Toán lớp 1 - Đọc - Viết số vận dụng

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Toán lớp 1 - Đọc - Viết số vận dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỌC - VIẾT SỐ 
VẬN DỤNG
1. Điền số thích hợp vào ô trống :
10
7
4
10
9
0
7
3
1
2
6
2. Tính : 
 2
 +
 3 	
 .
 1
 +
 2 	
 .
 2
 +
 3 	
 .
 1
 +
 4 	
 .
 2
 +
 2 	
 .
 3
 +
 1 	
 .
3. 1 + 3 + 1 = .
1 + 1 + 3 = .
2+1 + 2= .
2 + 2 +1 = .
4.: Điền dấu 
> 3+1......10 1 + 2 .......7 
< 4+1........3+4 1 + 3.........6 
= 2 +2 ........4 +1 5 .........2+3
5. Viết các số 3 ; 6 ; 4; 9:
 a. Theo thứ tự từ lớn đến bé : ............................................................................. 
 b. Theo thứ tự từ bé đến lớn : ............................................................................. 
 6. Viết số thích hợp vào ô trống : 
 a. 1 ; 3 ; ....... ; ..........; 9 ; 
 b. 2 ; 4 ; 6 ; ..........; ............ ; 
7. Viết các số từ 3 đến 8 : ..............................................................................................
 Từ 3 đến 8 có ...........số .
 Trong các số từ 3 đến 8 ,số ............ lớn nhất; số ........... bé nhất.
8. Cho các số 1, 2, 3 viết các phép tính thích hợp. 
 ...... + ........ =......... ..... - ....... = .........
	 ...... +....... =......... ...... - ....... = .........
9. Điền số và dấu thích hợp để có phép tính đúng: 
 =
 5
10.Đặt tính
 2 1 1 3 
+ + + +
 3 2 1 1
  . 
11. Tính 
 2 + 2 =	4 + 1 =
 1 + 2 = 1 + 4 =
	 2 + 1=	 3 + 2 =
 11.Viết các số 8, 2, 3, 5
- Theo thứ tự từ bé đến lớn
- Theo thứ từ từ lớn đến bé
 12.Viết các số 9, 2, 7, 3
- Theo thứ tự từ bé đến lớn
- Theo thứ từ từ lớn đến bé
 13.Viết các số 8, 10, 3, 5
- Theo thứ tự từ bé đến lớn
- Theo thứ từ từ lớn đến bé
 14.Viết các số 1, 2, 6, 4
- Theo thứ tự từ bé đến lớn
- Theo thứ từ từ lớn đến bé
 15.Viết các số 5, 7, 3, 4
- Theo thứ tự từ bé đến lớn
- Theo thứ từ từ lớn đến bé

File đính kèm:

  • doc1 số họct vận dụng doc.doc