Giáo án Tổng hợp Lớp 3 - Tuần 16 - Năm học 2011-2012

doc40 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 01/06/2021 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tổng hợp Lớp 3 - Tuần 16 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỨ
BUỔI
MÔN HỌC
TÊN BÀI DẠY
2
5
12
SÁNG
Chào cờ
Tập đọc
Đôi bạn
Kể chuyện
Đôi bạn
Toán
Luyện tập
CHIỀU
Âm nhạc
 L. Toán
Ôn luyện
L. Tiếng việt
Ôn luyện
Thủ công
Cắt dán chữ E
3
6
12
SÁNG
Thể dục
Tập hợp hàng ngang, hàng dọc điểm số.
Toán
Làm quên với biểu thức.
Đạo đức
Biết ơn thương binh, liệt sĩ.
Tiếng anh
CHIỀU
L. Tiếng việt
Ôn luyện
TNXH
Các hoạt động công nghiệp, thương mại
Chính tả
(N- V ):Đôi bạn
HĐTT
( Đội hoạt động 
4
7
12
SÁNG
Tập đọc
Về quê ngoại.
Toán
Tính giá trị biểu thức
Tập viết
Ôn chữ hoa M
Mĩ thuật
5
8
12
SÁNG
Thể dục
 Đi vượt chướng ngại vật thấp. TC “
Toán
Tính giá trị biểu thức (TT)
TNXH
Làng quê và đô thị.
Tiếng anh
CHIỀU
( Cô Trang dạy)
6
9
12
SÁNG
Tập làm văn
Nói về thành thị , nông thôn.
Toán 
Luyện tập
L ĐĐ- TC
Ôn luyện
Luyện viết
Bài 16
CHIỀU
Luyện toán 
Ôn luyện
L.Tiếng Việt
Ôn Luyện
HĐTT
Tìm hiểu thế giới xung quanh em.
  TuÇn 16 
 Thø hai ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2011
TAÄP ÑOÏC - KEÅ CHUYEÄN : ÑOÂI BAÏN
i. môc tiªu:
A. TËp ®äc.
- B­íc ®Çu biÕt ®äc ph©n biÖt lêi ng­êi dÉn chuyÖn víi lêi c¸c nh©n vËt.
- HiÓu ý nghÜa : Ca ngîi phÈm chÊt tèt ®Ñp cña ng­êi ë n«ng th«n vµ t×nh c¶m thñy chung cña ng­êi thµnh phè víi nh÷ng ng­êi ®· gióp m×nh lóc gian khæ khã kh¨n. 
B. KÓ chuyÖn.
- KÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo gîi ý. HS giái kÓ l¹i c¶ c©u chuyÖn.
KNS: + T­ duy s¸ng t¹o.
 + X¸c ®Þnh gi¸ trÞ
 + L¾ng nghe tÝch cùc.
 II. CHUAÅN BÒ :
 - Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : 
 HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
 HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Bµi cò: Cho HS ®äc bµi Nhµ r«ng ë T©y Nguyªn.
- Nªu néi dung chÝnh cña bµi.
 Giíi thiÖu bµi:Gv giíi thiÖu bµi b»ng tranh .
TiÕt 1.
Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc. 
- GV ñoïc maãu laàn 1.Yeâu caàu HS theo doõi.
- Goïi 1 HS khaù ñoïc.
-Yeâu caàu HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu
-GV theo doõi, söûa sai cho HS - Höôùng daãn phaùt aâm töø khoù.
H Caâu chuyeän goàm coù maáy ñoaïn?
- Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn.
- GV nhaän xeùt – Tuyeân döông.
Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu baøi. 
- Yeâu caàu ñoïc toaøn baøi.
- Goïi 1 HS khaùñoïc ñoaïn 1, 2.
H.Thaønh vaø Meán keát baïn vaøo dòp naøo?
* Giaûng töø : sô taùn : taïm di chuyeån khoûi nôi nguy hieåm.
H: Meán thaáy thò xaõ coù gì laï?
- H.Meán ñaõ coù haønh ñoäng gì ñaùng khen?
H: Em thaáy Meán coù ñöùc tính gì ñaùng quyù?
H: Em hieåu caâu noùi cuûa ngöôøi boá nhö theá naøo?
-Yeâu caàu ñoïc toaøn baøi. 
H.Tìm nhöõng chi tieát noùi leân tình caûm thuyû chung cuûa gia ñình Thaønh ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ mình?
TiÕt 2.
Hoaït ñoäng 3 : Luyeän ñoïc laïi. Höôùng daãn caùch ñoïc baøi: ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi daãn chuyeän, em beù vaø lôøi cuûa boá Thaønh.
- Giaùo vieân ñoïc maãu laàn hai.
-Yeâu caàu HS luyeän ñoïc theo ñoaïn, caû baøi.
- Nhaän xeùt – söûa sai .
-Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc nhoùm 3.
-GV theo doõi – höôùng daãn theâm.
-Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc . 
- Giaùo vieân nhaän xeùt. 
