Khảo sát học sinh khá, giỏi năm 2011 - 2012 môn Tiếng Việt lớp 1

doc30 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Khảo sát học sinh khá, giỏi năm 2011 - 2012 môn Tiếng Việt lớp 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH ..........................
Họ và tên: ............................
Lớp: Điểm bài kiểm tra: .............
 TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH
 KHẢO SÁT HỌC SINH KHÁ, GIỎI
 NĂM HỌC 2011-2012
 Môn Tiếng việt lớp 1
 Thời gian làm bài 60 phút
Câu 1: ( 10 điểm) 
a. Em h·y viÕt ®o¹n th¬ sau:
Buổi sáng bé chào mẹ,
Chạy tới ôm cổ cô
Buổi chiều bé chào cô,
Rồi sà vào lòng mẹ.
( Mẹ và cô - Trần Quốc Toàn)
b. Theo em, khổ thơ trên nói lên điều gì? Khoanh tròn vào câu trả lời đầy đủ nhất?
a) Tình yêu của bé với mẹ
b) Tình yêu của bé với cô giáo
c) Tình yêu của bé với mẹ và cô giáo
d) Bé rất vui khi được gặp cô
Câu 2: ( 3 điểm)
Điền ch hay tr vào chỗ trống:
	Chị Mái . ăm một đàn con
	. ân bới miệng gọi mắt tròn ngó .. ông
	Cô Mơ đẻ một ứng hồng
	Cục ta cục tác sân.. ong ngõ ngoài.
C©u 3: ( 3 ®iÓm) ViÕt 1 c©u chøa tiÕng cã vÇn en: .........................
ViÕt 1 c©u chøa tiÕng cã vÇn ¨p: ..
ViÕt 1 c©u chøa tiÕng cã vÇn ­¬ng:
..
C©u 4: ( 4 ®iÓm) Lùa chän : gÇy gÇy, ®en nh¸nh, mÑ em, r¸m n¾ng ®iÒn vµo chç chÊm c¸c c©u trong ®o¹n v¨n sau:
Trong nhµ em, ng­êi th­êng dËy sím nhÊt lµ MÑ cã m¸i tãc .......,
n­íc da..§«i bµn tay mÑ ......x­¬ng x­¬ng. Em rÊt yªu mÑ cña em.
Trường TH ..........................
Họ và tên: ............................
Lớp: Điểm bài kiểm tra: ...........
Người chấm: .
 TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH 
 KHẢO SÁT HỌC SINH KHÁ, GIỎI
 NĂM HỌC 2011-2012
 Môn Toán lớp 1
 Thời gian làm bài 60 phút
Bµi 1 : ( 2 ®iÓm) ViÕt c¸c sè
a. Gåm 5 chôc vµ 7 ®¬n vÞ : . b. Gåm 8 chôc vµ 0 ®¬n vÞ : .
c. Gåm 0 chôc vµ 6 ®¬n vÞ : . d. Sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè :
Bµi 2: ( 3 ®iÓm) TÝnh
-
-
-
+
+
+
 51 45 63 68 49 93
 5 54 24 43 6 61
 .. .. .. .. .. ..
Bµi 3 : ( 2 ®iÓm ) §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng .
 40 06 3 - 0 > 2 
 03 20 18 > 0 > 14
 14 32 
Bµi 4 : ( 3 ®iÓm)
 > < =
<
=
a. §iÒn ? 9 + 1 10 – 2 95 - 52 87 - 34 
b. §iÒn ( + , - ) thÝch hîp vµo « trèng
 14 0 3 0 2 = 15 60 0 30 = 40 0 10
Bµi 5 : ( 2 ®iÓm )
Lan gÊp ®­îc 19 c¸i thuyÒn. Lan gÊp ®­îc nhiÒu h¬n Mai 4 c¸i thuyÒn. Hái Mai gÊp ®­îc bao nhiªu c¸i thuyÒn ?
