Kiểm tra 15 phút lớp 6 môn ngữ văn 6 - Kỳ 2

doc1 trang | Chia sẻ: dethi | Ngày: 23/06/2014 | Lượt xem: 1007 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 15 phút lớp 6 môn ngữ văn 6 - Kỳ 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoï vaø teân :………………………………………… KIỂM TRA 15 PHÚT 
Lôùp 6 ……………….. NGỮ VĂN 6 - KỲ 2

Ñieåm 
Lôøi nhaän xeùt cuûa giaùo vieân 

Câư 1: Phó từ là gì? Có mấy laọi phó từ 
Câu 2:Gạch chân phó từ có trong đoạn văn và neâu yù nghóa cuûa caùc phoù töø :
“Da mÑ tr¾ng vµ rÊt mÞn mµng. Dï ®· lín nh­ng c¸i thãi quen ®­îc vuèt lªn m¸ mÑ nh÷ng lóc mÑ ngåi bªn vÉn t¹o ra sù thÝch thó v« cïng. MÆt mÑ ®Ñp vµ phóc hËu. §«i gß m¸ dï ®· b¾t ®Çu cã dÊu hiÖu nh« cao, nh­ng chiÕc mòi däc dõa vµ ®«i m¾t ®en vÉn khiÕn mÑ cuèn hót l¾m. MÑ ch¼ng bao giê c­êi to c¶ nh­ng mçi lÇn em gÆp ®iÒu g× buån phiÒn trªn líp, vÒ nhµ chØ nh×n thÊy nô c­êi mØm cña hµm r¨ng tr¾ng ®Òu nh­ chia cña mÑ lµ mäi bùc béi tan ®i hÕt c¶.
Dï viÖc nhµ bén rén mÑ vÉn lo l¾ng cho bè con em rÊt chu ®¸o. NhÊt lµ nh÷ng bõa c¬m mÑ nÊu, ch¼ng bao giê em vµ bè thÊy cã ®iÒu g× ph¶i phµn nµn. MÑ bËn thÕ mµ kh«ng hiÓu sao vÉn rÊt n¨ng ®éng trong c«ng viÖc cña c¬ quan. N¨m nµo mÑ còng mang vÒ giÊy khen vµ phÇn th­ëng. MÑ thËt tµi t×nh.”

 

File đính kèm:

  • docde kiem tra 15 phut van 6 ky II(1).doc