2.Hoaït ñoäng 4 : Keå chuyeän. 
-Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi.
-Neâu nhieäm vuï: Döïa theo noäi dung gôïi yù keå töøng ñoaïn, toaøn boä caâu chuyeän.
-Höôùng daãn keå toaøn chuyeän theo gôïi yù.Goïi HS keå töøng ñoaïn tieáp noái.
-GV nhaän xeùt, nhaéc HS : Coù theå keå theo 1 trong 3 caùch: Keå ñôn giaûn, ngaén goïn theo saùt gôïi yù;Keå coù ñaàu coù cuoái nhöng khoâng caàn kó nhö vaên baûn;Keå khaù saùng taïo.
-Yeâu caàu HS taäp keå theo nhoùm 2.
-GV goïi 3 nhoùm hoïc sinh thi keå tröôùc lôùp theo gôïi yù.
- GV nhaän xeùt - tuyeân döông .
- Goïi HS keå toaøn truyeän.
- GV cuøng HS nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
3.Ho¹t ®éng 3: Cuûng coá – daën doø : - 1 HS ñoïc baøi vaø neâu noäi dung chính 
Veà keå chuyeän cho ngöôøi thaân nghe
2. Cñng cè dÆn dß: Gv vµ hs cïng hÖ thèng l¹i bµi häc
DÆn hs häc bµi 
- Ch©u, Minh ®äc.
-HS laéng nghe.
-1 HS khaù ñoïc toaøn baøi vaø chuù giaûi.
-HS ñoïc noái tieáp töøng caâu.
-HS phaùt aâm töø khoù.
- Caâu chuyeän goàm 3 ñoaïn.
-HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn.
- Lôùp ñoïc thaàm.
- 1 HS khaùñoïc ñoaïn 1,2.
-Thaønh vaø Meán keát baïn töø ngaøy nhoû, khi giaëc Myõ neùm bom mieàn Baéc, gia ñình Thaønh phaûi rôøi thaønh phoá, sô taùn veà queâ Meán ôû noâng thoân
-Thò xaõ coù nhieàu phoá, phoá naøo cuõng nhaø ngoùi san saùt, caùi cao caùi thaáp khoâng gioáng nhaø ôû queâ; ..
-Nghe tieáng keâu cöùu, Meán ñaõ laäp töùc lao xuoáng hoà ñeå cöùu moät em beù ñang vuøng vaãy trong tuyeät voïng.
-HS phaùt bieåu.
-Caâu noùi cuûa ngöôøi boá khaúng ñònh phaåm chaát toát ñeïp cuûa ngöôøi laøng queâ, hoï saün saøng giuùp ñôõ, ..
- 1 HS ñoïc - lôùp ñoïc thaàm.
- Gia ñình Thaønh tuy veà thò xaõ nhöng vaãn nhôù gia ñình Meán. Boá Thaønh veà laïi nôi sô taùn tröôùc ñaây ñoùn Meán ra chôi. ..
- Hoïc sinh theo doõi. 2 hoïc sinh khaù ñoïc theå hieän.
- Hoïc sinh laéng nghe.
- HS luyeän ñoïc theo ñoaïn , caû baøi .
-Hoïc sinh ñoïc phaân vai theo nhoùm 3. (Ngöôøi daãn chuyeän, em beù, boá Thaønh)
- Caùc nhoùm thi ñoïc phaân vai toaøn truyeän. 
- Hoïc sinh nhaän xeùt vaø bình choïn nhoùm ñoïc hay nhaát .
- 1 hoïc sinh khaù ñoïc yeâu caàu.
-Caû lôùp theo doõi, 3 HS keå 3 ñoaïn.
- HS taäp keå theo nhoùm.
- Hoïc sinh keå theo yeâu caàu .
- Hoïc sinh nhaän xeùt,bình choïn baïn keå hay.
-1HS khaù keå toaøn truyeän.
TOAÙN LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. MUÏC TIEÂU:
- BiÕt lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n cã hai phÐp tÝnh . Lµm bµi tËp 1,2,3,4.
II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 1: Reøn luyeän kyõ naêng tính. 
Baøi 1: Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp 1.
-Yeâu caàu HS töï laøm vaøo saùch.
-GV nhaän xeùt - söûa sai
- Yeâu caàu HS ñoåi cheùo vôû söûa baøi vaø neâu caùch laøm.
-GV choát : Muoán tìm thöøa soá chöa bieát ta laáy tích chia cho thöøa soá ñaõ bieát.
Baøi 2: Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp 2.
-Yeâu caàu HS töï laøm ,4 em coøn haïn cheá laàn löôït leân baûng laøm.
-GV nhaän xeùt, söûa baøi 
- Goïi HS neâu caùch laøm.
Baøi 3 Goïi HS ñoïc ñeà baøi.
- Yeâu caàu duøng chì gaïch döôùi ñieàu baøi toaùn cho bieát vaø ñieàu baøi toaùn hoûi, goïi 2 HS nªu.
