Kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2009 - 2010 môn Toán lớp 1 - Trường TH Bảo Đài

doc10 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2009 - 2010 môn Toán lớp 1 - Trường TH Bảo Đài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD&§T Lôc nam
Tr­êng TH b¶o §µi
kiÓm tra ®Þnh k× CUOÁI häc k× ii
N¨m häc 2009-2010
MÔN TOÁN LỚP 1
 (Thêi gian lµm bµi 30 phót)
Bài 1-(2đ) Đặt tính rồi tính :
25 +63 =	 	73 – 24=	 	13 + 5=	 	9+44 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 	7+35= 	65+9 = 	35+63 = 	37+42=
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2- Tính nhaåm(2đ)	
85 – 15 = ....... 	56 – 56 = ....... 	
79 – 39 = ....... 	86 – 30 = .......
64- 4 = ....... 	64 – 60 = ....... 	
90 -60 = ....... 	62 – 22 = .......
Bài 3- (1,5đ) Dấu (, =)? 
17 – 6 +12	 14 16- 5	 18 - 8 14 - 4 
Bài 5-(2đ) Vieát soá vaø daáu: 
=
39
Neâu ñeà toùan phuø hôïp vôùi pheùp tính treân:
.
Baøi 6: Vieát caùc soá : 80, 58 , 89 , 95 , 97	 
 Töø beù ñeán lôùn : 
 Töø lôùn ñeán beù : 
 Vieát caùc soá : 47, 36, 50, 48, 61
Töø beù ñeán lôùn : 
 Töø lôùn ñeán beù : 
Baøi 7. Ñieàn daáu thích hôïp vaøo choã troáng : , =
 17 + 32....... 18+ 19 45 + 14 .. 78 - 34
 19- 7 .........29 – 9 87+ 0 .. 98 - 11
Baøi 8 : Ñieàn soá 
98 – = 78	 49 – = 39	 
36 - = 30 43 - = 3
Bài 6(1đ)Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông và 2 điểm ở ngoài hình vuông
Baøi toaùn: Em ñöôïc nghæ moät tuaàn vaø 4 ngaøy .Hoûi em ñöôïc nghæ taát caû bao nhieâu ngaøy?
Moät tuaàn = ngaøy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lôùp Moät . 1 coù 43 hoïc sinh lôùp Moät . 2 coù 41 hoïc sinh.
a)Hoûi caû hai lôùp coù taát caû bao nhieâu hoïc sinh
b) Coâ Vaân coù 50 veù xem xieác .Hoûi coù ñuû veù phaùt cho 2 lôùp Moät . 1 vaø Moät . 2 khoâng?
.a)............................................................................................................................................................................................b)........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Meï coù moät chuïc quaû tröùng gaø , baø cho meï theâm 24 quaû tröùng gaø nöõa.Hoûi Meï coù taát caû bao nhieâu quaû tröùng gaø?
Moät chuïc = . quaû tröùng gaø 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi . đọc số:
98:; 76:..
65:; 29:; 
46:; 31:; 
54:; 62:; 
93:; 81:; 
37:; 59:; 
Bµi . Vieát soá:
Hai möôi taùm: baûy möôi moát: Saùu möôi baûy:
Chín möôi laêm: Taùm möôi boán: Möôøi chín:
Boán möôi boán: chín chuïc: Taùm möôi:
Baøi . Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng
35
38
40
43
48
51
54
57
60
61
64
67
71
74
77
Baøi . Tính :
 14 + 5 +1 = 42cm + 17cm = 
 18 – 5 - 4 = 12 + 4 =
 15 – 6 = 60cm – 40cm=
 12 + 3 + 4 = 15 – 4 + 3 =
 40 + 42 = 50 + 24 =
 30 cm + 23 cm = 60 cm – 30 cm =
 Baøi toaùn
1/Nhaø Lan coù 90 con gaø, meï mua theâm 10 con gaø nöõa. Hoûi nhaø Lan coù taát caû bao nhieâu con gaø?
	2/ veõ ñoaïn thaúng AB daøi 6 cm, ñoaïn thaúng BC daøi 3 cm.Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng AC?
	 P 3cm M	 N
10 cm
Hoûi ñoaïn thaúng MP daøi bao nhieâu xaêng ti meùt?
3/Moät tuaàn coù  ngaøy : chuû nhaät,
..
4/Vöøa Camvaø chanh laø 44 quaû, trong ñoù coù 12 quaû chanh .Hoûi coù maáy quaû cam?
5/Khoanh vaøo soá lôùn nhaát: 49 , 39 , 68 , 29 
Khoanh vaøo soá beù nhaát: 78, 84 , 58, 65 
Khoanh vaøo soá lôùn nhaát: 30 , 35 , 45, 50
Khoanh vaøo soá beù nhaát: 92 , 30 , 52, 14 
6/Cöûa haøng coù 65 buùp beâ, ñaõ baùn ñöôïc 22 buùp beâ .Hoûi cöûa haøng coøn laïi bao nhieâu buùp beâ?
ÑEÀ THI KIEÅM TRA CUỐI HỌC KÌ II
