 6
..+ 4 = 6 - 3 = 4
Bài 6: Điền dấu ( , = )
 3 + 4 5 4 + 4 8
 6 - 2 5 3 + 5 9 - 2
Bài 7: Viết phép tính thích hợp: 
 a/ Có : 4 bông hoa
Mua thêm : 3 bông hoa
Tất cả có : bông hoa? 	
b/ Điền số và dấu để được phép tính đúng:
=
8
=
3
Bài 2:(2 điểm) Tính:
 a/ 4 + 5 = .. 4 + 3 + 2 =.. 9 – 3 = 8 – 6 – 0 = . 
 b/
7
10
8
6
+
-
+
-
1
 5
2
4
.
.
.
.
Bài 3:( 1 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S 
 3 + 5 = 8 ; 9 - 3 = 6 ; ; 0 + 4 = 0 8 ; 7 - 5 - 0 = 7 
Bài 5:(1,5 điểm) Điền dấu > < = ?
 a/ 4 9 6 5 b/ 8 – 3 3 +5 7 – 2 3 + 3
Bài 6: (1 điểm) Khoanh tròn vào ý đúng
 Hình vẽ bên có mấy hình vuông
 a. 5 hình
 b. 4 hình
 c. 6 hình
Bài 7: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp :
 a. Có: 4 cây bàng 	 b. Có: 9 quả cam 
 Thêm : 5 cây bàng 	 Cho: 7 quả cam. 
Có tất cả:....... cây bàng ? 	 Còn lại: quả cam?
 Bài 1: (1điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a/ 0; 1; 2 ; . . . ; . . . ; . . . ; 6 ; . . . ; 8 ; . . . ; 10.
b/ 	10; 9 ; . . .; . . . ; 6 ; . . . ; 4 ; . . . ; 2 ; . . . ; 0.
Bài 2: ( 1điểm) Viết các số 7, 5, 1, 9, 6 : 
Theo thứ tự từ bé đến lớn :..
Theo thứ tự từ lớn đến bé :..	
Bài 3: (2 điểm) Tính.	 
 7	 8 
 + -
 4 + 0 + 2 = . . . . 8 – 6 + 1 = . . . . . 3 0 
 ------- ------
	. . . . . . . . . 
Bài 4: (2 điểm) .	
a/ Số? + 4 = 8 7 - = 5
b/ Điền dấu >, <, = 
 5	 9	 8 – 3	 5	 	 
Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S
6 + 2 = 8 3 - 0 = 0 1 + 5 = 7 2 + 2 = 4 
 Bài 6: ( 1 điểm)
 Hình vẽ bên có: 	
a/ Có . . . hình tam giác.
b/ Có . . . hình vuông. 
Bài 7: Viết phép tính thích hợp: ( 2 điểm)
a/ Có : 6 lá cờ	 b/ Có : 7 chú thỏ
Thêm : 3 lá cờ Chạy đi : 4 chú thỏ
Có tất cả : . . . lá cờ?	 Còn lại : . . . chú thỏ?
Bài 1: (1điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a/ 0; ....; 2 ; . . . ; 4 ; . . . ; 6 ; . . . ; 8 ; . . . ; 10.
b/ 	10; 9 ; . . .; . . . ; 6 ; . . . ; 4 ; . . . ; 2 ; . . . ; 0.
Bài 2: ( 1điểm) Viết các số 8, 3, 1, 10, 6 : 
Theo thứ tự từ bé đến lớn :..
Theo thứ tự từ lớn đến bé :..	
Bài 3: (2 điểm) Tính.	 
 8	 7 
 + -
5 + 0 + 4 = . . . . 9 – 6 + 3 = . . . . . 1 0 
 ------- ------
	. . . . . . . . . 
Bài 4: (2 điểm) .	
a/ Số? + 2 = 8 10 - = 5
b/ Điền dấu >, <, = 
 3	 5	 7 – 3	 4	 	 
Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S
6 + 3 = 8 5 - 0 = 0 1 + 5 = 8 2 + 2 = 4 
Bài 6: ( 1 điểm)
 Hình vẽ bên có: 	
Có . . . hình tam giác. 
Bài 7: Viết phép tính thích hợp: ( 2điểm)
a/ Có : 9 quả bóng	 b/ Có : 8 con gà
Cho : 3 quả bóng Mua thêm : 2 con gà
Còn lại: . quả bóng?	Có tất cả : . . . con gà?
1/ Viết số :(2 điểm)
a) Viết số thích hợp vào ô trống: 
9
6
2
0
 b)Viết các số 4, 5, 2, 9, 8 :
- Theo thứ tự từ bé đến lớn : .
- Theo thứ tự từ lớn đến bé : .
2/ Điền dấu (>,=,<) thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm) 
 3 + 0 . 3 5 – 4 . 6 – 4 
 10 – 2 . 7 7 – 2 . 2 + 2
3/ Tính: (3 điểm)
 10 – 6 = 3 + 5 – 6 = .
 4 + 3 = 10 – 9 + 6 = .
 9 – 4 = 	 6 + 0 + 2 = .
 . . .. .	
4/ Điền số vào chỗ chấm: (1 điểm )
 5 + = 8 10 = 6 + 
 9 – = 8 6 = 6 – . 
5/ Viết phép tính thích hợp: (1 điểm)
a/ Có 	: 8 bút chì b/ Có 	: 3 bông hoa
 Cho 	: 4 bút chì Thêm : 7 bông hoa
 Còn 	: bút chì ? Có tất cả : . bông hoa?
6/ Trong hình vẽ bên (1 điểm):
- Có . hình vuông.
- Có .. hình tam giác.

File đính kèm:

 • docxTuyen tap de thi Toan lop 1 thi Hoc ky I.docx