Giáo án Tổng hợp Lớp 2 - Năm học 2009-2010

doc22 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tổng hợp Lớp 2 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009
?&@
Moân: TAÄP ÑOÏC. (2 tieát)
Baøi: Boâng hoa nieàm vui.
I.Muïc ñích, yeâu caàu:
1.Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng: 
Ñoïc trôn toaøn baøi ,bieát ngaét nghæ hôi ñuùng choã.
Bieát ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi keå vôùilôøi nhaân vaät.
2. Reøn kó naêng ñoïc – hieåu: 
Hieåu nghóa caùc töø môùi trong SGK
Hieåu noäi dung caâu chuyeän: Caûm nhaän ñöôïc taám loøng hieáu thaûo vôùi cha meï cuûa HS trong caâu chuyeän. 
II.Ñoà duøng daïy- hoïc.
Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc.
Baûng phuï nghi noäi dung caàn HD luyeän ñoïc.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu:
ND – TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1.Kieåm tra 3’
2.Baøi môùi
GTB:
HÑ1:Luyeän ñoïc12-15’
HÑ2:Tìm hieåu baøi 8’
HÑ3:Luyeän ñoïc laïi.6-8’
3.Cuûng coá, daën doø.3’
-Goïi HS ñoïc thuoäc loøng baøi :Meï.
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
-Daãn daét ghi teân baøi
-Tranh veõ gì?
-Ñoïc maãu vaø HD caùch ñoïc
-HD HS luyeän ñoïc vaø giaûi nghóa töø.
-HD ñoïc caâu daøi.
-Giuùp HS giaûi nghóa töø
-Cuùc ñaïi hoaù laø loaïi hoa NTN?
-Chialôùp thaønh caùc nhoùm theo baøn.
-Yeâu caàu HS ñoïc töøng ñoaïn vaø töï neâu caâu hoûi cho baïn traû lôøi.
-Caâu noùi ñoù cho bieát thaùi ñoäcuûa coâgiaùo NTN?
-Theo em, baïn Chi coù nhöõng ñöùc tính gì ñaùng quyù?
-Em coù nhaän xeùt gì veà Chi vaø coâ giaùo?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS.
-2-3 HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi SGK.
-Quan saùt tranh.
-Neâu.
-Nghe.
-Phaùt aâm töø khoù.
-Ñoïc CN.
-Noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn
-Neâu nghóa caùc töø SGK
-Loaïi hoa cuùc tobaèng caùi baùt aên côm.
-Luyeän ñoïc theo nhoùm
-Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm.
-Cöû ñaïi dieän caùc nhoùm ra thiñoïc.
-Nhaän xeùt, bình choïn HS ñoïc toát.
-Thöïc hieân
-Ñoïc ñoaïn 1.
+Caâu 1:Tìm boâng hoa nieàm vui ñeå taëng boá ñang bò beänh
-Ñoïc ñoaïn 2.
Caâu2: Vì Chi khoâng giaùm haùi theo noäi quycuûa nhaø tröôøng
-Ñoïc ñoaïn 3:
+Caâu 3: Coâ cho em haùi 3 boâng hoa
-Coâ caûm ñoäng tröôùc taám loøng hieáu thaûo cuûa Chi vaø raát khen ngôïi coâ.
-Thöông boá, meï, toân troïngnoäi quycuûa nhaø tröôøng, thaät thaø.
-Töï hình thaønh nhoùm vaø luyeän ñoïc
-3-4 nhoùm HS thöïc haønh ñoïc
-Nhaän xeùt baïn ñoïc.
-Vaøi HS cho yù kieán
-Taäp keå laïi caâu chuyeän.
?&@
Moân: TOAÙN
Baøi 14: tröø ñi moät sè : 14 - 8á.
I:Muïc tieâu:
	Giuùp HS:
-Bieát töï laäp baûng tröø 14 tröø ñi moät soá.
-Vaän duïng baûng tröøñaõ hoïc ñeå laøm tính vaø giaûi toaùn
II.CHUAÅN BÒ:14que tính.
II:Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
ND – TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1.Kieåm tra 4’
2.Baøi môùi.
2.1 GTB.
2.2.Giaûng baøi.
HÑ1:Pheùp tröø 14 ñi moät tröø soá.
HÑ2:Thöïc haønh.
MT:Bieát aùp duïng baûng tröø ñeå laøm caùc baøi taäp.
3.Cuûng coá, daën doø.2’
-Nhaän xeùt, choñieåm.
-Daãn daét ghi teân baøi
Yeâu caàu HS laáy 14 que tính. Muoán bôùt ñi 8 que tính ta laøm NTN?
