Kiểm tra cuối kì I môn Tiếng Việt 2 năm học 2009 - 2010 - Trường tiểu học “A” Hòa Bình Thạnh

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra cuối kì I môn Tiếng Việt 2 năm học 2009 - 2010 - Trường tiểu học “A” Hòa Bình Thạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng tieåu hoïc“A”Hoøa Bình Thaïnh
Ñieåm
A
Kieåm tra cuoái kì I
Moân : Tieáng vieät 
Naêm hoïc 2009-2010
Lôùp : 2
 Hoïc sinh :
BAØI ÑOÏC THAÀM
Ñeà baøi: Ñoïc thaàm baøi söï tích caây vuù söõa, sau ñoù ñaùnh daáu X vaøo choã troáng tröôùc yù traû lôøi ñuùng nhaát cho moãi caâu hoûi phía döôùi :
Söï tích caây vuù söõa
Ngaøy xöa, coù moät caäu beù ham chôi, bò meï maéng, vuøng vaèn boû ñi.
Ñeán moät hoâm, vöøa ñoùi, vöøa reùt laïi bò aên hieáp, caäu môùi nhôù ñeán meï, lieàn tìm ñöôøng veà nhaø.
Ôû nhaø, caûnh vaät vaãn nhö xöa, nhöng khoâng thaáy meï ñaâu, caäu khaûn tieáng goïi meï, roài oâm laáy moät caây xanh trong vöôøn maø khoùc. Kyø laï thay, caäu boãng rung raåy. Töø caùc caønh laù, nhöõng ñaøi hoa beù tí troå ra, nôû traéng nhö maây. Hoa taøn quaû xuaát hieän, lôùn nhanh, da caêng mòn, xanh oùng aùnh roài chín. Moät quaû rôi vaøo loøng caäu. Moâi caäu vöøa chaïm vaøo, moät doøng söõa traéng traøo ra, ngoït thôm nhö söõa meï.
Caäu nhìn leân taùn laù. Laù moät maët xanh boùng, maët kia ñoû hoe nhö maét meï khoùc chôø con. Caäu beù oøa khoùc. Caây xoøa caønh oâm caäu, nhö tay meï aâu yeám voã veà.
Ngöôøi ñôøi goïi caây thôm ngon kia laø caây vuù söõa.
Theo Ngoïc Chaâu
1.Caäu beù nhôù ñeán meï tìm ñöôøng veà nhaø vì:
a) £ bò meï maéng 
b) £ bò ñoùi, bò reùt
c) £ bò ñoùi, bò reùt, bò aên hieáp
2.Töø chæ tính neát cuûa caäu beù trong baøi laø:
a) £ ham chôi 
b) £ khoùc
c) £ ñoùi
3.Laù caây vuù söõa coù:
a) £ maøu xanh boùng
b) £ maøu ñoû hoe
c) £ moät maët ñoû hoe, moät maët xanh boùng
4. Caâu :”Caäu nhìn leân taùn laù”. Ñöôïc caáu taïo theo maãu caâu naøo?:
a) £ Maãu 1: Ai laø gì?
b) £ maãu 2: A laøm gì?
c) £ maãu 3: Ai theá naøo?

File đính kèm:

  • docTV Dtham 2.doc