Kiểm tra học kì 1 - Năm học: 2006 - 2007 môn: Sinh học 7 - Trường THCS Bình Châu

doc4 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 14/10/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì 1 - Năm học: 2006 - 2007 môn: Sinh học 7 - Trường THCS Bình Châu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - NH: 2006-2007
Môn: Sinh học 7 (Phần trắc nghiệm)
Thời gian: 15 phút
 (không kể thời gian giao đề)
Điểm:
ĐỀ CHÍNH THỨC
A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) 
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
1. Loài Thân mềm có hệ thần kinh và giác quan ở mức độ phát triển cao là:
a. Trai sông	b. Ốc sên	c. Mực	d. Sò
2. Tuyến bài tiết của tôm nằm ở vị trí:
a. Đuôi	b. Bụng	c. Ngực	d. Đầu
3. Cơ thể Chân khớp phủ lớp vỏ:
a. Cuticun	b. Da	c. Kitin	d. Đá vôi
4. Biến thái không hoàn toàn gồm những giai đoạn:
a. Trứng, ấu trùng, con trưởng thành.
b. Trứng, con non, con trưởng thành.
c. Con non, nhộng, con trưởng thành.
d. Ấu trùng, nhộng, con trưởng thành.
Câu 2: (1 điểm) 
Điền chữ Đ vào £ đứng sau câu đúng và chữ S vào £ đứng sau câu sai:
1. Trong các ngành Giun, giun đốt có tổ chức cơ thể cao hơn cả.	£ 
2. Lớp vỏ đá vôi của Thân mềm có vai trò liên hệ với môi trường ngoài và hấp 
thụ khí thở.	£ 
3. Lớp Giáp xác có cơ thể gồm 2 phần: đầu - ngực và bụng. 	£ 
4. Lớp Sâu bọ có số loài phong phú nhất trong giới động vật.	£ 
Câu 3: (1 điểm) 
 Chọn nội dung ở cột B ghép với mỗi nội dung ở cột A cho phù hợp.
Cột A
Cột B
1. Động vật nguyên sinh
2. Ngành Ruột khoang
3. Ngành Thân mềm
4. Ngành Chân khớp
a. Cơ thể đối xứng toả tròn, tua miệng có tế bào gai tự vệ.
b. Cơ thể chỉ là một tế bào.
c. Cơ thể có bộ xương ngoài bằng kitin.
d. Cơ thể dẹp, kéo dài, phân đốt.
e. Cơ thể mềm, thường không phân đốt và có vỏ đá vôi bảo vệ.
* Ghép: 1 + . . . . . . . ;	2 + . . . . . . . ;	3 + . . . . . . . ;	4 + . . . . . . . ;
----------------------------------------------------------------------------------
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - NH: 2006-2007
Môn: Sinh học 7 (Phần tự luận)
Thời gian: 30 phút
 (không kể thời gian giao đề)
Điểm:
ĐỀ CHÍNH THỨC
B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) 
Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan. Vòng đời của sán lá gan có đặc điểm gì?
Câu 2: (3 điểm) 
Hãy nêu đặc điểm chung của ngành Chân khớp. Trong các lớp của ngành Chân khớp thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất? Cho ví dụ.
Câu 3: (1 điểm) 
a) Tại sao người ta dùng thính để câu hay cất vó tôm?
b) Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào?
Bài làm:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
----------------------------------------------------------------------------------
(HS làm bài phần tiếp theo vào mặt sau của tờ giấy này)
PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 1
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU NĂM HỌC: 2006-2007
 Môn: Sinh học 7 
A. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm
Câu 1: 1 điểm (mỗi ý chọn đúng được 0,25 điểm)
Ý đúng: 	1- c;	2- d;	3- c;	4- b
Câu 2: 1 điểm (mỗi chữ cái điền đúng được 0,25 điểm)
Điền đúng:	1. Đ;	2. S;	3. Đ;	4. Đ
Câu 3: 1 điểm (mỗi cặp ghép đúng được 0,25 điểm)
Ghép đúng:	1 + b;	2 + a;	3 + e;	4 + c
B. TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 1: 3 điểm
* Vòng đời của sán lá gan:	(2 điểm)
Sán lá gan trưởng thành đẻ trứng, trứng gặp nước nở thành ấu trùng có lông bơi, sau đó ấu trùng chui vào sống kí sinh trong ốc ruộng, sinh sản ra nhiều ấu trùng có đuôi. Ấu trùng có đuôi rời khỏi ốc bám vào cây cỏ, bèo, cây thuỷ sinh, rồi rụng đuôi, kết vỏ cứng thành kén sán. Nếu trâu bò ăn cây cỏ có kén sán, kén sán sẽ phát triển thành sán trưởng thành, kí sinh ở gan, mật trâu, bò rồi tiếp tục vòng đời của chúng.
* Đặc điểm của vòng đời sán lá gan:	(1 điểm)
Thay đổi vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng thích nghi với kí sinh.
Câu 2: 3 điểm
* Đặc điểm chung của ngành Chân khớp:	(2 điểm)
- Có các chân phân đốt khớp động.
- Bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở cơ thể.
- Tăng trưởng và phát triển qua lột xác nhiều lần.
* Trong các lớp của ngành Chân khớp thì lớp Giáp xác có gia trị thực phẩm lớn nhất.
Ví dụ: tôm sú, tôm càng xanh, các loại tôm biển ...	(1 điểm)
Câu 3: 1 điểm
a) Người ta thường dùng thính để câu hay cất vó tôm là vì tôm có các tế bào khứu giác trên hai đôi râu rất phát triển, dễ dàng nhận biết thức ăn từ khoảng cách rất xa.
	(0,5 điểm)
b) Châu chấu phàm ăn, đẻ nhiều; chúng đẻ nhiều lứa, mỗi lứa đẻ nhiều trứng, nở thành đàn đông đúc nên chúng phá hại cây cối rất ghê gớm, ăn hết chồi và lá cây, hoa màu.	(0,5 điểm)
---------------------------------------------------------------------------------
*Ghi chú: 
Tổng điểm của toàn bài làm tròn đến 0,5 điểm (Ví dụ: 8,25 điểm làm tròn thành 8,5 điểm; 8,75 điểm làm tròn thành 9,0 điểm ...)

File đính kèm:

  • doc6.K1(06-07).doc
Đề thi liên quan