Ôn tập giữa học kỳ I – Lớp 1 môn: Tiếng Việt

doc26 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Ôn tập giữa học kỳ I – Lớp 1 môn: Tiếng Việt, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 1
Môn: Tiếng Việt
I. Kiểm tra đọc hiểu.
1.Nối ô chữ phù hợp.
Cây táo
qua khe đá.
Suối chảy
thổi xôi đỗ.
Bà nội
sai trĩu quả.
Bụi
tre
2. Chọn âm (vần) thích hợp điền vào chỗ chấm.
 a. ay hay ây
 thợ x. máy x..
 b. ai hay ay
 bàn t. t.. thỏ
 c. âm g hay gh
 ối thêu ế nhựa
II. Kiểm tra viết.
Viết các vần.
 eo, ay, ươi, uôi
Viết các từ.
 quả khế, ngày hội, bé gái, gồ ghề
3.Viết các câu.
 Gió reo lao xao.
 Suối chảy rì rào.
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 1
Môn: Tiếng Việt
I. Kiểm tra đọc hiểu.
1.Nối ô chữ phù hợp.
Chú mèo
chơi thả diều.
Bạn trai
Có nhiều mây.
Mùa hè
trèo cây cau.
Bầu trời
có nhiều ve kêu.
2. Chọn âm (vần) thích hợp điền vào chỗ chấm.
a. ua hay ưa
 buổi tr.. khế ch.. say s b. iu hay ui
 b cây bé x. m.. tên
c. âm ng hay ngh
 ..èo khó ..ỉ ngơi
II. Kiểm tra viết.
1.Viết các vần.
 ai, âu, ao, ui
2.Viết các từ.
 bầu trời, nhảy dây, sáo diều
3.Viết câu.
 Mẹ mua cho bé chuối, ổi.
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 1
Môn: Tiếng Việt
1.Nối ô chữ phù hợp.
rau cÇn
H­¬u cao cæ
chon von
Hai víi hai
lµ bèn
MÑ mua
®i qua cÇu
Nói cao
2. Chọn âm (vần) thích hợp điền vào chỗ chấm.
a. §iÒn ©m ®Çu
g hay gh
..............µ ............«; bµn..Õ; .... å ..Ò; ..i nhí
k hay q
tæ.ôa; con ..iÕn; ..©y gç; phè ..æ
b. §iÒn vÇn
 ua hay ­a 
ca m.; bß s.; cµ ch...; qu¶ d..
 ay hay ©y
suèi ch....; x... nhµ; ®i c.; c. c¶i
3. §iÒn từ
	..	 ..
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 1
Môn: Toán
1. Tính:
 + + + + + 	+ 
 ..   .. .. ..
 2. Tính:
 1 + 2 + 1= .. 3 + 1 + 1 = .. 2 + 0 + 1 = ..
 3. 
>
<
=
 	2 + 3 . 5 2 + 2 . 1 + 2 1 + 4 . 4 + 1
 ? 2 + 2 .. 5 2 + 1 . 1 + 2 5 + 0 .. 2 + 3
 4. Số?
 1 + . =1 1 + . = 2
  + 3 = 3 2 + . = 2
 5. Viết phép tính thích hợp.
a.	 b.
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 1
Môn: Toán
I/Trắc nghiệm: 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Bài 1: Trong các số 3, 8, 7, 10, 5 số lớn nhất là số:
10
3
5
Bài 2: Sắp xếp các số sau : 4, 1, 8, 6, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn :
4, 6, 8, 1, 2
6, 8, 4, 1, 2
1, 2, 4, 6, 8
Bài 3:Tính : 3 + 1=
2
4
5
Bài 4: Số? 
 8 < .
7
9
8
Bài 5: 25
>
<
=
II/Tự luận:
Bài 1. Tính:
 + + + + + 	+ 
 .. .. .. ..	 .. ..
Bài 2. Tính:
 2 + 2 + 1= 3 + 2 + 0 = 2 + 0 + 2 =
Bài 3. 