Gi¶i :
..
..
..
Bµi 6 : ( 2 ®iÓm)
An nãi víi B×nh: “ Ba n¨m n÷a th× tuæi cña m×nh b»ng sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè”. Hái hiÖn nay An bao nhiªu tuæi ?
Gi¶i :
Bµi 7 : ( 3 ®iÓm) H×nh vÏ bªn cã : A M B
 a. ®iÓm . 
 b. ®o¹n th¼ng. 
 c. h×nh tam gi¸c.
 D N C
Bµi 8: ( 2 ®iÓm) H«m nay thø 5 ngµy 7. VËy thø 5 tiÕp theo lµ ngµy...............................
 Trường TH ..........................
Họ và tên: ............................
Lớp: Điểm bài kiểm tra: .............
Người chấm: .......................................
Người chấm: .
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH 
 KHẢO SÁT HỌC SINH KHÁ, GIỎI
 NĂM HỌC 2011-2012
 Môn Tiếng việt lớp 2
 Thời gian làm bài 60 phút
Bµi1: ( 2 ®iÓm) §iÒn më hay mì
 .cöa ; ... hµng; thÞt .; ..®­êng; 
 dÇu .., .mµng; ....mµy. mÆt ; 
 .. mang kiÕn thøc; m¶nh ®Êt mµu ..
Bµi 2: ( 2 ®iÓm) ViÕt 1 c©u cã tõ thËt thµ, 1 c©u cã tõ nhÊp nh« 
....
Bµi 3: ( 4 ®iÓm) §Æt c©u hái cho bé phËn in ®Ëm d­íi ®©y:
Sau tiÕng chu«ng chïa mét lóc, mÆt tr¨ng tõ tõ nh« lªn.
Bè mÑ ph¶i lµm viÖc vÊt v¶ ®Ó em ®­îc vui ch¬i, häc hµnh.
Líp em kh«ng ®i c¾m tr¹i v× trêi m­a to.
Trªn c¸nh ®ång lóa chÝn, mäi ng­êi vui vÎ gÆt lóa.
Bµi 4: ( 2 ®iÓm) §iÒn tªn con vËt sau vµo chç chÊm: quèc, sãc, thá, voi, rïa, cäp, 
ChËm nh­......; Nhanh nh­ ..; D÷ nh­ ...; KhoÎ nh­ ....
Nh¸t nh­....®Õ; Häc nh­ kªu. 
Bµi 5: ( 2 ®iÓm) §iÒn dÊu chÊm hoÆc dÊu phÈy vµo ®o¹n v¨n sau cho thÝch hîp vµ viÕt l¹i cho ®óng chÝnh t¶.
 Lóc ë chiÕn khu B¸c Hå nu«i mét con chã mét con mÌo vµ mét con khØ th«ng th­êng th× ba loµi ®ã ch¼ng ­a nhau kh«ng biÕt B¸c d¹y nh­ thÕ nµo mµ chóng l¹i quÊn quýt nhau th­êng ®ïa giìn kh«ng hÒ trªu chäc hay c¾n nhau bao giê.
Bµi 6: ( 8 ®iÓm) Tr­êng em hoÆc ë nhµ em cã nhiÒu c©y bãng m¸t. Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n nãi vÒ mét c©y bãng m¸t mµ em biÕt.
Trường TH ..........................
Họ và tên: ............................
Lớp: Điểm bài kiểm tra: .............
Người chấm: .......................................
Người chấm: .
 TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH 
 KHẢO SÁT HỌC SINH KHÁ, GIỎI
 NĂM HỌC 2011-2012
 Môn Toán lớp 2
 Thời gian làm bài 60 phút
Bµi 1 : ( 3 ®iÓm)
a. ViÕt sè :
- Bèn tr¨m, n¨m chôc vµ hai ®¬n vÞ : .. .... ; Sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè : ...........
b. §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng.
