Ôn thi môn Toán học kỳ I khối lớp 1

doc12 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn thi môn Toán học kỳ I khối lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: Trần Bá Vinh
ÔN THI MÔN TOÁN HỌC KỲ I - LỚP 1
CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI TỪ 0 ĐẾN 10:
Bảng Cộng, trừ phạm vi 3
Bảng Cộng trừ phạm vi 4
Cộng phạm vi 3
Trừ phạm vi 3
Cộng phạm vi 4
Trừ phạm vi 4
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
1 + 1 = 2
2 – 1 = 1
3 – 1 = 2
3 – 2 = 1
3 + 1 = 4
1 + 3 = 4
2 + 2 = 4
4 – 1 = 3
4 – 2 = 2
4 – 3 = 1
Bảng Cộng, trừ phạm vi 5
Bảng Cộng, trừ phạm vi 6
Cộng phạm vi 5
Trừ phạm vi 5
Cộng phạm vi 6
Trừ phạm vi 6
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
5 – 1 = 4
5 – 2 = 3 
5 – 3 = 2 
5 – 4 = 1
5 + 1 = 6
1 + 5 = 6
4 + 2 = 6
2 + 4 = 6
3 + 3 = 6 
6 – 1 = 5
6 – 2 = 4 
6 – 3 = 3
6 – 4 = 2 
6 – 5 = 1
Bảng Cộng, trừ phạm vi 7
Bảng Cộng, trừ phạm vi 8
Cộng phạm vi 7
Trừ phạm vi 7
Cộng phạm vi 8
Trừ phạm vi 8
6 + 1 = 7 
1 + 6 = 7
5 + 2 = 7
2 + 5 = 7
4 + 3 = 7
3 + 4 = 7
7 – 1 = 6
7 – 2 = 5 
7 – 3 = 4
7 – 4 = 3
7 – 5 = 2
7 – 6 = 1
7 + 1 = 8
1 + 7 = 8
6 + 2 = 8
2 + 6 = 8
5 + 3 = 8
3 + 5 = 8
4 + 4 = 8
8 – 1 = 7
8 – 2 = 6
8 – 3 = 5
8 – 4 = 4
8 – 5 = 3
8 – 6 = 2
8 – 7 = 1
Bảng Cộng, trừ phạm vi 9
Bảng Cộng, trừ phạm vi 10
Cộng phạm vi 9
Trừ phạm vi 9
Cộng phạm vi 10
Trừ phạm vi 10
8 + 1 = 9
1 + 8 = 9
7 + 2 = 9
2 + 7 = 9
3 + 6 = 9
6 + 3 = 9
5 + 4 = 9
4 + 5 = 9
9 – 1 = 8
9 – 2 = 7
9 – 3 = 6
9 – 4 = 5
9 – 5 = 4
9 – 6 = 3
9 – 7 = 2
9 – 8 = 1
9 + 1 = 10
1 + 9 = 10
8 + 2 = 10
2 + 8 = 10
7 + 3 = 10
3 + 7 = 10
6 + 4 = 10
4 + 6 = 10
5 + 5 = 10
10 – 1 = 9
10 – 2 = 8
10 – 3 = 7
10 – 4 = 6
10 – 5 = 5
10 – 6 = 4
10 – 7 = 3
10 – 8 = 2
10 – 9 = 1
BÀI TẬP CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10
3 – 2 + 1 =
3 – 1 + 2 =
3 – 1 – 1 =
3 – 1 + 1 =
9 – 5 + 4 =
9 – 5 + 5 =
9 – 5 + 6 =
4 + 4 – 4 =