	KHOÁI: 1	NAÊM HOÏC:2009 - 2010 	 
	 	 	MOÂN: TOAÙN 
Baøi 1 . Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng
65
68
70
73
	Baøi 2. Tính :
a.
 26 35 42 19
 +13 - 24 -11 +11
 ....................... ............... .............. ....................... 
b. 14 + 2 +1 = 12cm + 7cm = 
 18 – 3 - 4 = 60cm – 30cm=
13-4 +5 = 60-20+40 =
11 + 3 – 8 = 70-50 +30 =
30 cm + 40 cm = 80 cm -20 cm + 30 cm =
Baøi 3. Ñieàn daáu thích hôïp vaøo choã troáng : , =
 30.50 17 + 1....... 18
 60.20 19- 7 .........15
40 + 20 .......60 90 -20 ...........60
10+50......40+20 50+20...........40+10
15+4.......20 19-3..........15
Baøi 4. Baøi toaùn
Nhaø Lan coù 20 con gaø, meï mua theâm 30 con gaø nöõa. Hoûi nhaø Lan coù taát caû bao nhieâu con gaø?
Baøi 5. veõ ñoaïn thaúng AB daøi 6 cm
ABA
	.	
 .	 .
Bµi 1. §óng ghi ®, sai ghi S:
DCABA
CABA
BA
.
	§iÓm A ë ngoµi h×nh vu«ng	 
	§iÓm B ë ngoµi h×nh vu«ng
	§iÓm C ë ngoµi h×nh vu«ng
	§iÓm D ë trong h×nh vu«ng
Bµi 2. §Æt tÝnh råi tÝnh.
14 + 5	18 – 7 	60 + 20	90 – 60 
.
	14 + 2 – 5 	14 – 2 + 5 ..
Bµi 3. đọc số:
11:; 18:..
25:; 29:; 
36:; 47:; 
54:; 62:; 
93:; 81:; 
45:; 59:; 
>
<
=
?
Bµi 4. 	55 .. 51
	85 .. 95
3cm
6cm
? cm
Bµi 5. §o¹n th¼ng AB dµi 3cm vµ ®o¹n th¼ng BC dµi 6cm. Hái ®o¹n th¼ng AC dµi mÊy x¨ng ti met?
Bµi lµm
....
MBA
NBA
PBA
H1
Bµi 6. 
a) Sè ®o¹n th¼ng cã trong H1 lµ: 
	b) KÎ thªm 2 ®o¹n th¼ng vµo H2®Ó ®­îc 3 h×nh tam gi¸c vµ 1 h×nh ch÷ nhËt.
ĐỀ KIỂM TRA TOAN CUỐI Ki II ( NĂM 2009- 2010)
KHỐI I
1.Ñaët tính roài tính
70 – 60	88 – 27	57 + 22 	89– 35	72 + 21 	59 + 16
	...					
	...					
	...					
2. Tính
46 cm + 13 cm =	78cm – 15 cm =
59 cm – 47 cm =	33cm + 35 cm =
3. Điền dấu > < = vào chỗ trống: 
29 . 90	96 - 42 . 50
 30 + 30 . 50	 65 . 49
4. a) Khoanh vào số bÐ nhất: 69 , 38 , 59 , 91 , 18
 b) Khoanh vào số lớn nhất: 49 , 71 , 28 , 88 , 52
5. Phung coù 29Vieân bi , phuïng cho em 12 vieân . Hoûi Phuïng coøn laïi bao nhieâu vieân bi?
Bài giải:
	.
	..
6. Vẽ đoạn thẳng độ dài 7 cm.
	.
ĐỀ KIỂM TRA TOAN CUỐI Ki II ( NĂM 2009- 2010)
KHỐI I
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: ( 2 ®iÓm)
38 + 41
..............
..............
..............
87+ 21
..............
..............
..............
19 + 60
..............
..............
..............
48 + 41
..............
..............
..............
Bµi 2: TÝnh: ( 1 ®iÓm)
28cm + 41cm =.............
68cm - 15cm = ............
27cm + 72cm =.............
66cm - 32cm = ............
Bµi 3: ( 1 ®iÓm)
a) Khoanh vµo sè bÐ nhÊt: 	 18	 ; 	90	; 	71	; 	69	; 	45
b) Khoanh vµo sè lín nhÊt: 21	 ; 	98	; 	59	; 	89	; 	17.
Bµi 4: a) §iÒn dÊu > ; < ; = vµo chç chÊm: (3 ®iÓm)
 66 + 20 ....... 70
.......................................
 66 + 10 ....... 60 + 36
...........................................
 b) ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng:
69 + 20 ....... 80
.....................................
70 + 18 ....... 90
.....................................
29
49
69
c) §óng ghi ®, sai ghi s vµo « trèng:
a)	12 	b)	18 	c)	14 	d)	15
 - - 	 + 	 + 
 	 2 	 6 	 3 	 2 
 	10 	 2 	17 	15
Bµi 5: To¸n ®è ( 2 ®iÓm) ChÞ cã 76 que tÝnh, em cã 13que tÝnh. Hái hai chÞ em cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh?
 Tãm t¾t Bµi gi¶i	
ChÞ cã : ....... que tÝnh
Em cã : ........ que tÝnh
TÊt c¶ cã:... que tÝnh?
Bµi 6 : ( 1 ®iÓm)
a) VÏ 4 ®iÓm ë trong h×nh tam gi¸c
 vµ 5 ®iÓm ë ngoµi h×nh tam gi¸c.
b) H×nh vÏ bªn:
 Cã ..... h×nh tam gi¸c.
 Cã ...... h×nh vu«ng.

File đính kèm:

  • docDe kiem tra dinh ky Toan 1 cuoi HKII 20092010.doc
Đề thi liên quan