 06 03 0 + 16 < 16 + 1
 60 20 20 < 0 < 0 < 23
55
Bµi 2: TÝnh ( 3 ®iÓm)
a. TÝnh 
 48 + 27 - 18 = ; 5 x 7 + 253 = .
 = = .
b. TÝnh nhanh
 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 
Bµi 3.T×m x ( 3 ®iÓm)
 x + 64 = 3 x 7 x : 2 = 97 – 87 x – 53 = 27 : 3 x x 5 < 1
Bµi 4 : ( 2 ®iÓm) Hai số có tổng bằng 234. Số hạng thứ nhất là số liền sau số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số hạng thứ hai.
3 2
 3
4
Bµi 5: ( 2 ®iÓm) Em h·y ®iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng ®Ó khi céng c¸c sè trong « vu«ng, theo hµng ngang, 
theo cét däc, theo ®­êng chÐo th× ®­îc c¸c kÕt qu¶ b»ng nhau. 
Bµi 6: ( 2 ®iÓm) Ba lớp 2A, 2B, 2C trồng được tất cả 64 cây. Số cây của lớp 2A, 2B trồng được là 49 cây. Lớp 2B, 2C trồng được 38 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 7 : ( 3 ®iÓm) MÑ mua mét sè qu¶ cam, mÑ biÕu «ng bµ 7 qu¶ , sè cam cßn l¹i mÑ chia cho 4 ng­êi trong gia ®×nh mçi ng­êi 4 qu¶ . Hái mÑ mua tÊt c¶ bao nhiªu qu¶ cam?
Bµi 8: ( 2 ®iÓm) 
	H×nh vÏ d­íi ®©y cã bao nhiªu ?
	a, ..... ®o¹n th¼ng .
	b, .... tam gi¸c . A B
c, ..... tø gi¸c . 
 D E G C
Trường TH ..........................
Họ và tên: ............................
Lớp: Điểm bài kiểm tra: .............
Người chấm: .......................................
Người chấm: .
 TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH 
 KHẢO SÁT HỌC SINH KHÁ, GIỎI
 NĂM HỌC 2011-2012
 Môn Tiếng việt lớp 3
 Thời gian làm bài 60 phút
Bµi 1: ( 2 ®iÓm) Cho c¸c tõ: ngoan ngo·n, xinh ®Ñp, dÞu dµng, ch¹y nh¶y, ®i l¹i, häc bµi, ch¨m chØ, th«ng minh, vui ch¬i, nh¶y d©y, ®¸ cÇu, hiÒn dÞu, cao, thÊp. H·y xÕp c¸c tõ ®ã thµnh hai nhãm.
Tõ chØ ®Æc ®iÓm:.........
Tõ chØ ho¹t ®éng:...
Bµi 2: ( 2 ®iÓm) §iÒn triÒu, chiÒu vµo chç chÊm.
chuéng, ®×nh, con, cao, phôc, thÇn, h«m, ®¹i,
.chuéng, .®×nh, .con, cao, .phôc, . thÇn, h«m, .. ®¹i, thuû .. , buæi.. 
Bµi 3: ( 4 ®iÓm) Víi mçi tõ sau ®©y h·y viÕt 2 c©u trong ®ã cã 1 c©u sö dông h×nh ¶nh nh©n ho¸, 1 c©u cã sö dông h×nh ¶nh so s¸nh.
- c¸i trèng
- c©y bµng.
Bµi 4: ( 2 ®iÓm) Em h·y ®Æt c©u hái cho bé phËn in ®Ëm trong tõng c©u sau:
- Em rÊt tin t­ëng vµo bµi thi cña m×nh v× em ®· häc thuéc bµi.
- C« gi¸o ®Õn tõng gia ®×nh khã kh¨n ®Ó ®éng viªn c¸c b¹n ®i häc.