9 – 6 + 1 =
9 – 6 + 2 =
9 – 6 + 3 =
9 – 6 + 4 =
9 – 6 + 5 =
9 – 6 + 6 =
9 – 6 + 7 =
9 – 7 + 1 =
9 – 7 + 2 =
9 – 7 + 3 =
9 – 7 + 4 =
9 – 7 + 5 =
9 – 7 + 6 =
9 – 7 + 7 =
9 – 7 + 8 =
9 – 8 + 1 =
9 – 8 + 2 =
2 + 6 – 7 =
9 – 8 + 3 =
9 – 8 + 4 =
9 – 8 + 5 =
9 – 8 + 6 =
9 – 8 + 7 =
9 – 8 + 8 =
9 – 8 + 9 =
7 + 1 – 1 =
7 + 1 – 2 =
7 + 1 – 3 =
7 + 1 – 4 =
7 + 1 – 5 =
2 + 6 – 8 =
7 + 1 – 6 =
7 + 1 – 7 =
7 + 1 – 8 =
6 + 1 – 1 =
6 + 1 – 2 =
6 + 1 – 3 =
6 + 1 – 4 =
6 + 1 – 5 =
6 + 1 – 6 =
6 + 1 – 7 =
5 + 2 – 1 =
5 + 2 – 2 =
5 + 2 – 3 =
5 + 2 – 4 =
5 + 2 – 5 =
5 + 2 – 6 =
5 + 2 – 7 =
4 + 3 – 1 =
6 – 1 + 1 =
6 – 1 + 2 =
6 – 1 + 3 =
6 – 1 + 4 =
6 – 1 + 5 =
1 + 7 – 5 =
6 – 2 + 1 =
6 – 2 + 2 =
6 – 2 + 3 =
6 – 2 + 4 =
6 – 2 + 5 =
5 + 3 – 6 =
6 – 2 + 6 =
6 – 3 + 1 =
6 – 3 + 2 =
6 – 3 + 3 =
6 – 3 + 4 =
6 – 3 + 5 =
6 – 3 + 6 =
3 + 5 – 4 =
6 – 3 + 7 =
6 – 4 + 1 =
6 – 4 + 2 =
6 – 4 + 3 =
6 – 4 + 4 =
6 + 2 – 7 =
5 + 3 – 4 =
6 – 4 + 5 =
6 – 4 + 6 =
6 – 4 + 7 =
6 – 4 + 8 =
6 – 5 + 1 =
6 – 5 + 2 =
6 – 5 + 3 =
6 – 5 + 4 =
6 – 5 + 5 =
2 + 8 – 6 =
2 + 8 – 7 =
2 + 8 – 8 =
2 + 8 – 9 =
2 + 8 – 10 =
1 + 9 – 1 =
1 + 9 – 2 =
4 + 4 – 3 =
1 + 9 – 3 =
1 + 9 – 4 =
1 + 9 – 5 =
1 + 9 – 6 =
1 + 9 – 7 =
4 + 4 – 8 =
1 + 9 – 8 =
1 + 9 – 9 =
1 + 9 – 10 =
8 + 1 – 1 =
8 + 1 – 2 =
8 + 1 – 3 =
8 + 1 – 4 =
2 + 1 + 1 = 
2 + 2 – 3 =
1 + 3 – 2 =
4 – 2 + 1 =
4 – 3 + 1 =
8 + 1 – 5 =
8 + 1 – 6 =
2 + 6 – 6 =
8 + 1 – 7 =
8 + 1 – 8 =
8 + 1 – 9 =
7 + 2 – 1 =
7 + 2 – 2 =
7 + 2 – 3 =
7 + 2 – 4 =
7 + 2 – 5 =
7 + 2 – 6 =
7 + 2 – 7 =
7 + 2 – 8 =
7 + 2 – 9 =
6 + 3 – 1 =
3 + 5 – 8 =
6 + 3 – 2 =
6 + 3 – 3 =
6 + 3 – 4 =
6 + 3 – 5 =
6 + 3 – 6 =
6 + 3 – 7 =
6 + 3 – 8 =
6 + 3 – 9 =
5 + 4 – 1 =
5 + 4 – 2 =
5 + 4 – 3 =
5 + 4 – 4 =
5 + 4 – 5 =
5 + 4 – 6 =
5 + 4 – 7 =
5 + 4 – 8 =
5 + 4 – 9 =
4 + 5 – 1 =
1 + 7 – 4 =
4 + 5 – 2 =
4 + 5 – 3 =
4 + 5 – 4 =
4 + 5 – 5 =
4 + 5 – 6 =
4 + 5 – 7 =
5 + 1 – 1 =