-Yeâu caàu HS toùm taét vaø giaûi vaøo vôû, 1 HS leân baûng .
- GV theo doõi, nhaän xeùt, söûa sai.
Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá veà goùc vuoâng, goùc khoâng vuoâng. 
Baøi 5: Goïi HS neâu yeâu caàu baøi 5.
-Yeâu caàu HS quan saùt ñeå tìm ñoàng hoà coù hai kim taïo thaønh goùc vuoâng.
-Yeâu caàu HS so saùnh hai goùc cuûa hai kim ñoàng hoà coøn laïi vôùi goùc vuoâng.
-GV nhaän xeùt, söûa sai cho HS.
2.Cuûng coá - Daën doø:
 - Yeâu caàu HS veà nhaø luyeän taäp theâm.
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
- 1 HS khaù neâu.
- Laøm vaøo vë.1 Hs lµm ë b¶ng líp
- HS laéng nghe vaø thöïc hieän theo yeâu caàu.
- HS lµm baøi .
2 HS neâu caùch laøm.
-HS khaù neâu yeâu caàu baøi.
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu.2 HS thöïc hieän tröôùc lôùp. 
 H. Baøi toaùn cho bieát gì?
 H. Baøi toaùn hoûi gì?
- HS toùm taét vaø giaûi vaøo vôû.1 HS leân baûng söûa baøi.
- HS nhaän xeùt, söûa baøi vaøo vôû.
- 1 hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 5.
- HS quan saùt vaø traû lôøi:
- Ñoàng hoà A coù hai kim taïo thaønh goùc vuoâng.
-Goùc do hai kim ñoàng hoà B taïo thaønh nhoû hôn 1 goùc vuoâng.
-Goùc do hai kim cuûa ñoàng hoà C taïo thaønh lôùn hôn 1 goùc vuoâng.
 ChiÒu,Thø hai ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2011
 ©m nh¹c c« hiÒn d¹y 
*************************
 TËp ®äc: LuyÖn ®äc bµi. §«i b¹n
I. Môc tiªu:
 -Luyeän ñoïc ñuùng: nöôøm nöôïp, laáp laùnh,  Ngaét, nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu vaø giöõa caùc cuïm töø. Ñoïc troâi chaûy toaøn baøi. Bieát ñoïc phaân bieät lôøi daãn chuyeän vaø lôøi caùc nhaân vaät (lôøi keâu cöùu, lôøi boá).
 - Cñng cè l¹i néi dung bµi : Ca ngôïi phaåm chaát toát ñeïp cuûa ngöôøi laøng queâ vaø tình caûm thuyû chung cuûa ngöôøi thaønh phoá vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ mình trong luùc gian khoå, khoù khaên.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 Ho¹t ®éng d¹y
 Ho¹t ®éng häc
1. Giíi thiÖu bµi:Gv giíi thiÖu bµi 
Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc . 
- Goïi 1 HS ñoïc .
H Caâu chuyeän goàm coù maáy ñoaïn?
- Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn .
- GV nhaän xeùt – Tuyeân döông.
Hoaït ñoäng 2 : Cñng cè l¹i néi dung bµi . 
- Yeâu caàu ñoïc toaøn baøi.
- Goïi 1 HS ùñoïc ñoaïn 1, 2.
H.Thaønh vaø Meán keát baïn vaøo dòp naøo?
H: Meán thaáy thò xaõ coù gì laï?
- H.Meán ñaõ coù haønh ñoäng gì ñaùng khen?
-Yeâu caàu ñoïc toaøn baøi. 
Hoaït ñoäng 3 : Luyeän ñoïc laïi. Höôùng daãn caùch ñoïc baøi: ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi daãn chuyeän, em beù vaø lôøi cuûa boá Thaønh.
-Yeâu caàu HS luyeän ñoïc theo ñoaïn, caû baøi.
- Nhaän xeùt – söûa sai .
-Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc nhoùm 3.
-GV theo doõi – höôùng daãn theâm.
-Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc . 
- Giaùo vieân nhaän xeùt. 
2. Cñng cè dÆn dß: Gv vµ hs cïng hÖ thèng l¹i bµi häc
-HS laéng nghe .
-1 HS ñoïc toaøn baøi vaø chuù giaûi .
 - Caâu chuyeän goàm 3 ñoaïn.
-HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn.
- Lôùp ñoïc thaàm .
- 1 HS ùñoïc ñoaïn 1,2.
-Thaønh vaø Meán keát baïn töø ngaøy nhoû, khi giaëc Myõ neùm bom mieàn Baéc, gia ñình Thaønh phaûi rôøi thaønh phoá..
-Thò xaõ coù nhieàu phoá, phoá naøo cuõng nhaø ngoùi san saùt, caùi cao caùi thaáp khoâng.. 
-Nghe tieáng keâu cöùu, Meán ñaõ laäp töùc lao xuoáng hoà ñeå cöùu moät em beù ..
- 1 HS ñoïc - lôùp ñoïc thaàm.
