Ôn tập phần trác nghiệm môn Vật lý

doc3 trang | Chia sẻ: theanh.10 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập phần trác nghiệm môn Vật lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌ VÀ TấN:.
1. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng , biết a = 1mm, D = 2m. Nguồn S phỏt ra đồng thời hai bức xạ λ1= 0,4μ m, λ 2 = 0,6 μ m. Khoảng cỏch giữa hai võn sỏng liờn tiếp cú màu giống màu võn sỏng chớnh giữa là :
	a.	2,1mm	b.	2,3 mm	c.	2,4mm 	d.	2,2 mm 
2. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 1,5mm, D = 1,5m, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 400nm. Khoảng cỏch giữa 7 võn tối liờn tiếp là: 	a.	2,4mm 	b.	2,8mm	c.	2,2mm	d. 2,6mm
3. Giao thoa ỏnh sỏng của Young,khoảng cỏch từ võn trung tõm đến võn sỏng bậc 1 là 1,95mm;màn cỏch hai khe 1,5m.Khoảng cỏch hai khe sỏng0,5mm.Bước súng ỏnh sỏng cú giỏ trị: a.12,5μm	b.	650nm	c.	6,5μm	d. 0,42μm
4. Thớ nghiệm giao thoa của Young,khoảng cỏch từ hai khe đến màn 2m, hai khe cỏch nhau 1,2mm; bước súng ỏnh sỏng 0,6μm. Vị trớ võn sỏng bậc 5 là	a.	5mm	b.	5cm	c.	6mm	d.0,8mm
5. Thớ nghiệm giao thoa của Young ,biết:a=1,5mm; D=2,5m; khoảng võn 1,2mm.Tần số của bức xạ cú giỏ trị
	a.	2,08.1014Hz	b.	8,32.1012Hz	c.	1,04.1014Hz	d.	4,16.1014Hz
6. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a= 2mm, D = 3m, nguồn S phỏt ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1= 0,4μm, λ2= 0,5μm. Khoảng cỏch giữa hai võn sỏng liờn tiếp cú màu giống màu võn sỏng chớnh giữa là:
	a.	2,8 mm	b.	3 mm	c.	3,2 mm	d.	2,9 mm
7. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng. Biết a = 1mm, D = 1m,nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 400nm.Tại điểm M cỏch võn chớnh giữa 2,4mm cú : a.võn tối thứ 4 b.võn sỏng bậc 6 c. võn sỏng thứ 4 	 d.	võn sỏng thứ 3 
8. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng. Biết a = 1mm, D = 2m, λ = 0,4μm. Khoảng võn là: 
	a.	0,6mm	b.	0,4mm	c.	0,1mm	d.	0,8mm 
9. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a =2, 5 mm, D = 2,5m. Khoảng cỏch giửa 6 võn sỏng liờn tiếp là 2mm. Bước súng của ỏnh sỏng đơn sắc là : 	a.	0,71μ m	b.	400nm	c.	600nm	d. 0,65μm
10. Trong giao thoa của Young,khoảng cỏch từ võn tối bậc 3 bờn này võn trung tõm đến võn sỏng bậc 5 bờn kia võn trung tõm cỏch nhau 13,5mm.Khoảng võn là:	a.	2,7mm	b.	1,8mm	c.	1,93mm	d. 4,5mm
11. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng. Biết a = 2mm, D = 2m, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 400nm.Tại điểm M cỏch võn chớnh giữa 1mm cú : a.võn sỏng thứ 4 b.võn tối thứ 4 	c.	võn sỏng thứ 3 	d.	võn tối thứ 3 
12. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, khoảng cỏch giửa 8 võn sỏng liờn tiếp là 2,8 mm. Vị trớ võn sỏng bậc 3 là :
	a.	1,2mm	b.	1,4mm	c.	1,8mm	d.	1,6mm
13. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a= 0,8mm, D = 1,2m, nguồn S phỏt ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1= 0,4μm, λ2= 0,6μm. Khoảng cỏch giữa hai võn sỏng liờn tiếp cú màu giống màu võn sỏng chớnh giữa là:
	a.	1,9mm	b.	1,8mm	c.	1,7mm	d.	1,5mm
14. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết D = 2,4m, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 400nm. Khoảng cỏch giữa 4 võn sỏng liờn tiếp là 2,4mm. Khoảng cỏch 2 khe là : a.1,6mm	b.	1,7mm	c.	1,2mm 	d.	1,5mm
15. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết D = 2m, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 400nm, Khoảng cỏch giữa 4 võn tối liờn tiếp là 1,2mm . Khoảng cỏch 2 khe là : a.5mm	b.	7mm	c.	2mm 	d.	6mm
16. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 0,8mm, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 5.105 pm.Khoảng cỏch giữa 6 võn sỏng liờn tiếp là 3,75mm . Khoảng cỏch tử mặt phẳng 2 khe đến màn là :
	a.	1,5m	b.	1,8m	c.	2m	d.	1,2m
17. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 2mm, D =1, 2m, chiếu vào hai khe ỏnh sỏng trắng cú bước súng từ 0,4μm đến 0,75μm thỡ tại điểm M cỏch võn chớnh giữa 1,2mm cũn cú võn sỏng của những bức xạ cú bước súng là :
	a.	0,70μm; 0,55μm; 0,43μm	b.0,71μm; 0,58μm; 0,42μm	c.	0,67μm; 0,50μm; 0,40μm	d.0,72μm; 0,51μm; 0,41μm
18. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 0,8mm, D =1,2m, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 5.105 pm.Vị trớ võn tối thứ 3 là: 	a.	1,875mm	b.	2,669mm	c.	2,274mm	d.	2,625mm 
19. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng. Biết a = 1mm, D = 2m, λ = 0,4μm. Khoảng cỏch giữa 5 võn tối liờn tiếp là: 
	a.	3,4mm	b.	3,2mm 	c.	3,8mm	d.	3,6mm
20 Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 2,5mm, D = 2,5m, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ=400nm. Khoảng cỏch giữa 3 võn tối liờn tiếp là: 	a.	1,0mm	b.	0,8mm 	c.	0,4mm	d.	0,6mm
21. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 0,8mm,D =1,2m, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 500nm.Khoảng cỏch từ võn sỏng bậc 5 bờn trỏi đến võn sỏng bậc 5 bờn phải của võn chớnh giữa là: 
	a.	6,5mm	b.	7,5mm 	c.	8,8mm	d.	9,1mm
22. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 0,8mm, D =1,2m, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 500nm.Vị trớ võn sỏng bậc 5 là: 	a.	3,15mm	b.	3,91mm	c.	3,18mm	 d.	3,75mm 
23. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 3mm, D = 3m, Khoảng cỏch giữa 11võn sỏng liờn tiếp là 4mm.Nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú bước súng là:	a.	500mm	b.	450mm	c.	400nm 	d.	550mm
24. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 0,8mm, D =1,2m, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 500nm.Tại điểm M cỏch võn chớnh giữa1,5mm cú : 	a.	võn sỏng bậc 2 b.võn sỏng thứ 4 c.võn sỏng thứ 3 	d.	võn tối thứ 4 
25. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 2mm, D = 2m, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 400nm. Khoảng cỏch từ võn sỏng bậc 5 bờn trỏi đến võntối thứ 5 bờn phải của võn chớnh giữa là:
 	a.3,8mm 	b.	3,6mm	c.	3,7mm	d.	3,5mm
26. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 0,8mm, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 500nm. Khoảng cỏch giữa 11võn tối liờn tiếp là 7,5mm . Khoảng cỏch tử mặt phẳng 2 khe đến màn là :
	a.	1,4m	b.	1,8m	c.	1,6m	d.	1,2m
27. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 1,2mm, D = 2,4m, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 400nm. Khỏang cỏch giữa 6 võn sỏng liờn tiếp là:	a.	6mm	b.	3mm	c.	4mm	d.	5mm
28. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a =1,2mm, D = 2,4m. Khoảng cỏch giữa 4 võn tối liờn tiếp là 2,4 mm. Bước súng của ỏnh sỏng đơn sắc là : 	a.	0,71μ m	b.	600nm	c.	0,40μm	d.	0,65μm
29. Trong thớ nghiệm Joung về giao thoa ỏnh sỏng, chiếu vào hai khe ỏnh sỏng trắng cú bước súng từ 0,4μm đến 0,75μm thỡ ở vị trớ võn sỏng bậc 4 của ỏnh sỏng cú bước súng 550 nm cũn cú võn sỏng của những bức xạ cú bước súng là :
	a.	0,71μm, 0,42μm	b.	0,72μm, 0,41μm	c.	0,70μm, 0,43μm	d.	0,73μm , 0,44μm
30. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 1,5mm, D = 1,5m, nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú λ = 4.105pm, Khoảng cỏch giữa 16 võn sỏng liờn tiếp là: 	a.	5mm b.	6mm 	c.	4mm	 d.	7mm
31. Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 1,2mm, D = 2,4m, Khoảng cỏch giữa 4 võn sỏng liờn tiếp là 2,4mm.Nguồn S phỏt bức xạ đơn sắc cú bước súng là:	a.550mm	b.	0,4μm 	c.	500mm	 d.	0,45μm 
32. Trong thớ nghiệm Joung về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 1,75mm,D =2,87m, chiếu vào hai khe ỏnh sỏng trắng cú bước súng từ 0,4μm đến 0,75μm thỡ tại điểm M cỏch võn chớnh giữa 8,69mm cũn cú võn sỏng của những bức xạ cú bước súng là :
	a.	0,72μm; 0,56μm; 0,50μm; 0,40μm	b.	0,70μm; 0,58μm; 0,55μm; 0,43μm
	c.	0,71μm; 0,57μm; 0,52μm; 0,42μm	d. 0,66μm; 0,59μm; 0,53μm; 0,44μm
33. Trong thớ nghiệm Joung về giao thoa ỏnh sỏng, biết a = 1,75mm,D =2,87m, chiếu vào hai khe ỏnh sỏng trắng cú bước súng từ 0,4μm đến 0,75μm thỡ tại điểm M cỏch võn chớnh giữa 5,98mm cũn cú võn tối của những bức xạ cú bước súng là :
	a.	0,66μm; 0,56μm; 0,49μm; 0,43μm	b.	0,62μm; 0,51μm; 0,43μm; 0,40μm
	c.	0,65μm; 0,54μm; 0,47μm; 0,42μm	d.	0,64μm; 0,52μm; 0,45μm; 0,41μm
34.Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, gọi i là khoảng vân giao thoa. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này đến vân sáng bậc 6 bên kia vân trung tâm là: A. x = 7i B. x = 8i C. x = 9i D. x = 10i 
35.Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, gọi i là khoảng vân giao thoa. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân tối thứ 8 ở cùng một bên vân trung tâm là: A. x = 3,5i B. x = 4,5i C. x = 11,5i D. x = 12,5i 
36.Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Iâng, khoảng cách giữa 2 khe là 2 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1m. Trên màn ta quan sát được khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng thứ 10 là 3 mm. Tìm bước sóng ánh sáng đơn sắc đã sử dụng? 
