Ma trận đề kiểm tra Tiếng Việt thời gian làm bài: 45 phút

doc3 trang | Chia sẻ: dethi | Ngày: 23/06/2014 | Lượt xem: 539 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra Tiếng Việt thời gian làm bài: 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
 Thời gian làm bài: 45 phút 
 (Khơng tính thời gian phát đề)

Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng

Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng


TN
TL
TN
TL
TN
TL

Nội dung 1. 
Từ đồng nghĩa

- Nắm được khái niệm.
- Các loại từ đồng nghĩa.
- Lưu ý khi sử dụng từ đồng nghĩa.


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 

Số câu:
 Số điểm: 
Tỉ lệ %: 
Số câu: 1
Số điểm:3
Tỉ lệ : 30%
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ : 30 % 
Nội dung 2. 
Quan hệ từ

Đặt câu với cặp quan hệ từ cho trước.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu:
 Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %: 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%

Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ : 10%


Nội dung 3. 
Từ trái nghĩaTìm thành ngữ cĩ cặp từ trái nghĩa.

Viết đoạn văn cĩ sử dụng từ trái nghĩa.


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 

Số câu:
 Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %: 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 1
Số điểm:2
Tỉ lệ %: 20
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20 %
Số câu: 2
Số điểm: 4
Tỉ lệ : 40 % 

Nội dung 4.
Từ Hán ViệtTìm yếu tố Hán Việt tương đương với các từ.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 

Số câu:
 Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %: 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 1
Số điểm:1
Tỉ lệ %: 10
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ : 10 % 
Nội dung 5.
Từ đồng âm
Vận dụng lí thuyết làm bài tập.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 

Số câu:
 Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %: 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 1
Số điểm:1
Tỉ lệ %: 10
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ : 10 % 
Tổng số câu: 
Tổng số điểm: 
Tỉ lệ%: 

1
3
30 %

3
4
40 %

2
3
30 %
6
10
100 %
Tổng số điểm các mức độ nhận thức
3
4
3
10


PHỊNG GD&ĐT 
TRƯỜNG THCS ………………………
Họ và tên : ……………………………….
Lớp: 7
 ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
 Thời gian làm bài: 45 phút 
 (Khơng tính thời gian phát đề )


Đề bài: 
Câu 1: (3 điểm) Thế nào là từ đồng nghĩa? Từ đồng nghĩa cĩ mấy loại ? Khi nĩi và viết cần chú ý điều gì ?

Câu 2: (5 điểm)
a. Đặt câu với các cặp quan hệ từ sau: nếu … thì … ; tuy … nhưng …
b. Tìm bốn thành ngữ cĩ sử dụng cặp từ trái nghĩa và gạch chân những cặp từ trái nghĩa đĩ?
c. Tìm các yếu tố Hán Việt tương đương với các từ sau: trời, rừng, sơng, núi.
d. Anh chàng trong câu chuyện dưới đây đã sử dụng biện pháp gì để khơng trả lại cái vạc cho người hàng xĩm? 
 Ngày xưa cĩ một anh chàng mượn của người hàng xĩm một cái vạc đồng. Ít lâu sau anh ta trả cho người hàng xĩm hai con cị nĩi là vạc đã bị mất nên đền hai con cị này. Người hàng xĩm đi kiện. Quan gọi hai người đến xử. Người hàng xĩm thưa: “Bẩm quan, con cho hắn mượn vạc, hắn khơng trả.” Anh chàng nĩi: “Bẩm quan, con đã đền cho anh ta cị.”
- Nhưng vạc của con là vạc thật.
- Dễ cị của tơi là cị giả đấy phỏng? - Anh chàng trả lời.
- Bẩm quan, vạc của con là vạc đồng.
- Dễ cị của tơi là cị nhà đấy phỏng?

Câu 3: (2 điểm) Viết đoạn văn ngắn ( khoảng 6-7 dịng) chủ đề về nhà trường cĩ sử dụng từ trái nghĩa. Gạch chân dưới các từ trái nghĩa.

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


 HƯỚNG DẪN CHẤM
 KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
 Thời gian làm bài: 45 phút 


CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1(3đ)
- Từ đồng nghĩa là những từ cĩ nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.
- Cĩ hai loại từ đồng nghĩa:
+ Từ đồng nghĩa hồn tồn.
+ Từ đồng nghĩa khơng hồn tồn.
- Khi nĩi, viết cần cân nhắc để chọn trong số các từ đồng nghĩa những từ thể hiện đúng thực tế khách quan và sắc thái biểu cảm.

(1 điểm)

(1 điểm)


(1 điểm)

2(5đ)

a. Học sinh đặt đúng một câu được 0,5 điểm
- Nếu …………………………………… thì …………………………………………….
- Tuy …………………………………… nhưng …………………………………….


(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

b. Học sinh nêu đúng một thành ngữ được 0,5 điểm
(2 điểm)

c. Tìm đúng một yếu tố được 0,25 điểm
trời : thiên
rừng: lâm
sơng: hà (giang) 
núi: sơn


(0,25điểm)
(0,25điểm)
(0,25điểm)
(0,25điểm)

d. Anh chàng trong câu chuyện đã sử dụng biện pháp dùng từ đồng âm để khơng trả lại cái vạc cho người hàng xĩm.

(1 điểm)
3(2đ)
- Viết đoạn văn đúng chủ đề.
- Chỉ đúng từ trái nghĩa.

(1 điểm)
(1 điểm)File đính kèm:

  • docDE KIEM NGU VAN 7 MA TRAN CUC HAY.doc