-HD caùch ñaët tính:
BAØi 1a.Yeâu caàu HS hoaït ñoäng theo caëp
b.Neâu:14-4-2=8
 14-6=8
-Vaäy 14- 6 ta coù theå laøm theá naøo?
BAØi 2:Yeâu caàu HS laøm baûng con
BAØi 3:
Baøi 4:Goïi HS ñoïc ñeà.
-Chaám vôû HS
-Cho HS chôi troø chôi thaønh laäp nhanh baûng tröø.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS.
-Chöõa baøi taäp veà nhaø.
-Ñoïc baûng tröø 12-13.
-Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
-Neâu caùch thöïc hieän.
14 – 8 = 6
-Vaøi HS neâu
-Töïlaäp baûng tröø
14 – 5 14 – 7 14 – 9
14 – 6 14 – 8 14 – 10
-Ñoïc theo caëp
-Ñoïc theo nhoùm
-HS neâu pheùp tính, HS nghe sau ñoù ngöôïc laïi
-Neâu keát quaû
-Neâu nhaän xeùt: 14-4-2=14-6=8
-Laáy 14-4-2(vì 4+2=6)
-Laøm baûng con
14-4-5=5 14-4-1=9
14-9=5 14-5=9
-Thöïc hieän
14
6
8
-
14
9
5
-
14
7
7
-
14
5
9
-
14
8
6
-
-Ñoïc ñeà baøi.
-Laøm vaøo vôû
-2HS ñoïc
-Giaûi vaøo vôû
Cöûa haøng ñoù coøn laïi soá quaït laø.
 14-6=8(quaït ñieän)
 Ñaùp soá: 8quaït ñieän.
2nhoùm moãi nhoùm 5 HS
-Nhoùm naøo thaønh laäp nhanh ñuùng thì thaéng.
-Veà laøm laïi baøi taäp.
@&?
Moân: ÑAÏO ÑÖÙC
Baøi: Giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp.
I.MUÏC TIEÂU:
1.Moät soá bieåu hieäncuï theå cuûa moät soá vieäc giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp.
-Lí do vì sao caàn giöõ gìn tröôøng lôùp saïch seõ.
2.Laøm moät soá coâng vieäccuï theå ñeå giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp.
3.HS coù thaùi ñoä: ñoàng tình vôùi caùc vieäc laøm ñuùng theå hieän giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp.
II.CHUAÅN BÒ:
-Baøi haùt: Ñi hoïc “Buøi Ñình Thaûo”
-Phieáu giao vieäc cuûa hoaït ñoäng 3.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU.
ND – TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1.Kieåm tra
2.Baøi môùi.
 GTB.
HÑ1:Ñoùng vai theo tieåu phaåm “Baïn Huøng thaät ñaùng khen”
HÑ2:Baøy toû thaùi ñoä
HÑ3:Baøy toû yù kieán.
3.Cuûng coá, daën doø 3’
-Quan taâm giuùp ñôõ baïn laøm nhöõng vieäc gì?
-Bieát quan taâm giuùp ñôõ baïn ñem laïi lôïi ích gì?
-Cho HS töï ñaùnh giaù laãn nhau xem HS naøo ñaõ coù thaùi ñoä bieát quan taâm giuùp ñôõ baïn.
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù, tuyeân döông HS
-Daãn daét ghi teân baøi.
-Caùc em quan saùt tröôøng lôùp mình theá naøo?
-Vaäy caùc em caàn laøm gì ñeå tröôøng lôùp luoân saïch ñeïp?
-Cho HS haùt baøi:Ñi hoïc.
-Ghi baøi
-Neâu kòch baûn 1-2 laàn
-HD HS ñoùng vai theo tieåu phaåm
-Baïn Huøng laøm gì trong buoåi sinh nhaät mình?
-Haõy ñoaùn xem vì sao baïn Huøng laøm nhö vaäy?
KL:Caàn phaûi vöùt raùc ñuùng nôi quy ñònh
Baøi taäp 2: Yeâu caàu:
-Em ñoàng tình vôùi baïn trong tranh khoâng?
-Neáu baïn trong tranh laø em ,em seõ laøm gì?
-Caùc em laøm gì ñeå tröôøng lôùp saïch ñeïp?
-Em ñaõ laøm ñöôïc nhöõng vieäc gì?
Baøi taäp 3:Goïi HS ñoïc.
-Yeâu caàu HS giôû theû- Gvneâu- HS giô theû
+Theû xanh: taùn thaønh
+Theû ñoû :Khoâng taùn thaønh
-Giöõ gìn tröôøng lôùp laø boån phaän cuûa ai?
-Caàn laøm gì ñeå giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp?