- Hoïc sinh theo doõi. 2 hoïc sinhù ñoïc theå hieän.
- Hoïc sinh laéng nghe.
- HS luyeän ñoïc theo ñoaïn , caû baøi .
-Hoïc sinh ñoïc phaân vai theo nhoùm 3. (Ngöôøi daãn chuyeän, em beù, boá Thaønh)
- Caùc nhoùm thi ñoïc phaân vai toaøn truyeän. 
- Hoïc sinh nhaän xeùt vaø bình choïn nhoùm ñoïc hay nhaát .
To¸n: ¤n luyÖn
I.Môc tiªu:
 - Cñng cè Hs b¶ng nh©n b¶ng chia
 - Gióp Hs gi¶i bµi to¸n liªn quan
II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t déng d¹y
 Ho¹t ®éng häc
1.Giíi thiÖu bµi:
2.HD lµm bµi tËp
Bµi 1:
Thõa sè
123
207
170
Thõa sè
3
3
4
4
5
5
TÝch
369
828
850
Gv h­íng dÉn Hs lµm
Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh
 864:2 798:7 308:6 425:9 987:8
Gv h­íng dÉn Hs lµm
Gv nhËn xÐt kÕt qu¶
Bµi 3:Trªn mét xe t¶i cã 18 bao g¹o tÎ vµ sè bao g¹o nÕp b»ng 1/9 sè bao g¹o tÎ.Hái trªn xe t¶i cã bao nhiªu bao g¹o?
Gv cho Hs nªu yªu cÇu bµi
GV choH s gi¶i bµi to¸n
Gv nhËn xÐt 
Bµi 4 
Sè ®· cho
12
30
24
48
57
75
Thªm 3 ®¬n vÞ
GÊp 3 lÇn
Bít 3 ®¬n vÞ
Gi¶m 3 lÇn
Gv cho Hs nªu kÕt qu¶
Gv nhËn xÐt vµ cho ®iÓm hs
*Tæng kÕt
Gv nhËn xÐt tiÕt häc
Gv giao bµi tËp vÒ nhµ
H s lµm bµi
Hs nªu kÕt qu¶
Hs nªu c¸ch lµm bµi
Hs ®äc ®Ò bµi
Hs gi¶i bµi to¸n
Hs lµm bµi 
Hs nªu kÕt qu¶ bµi
THUÛ COÂNG: CAÉT , DAÙN CHÖÕ E 
I. MUÏC TIEÂU.
- BiÕt c¸ch kÎ c¾t, d¸n ch÷ E . 
- KÎ c¾t, d¸n ®­îc ch÷ E c¸c nÐt ch÷ t­¬ng ®èi th¼ng vµ ®Òu nhau . Ch÷ d¸n ph¼ng . 
- HS khÐo tay : KÎ c¾t, d¸n ®­îc ch÷ E c¸c nÐt ch÷ th¼ng vµ ®Òu nhau. Ch÷ d¸n ph¼ng.
II.CHUAÅN BÒ.:
- Maãu chöõ E caét ñaõ daùn ,vaø maãu chöõ E ñeå rôøi chöa daùn .
- Giaáy maøu hoaëc giaáy traéng, keùo thuû coâng , hoà daùn .
 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC: 
1. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: Tieát Thuû coâng hoâm nay caùc em seõ ñöôïc hoïc baøi: Caét daùn chöõ E.(Ghi ñeà) .
-1HS nhaéc laïi ñeà baøi.
Kieán thöùc vaø kyõ naêng.
PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC.
Hoaït ñoäng 1:
Höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt maãu.
Hoaït ñoäng 2:
Höôùng daãn thao taùc maãu.
-Giôùi thieäu maãu chöõ E (H1)vaø höôùng daãn hoïc sinh quan saùt ñeå ruùt ra ñöôïc nhaän xeùt .
- GV choát: chöõ E : Neùt chöõ roäng 1 oâ .Nöûa phía treân vaø nöûa phía döôùi cuûa chöõ E gioáng nhau .Neáu gaáp ñoâi chöõ E theo chieàu ngang thì Nöûa treân vaø nöûa döôùi truøng khít nhau .
-GV treo tranh quy trình ñeå HS quan saùt.
-Höôùng daãn thao taùc maãu nh­ ë sgk.
Böôùc 1: Keû chöõ E .
Böôùc 2: Caét chöõ E .
Böôùc 3 : Daùn chöõ E .
- Goïi 1 hoaëc 2 hoïc sinh thöïc hieän thao taùc gaáp, caét chöõ E.
- GV yeâu caàu hoïc sinh taäp keû , caét, daùn chöõ E.
- GV quan saùt , söûa sai cho HS.
-Yeâu caàu HS thöïc hieän treân giaáy maøu .
-GV theo doõi höôùng daãn theâm.
-Yeâu caàu HS tröng baøy saûn phaåm theo nhoùm .
-Nhaän xeùt - ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh.
-Quan saùt maãu vaät vaø nhaän xeùt:
-HS quan saùt, neâu caùc böôùc.
