Kiểm tra Tiếng Việt Lớp 6 -45’

doc3 trang | Chia sẻ: dethi | Ngày: 23/06/2014 | Lượt xem: 689 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra Tiếng Việt Lớp 6 -45’, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIEÅM TRA TIEÁNG VIEÄT 6 -45’
Hoï vaø teân ……………………………………….lôùp 6…………………….
Ñieåm 
Lôøi nhaän xeùt cuûa giaùo vieânI/ Traéc nghieäm (3 ñieåm )
Traû lôøi caùc caâu hoûi sau baèng caùch khoanh troøn chöõ caùi ñöùng ñaàu caâu traû lôøi ñuùng nhaát :
1/ Caùc phoù töø sau ( ñaõ , seõ , ñang , ñöông , saép) laø phoù töø : 
	a/Chæ quan heä thôøi gian 	 b/ Chæ söï tieáp dieãn töông töï 
	c/ Chæ keát quaû vaø höôùng 	 c/ Chæ möùc ñoä 
2/ Phoù töø laø nhöõng töø thöôøng ñi keøm vôùi :
	a/ Danh töø , ñoäng töø 	 b/ Danh töø, tính töø 
	c/Tính töø , ñaïi töø 	 d/ Ñoäng töø , tính töø 
3/ Coù maáy loaïi phoù töø chính :
	a/ Hai loaïi 	b/ Ba loaïi 	c/ Boán loaïi 	d/ Naêm loaïi 
4/ Veá A trong pheùp so saùnh laø :
	a/ Söï vaät ñöôïc so saùnh 	 b/ Söï vaät duøng ñeå so saùnh 
	c/ Phöông dieän so saùnh 	 c/ Khoâng coù yù naøo ñuùng caû 
5/ Trong ví duï sau taùc giaû ñaõ söû duïng kieåu nhaân hoaù naøo ?
Nuùi cao chi laém nuùi ôi 
Nuùi che maët trôøi chaúng thaáy ngöôøi thöông !
	a/Duøng töø voán goïi ngöôøi ñeå goïi vaät 
	b/ Duøng nhöõng töø voán chæ hoaït ñoäng , tính chaát cuûa ngöôøi ñeå chæ hoaït ñoäng tính chaát cuûa vaät 
	c/ Troø chuyeän , xöng hoâ vôùi vaät nhö vôùi ngöôøi 
	d/ Taát caû ñeàu ñuùng 
6/ Trong caâu thô sau nhaø thô ñaõ söû duïng kieåu aån duï naøo ?
Ngaøy ngaøy maët trôøi ñi qua treân laêng 
Thaáy moät maët trôøi trong laêng raát ñoû 
	a/AÅn duï hình thöùc	 b/ AÛn duï caùch thöùc
	c/ AÅn duï phaåm chaát 	 d/ AÅn duï chuyeån ñoåi caûm giaùc 
7/Hoaùn duï laø :
	a/ Goïi teân söï vaät hieän töôïng naøy baèng teân söï vaät hieän töôïng khaùc coù neùt töông ñoàng vôùi noù 
	b/ Goïi teân söï vaät , hieän töôïng , khaùi nieäm .naøy baèng teân söï vaät hieän töôïng khaùi nieäm khaùc coù quan heä gaàn guõi vôùi noù .
	/ Ñoái chieáu söï vaät , söï vieäc naøy vôùi söï vaät , söï vieäc khaùc coù neùt töông ñoàng 
	d/ Taát caû ñeàu ñuùng 
8/ thaønh phaàn chính cuûa caâu laø :
	 a/ Chuû ngöõ 	b/ Traïng ngöõ 	c/ Vò ngöõ 	d/ Caû a vaø c 
9/Vò ngöõ trong caâu sau coù caáu taïo laø :
	Ngoaøi saân tröôøng , hoïc sinh ñang troàng caây xanh .
	a/ Ñoäng töø 	b/ Cuïm ñoäng töø 	c/ Cuïm danh töø 	d/ Cuïm tính töø 
10/ Trong nhöõng ví duï sau , tröôøng hôïp naøo khoâng phaûi laø caâu traàn thuaät ñôn ?
a/ Hoa cuùc nôû vaøng vaøo muøa thu	 b/ Chim eùn veà theo muaø gaët 
 c/ Toâi ñi hoïc coøn beù em ñi nhaø treû d/ Nhöõng doøng soâng ñoû naëng phuø sa
11/Trong baøi ca dao sau coù söû duïng bieän phaùp tu töø naøo ?
	Khaùng chieán ba ngaøn ngaøy khoâng nghæ 
Baép chaân , ñaàu goái vaãn coøn saên 
	a/so saùnh 	b/ AÅn duï 	c/Hoaùn duï 	d/nhaân hoaù 
12/Trong caùc töø sau töø naøo khoâng phaûi laø töø Haùn Vieät ?
	a/AÅn duï 	b/Nhaân hoaù 	c/Hoaùn duï 	d/Noùi quaù 
II/ Phaàn töï luaän (7 ñieåm )
1/ ( 3 ñieåm)Phaân tích taùc duïng cuûa bieän phaùp tu töø coù trong baøi ca dao sau :
Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn 
Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra 
Moät loøng thôø meï kính cha 
Cho troøn chöõ hieáu môùi laø ñaïo con .
2/( 2 ñieåm)So saùnh ñeå thaáy ñöôïc ñieåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa aån duï vaø hoaùn duï ? Laáy ví duï minh hoaï ?
3 /( 2ñieåm ) Haõy ñaët moät caâu traàn thuaät ñôn coù töø laø vôùi noäi dung khen ngôïi veà moät ngöôøi baïn cuûa em ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