>
<
=
 	 2 + 3 . 4 3 + 2. 1 + 4 1 + 4 . 4 + 1
 ? 2 + 2.. 5 2 + 3. 3 + 2 5 + 0.. 2 + 3
Số ?
Bài 4. 
2 + . = 2 1 + .= 4
 + 4 = 4 2 + .= 5
Bài 5. Viết phép tính thích hợp
a.	 b.
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 1
Môn: Toán
1. Số? 
 0 → 1→ □ □ ← 6 ← □ ← 4 
 7→□→ 9
2. , = ?
 4....5 3....4 8...10 6...6 10....9
 6....5 5....5 9....8 7....9 0....1
 3. Số?
 3 6 > □
 4 7 > □ > □
4. Số?
1
3
6
8
5. Viết các số 8, 3, 7, 5, 9 
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:....................................................................
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé:....................................................................
c. Trong các số trên, số bé nhất là:..
 số lớn nhất là: ..
6.Hình vẽ bên có .. hình tam giác
 .. hình vuông
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
KIỂM TRA ĐỌC VÀ VIẾT CUỐI HỌC KỲ 1 – LỚP 1
(Đề tham khảo)
Bài số 1: Kiểm tra đọc (Thời gian 20 phút)
A.Đọc thành tiếng
1. ng, ngh, qu, kh, nh, th
2. ây, an, ênh, ach, ung, iêng, ao, yên, ăng
3. - Trường của em be bé
 Nằm ở giữa rừng cây
 - Buổi sớm, nắng tràn trên mặt biển
B. Đọc hiểu
4. Nối từng ô chữ ở bên trái với ô chữ phù hợp ở bên phải để tạo thành các từ ngữ đúng
sông
nhi đồng
báo
công an
cuốn
thu
chú
sách đạo đức
mùa
biển
5.Nối từng ô chữ bên trái với ô chữ phù hợp bên phải để tạo thành câu
tiếng suối
xinh xắn
mái ngói
đỏ tươi
khu vườn
tóc bạc
em bé
ngân nga
ông em
xanh tốt
Bài số 2: Kiểm tra viết (Thời gian 20 phút)
A. Nghe – viết
âm, ui, uôn, ươ, anh, iêng, eo, ach
đàn bầu, bông cúc, giơ tay, múa hát
Hè về, chúng em tha hồ vui chơi
B. Điền chữ phù hợp vào chỗ trống
4. iu hay ưu
	nhà b điện	cây cối khẳng kh. . .
âm m	sông C Long
5. sáo hay sáu
	tiếng . . .	tháng 	 chim 	thứ 
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN
Chọn kết quả đúng và điền vào chỗ chấm trong các câu sau
1. 5 + 5 = 	 
A. 1
B. 3
C. 0
D. 2
2. 3 + 5 = 
A. 7
B. 9
C. 8
D. 10
3. 7 + 2 =
A. 10 
B. 9
C. 8
D. 7
4. 8 + 1 = 
A. 10
B. 8
C. 7
D.9 
5. 10 - 4 = 
A. 10
B. 7
C. 5
D. 6
6. 9 - 2 = 
A. 7
B. 9
C. 8
D. 6
7. 6 - 4 = 
A.1 
B. 3
C. 2
D. 10
8. 9 - 1 = 
A.10 
B. 9
C. 8
D. 7
9. 4
 4
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
10.	8
3
A. 4
B. 6
C. 8
D. 5
11. 	5
	3
A. 6
B. 9
C. 8
D. 7
12. 	10
	 9
A. 1
B. 3
C. 2
D. 0
13. 	4
	2
A. 6
B. 4
C. 7
D. 5
14. 3 + 4 + 2 = 
A. 7
B. 9
C. 8
D. 10
15. 3 + 7 – 6 = 
A. 3
B. 10
C. 4
D. 5
16. 10 – 8 + 7 = 
A. 10
B. 7
C. 8
D. 9
17. em hãy chọn một kết quả và điển vào ô vuông sao cho đủ một chục chấm tròn
A. 