5 + 1 – 2 =
5 + 3 – 5 =
5 + 1 – 3 =
5 + 1 – 4 =
5 + 1 – 5 =
2 + 6 – 3 =
4 + 2 – 1 =
4 + 2 – 2 =
4 + 2 – 3 =
4 + 2 – 4 =
3 + 5 – 3 =
4 + 2 – 5 =
3 + 3 – 1 =
3 + 3 – 2 =
3 + 3 – 3 =
3 + 3 – 4 =
3 + 3 – 5 =
6 + 2 – 4 =
5 + 3 – 2 =
2 + 4 – 1 =
2 + 4 – 2 =
2 + 4 – 3 =
2 + 4 – 4 =
2 + 4 – 5 =
9 + 1 – 1 =
9 + 1 – 2 =
9 + 1 – 3 =
9 + 1 – 4 =
2 + 2 – 3 = 
4 + 4 – 2 =
1 + 3 – 1 = 
3 + 1 – 2 = 
4 – 1 – 1 =
4 – 1 + 2 =
2 + 1 – 3 = 
1 + 2 – 2 = 
1 + 1 – 2 = 
9 + 1 – 5 =
9 + 1 – 6 =
4 + 4 – 7 =
9 + 1 – 7 =
9 + 1 – 8 =
9 + 1 – 9 =
9 + 1 – 10 =
8 + 2 – 1 =
8 + 2 – 2 =
1 + 7 – 8 =
8 + 2 – 3 =
8 + 2 – 4 =
8 + 2 – 5 =
2 + 6 – 5 =
8 + 2 – 6 =
8 + 2 – 7 =
8 + 2 – 8 =
8 + 2 – 9 =
8 + 2 – 10 =
7 + 3 – 1 =
7 + 3 – 2 =
7 + 3 – 3 =
7 + 3 – 4 =
7 + 3 – 5 =
7 + 3 – 6 =
7 + 3 – 7 =
7 + 3 – 8 =
7 + 3 – 9 =
7 + 3 – 10 =
6 + 4 – 1 =
6 + 4 – 2 =
6 + 4 – 3 =
6 + 4 – 4 =
6 + 4 – 5 =
6 + 4 – 6 =
6 + 4 – 7 =
5 + 3 – 7 =
6 + 4 – 8 =
6 + 4 – 9 =
6 + 4 – 10 =
5 + 5 – 1 =
5 + 5 – 2 =
5 + 5 – 3 =
5 + 5 – 4 =
5 + 5 – 5 =
5 + 5 – 6 =
5 + 5 – 7 =
5 + 5 – 8 =
5 + 5 – 9 =
1 + 7 – 2 =
5 + 5 – 10 =
4 + 6 – 1 =
4 + 6 – 2 =
4 + 6 – 3 =
4 + 6 – 4 =
3 + 5 – 5 =
4 + 6 – 5 =
4 + 6 – 6 =
4 + 6 – 7 =
4 + 6 – 8 =
4 + 6 – 9 =
4 + 6 – 10 =
2 + 6 – 2 =
3 + 7 – 1 =
3 + 7 – 2 =
3 + 7 – 3 =
3 + 7 – 4 =
3 + 7 – 4 =
3 + 7 – 5 =
3 + 5 – 2 =
3 + 7 – 6 =
3 + 7 – 7 =
3 + 7 – 8 =
3 + 7 – 9 =
3 + 7 – 10 =
2 + 8 – 1 =
2 + 8 – 2 =
2 + 8 – 3 =
2 + 8 – 4 =
8 – 1 + 1 =
8 – 1 + 2 =
8 – 1 + 3 =
8 – 2 + 1 =
8 – 2 + 2 =
8 – 2 + 3 =
8 – 2 + 4 =
8 – 3 + 1 =
4 + 4 – 5 =
8 – 3 + 2 =
8 – 3 + 3 =
8 – 3 + 4 =
8 – 3 + 5 =
8 – 4 + 1 =
8 – 4 + 2 =
8 – 4 + 3 =
8 – 4 + 4 =
1 + 7 – 7 =
8 – 4 + 5 =
8 – 4 + 6 =
8 – 5 + 1 =
8 – 5 + 2 =
8 – 5 + 3 =
8 – 5 + 4 =
8 – 5 + 5 =
8 – 5 + 6 =
8 – 5 + 7 =
8 – 6 + 1 =
2 + 6 – 4 =
8 – 6 + 2 =
8 – 6 + 3 =
8 – 6 + 4 =
8 – 6 + 5 =
8 – 6 + 6 =
8 – 6 + 7 =
8 – 6 + 8 =
8 – 7 + 1 =
8 – 7 + 2 =