-HS quan saùt.
- HS khaù leân baûng laøm - caû lôùp quan saùt.
-Caû lôùp thöïc haønh.
-Caû lôùp thöïc hieän treân giaáy maøu .
-HS tröng baøy saûn phaåm cuûa mình theo nhoùm.
- 1 soá HS cuøng GV chaám saûn phaåm cuûa caùc nhoùm.
 2.Cuûng coá - Daën doø: 
 - 1 hoïc sinh nhaéc laïi quy trình keû, caét, daùn chöõ E.
 - Veà nhaø taäp keû ,caét, daùn chöõ E theo caùc böôùc ñaõ höôùng daãn.
 - Nhaän xeùt tieát hoïc .
 Thø ba ngµy 6 th¸ng 12 n¨m 2011 
ThÓ DôC : tËp hîp hµng ngang dãng hµng ®iÓm sè
i. Môc tiªu
- BiÕt c¸ch tËp hîp hµng ngang , dãng th¼ng hµng ngang , ®iÓm ®óng sè cña m×nh 
- Ch¬i trß ch¬i ®ua ngùa. BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc trß ch¬i.
II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: 
Trªn s©n tr­êng , chuÈn bÞ cßi
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 Ho¹t ®éng d¹y
	Ho¹t ®éng häc
1. PhÇn më ®Çu:
GV nhËn líp vµ phæ biÕn néi dung bµi häc 
Cho Hs khëi ®éng c¸c khíp 
Cho Hs ch¬i trß ch¬i KÕt b¹n
2. PhÇn c¬ b¶n.
¤n tËp hîp ngang hµng, dãng hµng ®iÓm sè 
Cho hs tËp 2-3 lÇn 
¤ Tæ chøc cho hs «n tËp theo tæ 
Cho c¸c tæ thi ®ua víi nhau
Gv nhËn xÐt 
- Ch¬i trß ch¬i .§ua ngùa 
Gv nªu c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i råi cho hs ch¬i
Gv nhËn xÐt
3. PhÇn kÕt thóc.
Cho hs th¶ láng toµn th©n 
Gv vµ hs cïng hÖ thèng l¹i bµi häc
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
ÑAÏO ÑÖÙC BIEÁT ÔN THÖÔNG BINH , LIEÄT SÓ
I.MUÏC TIEÂU:
-BiÕt c«ng lao cña c¸c th­¬ng binh liÖt sÜ ®èi víi quª h­¬ng ®Êt n­íc .
- KÝnh träng vµ biÕt ¬n vµ quan t©m , gióp ®ì c¸c gia ®×nh th­¬ng binh liÖt sÜ ë ®Þa ph­¬ng b»ng nh÷ng viÖc lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng .
 Tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa c¸c gia ®×nh liÖt sÜ do nhµ tr­êng tæ chøc .
KNS: KÜ n¨ng tr×nh bµy suy nghÜ, thÓ hiÖn c¶m xóc vÒ nh÷ng ng­êi ®· hi sinh x­¬ng m¸u v× tæ quèc.
+ KÜ n¨ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vÒ nh÷ng ng­êi ®· quªn m×nh v× Tæ quèc.
II.CHUAÅN BÒ:
 - Truyeän “Moät chuyeán ñi boå ích”
III. HOAÏT Ñ OÄNG DAÏY VAØ HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: “Bieát ôn thöông binh, lieät só”.(ghi baûng)
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu caâu chuyeän : “Moät chuyeán ñi boå ích” . 
-GV keå maãu
 -Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm ñoâi theo caùc caâu hoûi gôïi yù sau: 
 H: Vaøo ngaøy 27 thaùng 7 caùc baïn lôùp 3A ñaõ ñi ñaâu?
H: Caùc baïn ñeán traïi ñieàu döôõng ñeå laøm gì?
H:Qua caâu chuyeän treân, em hieåu thöông binh, lieät só laø ngöôøi nhö theá naøo?
H: Ñoái vôùi caùc coâ chuù thöông binh, lieät só, chuùng ta caàn phaûi coù thaùi ñoä nhö theá naøo?
- Yeâu caàu HS trình baøy tröôùc lôùp.
- Goïi HS nhaän xeùt - GV nhaän xeùt 
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà nhöõng vieäc laøm ñeå toû loøng bieát ôn caùc gia ñình thöông binh, lieät só. 
Böôùc 1: Laøm vieäc vôùi caû lôùp.
 H:Ñeå toû loøng bieát ôn, kính troïng ñoái vôùi coâ chuù thöông binh, lieät só, chuùng ta phaûi laøm gì?
Böôùc 2:Thaûo luaän nhoùm.
 -GV cho c¸c nhoùm thaûo luaän nhaän xeùt caùc vieäc laøm sau:
a)Nhaân ngaøy 27 thaùng 7, lôùp em toå chöùc ñi vieáng nghóa trang lieät só.
b)Chaøo hoûi caùc chuù thöông binh.
c)Thaêm hoûi giuùp ñôõ gia ñình thöông binh, lieät só neo ñôn baèng nhöõng vieäc laøm phuø hôïp vôùi khaû naêng.
d)Cöôøi ñuøa, laøm vieäc rieâng trong khi chuù thöông binh ñang noùi chuyeän vôùi HS toaøn tröôøng.