	 A. 0,44 	 B. 0,76 	 C. 0,5 	 D. 0,6
37. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, người ta chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng =0,5, khoảng cách giữa 2 khe là 2 mm. Khoảng cách từ 2 khe tới màn là 1m. khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 5 ở 2 bên so với vân trung tâm là: 	 A. 0,375 mm 	 B. 1,875 mm. 	 	 C. 18,75mm D. 3,75 mm
38. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, người ta chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng =0,6, khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm. Khoảng cách từ 2 khe tới màn là 3m. tại vị trí cách vân trung tâm 6,3 mm ta thấy có:
 A. Vân sáng bậc 5 	 B. Vân sáng bậc 4 	 C. Vân tối thứ 6 D. Vân tối thứ 4 
39.Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, biết D = 2m; a =1mm; l = 0,6mm.Võn sỏng thứ ba cỏch võn trung tõm một khoảng 	
 	A. 4,2mm	B. 3,6mm	C. 4,8mm	D. 6mm
40. Chiếu sáng các khe Iâng bằng đèn Na có bước sóng 1=589 nm ta quan sát được trên màn ảnh có 8 vân sáng, mà khoảng cách giữa tâm hai vân ngoài cùng là 3,3 mm. Nếu thay thế đèn Na bằng nguồn phát bức xạ có bước sóng 2 thì quan sát được 9 vân, khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng là 3,37 mm. Xác định bước sóng 2: A. 256 nm B. 427 nm C. 362 nm D. 526 nm.
41.Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Iâng, biết a= 0,5 mm, D=2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng gồm vô số bức xạ đơn sắc có bước sóng từ 0,4đến 0,76. Xác định số bức xạ bị tắt tại điểm M trên màn E cách vân trung tâm 0,72 cm? 
	 A. 2 	 B. 3 	 C. 4 D. 5
42.Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Iâng, biết khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cachs từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng gồm vô số bức xạ đơn sắc có bước sóng từ 0,4đến 0,75. Hỏi ở đúng vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ đỏ còn có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng nằm trùng tại đó? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 
43.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nhờ khe Iâng, 2 khe hẹp cách nhau 1,5 mm. Khoảng cách từ màn E đến 2 khe là 2 m, hai khe hẹp được rọi đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là =0,48 và = 0,64 . Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân trung tâm và vân sáng cùng màu với vân trung tâm? A. 2,56 mm B. 1,92 mm C. 2,36 mm D. 5,12 mm
44: Trong thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, cỏc khe S1, S2 được chiếu sỏng bởi ỏnh sỏng đơn sắc. Khoảng cỏch giữa hai khe a = 1mm. Khoảng cỏch giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn quan sỏt E là D = 3m. Khoảng cỏch giữa hai võn sỏng liờn tiếp i = 1,5mm. Vị trớ của võn sỏng thứ ba và võn tối thứ tư là:
A. 4 mm ; 5,25 mm. B. 4,5 mm ; 5,25 mm. C. 4,5 mm ; 6,5 mm. 	 D. 5,4 mm ; 5,15mm.
45: Trong thớ nghiệm giao thoa ỏnh sỏng đơn sắc của Iõng. Trong đoạn MN = 3mm. Trờn vựng giao thoa đếm được 11 võn sỏng (Tại M và N là 2 võn sỏng). Tại điểm P cỏch võn trung tõm 1,5 mm là:
A. võn tối thứ 4. 	B. võn tối thứ 5.	C. võn sỏng bậc 4. 	D. võn sỏng bậc 5.
46. Trong thớ nghiệm Iõng về giao thoa ỏnh sỏng, khoảng cỏch giữa hai khe Iõng là 2mm, khoảng cỏch từ hai khe đến màn là 2m. Bước súng đơn sắc dựng trong thớ nghiệm là = 0,5. Khoảng cỏch từ võn sỏng bậc 1 đến võn sỏng bậc 10 cựng phớa võn trung tõm là