Bµi 5: ( 2 ®iÓm)	§äc ®o¹n th¬ sau:
 V­¬n m×nh trong giã tre ®u
 C©y kham khæ vÉn h¸t ru l¸ cµnh 
 Yªu nhiÒu n¾ng ná trêi xanh
 Tre xanh kh«ng ®øng khuÊt m×nh bãng r©m
 B·o bïng th©n bäc lÊy th©n
 Tay «m, tay nÝu tre gÇn nhau thªm.
 Th­¬ng nhau tre ch¼ng ë riªng
 Lòy thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ng­êi.
 NguyÔn Duy	
 Nh÷ng tõ ng÷ nµo trong ®o¹n th¬ cho biÕt tre ®­îc nh©n ho¸? BiÖn ph¸p nh©n hãa ®· gióp ng­êi ®äc c¶m nhËn ®­îc nh÷ng phÈm chÊt ®Ñp ®Ï g× ë c©y tre ViÖt Nam?
Bµi 6: (8 ®iÓm) Em h·y viÕt một đoạn văn ng¾n giíi thiÖu vÒ quª h­¬ng em..
Trường TH ..........................
Họ và tên: ............................
Lớp: Điểm bài kiểm tra: .............
Người chấm: .......................................
Người chấm: .
 TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH 
 KHẢO SÁT HỌC SINH KHÁ, GIỎI
 NĂM HỌC 2011-2012
 Môn Toán lớp 3
 Thời gian làm bài 60 phút
Bµi 1 : ( 3 ®iÓm )ViÕt c¸c sè sau :
a. 8 tr¨m 6 chôc vµ 3 ®¬n vÞ : b. 5 ngh×n 4 chôc vµ 5 ®¬n vÞ : ................
c. 9 tr¨m vµ 9 ®¬n vÞ : ........... d. Sè bÐ nhÊt cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau : .....
Bµi 2: TÝnh ( 3 ®iÓm)
789 + 681 : 3 = .... 2349 – 6555 : 5 = . ....... 
 = ... = . ........ 
23785 : 5 + 12074 x 3 = ..............................................
 = ...............................................
Bµi 3: ( 3 ®iÓm) TÝnh hîp lý
a. 9 x 7 + 12 x 9 + 9 x 81 b. 76 + 78 + 80 – 70 – 68 – 66
 . ............
 .. 
.. 
c. 9 + 9 + 9 + .. + 9 + 9 - 899
 100 sè 9
 .
..
 .
 .
Bµi 4: ( 2 ®iÓm) Cho biÓu thøc: 3 x 26 + 48 : 6 + 2 §Æt dÊu ngoÆc ®¬n ®Ó ®­îc biÓu thøc cã gi¸ trÞ b»ng 84.
Bµi 5: ( 3 ®iÓm) T×m diÖn tÝch mét h×nh vu«ng cã chu vi b»ng chu vi h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 12cm, chiÒu réng b»ng nöa chiÒu dµi. 
Bµi 6: ( 3 ®iÓm) Mét phÐp chia cã sè bÞ chia lµ 89, sè th­¬ng lµ 9 vµ sè d­ lµ sè lín nhÊt. Hái sè chia lµ bao nhiªu?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bµi 7: ( 3 ®iÓm) Cã hai thïng dÇu, thïng thø nhÊt chøa 42 lÝt. NÕu lÊy sè lÝt dÇu ë thïng thø nhÊt vµ sè dÇu ë thïng thø hai th× ®­îc 12 lÝt. Hái thïng thø hai cã bao nhiªu lÝt dÇu? ........
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Trường TH ..........................
Họ và tên: ............................
Lớp: Điểm bài kiểm tra: .............
Người chấm: .......................................
Người chấm: .
 TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH 
 KHẢO SÁT HỌC SINH KHÁ, GIỎI
 NĂM HỌC 2011-2012
 Môn Tiếng việt lớp 4
 Thời gian làm bài 60 phút
Bµi 1: ( 3 ®iÓm) Hoµn thµnh c¸c c©u tôc ng÷, thµnh ng÷ sau.
a. Thua keo nµy, bµy .. kh¸c.
b. Cã míi gét nªn hå.
c. Cã c«ng mµi ., cã ngµy nªn kim.
d. Cã ®i míi . , cã häc míi hay.