-Vì sao caàn giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS:
-1-2 HS neâu.
Mang laïi nieàm vui laøm cho tình baïn ngaøy caøng thaân thieát, gaàn guõi hôn
-Neâu nhaän xeùt, ñaùnh giaù laãn nhau.
-Saïch seõ
-Vaøi HS neâu
-Haùt vaø voã tay
-Nhaéc laïi teân baøi hoïc.
-Nghe vaø theo doõi
-2 HS ñoïc laïi
-Töï hình thaønh nhoùm 4 ñoùng vai thaûo luaän
-2-3 nhoùm leân theå hieän
-Nhaän xeùt.
-Môøi caùc baïn aên keïo
-Vaøi HS neâu
Quan saùt
-Thaûo luaän caëpñoâi
-Vaøi HS baùo caùo keát quaû theo töøng tranh.
-Nhaän xeùt boå sung.
-Thaûo luaän caû lôùp.
-Noái tieáp nhau cho yù kieán.
-Vaøi hS neâu.
-2 HS ñoïc
-Ñoïc caû lôùp
-Thöïc hieän theo GV.
-Cuûa HS.
Vaøi HS neâu
-Vaøi HS cho yù kieán
-Ñoïc ghi nhôù.
-Doïn veä sinh lôùp hoïc.
Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009
?&@
Moân: TOAÙN
Baøi: 34 - 8.
I.Muïc tieâu.
 Giuùp HS cuûng coá veà:
-Bieát thöïc hieän pheùp tröø daïng 34 -– 8
-Bieát vaän duïng pheùp tröø ñaõ hoïc ñeå laøm tính vaø giaûi baøi toaùn
-Cuûng coá laïi caùch tìm soá haïng- tìm soá bò tröø chöa bieát.
II.Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu.
ND – TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1.Kieåm tra.
2.Baøi môùi.
HÑ 1: Pheùp tröø 34 – 8.
HÑ2 :Thöïc haønh.
3.Cuûng coá daën doø: 2’
-nhaän xeùt ñaùnh giaù.
-Daãn daét vaø ghi teân baøi
-Yeâu caàu thöïc hieän ñaët tính vaø tính vaøo baûng con.
Baøi 1: Chia lôùp thaønh 2 daõy thöïc hieän ñaët tính vaøo baûng con.
Baøi 2: 
Baøi 3: 
Baøi 4:
-Chaám moät soá baøi.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS.
-3 – 4 Hs ñoïc.
-Lôùp ñoïc ñoàng thanh.
-Nhaéc laïi teân baøi.
-Thöïc hieän.
-Neâu caùch tröø.
94
7
87
-
64
5
59
-
44
9
35
-
84
6
78
-
24
8
16
-
34
8
26
-
-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-3Neâu soá bò tröø, soá tröø.
-Laøm vaøo vôû.
-2 HS ñoïc ñeà baøi.
64
6
58
-
84
8
76
-
94
9
85
-
-Giaûi vôû.
Nhaø baïn ly nuoâi gaø
34 – 9 = 25 (con gaø)
Ñaùp soá: 25 con gaø.
-2HS neâu 
x + 7 = 34 x – 14 = 36
x = 34 – 7 x = 36 + 14
x = 27 x = 50
-Hoaøn thaønh baøi taäp ôû nhaø.
?&@
Moân: CHÍNH TAÛ (Taäp cheùp)
Baøi. Boâng hoa nieàm vui.
I.Muïc ñích – yeâu caàu:
Cheùp chính xaùc, trình baøy ñuùng moät ñoaïn trong baøi “Boâng hoa nieàm vui”
Laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät ieâ/ye, r/d
II.Ñoà duøng daïy – hoïc.
Cheùp saün baøi cheùp.
Vôû taäp cheùp, Vôû BTTV, phaán, buùt,
III.Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc.
ND - TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1.Kieåm tra.
2.Baøi môùi.
HÑ 1: HD taäp cheùp.
HÑ 2: Luyeän ñoïc.
3.Cuûng coá daën doø. 
Ñoïc:Laëngleõ, tieáng noùi, ñeâm khuy, ngoïn gioù, lôøi ru.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
-Daãn daét ghi teân baøi hoïc.
-Treo baøi vieát.
-Coâ giaùo cho pheùp cho Chi haùi theâm 2 boâng hoa nöõa cho ai?
Vì sao?
-Trong baøi nhöõng chöõ naøo ñöôïc vieát hoa?
-yeâu caàu Hs tìm töø khoù.
-Nhaéc HS tö theá ngoài vieát.
-Ñoïc laïi baøi.
-Chaám 8 – 12 baøi.
-Nhaän xeùt.