A. 4,0mm.	B. 5,5mm.	C. 4,5mm	D. 5,0mm.
47. Trong thớ nghiệm Iõng về giao thoa ỏnh sỏng, khoảng cỏch giữa hai khe I õng là 2mm, khoảng cỏch từ hai khe đến màn là 2m, ỏnh sỏng đơn sắc cú bước súng 0,64. Võn sỏng thứ ba tớnh từ võn sỏng trung tõm cỏch võn sỏng trung tõm một khoảng bằng
A. 6,48mm.	B. 1,92mm.	C. 1,66mm.	D. 1,20mm
48. Trong một thớ nghiệm Iõng về giao thoa ỏnh sỏng, khoảng cỏch giữa hai khe Iõng là 2mm, khoảng cỏch từ hai khe đến màn là 2m. Võn sỏng thứ ba tớnh từ võn sỏng trung tõm nằm cỏch võn sỏng trung tõm 1,8mm. Bước súng đơn sắc dựng trong thớ nghiệm là
A. 0,5	B. 0,55	C. 0,6	D. 0,4
49. Trong thớ nghiệm giao thoa ỏnh sỏng dựng hai khe Young, biết khoảng cỏch giữa hai khe S1S2 = a = 0,35mm, khoảng cỏch D = 1,5m và bước súng l = 0,7mm. Tỡm khoảng cỏch giữa hai võn sỏng liờn tiếp i. A. 2mm B. 1,5mm	C. 3mm D. 4mm
50. Trong thớ nghiệm về giao thoa với ỏnh sỏng trắng cú (=0,75; = 0,4). Khoảng cỏch từ hai khe đến màn 2m, khoảng cỏch giữa hai khe sỏng là 0,5mm. Bề rộng của quang phổ bậc 1 và bậc 3 lần lượt là:
a. 14mm và 42mm	b. 14mm và 4,2mm	c. 1,4mm và 4,2mm	d. 1,4mm và 42mm
50. Thớ nghiệm Young về giao thoa ỏnh sỏng, hai khe được chiếu bằng ỏnh sỏng cú bước súng l = 0,5mm, ta thu được cỏc võn giao thoa trờn màn E cỏch mặt phẳng hai khe một khoảng D = 2m, khoảng cỏch võn là i = 0,5mm. Khoảng cỏch a giữa hai khe bằng:
	A. 1mm	B. 1,5mm	C. 2mm	D. 1,2mm.
Cõu36: Trong thớ nghiệm Iõng về giao thoa ỏnh sỏng. Khoảng cỏch giữa hai khe bằng 1 mm và khoảng cỏch từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu hai khe bằng ỏnh sỏng trắng thỡ tại điểm M cỏch võn sỏng chớnh giữa 7,2 mm cú bao những bức xạ nào cho võn tối? Biết rằng ỏnh sỏng trắng là tổng hợp cỏc ỏnh sỏng đơn sắc cú bước súng từ 0,4 đến 0,7.
3 tia. 	b. 5 tia.	c. 7 tia.	d. 9 tia.
Cõu38: Trong thớ nghiệm Iõng về giao thoa với ỏnh sỏng trắng cú (=0,75; = 0,4). Khoảng cỏch từ hai khe đến màn 2m, khoảng cỏch giữa hai khe sỏng là 0,5mm. Số bức xạ bị tắt tại M cỏch võn sỏng trung tõm 0,72cm là:
a. 2 	b. 3 	c. 4 	d. 5
Cõu44: Trong thớ nghiệm Iõng về giao thoa với ỏnh đơn sắc cú bước súng =0,5. Khoảng cỏch từ hai khe đến màn 1m, khoảng cỏch giữa hai khe sỏng là 0,5mm. Bề rộng của vựng giao thoa quan sỏt được trờn màn là 13mm. Số võn tối võn sỏng trờn miền giao thoa là:
a. 13 võn sỏng , 14võn tối 	b. 11 võn sỏng , 12võn tối b. 12 võn sỏng , 13võn tối 	c. 10 võn sỏng , 11võn tối
Cõu45: Trong thớ nghiệm Iõng về giao thoa với ỏnh đơn sắc cú bước súng =0,5 trong khụng khớ thỡ khoảng cỏch giữa hai võn sỏng liờn tiếp là 1mm. Nếu tiến hành giao thoa trong mụi trường cú chiết suất n = 4/3 thỡ khoảng cỏch giữa hai võn sỏng liờn tiếp lỳc này là 
a. 1,75mm 	b. 1,5mm 	c. 0,5mm 	d. 0,75mm

File đính kèm:

  • docON TAP SONANH SANG DAP AN.doc