-Yeâu caàu HS trình baøy tröôùc lôùp.
- Goïi HS nhaän xeùt.
2. Cuûng coá – daën doø: 
- GV lieân heä giaùo duïc hoïc sinh bieát toân troïng,bieát ôn caùc thöông binh, gia ñình lieät só.
- DÆn Hs häc bµi
-Hoïc sinh laéng nghe.
-Hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm ñoâi .
- Vaøo ngaøy 27 thaùng 7 caùc baïn lôùp 3A ñaõ ñi thaêm traïi ñieàu döôõng thöông binh naëng.
- Caùc baïn ñeán ñeå thaêm söùc khoeû caùc coâ chuù thöông binh vaø nghe caùc coâ chuù thöông binh keå chuyeän.
- Thöông binh, lieät só laø nhöõng ngöôøi ñaõ hy sinh xöông maùu vì Toå quoác.
- Chuùng ta caàn phaûi kính troïng, bieát ôn caùc thöông binh , lieät só.
- 6 nhoùm trình baøy tröôùc lôùp.
- HS nhaän xeùt – laéng nghe.
- HS traû lôøi:
Ví duï:chaøo hoûi leã pheùp, thaêm hoûi söùc khoeû,giuùp laøm vieäc nhaø, giuùp caùc con cuûa caùc coâ chuù hoïc baøi, chaêm soùc moä lieät só.
- Hs tieán haønh thaûo luaän nhoùm.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
- HS nhaän xeùt.
- Caû lôùp theo doõi
-HS töï lieân heä.
TOAÙN: LAØM QUEN VÔÙI BIEÅU THÖÙC
I. MUÏC TIEÂU:
 -Lµm quen víi biÓu thøc vµ gi¸ trÞ cña biÓu thøc .
 - BiÕt tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ®¬n gi¶n . 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi.(Ghi ñeà ) 
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu veà bieåu thöùc vaø giaù trò cuûa bieåu thöùc . 
* Giôùi thieäu veà bieåu thöùc:
-GV vieát baûng 126 + 51 vaø yeâu caàu HS ñoïc . 
-Giôùi thieäu : 126 coäng 51 ñöôïc goïi laø moät bieåu thöùc . Bieåu thöùc 126 coäâng 51.
-Vieát tieáp leân baûng caùc bieåu thöùc coøn laïi, vöøa vieát vöøa yeâu caàu HS ñoïc bieåu thöùc.
* Giôùi thieäu veà giaù trò cuûa bieåu thöùc :
-Yeâu caàu HS tính 126 +51 vaø neâu keát quaû.
H:Giaù trò cuûa bieåu thöùc 126 coäng 51 laø bao nhieâu ? 
GV choát : 177 ñöôïc goïi laø giaù trò cuûa bieåu thöùc 126 + 51.
-Yeâu caàu HS ø tính 125 + 10 - 4 .
-GV choát : 131 ñöôïc goïi laø giaù trò cuûa bieåu thöùc 125 + 10 – 4 .
GV cho HS tìm giaù trò cuûa 1 soá bieåu thöùc ñeå HS naém vöõng kieán thöùc nhö : 56 : 8 ; 30 + 60 ; 20 x 4 ; 30 – 5.
Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp –thöïc haønh Baøi 1 : 
- Goïi hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi 1 .
-Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo nhaùp, 4 HS coøn haïn cheá laàn löôït leân baûng .
- Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng.
- GV nhaän xeùt – söûa baøi .
Baøi 2: -Yeâu caàu HS neâu yeâu caàu .
 -Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi vaøo SGK
- GV toå chöùc cho HS chôi tieáp söùc. ( GV neâu luaät chôi, caùch chôi, caùch ñaùnh giaù).
- Goïi HS nhaän xeùt , ñaùnh giaù.
-GV nhaän xeùt, toång keát troø chôi, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc . 
2. Cuûng coá - Daën doø:
-Nhaän xeùt tieát hoïc .Veà nhaø laøm vaøo vôû baøi taäp 
-HS ñoïc : 126 coäng 51.
-HS khaùnhaéc laïi : Bieåu thöùc 126 coäng 51.
- Bieåu thöùc 62 tröø 11.
-HS tính keát quaû ra nhaùp vaø traû lôøi 126 + 51 = 177
-Giaù trò cuûa bieåu thöùc 126 coäng 51 laø 177.
-HS tính vaøtraû lôøi 125 + 10 – 4 = 131
-1 HS khaù neâu yeâu caàu.
- Caû lôùp laøm vaøo vôû. 4HS laàn löôït leân baûng laøm .
 a)125 + 18 = 143 c) 21 x 4 =84 
 b) 161 – 150 = 11 d) 48 : 2 =24
- HS nhaän xeùt baøi. 
