Kiểm tra 1 tiết - Môn: Sinh học - Đề số 3

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết - Môn: Sinh học - Đề số 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ SINH 9
 Tên 
 chủ đề
(Nội dung chương)
 Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
1. Lai1 cặp tính trạng
7 tiết
Phát biểu Nội dung của định luật phân li và định luật phân li độc lập
1 câu : 2đ = 20% 
1 câu: 2đ
1 câu: 2đ = 100 %
2. Nhiễm sắc thể
7 tiết
Diễn biến của NST trong quá trình nguyên phân
Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính
2 câu : 5đ = 50%
1 câu: 3đ
1 câu: 2đ
2 câu: 5đ = 100 %
3. ADN và gen
6 tiết
Tính đa dạng và đặc thù của ADN
Viết đoạn mạch đơn ADN
2 câu : 3đ = 30%
1 câu: 1đ
1 câu: 2đ
2 câu: 3đ = 100 %
Số câu: 4 câu
Tổng số điểm: 10đ Tỉ lệ: 100% 
2 câu: 5đ = 50%
2 câu: 3đ = 30%
1câu:2đ = 20%
4 câu:10đ = 100%
ĐỀ KIỂM TRA SINH 9
Câu 1: Phát biểu Nội dung của định luật phân li và định luật phân li độc lập.(2đ)
Câu 2: Nêu những diễn biến của NST trong quá trình nguyên phân.(3đ)
Câu 3: Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào? (2đ)
Câu 4: Vì sao ADN có tinh đa dạng và đặc thù?( 1đ)
Câu 5: Một đoạn mạch đơn phân của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:
- A-T-G-X-X-A-G-T-T-A-G-
Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó
ĐÁP ÁN SINH 9
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
Khi lai hai bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn.
- Lai hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc với nhau cho F2 có tỉ lệ kiểu hình bằng tích cá tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.
1 điểm
1 điểm
Câu 2
1. Kì trung gian:
 - NST dài mãnh, duỗi xoắn.
 - NST nhân đôi thành NST kép.
 - Trung tử nhân đôi thành 2 trung tử.
2. Nguyên phân:
 a. Kì đầu: NST bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt.
 b. Kì giữa: Các NST kép đóng xoắn cực đại.
 c. Kì sau: Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về hai cực của tế bào.
 d.Kì cuối: Các NST đơn dãn xoắn dài ra, ở dạng sợi mãnh dần thành NST chất.
- Kết quả: Từ 1 tế bào ban đầu tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống tế bào mẹ.
1 điểm
2 điểm
Câu 3
Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải thích do sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
2 điểm
Câu 4
- Tính đa dạng là do trình tự sắp xếp khác nhau của 4 loại nuclêôtit.
- Tính đặc thù bởi thành phần số lượng và trình tự sắp xếp khác nhau của các Nu. 
1điểm
Câu 5
- T-A-X-G-G-T-X-A-A-T-X-
2điểm

File đính kèm:

  • docSinh 9(3).doc