Gi¶i nghÜa c©u c : ...............................
...............................................................................................................................................
Bµi 2: ( 2 ®iÓm) Cho c¸c tõ: hïng dòng, dòng sÜ, gan d¹, gan l× ®iÒn c¸c tõ ®· cho vµo chç ch¸m thÝch hîp.
- Anh Cï ChÝnh Lan lµ ...diÖt xe t¨ng.
- C¸c chiÕn sÜ trinh s¸t rÊt ., th«ng minh.
- TÝnh nÕt .
- §oµn qu©n duyÖt binh b­íc ®i ..
Bµi 3: ( 2 ®iÓm) T×m tõ cïng nghÜa, tr¸i nghÜa víi tõ : dòng c¶m, ®oµn kÕt
...
§Æt c©u víi tõ: dòng c¶m..
Bµi 4: ( 2 ®iÓm) X¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷ trong c¸c c©u sau:
- Xa xa, sau luü tre lµng, ng«i tr­êng yªu dÊu cña t«i Èn hiÖn trong mµn s­¬ng sím.
- Trªn bê hÌ, d­íi nh÷ng chßm xoan t©y lÊp lo¸ng hoa ®á, mÑ t«i mÆt rÇu rÇu, ®i rÊt chËm.
Bµi 5: ( 3 ®iÓm) ViÕt vÒ ng­êi mÑ, nhµ th¬ TrÇn Quèc Minh ®· cã nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh rÊt hay trong bµi th¬ MÑ
 Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia
Ch¼ng b»ng mÑ ®· thøc v× chóng con.
§ªm nay con ngñ giÊc trßn
MÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi.
 H·y cho biÕt: Nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh trong ®o¹n th¬ ®· gióp em c¶m nhËn ®­îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï ë ng­êi mÑ kÝnh yªu.
Bµi 6: ( 8 ®iÓm) Tuæi th¬ cña em th­êng cã nh÷ng kû niÖm g¾n bã víi mét loµi c©y.
H·y t¶ l¹i mét c©y ®· tõng ®Ó l¹i nh÷ng Ên t­îng ®Ñp ®Ï trong em.
Trường TH ..........................
Họ và tên: ............................
Lớp: Điểm bài kiểm tra: .............
Người chấm: .......................................
Người chấm: .
 TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH 
 KHẢO SÁT HỌC SINH KHÁ, GIỎI
 NĂM HỌC 2011-2012
 Môn Toán lớp 4
 Thời gian làm bài 60 phút
B ài 1 : ( 2 ®iÓm) ViÕt c¸c sè sau :
a. Ba tr¨m hai m­¬i l¨m tØ : ..................................................................................................
b.Hai tr¨m m­êi triÖu, bèn m­¬i ngh×n, ba tr¨m vµ n¨m ®¬n vÞ; ........................................
c. M­êi b¶y phÇn hai m­¬i l¨m: ..........................................................................................
d. Sè bÐ nhÊt cã 10 ch÷ sè kh¸c nhau: ................................................................................
Bµi 2: ( 3 ®iÓm)
a. tÝnh 
 6 : - = ............................ ; x + = . ...........
................................................................................................................................................ 
b. TÝnh nhanh
 .....................................................................................................................
Bµi 3: (3 điểm)
 Từ các chữ số 4 ; 2 ; 0 ; 5 hãy viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau mà mỗi số đó vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5.
Bµi 4: ( 3 ®iÓm) T×m ph©n sè , biÕt hiÖu cña x vµ y b»ng 8 vµ sau khi rót gän th× b»ng 
 Bµi 5: ( 3 ®iÓm) Tæng sè tuæi cña 2 anh em hiÖn nay lµ 39 tuæi. Sau 5 n¨m n÷a tuæi cña ng­êi em b»ng tuæi cña ng­êi anh. Hái sè tuæi hiÖn nay cña mçi ng­êi.