8 – 7 + 3 =
8 – 7 + 4 =
5 + 3 – 8 =
8 – 7 + 5 =
8 – 7 + 6 =
8 – 7 + 8 =
8 – 7 + 9 =
7 – 1 + 1 =
7 – 1 + 2 =
7 – 1 + 3 =
7 – 1 + 4 =
7 – 2 + 1 =
7 – 2 + 2 =
7 – 2 + 3 =
7 – 2 + 4 =
7 – 2 + 5 =
7 – 3 + 1 =
7 – 3 + 2 =
3 + 5 – 7 =
7 – 3 + 3 =
7 – 3 + 4 =
7 – 3 + 5 =
7 – 3 + 6 =
7 – 4 + 1 =
7 – 4 + 2 =
7 – 4 + 3 =
7 – 4 + 4 =
7 – 4 + 5 =
7 – 4 + 6 =
7 – 4 + 7 =
7 – 5 + 1 =
7 – 5 + 2 =
7 – 5 + 3 =
7 – 5 + 4 =
7 – 5 + 5 =
7 – 5 + 6 =
7 – 5 + 7 =
7 – 5 + 8 =
7 – 6 + 1 =
7 – 6 + 2 =
6 + 2 – 8 =
7 – 6 + 3 =
7 – 6 + 4 =
7 – 6 + 5 =
7 – 6 + 6 =
7 – 6 + 7 =
7 – 6 + 8 =
7 – 6 + 9 =
6 + 2 – 2 =
6 + 2 – 3 =
1 + 5 – 4 =
1 + 5 – 5 =
1 + 5 – 6 =
2 + 8 – 5 =
6 + 2 – 6 =
4 + 5 – 8 =
4 + 5 – 9 =
3 + 6 – 1 =
3 + 6 – 2 =
3 + 6 – 3 =
3 + 6 – 4 =
3 + 6 – 5 =
4 + 4 – 6 =
3 + 6 – 6 =
3 + 6 – 7 =
3 + 6 – 8 =
3 + 6 – 9 =
2 + 7 – 1 =
2 + 7 – 2 =
2 + 7 – 3 =
2 + 7 – 4 =
2 + 7 – 5 =
2 + 7 – 6 =
2 + 7 – 8 =
2 + 7 – 9 =
1 + 8 – 1 =
1 + 8 – 2 =
1 + 8 – 3 =
1 + 8 – 4 =
1 + 8 – 5 =
1 + 8 – 6 =
1 + 8 – 7 =
1 + 8 – 8 =
1 + 8 – 9 =
4 + 3 – 2 =
4 + 3 – 3 =
4 + 3 – 4 =
4 + 3 – 5 =
4 + 3 – 6 =
4 + 3 – 7 =
1 + 7 – 6 =
3 + 4 – 1 =
3 + 4 – 2 =
3 + 4 – 3 =
3 + 4 – 4 =
3 + 4 – 5 =
3 + 4 – 6 =
3 + 4 – 7 =
2 + 5 – 1 =
2 + 5 – 2 =
2 + 5 – 3 =
2 + 5 – 4 =
2 + 5 – 5 =
2 + 5 – 6 =
2 + 5 – 7 =
1 + 6 – 1 =
1 + 6 – 2 =
1 + 6 – 3 =
1 + 6 – 4 =
1 + 6 – 5 =
1 + 6 – 7 =
5 – 1 + 1 =
5 – 2 + 1 =
5 – 3 + 1 =
5 – 4 + 1 =
5 – 1 + 2 =
5 – 2 + 2 =
1 + 7 – 3 =
5 – 3 + 2 =
5 – 4 + 2 =
5 – 1 + 3 =
5 – 2 + 3 =
5 – 3 + 3 =
5 – 4 + 3 =
5 – 4 + 4 =
4 + 1 – 1 =
4 + 1 – 2 =
4 + 1 – 3 =
4 + 1 – 4 =
3 + 2 – 1 =
2 + 3 – 2 =
3 + 2 – 3 =
3 + 2 – 4 =
6 + 2 – 1 =
5 + 3 – 1 =
4 + 4 – 1 =
3 + 5 – 1 =
2 + 6 – 1 =
1 + 7 – 1 =
6 – 5 + 6 =
6 – 5 + 7 =
6 – 5 + 8 =
6 – 5 + 9 =
6 + 2 – 2 =
1 + 5 – 1 =
1 + 5 – 2 =
1 + 5 – 3 =
	Bài 1. Tính:
 + + + + + 	+ 
 	Bài 2. Tính:
 1 + 2 + 1= 3 + 1 + 1 = 2 + 0 + 1 =
 Số
 	Bài 4. ?