B. 
C. 
D. 
A. 
B. 
C. 
D. 
A. 
B. 
C. 
D. 
18.Có bao nhiêu con vịt trong khung tròn dưới đây? Hãy chọn câu trả lời đúng
Có 10 con vịt
Có 11 con vịt
Có 12 con vịt
Có 9 con vịt
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
19.Em hãy chọn dãy số đúng và điền số vào dưới mỗi vạch của tia số
 0.3..8..
A. 1;2;4;5;6;7;8;9
B. 1;2;4;5;6;7;9;10
C. 2,3,4,5,6,7,8,9
D. 2,4,5,6,7,8,9,10
Hãy chọn câu trả lời đúng và điền vào ô trống số chấm tròn có trên hình các câu sau
A. 8
B. 9
C. 7
D. 10
A. 8
B. 9
C. 7
D. 10
A. 8
B. 9
C. 7
D. 10
A. 8
B. 9
C. 7
D. 10
A. 8
B. 9
C. 7
D. 10
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – LỚP 1
MÔN TOÁN
(Bài tham khảo)
Bài 1(1đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm . . .
, , 3, 4, 5, , , , ,,
, , 6, 5, 4, , , , ,,
2, 4, 6, , , 
9, 7, 5, , , 
Bài 2( 2,5đ)
4 + 5 = 	7 + 3 = 	8 + 2 = 	3 + 5 = 	4 + 4 = 
8 - 4 = 	9 - 6 = 	10- 7 = 	8 - 8 = 	9 - 0 = 
Bài 3(2đ): Viết số thích hợp vào
 7 - = 	4 + = 10	9 – = 9	0 + = 8
 - 5 = 6	 - 7 = 0	5 + = 4+5	9 = -1
Bài 4(2đ)
>
=
<
	5 + 2 . 2 + 5	5 + 4  4 + 5	 9 – 6 ... 9 – 5
	7 + 3 . 7 + 2	8 + 0  0 + 8	10 – 10  3 - 3
Bài 5 (1,5đ) Viết phép tính thích hợp
Bài 6(1đ) Viết số thích hợp vào 
	Tất cả có  hình vuông 
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I – LỚP 1
 MÔN: TIẾNG VIỆT
 I. §äc: 
 	quý hiÕm tr¸i nhãt
 ch¸y ®ưîm thËt thµ
C¸i má tÝ hon
C¸i ch©n bÐ xÝu
L«ng vµng m¸t dÞu
M¾t ®en s¸ng ngêi
¥i chó gµ ¬i
Ta yªu chó l¾m!
II. Tr¶ lêi c©u hái: 
* Khoanh vµo ch÷ c¸i trưíc phư¬ng ¸n ®óng:
C©u 1: Tõ nµo cã tiÕng chøa vÇn ¨t ?
A. ®«i m¾t
B. giã m¸t
c. tËp vÏ
d. ®i ch¬i
C©u 2: Trong bµi 69: Bøc tranh thø nhÊt b¹n g¸i ®ang lµm g×?
A. häc bµi
B. röa mÆt
D. quÐt líp
D. ca h¸t
 C©u 3: Trong c©u øng dông võa ®äc cã mÊy dßng th¬?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
C©u 4: Con gµ con mµu g×?