-2 hoïc sinh khaù neâu yeâu caàu.
- Caû lôùp laøm baøi vaøo SGK .
- HS laéng nghe, tieán haønh chôi.
- HS nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 
- HS theo doõi vaø söûa baøi .
 ChiÒu,Thø ba ngµy 6 th¸ng 12 n¨m 2011 
OÂÂn luyeän töø vaø caâu 
Töø ngöõ veà caùc daân toäc-OÂn taäp so saùnh
A/Muïc tieâu :
1.Kieán thöùc : Giuùp hs nhôù vaø naém ñöôïc noäi dung ñaõ hoïc veà : 
-Töø ngöõ veà caùc daân toäc
-So saùnh
-Ai theá naøo
- Reøn cho hs môû roäng voán töø ñaõ hoïc theâm phong phuù
B/Chuaån bò: 
Thaày : baûng phuï , phaán maøu  
Troø : OÂn laïi kieán thöùc ñaõ hoïc, vôû.
C/Caùc hoaït ñoäng : 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
HÑ1: OÂn laïi kieán thöùc ñaõ hoïc
-HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
Caâu 1: Haõy keå teân moät soá daân toäc thieåu soá ôû nöôùc ta maø em bieát
 -HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
Caâu 2:Vieát töø ngöõ thích hôïp vaøo moãi choã troáng
-Moâi ñoû nhö
- Nhöõng caây thoâng thaúng taép ,ñöùng im nhö 
-OÂng traêng troøn nhö
Gv nhaän xeùt , boå sung , giuùp ñôõ .
HÑ2: 
Caâu 3: gaïch 1 gaïch döôùi boä phaän caâu traû lôøi caâu hoûi Ai?( caùi gì, con gì?), gaïch 2 gaïch döôùi boä phaän caâu traû lôøi cho caâu hoûi: Theá naøo ?
- Caùc chuù boä ñoäi chieán ñaáu raát anh duõng.
-Tieáng ru cuûa meï nheï nhaøng , eâm aùi.
- Caû ñaát nöôùc roän raøng nieàm vui chieán thaéng.
GV nhaän xeùt- tuyeân döông
Toång keát – daën doø 
Veà laøm laïi caùc baøi taäp vaø oân laïi kieán thöùc daõ hoïc cho chaéc chaén hôn .
Chuaån bò : Baøi baùo tuaàn sau .
Nhaän xeùt tieát hoïc . 
HT : Lôùp , caù nhaân 
Hs ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi 
HS thaûo luaän nhoùm ñoâi
Töøng nhoùm HS trình baøy:EÂ –ñeâ, ba-na, Taùi, Taøy Nuøng ,
Caùc nhoùm khaùc boå sung
-Moâi ñoû nhö son
- Nhöõng caây thoâng thaúng taép ,ñöùng im nhö ngöôøi lính canh.
-OÂng traêng troøn nhö quaû boùng
HS laøm baøi vaøo vôû
-Caùc chuù boä ñoäi chieán ñaáu raát anh duõng.
- Tieáng ru cuûa meï nheï nhaøng , eâm aùi.
- Caû ñaát nöôùc roän raøng nieàm vui chieán thaéng.
HS nhaän xeùt
TÖÏ NHIEÂN-XAÕ HOÄI : HOAÏT ÑOÄNG COÂNG NGHIEÄP ,THÖÔNG MAÏI
I. MUÏC TIEÂU.	
- KÓ tªn mét sè ho¹t ®éng c«ng nghiÖp th­¬ng m¹i mµ em biÕt . 
- Nªu Ých lîi cña ho¹t ®éng c«ng nghiÖp , th­¬ng m¹i .
- HS giái kÓ ®­îc mét ho¹t ®éng c«ng nghiÖp , th­¬ng m¹i. 
KNS:+ KÜ n¨ng xö lÝ vµ t×m kiÕm th«ng tin.
 + Tæng hîp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng c«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i n¬i m×nh sinh sèng.
II. CHUAÅN BÒ.
 - Caùc hình trang 60, 61 SGK .
 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng coâng nghieäp, thöông maïi
Hoïat ñoäng 2: Tìm hieåu hoaït ñoäng coâng nghieäp . 
-Yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt 3 böùc aûnh trong SGK, giôùi thieäu hoaït ñoäng trong tranh aûnh laø gì ? 
-Hoaït ñoäng ñoù saûn xuaát ra saûn phaåm gì ? Ích lôïi nhöõng saûn phaåm ñoù .
-Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy .
- GV nhaän xeùt vaøhoûi theâm :
H:Hoaït ñoäng coâng nghieäp bao goàm nhöõng hoaït ñoäng gì ?
H: Saûn phaåâm nhöõng hoaït ñoäng coâng nghieäp coù ích lôïi chung laø gì ?
 Keát luaän: Caùc hoaït ñoäng nhö khai thaùc than , daàu khí , deät , goïi laø hoaït ñoäng coâng nghieäp. ..