 	1 + . =1 1 + .= 2
 	+ 3 = 3 2 + .= 2
 	Bài 5. Viết phép tính thích hợp
a.	 b.
Baøi 2 : 1 ( ñieåm ) Tính :
a. 4 7 6
 + 5 + 0 - 4
 .. 
b. 7 + 3 = . 6 + 2 + 1 =. 8 – 0 – 3 =
> ; < ; =
?
	6 . 7	 4 .	2 + 3
	6 .	6	 1 + 4 .	1 + 4	
	+ 3 = 3	 	 0 + 1 > 
	 3 + 2 =	 	 2 + 2 + 0 = 
&&
&&&
Bµi 6. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
 Tính:
 1 + 2 = . 2 + 2 = .
 2 + 3 = . 4 + 1 = . 
1/ Coù bao nhieâu ngoâi sao ?
¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
 a) 5
 b) 6
 c) 7
2/ Trong caùc soá 9 , 5 , 6 , 1 soá lôùn nhaát laø:
 a) 9
 b) 6
 c) 5
3/ Soá thích hôïp vieát vaøo oâ troáng: 
+ 3
 a) 3
 b) 4 
 c) 5
4/ Soá hình tam giaùc, hình beân: 
 a) 3
 b) 4
 c) 5
Bµi 1: Nèi sè thÝch hîp víi « trèng 
8
7
9
3
4
0
6
 + 5	+ 4	+ 3
Tính: ( 3 ñieåm)
 3 + 2 = 4 + 1 = . 3 + 0 = ..
 2 + 2 = .. 1 + 3 = . 1 + 4 = ..
 2. Ñieàn daáu ( > , < , = ) vaøo choã chaám: (3 ñieåm)
 5........... 7	 4 ............... 4 2 + 2 ......... 5
 8.......... 6 9 ............... 8 7 ...... 3 + 2
 3) Vieát pheùp tính thích hôïp: (2 ñieåm)
b)
♦♦ ♦♦
Bµi 1: Tính:
 3 1 2 4 
 + 2 + 4 + 2 + 1 
 4 3 5 2 
+ 1 + 2 + 0 + 1 
Bµi 2: Điền số ?
 a) 2 + 3 = 2 + 	 ; b) 3 + 0 = 2 + ; c) 0 + 4 = + 0
 d) 4 + 1 = 3 + 	; ; đ) 5 + = 0 + 5 ; e) 2 + 3 = + 3
10. Theâm cho ñuû 10 :
ŽŽŽŽ
ŽŽŽŽ
	a.Ž	b.ŽŽ	 c. ŽŽŽ
11. Soá thích hôïp vieát vaøo oâ troáng : 5 < < 7
	a. 5	b. 7	c. 6
12. Soá thích hôïp vieát vaøo oâ troáng 3 + = 2 + 3
	a. 3	b. 5	c. 2
	PhÇn I
1. Sè ? c
 c < 1 c = 0 5 < < 8.
 c
2. §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng : 
	c + c = 4	c - c = 2
	c + c = 5 c - c = 3
3. §óng ghi § ; sai ghi S : B C
	- Cã 3 ®o¹n th¼ng c A D
	- Cã 4 ®o¹n th¼ng c
	- Cã 5 ®o¹n th¼ng c
	- Cã 6 ®o¹n th¼ng c
4. §iÒn dÊu ( + , - , = ) thÝch hîp vµo « trèng :
5
0
5
7
3
10
8
2
6
9
4
5
7. H«m nay lµ ngµy chñ nhËt. MÊy ngµy n÷a th× ®Õn ngµy chñ nhËt tiÕp theo ?
	A. 5 	 B. 6 	C. 7 	D. 8
8. Mét nhãm häc sinh ®Õn tr­êng. B¹n ®i ®Çu ®i tr­íc 2 b¹n, b¹n ®i gi÷a ®i gi÷a 2 b¹n , b¹n ®i sau ®i sau 2 b¹n. Hái nhãm häc sinh ®ã cã mÊy b¹n ?