I/ Phaàn traéc nghieäm : (hs traû lôøi ñuùng moãi caâu 0,25 ñieåm )


Ñaùp aùn 
Caâu 1
Caâu 2
Caâu 3
Caâu 4
Caâu 5
Caâu 6
Caâu 7
Caâu 8
Caâu 9
Caâu 10
Caâu 11
Caâu 12
a
d
a
a
c
c
b
d
b
c
c
d

II/ Phaàn töï luaän ( 7 Ñieåm )
Caâu 1: Hoïc sinh phaân tích ñöôïc taùc duïng cuûa pheùp so saùnh ñöôïc söû duïng trong baøi ca dao . nhaân daân ta ñaõ so saùnh coâng cha vôùi “nuùi Thaùi sôn” ñoù laø moät ngon nuùi raát cao . Vaø so saùnh nghóa meï vôùi “nöôùc trong nguoàn chaûy ra” ,maø nöôùc trong nguoàn thì khoâng bao giôø coù theå caïn ñöôïc . Ñeå töø ñoù cho ta thaáy ñöôïc coâng cha meï voâ cuøng to lôùn .Vì vaây chuùng ta phaûi bieát soáng toát ñeå ñeàn ñaùp coâng ôn cuûa cha meï .
Caâu 2:so saùnh aån duï vaø hoaùn duï 

AÅn duï 
Hoaùn duï 
Gioáng nhau 
-Ñeàu goïi teân söï vaät , hieän töôïng naøy baèng teân söï vaät hieän töôïng khaùc 
-Ñeàu coù taùc duïng laøm taêng söùc gôïi hình ,gôïi caûïm cho söï dieãn ñaït 
Khaùc nhau 
Giöõa hai söï vaät hieän töôïng coù neùt töông ñoàng 
Giöõa hai söï vaät , hieän töôïng coù quan heä gaàn guõi 
Ví duï 
Ngaøy ngaøy maët trôøi ñi qua treân laêng 
Coù moät maët trôøi trong laêng raát ñoû 
=> Hình aûnh Baùc Hoà ñöôïc ví vôùi maët trôøi . Maët trôøi soi saùng , ñem laïi söï soáng cho muoân loaøi , muoân vaät 
. Baùc Hoà laø ngöôøi soi ñöôøng chæ loái cho daân toäc Vieät Nam . ñem laïi ñoäc laäp töï do cho daân toäc Vieät Nam 
Baøn tay ta laøm neân taát caû 
Coù söùc ngöôøi soûi ñaù cuõng thaønh coâng 
 => Baøn tay laø chæ söùc lao ñoäng cuûa con ngöôøi ( Baøn tay vaø con ngöôøi coù moái quan heä gaàn guõi , qua heä giöõa boä phaän vaø toaøn theå )

Caâu 3/ Tuyø theo baøi laøm cuûa hs ñeå cho ñieåm 

File đính kèm:

  • docDE KIEM TR TIENG VIET 6 KY 2 VA DAP AN .doc
Đề thi liên quan