Tiếng Anh - Bài tập starter

doc4 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 09/10/2018 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiếng Anh - Bài tập starter, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Write 
..
..
Is it correct?
This is a chair. £
This is a bag. £
This is a ruler. £
This is a desk. £
This is a pen. £
This is a pencil. £
It is number eight. £
It is number seven. £
It is number six. £
It is number five. £
It is number three. £
It is number one £
It is number two. £
It is number four £
It is number four £
It is number four £
It is number four £
It is a lion £
It is an elephant £
It is a train £
It is a balloon £
It is a bird £
It is a doll £ 
Choose the correct option
 bag pen book
 pen pencil ten
 chair book notebook 
 pencil ruler bird
 table desk dog
 pen pencil ruler
 blue green pink
 kite train five
 pink blue red
 lion elephant goat
blue red pink
 doll cat lion
 for car van
 green blue red
 goat bird dog
 car van train 
 egg car lion
 train kite van 
 Book eraser pen
 Dog goat cat
 tiger goat elephant
 cat dog lion
Look and write
 ..chairs.
.hats
..balloons
  .people
 ..
 .
.
Complete the blanks
Bo __k Pe __ Penc__l b__g __ive ei__ht si__ fo__r __even t__o Th__ee
Find and circle the words
 Book bag pen pencil ruler chair desk
 Gab npe okob lnepci lurer ksed cirah
Writing the missing words and numbers
|
z
y
{
u
x|
x
 Four one  . two seven
Replace the numbers with the correct words then do the maths(Thay hình bằng chữ và làm tính)
 + ... + . = .
 + .... + . = .
 + + ..= ..
 + .... + . = .
 + ...... + . = .
 + .. .. + . = .
Count and write the numbers(Đếm và viết chữ số)
 ..

File đính kèm:

  • docBai tap starter.doc
Đề thi liên quan