Ho¹t ®éng 2. Caùc saûn phaåm trong hoaït ñoäng thöông maïi . 
- GV neâu caâu hoûi:
H.Nhöõng hoaït ñoäng mua baùn nhö trong hình 4,5 trang 61 SGK thöôøng goïi laø hoaït ñoäng gì ?
H. Hoaït ñoäng ñoù em thaáy ôû ñaâu ? 
H. Haõy keå teân moät soá chôï , cöûa haøng nôi em ôû ?
.Keát luaän : Caùc hoaït ñoäng mua baùn ñöôïc goïi laø hoaït ñoäng thöông maïi .
Hoaït ñoäng 3: Chôi troø “Ñi mua saém” . 
- Chia HS thaønh caùc ñoäi chôi. Caùc ñoäi seõ cöû 1 ngöôøi laàn löôït ñoåi vai laø ngöôøi baùn haøng vaø ngöôøi mua haøng ñeå chôi.
- GV cung caáp cho nhöõng ngöôøi baùn haøng caùc haøng hoaù caàn baùn( caû tieâu duøng vaø saûn phaåm noâng nghieäp).Coù theå thay theá baèng tranh aûnh neáu thieáu ñoà vaät.
- Yeâu caàu caùc nhoùm ñoùng vai mua saûn phaåm do GV yeâu caàu.
-GV nhaän xeùt, tuyeân döông vaø toång keát troø chôi .
2. Cuûng coá - daën doø: 
- Veà nhaø laøm baøi taäp trong vôû baøi taäp Töï nhieân - xaõ hoäi.
-HS thaûo luaän theo caëp , moät baïn hoûi vaø moät baïn traû lôøi. 
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy - Caùc nhoùm khaùc boå sung nhaän xeùt .
-HS traû lôøi:
- Hoaït ñoäng coâng nghieäp bao goàm nhöõng hoaït ñoäng : khai thaùc khoaùng saûn , luyeän theùp , deät may 
-Ñeå phuïc vuï ñôøi soáng con ngöôøi, ñeå saûn xuaát .
-HS laàn löôït traû lôøi.
-HS theo doõi, chia thaønh caùc ñoäi chôi. Caùc ñoäi cöû ngöôøi tham gia troø chôi theo höôùng daãn cuûa GV.
HS tieán haønh laøm, chaúng haïn nhö:
+ Hai saûn phaåm noâng nghieäp vaø 1 saûn phaåm coâng nghieäp: giaày deùp, quaàn aùo, saùch vôû, rau muoáng,
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu.
- HS cuøng nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
CHÍNH TAÛ:(Nghe - vieát) ÑOÂI BAÏN
i. môc tiªu:
- ChÐp vµ tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ .
- Lµm ®óng bµi tËp 2 a/b .
II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY –HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi 
à.Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn nghe –vieát . 
- GV ñoïc maãu ñoaïn 3.
- Goïi 1 HS ñoïc.
H: Ñoaïn vieát coù maáy caâu?
H: Nhöõng töø naøo trong ñoaïn ñöôïc vieát hoa?
- Yeâu caàu ñoïc thaàm vaø töï vieát ra nhöõng loãi deã sai ñeå ghi nhôù chính taû - Yeâu caàu HS ñoïc laïi.
- GV ñoïc töø khoù.
- Nhaän xeùt – söûa sai .
- Höôùng daãn vieát baøi – nhaéc nhôû caùch trình baøy baøi ñaët vôû, tö theá ngoài.
- GV yeâu caàu hoïc sinh vieát baøi.
-GV theo doõi, uoán naén.
- Höôùng daãn söûa baøi .
-Thu baøi chaám - söûa baøi. Nhaän xeùt chung. 
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn laøm baøi taäp. 
Baøi 2 : Yeâu caàu ñoïc ñeà. 
-Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
-Yeâu caàu lôùp theo doõi, nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm laøm ñuùng vaø nhanh. 
- Goïi HS ñoïc laïi ñaùp aùn ñuùng.
- Höôùng daãn laøm vaøo vôû.
2. Cuûng coá – Daën doø : 
 -Veà nhaø ®oïc laïi baøi taäp, ghi nhôù chính taû.
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.	
- HS theo doõi .
- 1 HS khaù ñoïc ñoaïn 3– Lôùp theo doõi.
- 6 caâu.
- Chöõ ñaàu ñoaïn, ñaàu caâu, teân rieâng chæ ngöôøi.
- HS ñoïc thaàm, tìm töø khoù ra nhaùp.
- Hoïc sinh ñoïc nhöõng töø khoù.
- Hoïc sinh vieát baûng con –1 hoïc sinh coøn haïn cheá leân vieát baûng lôùp.
 -Hoïc sinh laéng nghe.
 -HS vieát baøi vaøo vôû.
- Hoïc sinh töï soaùt baøi - ñoåi cheùo baøi, söûa sai.
- Theo doõi, söûa baøi.
-1 HS khaù ñoïc ye

File đính kèm:

  • doctuan 16 lop 3.doc