...
Bài 6: (3 điểm) 
 Một cái bình khi đựng đầy nước thì nặng 1340 gam. Khi đựng một nửa nước thì nặng 720 gam. Hỏi bình không chứa nước nặng bao nhiêu gam ?
Bµi 7: ( 3 ®iÓm)
Mét m¶nh ®¸t h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng chu vi. ChiÒu réng kÐm chiÒu dµi 14 m. TÝnh diÖn tÝch m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt ®ã.
Trường TH ..........................
Họ và tên: ............................
Lớp: Điểm bài kiểm tra: .............
Người chấm: .......................................
Người chấm: .
 TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH 
 KHẢO SÁT HỌC SINH KHÁ, GIỎI 
 NĂM HỌC 2011-2012
 Môn Tiếng việt lớp 5
 Thời gian làm bài 60 phút
Bµi 1 : XÕp c¸c tõ d­íi ®©y thµnh c¸c nhãm tõ ®ång nghÜa.
 bao la , hiu qu¹nh, v¾ng vÎ, mªnh m«ng, b¸t ng¸t , hiu h¾t, thªnh thang , v¾ng teo.
Bµi 2 : Em h·y ®Æt hai c©u cã tõ ®i . Mét c©u tõ ®i dïng theo nghÜa gèc; mét c©u tõ ®i dïng theo nghÜa chuyÓn.
Bµi 3 : Từ “bàn tính” trong 2 câu sau thuộc từ loại nào? 
a) Trước đây, người ta dùng bàn tính, để tính toán. 
b) Cần phải bàn tính cẩn thận trước khi lên đường.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 4 X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷, chñ ng÷ , vÞ ng÷ trong c¸c c©u sau:
Tr­a, n­íc biÓn xanh l¬ vµ khi chiÒu tµ, biÓn ®æi sang mµu xanh lôc.
Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên, những con sóng vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát.
Trªn nÒn c¸t tr¾ng, n¬i ngùc c« Mai t× xuèng ®ãn ®­êng bay cña giÆc, mäc lªn nh÷ng 
 b«ng hoa tÝm.
Bµi 5 : Trong bài Hạt gạo làng ta, nhà thơ Trần Đăng Khoa có viết: 
...Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Có mưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy
Em hiểu đoạn thơ trên như thế nào? Hình ảnh đối lập trong đoạn thơ gợi cho em những suy nghĩ gì? 
Bµi 6 : Mïa xu©n, quª h­¬ng em cã rÊt nhiÒu c¶nh ®Ñp. H·y t¶ l¹i mét c¶nh ®Ñp mµ em yªu thÝch nhÊt .
 Trường TH ..........................
Họ và tên: ............................
Lớp: Điểm bài kiểm tra: .............
Người chấm: .......................................
Người chấm: .
 TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH 
 KHẢO SÁT HỌC SINH KHÁ, GIỎI 
 NĂM HỌC 2011-2012
 Môn Toán lớp 5
 Thời gian làm bài 60 phút
Bµi 1 : ViÕt c¸c sè sau :
Hai tr¨m linh b¶y ®¬n vÞ , t¸m phÇn tr¨m:...................................................................
Ba m­¬i hai phÇn hai m­¬i t­: ....................................................................................
Sè lín nhÊt cã 10 ch÷ sè kh¸c nhau: ...........................................................................
S¸u m­¬i ®¬n vÞ t¸m phÇn hai m­¬i l¨m kg ..............................................................