 	A. 2 	B. 3 	C.4 	D. 5
10. Cã 4 ®«i tÊt kh¸c nhau ®Ó trong tñ . Hái kh«ng nh×n vµo tñ, ph¶i lÊy ra Ýt nhÊt mÊy chiÕc tÊt ®Ó ch¾c ch¾n cã hai chiÕc tÊt thuéc cïng mét ®«i.
	A. 3 chiÕc 	B. 4 chiÕc 
	C. 5 chiÕc 	D. 6 chiÕc 
SO SÁNH CÁC SỐ VỚI DẤU = , > , < :
1/So sánh các số với dấu =, >, <
	>
<
=
 	2 + 3 .5 2 + 2.1 + 2 1 + 4 .4 + 1
 ? 2 + 2..5 2 + 1.1 + 2 5 + 0..2 + 3
Bài 6 : (1 đ ) ; = ? 4 + 58 ; 4 + 59 ; 7 – 3 ..6
 Ñieàn daáu thích hôïp vaøo choã chaám:
>
<
=
 6 . 9 5 + 0 . 5 7 . 3 + 2 
Bµi 2 : §iÒn dÊu + , - , = , > , < 
6 9 – 2 
10 3 = 6 1
5 1 > 10 6
10 – 9 3 - 2
4 10 6 0
3 < 6 2
Bµi 3: §iÒn sè 
6 – 3 < - 5
9 = - 1
9 - > 10 - 
10 > + 
7 = - 
4 + 6 = 3 + 
 8 > > 6
 a) 5	b) 7 	 c) 6
Tính: ( 3 ñieåm)
 3 + 2 = 4 + 1 = . 3 + 0 = ..
 2 + 2 = .. 1 + 3 = . 1 + 4 = ..
 2. Ñieàn daáu ( > , < , = ) vaøo choã chaám: (3 ñieåm)
 5........... 7	 4 ............... 4 2 + 2 ......... 5
 8.......... 6 9 ............... 8 7 ...... 3 + 2
Bµi 3: Điền ( , =) ?
 a) 5 3 + 2 ; 4 3 + 2
 b) 1 +3 3 + 2 ; 4 + 1 5 + 0
 c) 3 + 2 4 + 1 ; 5 4 + 1
 Noái oâ vuoâng vôùi soá thích hôïp:
4 > c 5 = c 6 < c
 p ƒ n 
DẠNG TOÁN CÓ 2 DẤU SO SÁNH > HOẶC <:
 10 > 9 > 8 >7 
 9 > 8 > 7 > 6 
 8 > 7 > 6 > 5
 7 > 6 > 5 > 4 
 7 < 8 < 9 < 10 
 6 < 7 < 8 < 9
5 < 6 < 7 < 8
4 < 5 < 6 < 7
 6 > 5 > 4 > 3 
 5 > 4 > 3 > 2
 4 > 3 > 2 > 1
 3 > 2 > 1 > 0
7 < 4 < 5 < 6
2 < 3 < 4 < 5
1 < 2 < 3 < 4
0 < 1 < 2 < 3
VIẾT CÁC SỐ THEO THỨ TỰ TỪ LỚN ĐẾN BÉ(GIẢM DẦN):
VIẾT CÁC SỐ THEO THỨ TỰ TỪ BÉ ĐẾN LỚN(TĂNG DẦN):
Vieát :
a. Caùc soá töø 1 ñeán 10 : .
b. Theo maãu :
c. Caùch ñoïc soá :
 4 : boán 3: . 6: 7 : 9 :
Baøi 3 : ( 1 ñieåm ) Vieát caùc soá : 3 , 7 , 8, 2 , 9 :
- Theo thöù töï töø beù ñeán lôùn : ..
- Theo thöù töø lôùn ñeán beù : ..
