Kiểm tra định kì cuối học kì II năm học: 2009 - 2010 môn Toán học lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kì cuối học kì II năm học: 2009 - 2010 môn Toán học lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kiÓm tra ®Þnh k× CUOÁI häc k× ii
N¨m häc : 2009 - 2010
MÔN TOÁN LỚP 1
Bài 1-(2đ) Đặt tính rồi tính :
 	25 +63 =	 73 – 24=	 13 + 5=	 9+44 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 7+35= 65+9 = 35+63 = 37+42=
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2- Tính nhaåm(2đ)	
85 – 15 = 56 – 56 = 79 – 39 = 86 – 30 = 
64- 4 = 64 – 60 = 90 -60 = 62 – 22 =
Bài 5-(2đ) Vieát soá vaø daáu: 
=
39
Neâu ñeà toùan phuø hôïp vôùi pheùp tính treân:
.
Baøi 6: Vieát caùc soá : 80, 58 , 89 , 95 , 97	 
 Töø beù ñeán lôùn : 
 Töø lôùn ñeán beù : 
 Vieát caùc soá : 47, 36, 50, 48, 61
Töø beù ñeán lôùn : 
 Töø lôùn ñeán beù : 
Baøi 7. Ñieàn daáu thích hôïp vaøo choã troáng : , =
 17 + 32....... 18+ 19 45 + 14 .. 78 - 34
 19- 7 .........29 – 9 87+ 0 .. 98 - 11
Baøi 8 : Ñieàn soá 
98 – = 78	 49 – = 39	 
36 - = 30 43 - = 3
Bài 6(1đ)Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông và 2 điểm ở ngoài hình vuông
Baøi toaùn: Em ñöôïc nghæ moät tuaàn vaø 4 ngaøy .Hoûi em ñöôïc nghæ taát caû bao nhieâu ngaøy?
Moät tuaàn = ngaøy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lôùp Moät . 1 coù 43 hoïc sinh lôùp Moät . 2 coù 41 hoïc sinh.
a)Hoûi caû hai lôùp coù taát caû bao nhieâu hoïc sinh
b) Coâ Vaân coù 50 veù xem xieác .Hoûi coù ñuû veù phaùt cho 2 lôùp Moät . 1 vaø Moät . 2 khoâng?
.a)............................................................................................................................................................................................b)........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Meï coù moät chuïc quaû tröùng gaø , baø cho meï theâm 24 quaû tröùng gaø nöõa.Hoûi Meï coù taát caû bao nhieâu quaû tröùng gaø?
Moät chuïc = . quaû tröùng gaø 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDe kiem tra dinh ky cuoi HK II Toan L1 20092010.doc
Đề thi liên quan