Bµi 2 : TÝnh 
 a. 3,576 x 100 - 18,57 b. 5 ngµy 15 giê x 4
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 3: TÝnh b»ng c¸ch hîp lý
 a. x x b. : 0,5 - : 0,25 + : 0,125 - : 0,1
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4. a. Tìm y, biết : (y x 2 + 2,7) : 30 = 0,32
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b.T×m x vµ y biÕt hiÖu cña x vµ y b»ng 16 vµ = 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 5 : B¹n Hµo ®äc mét quyÓn s¸ch, b¹n ®· ®äc ®­îc sè trang . NÕu ®äc thªm 45 trang n÷a th× b¹n Hµo ®äc ®­îc tÊt c¶ sè trang cña quyÓn s¸ch. Hái quyÓn s¸ch ®ã dµy bao nhiªu trang ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6: Tìm số tự nhiên bé nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia cho 4 dư 3, chia cho 5 dư 4
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 7: Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã diÖn tÝch lµ 48cm2. Trªn c¹nh CD lÊy ®iÓm E sao cho EC = ED. Trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm M sao cho BM = MC.
So s¸nh diÖn tÝch hai tam gi¸c ABM vµ CEM.
TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c AEM.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án Toán 5
Bài 1 : ( 3 điểm)
 HS viết đúng mỗi số cho 0.5 đ
Bài 2: ( 2 điểm) HS tính đúng mỗi phần cho 1 đ
Bài 3: ( 3 đ)
a (0.75 ) b. = : - : + : - : ( 0.75 )
 = 1 – 1 + 1 – 1 = 0 ( 0.75)
 = = ( 0.75)
Bài 4: ( 3 điểm)
a.
y x 2 + 2,7 = 0,32 x 30 = 9,6
0,5 đ
y x 2 = 9,6 – 2,7 = 6,9
0,5 đ
y = 6,9 : 2 = 3,45.
0,5 đ
b.HS giải bài toán hiệu tỉ
- Vẽ đúng sơ đồ: 0.5 đ
- Tìm được x : ( 16 : 4) x 9 = 36 0.5 đ
- Tìm được y 36 – 16 = 20 0.5 đ
Bài 5: ( 3 điểm)
HS tìm được phân số ứng với 45 trang sách : 9/20 - 3/10 = 3/20 ( 1.25 đ)
HS tìm được số trang : 45 : 3/20 = 300 ( trang) 1.25 đ
Đáp số đúng; 0.5 đ
Bài 6: (3đ) 
Gọi số cần tìm là X. Theo bài ra thì X + 1 sẽ chia hết cho 2; 3; 4 và 5
Mà X + 1 Chia hết cho 5 thì chữ số cuối của nó phải bằng 0 hoặc 5, nhưng nếu chữ số cuối là 5 thì sẽ không chia hết cho 2. Vậy chữ số cuối của X + 1 phải bằng 0.
 Số bé nhất có chữ số ở cuối là 0 và đồng thời chia hết cho 2, 3, 4, 5 là số 60
 Vậy X + 1 = 60
 X = 60 – 1 = 59 Vậy số cần tìm là 59
Bµi 7: ( 3 điểm)
HS vẽ hình đúng cho 1 đ
So sánh được diện tích hai tam giác ABM và CEM : 1đ
Tính dúng DT tam giác AEM 1 đ
Theo bµi ra ta cã : EC = ED. BM = MC.
 = > EC = CD
 ED = DC
a) VËy diÖn tÝch tam gi¸c CEM = 48 : 3: 2 : 2 = 4 (cm2)
 BM = MC 
 => BM = BC
 DiÖn tÝch tam gi¸c ABM = 48 : 2: 2 = 12 (cm2)
 DiÖn tÝch tam gi¸c ABM gÊp diÖn tÝch tam gi¸c CEM sè lÇn lµ 
 12 : 4 = 3 (lÇn)
 DiÖn tÝch tam gi¸c ADE = 48 x : 2 = 16 (cm2)
 DiÖn tÝch tam gi¸c AEM = 48 – (4 +12+16 ) = 16 (cm2)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
M«n TiÕng viÖt líp 5
Bµi 

File đính kèm:

 • docDe thi HSG lop 1(3).doc