Kỳ thi học sinh giỏi lớp 1 môn: Tiếng Việt

doc4 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi học sinh giỏi lớp 1 môn: Tiếng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ tên HS:................................
SBD: Phòng:..Lớp.. 
Trường TH Nguyễn Đức Thiệu 
KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP:1
 MÔN: TV (60 phút)
Ngày kiểm tra:24/4/2010
Năm học: 2009-2010 
GT ký tên
Mật mã
..................................................................................................................................................
ĐIỂM
Chữ ký giám khảo 1
 Chữ ký giám khảo 2 
SỐ MẬT MÃ
ĐỀ CHÍNH THỨC:
Bµi 1 §iÒn n hay l :
	....¨m ....ay .....íp Mét ......uyÖn tµi 
	G¾ng c«ng , ....« .....ực ®Ó ngµy mai vui .
§iÒn ­¬u hay iªu và dấu thanh thích hợp vào chỗ chấm sau:
	Con h...........; b×nh r......... 	; thêi khãa b...........;	ch....... cãi
Bµi 2 . §iÒn dÊu thanh : 
 Ai cung phai c« g¨ng cho ky thi häc sinh gioi s¨p t¬i .
Bµi 3 
a/Cho c¸c ©m (ch÷) : i ,ª , n , m , ng , em h·y:
 - GhÐp thµnh c¸c vÇn thÝch hîp : ............................................................................
 - GhÐp thµnh tiÕng cã nghÜa : ...................................................................................
 - T×m 3 tiÕng cã vÇn võa ghÐp ë trªn :.......................................................................
b/Cho c¸c tiÕng : nh­êng ,v­ên , l­în , th­¬ng , l­îm , s­íng h·y ®iÒn vµo chç chÊm (........) ®Ó ®­îc c¸c tõ cã nghÜa .
 ............... t­îc ..................... nhÞn t×nh ......................
 bay .............. vui ..................... .................. lóa 
Bµi 4 
Hãy điền vần, tiếng thích hợp để hoàn chỉnh bài ca dao sau : (2 ®iÓm)
Hoa sen
Trong đầm gì đẹp bằng
Lá xanh bông trắng lại nhị vàng
Nhị v....bông tr..lá xanh
Gần bùn mà ....hôi tanh mùi bùn.
Ca dao
H·y chÐp l¹i bài ca dao ®ã : 
Họ tên HS:................................
SBD: Phòng:..Lớp.. 
Trường TH Nguyễn Đức Thiệu 
KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP:1
 MÔN: TOÁN (40 phút)
Ngày kiểm tra:24/4/2010
Năm học: 2009-2010 
GT ký tên
Mật mã
..................................................................................................................................................
ĐIỂM
Chữ ký giám khảo 1
 Chữ ký giám khảo 2 
SỐ MẬT MÃ
ĐỀ CHÍNH THỨC:
Bµi 1 : ( 1 ®iÓm ) Cho c¸c sè 28 ; 17 ; 9 ; 8 ; 10 ; 0 ; 90 ; 55 ; 72 ; 42.
a . T×m trong d·y sè trªn : 
 - C¸c sè cã 2 ch÷ sè lµ sè nµo?: .. ... 
 - Sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ sè nµo?:................
 b. XÕp c¸c sè trªn theo thø tù t¨ng dÇn ...........................................................................
.....................................................................................................................................................................
Baøi 2: ( 2,5 ®iÓm ) 
a) Cho caùc soá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duøng caùc soá ñaõ cho ñeå vieát caùc pheùp tröø hoaëc coäng coù keát quaû baèng 5.
............................................................................ ..........................................................................
............................................................................ ..........................................................................
............................................................................ .........................................................................
b) Trong caùc soá töø 0 ñeán 30 coù:
 Coù soá coù 2 chöù soá gioáng nhau.
 Coù soá troøn chuïc.
c) ( 0,5 ®iÓm) ViÕt c¸c sè ch½n chôc nhá h¬n 60 
.....................................................................................................................................................
Baøi 3:( 2 ®iÓm ) 
 a) Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng: 
18 + = 28 51 + 94
 b) Ñieàn soá thích hôïp vaøo hình veõ: ( hình gioáng nhau ñieàn soá gioáng nhau)
	+ + = 6	+ = 7
 + + = 8 + + = 9
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT
.......................................................................................................................................................
Bµi 4: ( 1 điểm) Nối ô trống với phép tính thích hợp
21 + 18
67 - 32
32 + 5
49 - 5
78 - 38
13 +25
38 - 5
31 + 17
30 < < 40
Bµi 5: ( 0,5 ®iÓm ) Vườn nhà An có 27 cây đào và cây mận, trong đó có 13 cây đào. Hỏi vườn nhà An có bao nhiêu cây mận? Hãy khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng.
A. 13 cây
B.30 cây
C.14 cây
D.40 cây
 Bµi 6 : (1 ®iÓm) Trên cây bưởi có hai chục quả bưởi. Mẹ đã hái 10 quả. Hỏi trên cây còn bao nhiêu quả bưởi ?
Bài giải.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 9 : ( 1 ®iÓm ) H×nh vÏ d­íi ®©y cã mÊy h×nh tam gi¸c?
 Cã:.... h×nh tam gi¸c 
Bài 10( 1 điểm )Điền số thích hợp vào ô trống
 5 2 9 8 7 
 + + - - 
 3 4 7 6 4 0
 9 8 3 2
ĐÁP ÁN LỚP 1
1/ TIẾNG VIỆT:
Câu 1/ 2đ- Điền đúng 2 câu thơ 1đ, điền đúng 4 vần của 4 từ 1đ
Câu 2/ 1đ ( sai hoặc thiếu 1 dấu thanh trừ 0,25đ, sai toàn bộ không điểm)
Câu 3/ a/ 1,5đ
 b/ 1,5đ
Câu 4/ Điền đúng 2,5 đ
 Chép đúng mẫu chữ, đẹp, đúng chính tả : 1.5 đ
(Toàn bài bẩn trừ 0.5 điểm)
1/ TOÁN :
Câu 1: a/ 0.5 đ
 b/ 0.5đ
Câu 2: a/ 1đ; b/ 1đ; c/ 0.5đ
Câu 3 : a/ 1đ; b/ 1đ
Câu 4: 1đ (Thiếu 1 dấu nối đúng trừ 0.25đ)
Câu 5: 0.5đ
Câu 6: Lời giải 0.5 đ, thiếu đáp số trừ 0.25đ
Câu 7: Ghi không rõ không có điểm
Câu 8: Mỗi phép tính điền đúng 0.25đ
(Toàn bài bẩn trừ 0.5 điểm)

File đính kèm:

  • docDE THI HS GIOI LOP 1TOANTIENG VIET.doc
Đề thi liên quan