Kiểm tra tháng 1 năm học: 2009 - 2010 môn: Toán 1 - Trường tiểu học Tu Tra

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra tháng 1 năm học: 2009 - 2010 môn: Toán 1 - Trường tiểu học Tu Tra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ñieåm
Tröôøng Tieåu hoïc Tu Tra KIEÅM TRA THAÙNG 1
Lôùp : 1 .. Naêm hoïc: 2009 -2010	
Hoï teân: .. Moân: Toaùn
Thôøi gian laøm baøi: 40 phuùt Ngaøy kieåm tra:/ 1 /2010
Baøi 1: Vieát soá vaøo oâ troáng ( 1 ñieåm)
10
14
17
Baøi 2: Ghi caùch ñoïc moãi soá sau: ( 3, 5 ñieåm)
20..	16 ..
17 .. 15 ..
Baøi 3: Tính ( 3 ñieåm)
--
-
+
+
14	17	17	14
	 5	 5	 7	 3
..
 14 + 5 + 1 = .......................	15 + 3 – 5 = .........................
Baøi 4: Ñieàn teân hình vaøo choã troáng: ( 1,5 ñieåm )
Hình: ..................................... 	
Hình: ..................................... 
Hình: ..................................... 
Baøi 5: Vieát tieáp caâu hoûi ñeå coù baøi toaùn ( 1 ñieåm)
Baøi toaùn: Coù 1 gaø meï vaø 6 gaø con. Hoûi..?
 ÑOÏC
TBTV
 Vieát
Tröôøng Tieåu hoïc Tu Tra KIEÅM TRA THAÙNG 1
Lôùp : 1.. Moân: Tieáng Vieät
 Ngaøy kieåm tra:./ 1 /2010
I. Kieåm tra ñoïc: (10 ñieåm)
 (Ñoïc thaønh tieáng)
1. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc 10 töø trong soá caùc töø sau
caùi thöôùc daây
chuùc möøng
uoáng nöôùc
con coïp
dieãn kòch
thaùc nöôùc
giaáy nhaùp
ñoùng goùp
caây baïch ñaøn
hoïp toå
baøn tieäc
rau luoäc
2. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc 4 caâu trong caùc caâu sau:
Nhöõng caây baïch ñaøn lôùn raát nhanh. Muøa xuaân caây coái ñaâm choài naûy loäc.
Chuùng em ñöôïc xem xieác.	 Nhaø lôïp ngoùi raát maùt.
ÔÛ mieàn Baéc, muøa ñoâng raát laïnh.	 Ngaøy naøo ñi hoïc em cuõng thuoäc baøi.
3.Yeâu caàu hs ñieàn vaàn vaø daáu thanh thích hôïp vaøo choã troáng trong caùc caâu sau:
- Saùch T.Vieät -Lôùp hoïc s..seõ.
II. Kieåm tra vieát: ( 10 ñieåm)
Giaùo vieân ñoïc 7 töø (Ñeà kieåm tra vieát) cho hoïc sinh vieát.
Giaùo vieân choïn ñoaïn thô öùng duïng (Ñeà kieåm tra vieát) cho hoïc sinh vieát.
(*) Caùc yeâu caàu naøy do giaùo vieân tröïc tieáp höôùng daãn mieäng ñeå thöïc hieän.
-KT ñoïc: Caâu 1: 5 ñieåm ( moãi tieáng 0,5 ñieåm), Caâu 2 : 4 ñieåm ( moãi caâu 1 ñieåm) Caâu 3 : 1 ñieåm( ñieàn ñuùng moãi töø 1 ñieåm). Ñaùnh daáu X vaøo nhöõng töø hs khoâng ñoïc ñöôïc ñeå theo doõi vaø reøn ñoïc laïi trong caùc giôø hoïc.
-KT vieát: Yeâu caàu hs vieát ñuùng maãu, côõ chöõ nhoû. Khoâng ñuùng maãu, côõ thì ñaït toái ña 3/ 4 soá ñieåm.
 HS vieát quaù chaäm thì chæ ñaït nöûa soá ñieåm quy ñònh.
Caâu 1: 7 ñieåm ( ø vieát roõ moãi töø, ñuùng côõ ñaït 1 ñieåm) 
Caâu 2 : 3 ñieåm 
 -Ñieåm kieåm tra laø ñieåm trung bình cuûa ñieåm ñoïc vaø ñieåm vieát laøm troøn soá.
Ñeà kieåm tra vieát ( in 3 ñeà ñeå GV ñoïc)
GV ñoïc cho hoïc sinh vieát caùc töø sau:
con coïp, ñoùng goùp, giaáy nhaùp, xe ñaïp, choùp nuùi, ngoïn caây, thaùp chuoâng.
GV ñoïc cho hoïc sinh vieát ñoaïn thô sau:
Laù thu keâu xaøo xaïc
 Con nai vaøng ngô ngaùc
 Ñaïp treân laù vaøng khoâ
---------------------------------------------------------------
Ñeà kieåm tra vieát ( in 3 ñeà ñeå GV ñoïc)
GV ñoïc cho hoïc sinh vieát caùc töø sau:
con coïp, ñoùng goùp, giaáy nhaùp, xe ñaïp, choùp nuùi, ngoïn caây, thaùp chuoâng.
GV ñoïc cho hoïc sinh vieát ñoaïn thô sau:
Laù thu keâu xaøo xaïc
 Con nai vaøng ngô ngaùc
 Ñaïp treân laù vaøng khoâ
----------------------------------------------------------------
Ñeà kieåm tra vieát ( in 3 ñeà ñeå GV ñoïc)
GV ñoïc cho hoïc sinh vieát caùc töø sau:
con coïp, ñoùng goùp, giaáy nhaùp, xe ñaïp, choùp nuùi, ngoïn caây, thaùp chuoâng.
GV ñoïc cho hoïc sinh vieát ñoaïn thô sau:
Laù thu keâu xaøo xaïc
 Con nai vaøng ngô ngaùc
 Ñaïp treân laù vaøng khoâ

File đính kèm:

  • dockhao sat thang 1.doc
Đề thi liên quan