3
5
Sè
Bµi 2. 	?
 Xeáp caùc soá sau theo thöù töï töø lôùn ñeán beù:
3 , 0 , 8 , 2 , 5
Bài 4: Viết các số: 3 ; 4; 1; 8; 5; 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.
2. Xeáp caùc soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn: ( 1 ñ )
	5 , 0 , 6 , 2 
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHÂN BIỆT SỐ LỚN NHẤT VÀ BÉ NHẤT TRONG MỘT DÃY SỐ:
Bµi 5. Khoanh vµo sè bÐ nhÊt: 	6 , 3 , 5
a) Sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè lµ 8
 A. §óng B. Sai 
b) Sè 7 ®äc lµ 
 A. bÈy B. b¶y
C©u 2:
a) Sè bÐ nhÊt kh¸c sè 0 lµ 
A. 2
B. 5
C. 0
D. 1
 b) Sè liÒn sau sè cã mét ch÷ sè lín nhÊt lµ 
A. 8
B. 9
C. 10
D. 1
Soá beù nhaát trong caùc soá: 5 , 10 , 3 , 7 , 2 laø:
 a) 10	b) 1	c) 2
Caëp soá naøo caàn ñieàn vaøo oâ troáng laø:
0
1
2
5
6
7
1 2
 4 5
 3 4
	 b) 	 c ) 
Khoanh vaøo chöõõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng ( GV ñoïc töøng caâu cho HS laøm ) 
1. Soá thích hôïp ñeå vieát vaøo choã troáng cho ñuùng thöù töï: 4, 5,,., 8 laø:
	a. 9, 10 	b. 6, 7 	c. 7, 8
2. Trong caùc soá: 4, 6, 8, 3, soá beù nhaát laø:
	a. 8	b. 4	c. 3
3. Soá 4 beù hôn soá naøo?
	a. 5	b. 4	c. 3
4. Daáu thích hôïp ñeå ñieàn vaøo oâ troáng : 3 + 2 1 + 4
	a. >	b. <	c. =
5. Soá thích hôïp ñeå ñieàn vaøo oâ troáng: 5 = + 3
	a. 3	b. 8	c. 2
6. Keát quaû cuûa pheùp tính 4 + 1 laø:
	a. 3	b. 5	c. 4
7. Soá 	thích hôïp ñeå ñieàn vaøo oâ troáng: 3 + < 5
	a. 2	b. 1	c. 3
PHÂN BIỆT SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ , SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ:
10: CÓ 2 CHỮ SỐ
CÁC SỐ CÒN LẠI 0, 1, 2,3,4,5,6,7,8,9 CÓ MỘT CHỮ SỐ
Trong các số từ 0 đến 10:
Số nào có một chữ số lớn nhất
Số nào có một chữ số bé nhất
ĐẾM HÌNH VUÔNG VÀ HÌNH TAM GIÁC:
Bµi 7. Trong h×nh cã mÊy h×nh tam gi¸c?
Sè h×nh tam gi¸c cã trong h×nh lµ:
C©u 5 : h×nh bªn cã 
A. 4 tam gi¸c 
B. 5 tam gi¸c 
C. 6 tam gi¸c 
Bµi 6: kÎ thªm mét ®o¹n th¼ng ®Ó h×nh vÏ bªn cã 4 tam gi¸c 
4/ Coù maáy hình tam giaùc trong hình veõ sau :
 a) 4
 b) 6
 	 c) 5
Bài 5 : a) Có hình tam giác.
 b) Có hình vuông.
C©u 5: (2®)	H×nh vÏ sau cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c?	
8. Hình beân coù bao nhieâu tam giaùc?
a. 3	b. 5	c. 4
 PhÇn II:
 Khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng :
4. Sè h×nh tam gi¸c cã ë h×nh vÏ lµ : 
	A. 5 B. 6
	C. 4 D. 8
5. DÊu ( ?) lµ sè nµo. ?
?
2
5
 A. 2 B. 3
 C. 4 D. 5 15 3 8 4 6 3
9. Cã mÊy h×nh vu«ng ë h×nh bªn ?
	A. 3 	B. 4
	C. 5 	D. 6

File đính kèm:

 • doctoanHK1 lop1.doc