A. mµu ®á
B. mµu vµng
c. mµu ®en
d. mµu xanh
C©u 5: G¹ch díi ch©n tiÕng cã chøa vÇn iªm- ư¬m:
 ®iÓm tèt xãm lµng
 con chim Hå Gư¬m
II. TËp viÕt: 5 dßng 
 thanh kiÕm, ©u yÕm, nÐt ch÷, xay bét, kÕt b¹n
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – LỚP 1
MÔN TIẾNG VIỆT - 
(Bài tham khảo)
1.Bài đọc
a. Đọc thành tiếng các vần:
	ai	ên	anh	ưng	yêm
b. Đọc thành tiếng các từ ngữ:
	sơn ca	hươu sao	con nhện
	cá vàng	con chồn	
c.Đọc thành tiếng câu
	Bầu ơi thương lấy bí cùng
	Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
2.Bài tập
a.Nối ô chữ cho phù hợp
em yêu
gọn gàng
bạn bè
đoàn kết
trường lớp
thầy cô
b.Chọn vần thích hợp điền vào ô trống
	- uông hay ương	tr . . . . . . . . . Học	ch . . . . . . . reo
	- eng hay iêng	cái x. . . . . . . .	cồng ch. . . . . .
c.Điền âm l hay n vào chỗ chấm:
	. . . . . . àng xóm	rừng . . .úi
	. . . .ô đùa	. . . .á mạ
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TÊ VIP HÀ NỘI
THÔNG BÁO
1.Nội dung ôn tập môn Toán
- Đọc và viết các số trong phạm vi 100
- Phân tích cấu tạo số trong phạm vi 100
 ví dụ : Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị
- Cộng, trừ các số tròn trục, cộng, trừ dạng 14 + 3, 17- 7, 17 - 3
- So sánh các số có hai chữ số
- Giải toán có lời văn( dạng hỏi có tất cả..)
- Đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
ví dụ : vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6cm 
 A B
 6cm
- Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình( chú ý viết tên điểm bằng chữ cái in hoa: A, B, C...)
2.Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt
Đọc lại các bài đã học từ học kì II, trả lời câu hỏi cuối các bài tập đọc.
Nghe, viết lại các bài chính tả mà con đã học.
3. Lịch kiểm tra giữa học kì II
- Môn Tiếng Anh: thứ tư( 26/ 3/ 2008)
- Môn Tiếng Việt: thứ năm( 27/ 3/ 2008)
- Môn Toán: thứ sáu( 28/ 3/ 2008) 
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
ĐỀ BÒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Môn: TOÁN
1. Điền số thích hợp vào ô trống để khi cộng ba số ở 3 ô liên tiếp luôn có kết quả bằng 9.
3
5
2. Điền số thích hợp vào ô trống để khi cộng ba số ở 3 ô liên tiếp luôn có kết quả bằng nhau.
1
2
4
3. Viết các số: 11, 4, 3 vào ô trống sao cho cộng các số ở 3 ô liên tiếp bất kì đều cho kết quả bằng nhau. 
11
4
3
4. Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng ngang, theo cột dọc , theo đường chéo đều có kết quả bằng 9.
2
4
3
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
ĐỀ BÒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Môn: Tiếng việt
Đọc và trả lời câu hỏi.
Chim gáy
 Con chim gáy hiền lành, béo nục. Đôi mắt nâu trầm ngâm, ngơ ngác nhìn xa. Cái bụng mịn mượt, cổ quấn đầy hạt cườm lấp lánh biêng biếc. Chàng chim gáy nào có giọng gáy càng trong càng dài, thì mỗi mùa lại được vinh dự đeo thêm vòng cườm đẹp quanh cổ.
 Chim gáy chuyên đi nhặt thóc rụng. Nó tha thẩn, cặm cụi theo sau người đi gặt lúa. 
 Theo Tô Hoài
1. Gạch chân các tiếng có vần ăm trong bài.
2. Viết lại câu văn miêu tả vẻ đẹp của đôi mắt chim gáy.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Chim gáy cặm cụi theo người đi gặt lúa để làm gì?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Tìm từ có vần uông để điền vào chỗ trống.
Lạy trời mưa...
Lấy nước tôi ...
Lấy ....... tôi cày
Lấy bát cơm đầy
Con cá nằm ngang.
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II – LỚP 1
Đọc thầm bài văn sau:
Hoa ngọc lan
 Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao,to, vỏ bạc trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm.
 Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xoè ra duyên dáng, hương lan ngan ngát, toả khắp vườn, khắp nhà.
Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em.
Nối đúng.
Hoa lan
bằng bàn tay, xanh thẫm.
Thân cây
cao to, vỏ bạc trắng.
Lá dày
xoè ra duyên dáng.
Cánh hoa
lấp ló qua kẽ lá.
2. Dựa theo nội dung bài, khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng:
A. Nụ hoa ngọc lan màu gì?
a. bạc trắng
b. xanh thẫm
c. trắng ngần
B. Hương hoa lan thơm như thế nào?
a. ngan ngát
b. thoang thoảng
c. nồng nàn
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II – LỚP 1
Môn: Tiếng Việt
Đọc lại bài Trường em và làm các bài tập sau:
1. Viết tiếp các tiếng có vần ai, ay:
- hai, ..............................................................................................................................
- hay,..............................................................................................................................
2. Nối câu:
Trường học
là ngày chào cờ.
Thứ hai
là thợ may.
Mẹ em
là ngôi nhà thứ hai của em.
3. Lựa chọn người tốt, điều hay, hoặc rất yêu điền cho trọn các câu:
a. Trường học dạy em thành.........................................................................................
b. Trường học dạy em những .......................................................................................
c. Em ............................ mái trường của em
4. Điền tên trường, tên cô giáo dạy em.
Tên trường em học:.......................................................................................................
Tên cô giáo dạy em:......................................................................................................
5. Điền c hoặc k :
... ô giáo
... ây tre
quả ...am
... ánh cửa
bờ ... ênh
chữ ... í
đàn ...iến
gói ... ẹo
6. Tìm 3 từ chứa tiếng có k
.......................................................................................................................................
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II – LỚP 1
Môn: Tiếng Việt
Đọc bài Bàn tay mẹ và làm các bài tập sau:
1. Viết 3 tiếng có vần an:..............................................................................................
 Viết 3 tiếng có vần at: ..............................................................................................
2. Nối câu:
Em biết chơi
làm từ đất sét.
Chị hà hát
đàn ooc- gan.
Chén, bát sứ
rất hay.
3. Tìm ý trong bài để viết trọn câu:
Đôi bàn tay mẹ làm nhiều việc cho chị em Bình như:.................................................
.......................................................................................................................................
4. Điền g hoặc gh:
... ần nhà, xa ngõ
.... ạo chợ, nước sông
....i lòng, tạc dạ
5. Tìm 2 từ chứa tiếng có g:..........................................................................................
Tìm 2 từ chứa tiếng có gh:..........................................................................................	
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIP HÀ NỘI
Better Start Today – Better Opportunities Tomorrow
Khởi đầu chuẩn mực – Vững bước tương lai
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II – LỚP 1
Môn: Tiếng Việt
Đọc lại bài thơ Tặng cháu và làm các bài tập sau:
1. Viết các tiếng trong bài có vần ao:.............................................................................
 Viết các tiếng trong bài có vần au:.............................................................................
2. Nối câu: 
Những ngôi sao
theo anh Lê đi thả diều.
Sau giờ học, em
lấp lánh trên bầu trời.
Hoa cau
cao hơn mâm cỗ.
Tiếng chào
thơm ngát cả vườn.
3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho trọn câu:
- Bác Hồ tặng bạn học sinh:...........................................................................................
- Bác Hồ mong các bạn học sinh............................................................. để mai sau giúp nước non nhà.
4. 
a. Điền tiếng có vần ao hoặc au
đèn ông.....
con......
tờ ....... Nhi Đồng
bó .......cải
b. Điền nạ hoặc lạ, nơ hoặc lơ
đeo mặt ......
cài ......
người khách.......
........ đãng
 c. Điền ng hay ngh:
lắng .......e
suy ..... ĩ
hoan ..... ênh
xoay .....iêng
phi ..... ựa
nghi ..... ờ
thơm ......on
đàn .....an
sas

File đính kèm:

  • docDe on tap lop 1 rat nhieu de.doc