Baøi 1:
Neâu yeâu caàu.
-Traùi nghóa vôùi khoeû?
-Chæ con vaät nhoû soáng thaønh töøng ñaøn raát chaêm chæ?
-Cuøng nghóa vôùi baûo ban?
Baøi3a: 
-Baøi taäp yeâu caàu gì?
-HD laøm baøi mieäng.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS.
-Vieát baûng con.
-Nhaéc laïi teân baøi hoïc.
-2 – 3 HS ñoïc baøi vieát.
-Cho Chi vaø cho meï.
-Neâu.
-Chöõ ñaàu caâu vaø teân rieâng ñöôïc vieát hoa.
-Tìm vaø phaân tích töø khoù.
-Vieát baûng con.
-Vieát baøi vaøo vôû.
-Ñoåi vôû soaùt loãi.
-2HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-HS laøm baûng con.
-Yeáu.
-Kieán.
-Khuyeân.
-2HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-Ñaët caâu ñeå phaân bieät caùc caëp töø sau:
Roái – doái. Raï – daï
-Noái tieáp nhau ñaët caâu.
-Cuoän chæ bò roái – Meï reùt noùi doái.
-Chò ñun ra vaøo beáp – Haø daï to moät tieáng.
-Hoaøn thaønh baøi taäp vaøo vôû ôû nhaø.
@&?
Moân: TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI.
Baøi:13: Giöõ saïch moâi tröoøng xung quanh nhaø ôû
I.Muïc tieâu:
Giuùp HS: sau baøi hoùcH coù theû
-Keå teân nhöõng coâng vieâc caàc laøm ñeå giöõ saïch saân,vöôøn khu veä sinh vaø chuoàng gia suùc
-Neâu ích lôïi cuûa coâng vieâc giöõ veä sinh moâi tröông xung quanh nhaø ôû
-HS coù yù thöùc:
+Thöïc hieän giöõ gìn veä sinh saân vöôøn khu veä sinh
+Noùi vôùi caùc thaønh vieân trong gia ñình cuøng thöc hieän giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû
II.Ñoà duøng daïy – hoïc.
Caùc hình trong SGK.
III.Caùc hoaït ñoäâng daïy – hoïc chuû yeáu.
ND – TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1 kieåm tra
2.Baøi môùi: khôûi ñoäng troø chôi baét muoãi
HÑ1:Laøm vieäc vôùi SGK
HÑ2:Laøm vieäc caù nhaân lieân heä
3)Cuûng coá daën doø
-Em haõy keå teân caùc ñoà duøng trong gia ñình? Neâu taùc duïng?
-Caàn laøm gì ñeå giöõ gìn ñoà duøng trong gia ñình?
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù
-Giôùi thieäu troø chôi vaø höôùng daãn caùch chôi
-Noùi: muoãi bay, muoãi bay
-Noùi :Muoãi ñaäu vaøo maù
-Ñaäp cho noù 1 caùi
-Cho HS chôi thaät
-Vì sao ôû nhaø laïi laém muoãi vaäy?
-Giôùi thieäu baøi
-Yeâu caàu HS quan saùt hình1,2,3,4,5/28-29 Cn gôïi yù 1 soá caâu hoûi
-Moïi ngöôøi ñang laøm gì?
-Nhöõng hình naøo cho bieát moïi ngöôøi tham gia laøm veä sinh xung quanh nhaø ôû
-Giöõ veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû coù lôïi gì?
-ÔÛ nhaø em thöông laøm gì ñeå nhaø cöûa, saân vöôøn saïch seõ?
-Xoùm em coù veä sinh coång ngoõ haøng tuaàn khoâng
-Ñöôøng laøng ñöôøng thoân cuûa caùc em nhö theá naøo?
-Vaäy em caàn laøm gì
KL:Thöôøng xuyeân laøm veä sinh khoâng vöùt raùc böøa baõi
-Giöõ veä sinh chung laø laøm nhöõng vieäc gì?
-Vì sao caàn phaûi giöõ veä sinh moâi tröôøng?
Nhaéc HS caàn coù yù thöøc giöõ veä sinh moâi tröông nhaø ôû
-2-3 HS keå
-2 Hs
-Theo doiõ
-HS: Chaïm tay ñeå vaøo maù
-Cuøng ñaäp vaøo maù vaø noùi muoãi cheát
-Chôi
-Cho yù kieán
-Quan saùt
-Thaûo luaän theo caëp
-Noái tieáp nhau traû lôøi
-Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn
-Töï lieân heä:Ñaõ laøm gì ñeå giöõ saïch moâi tröôøng
-Thöôøng xuyeân queùt doïn, doïn deïp
-Vaøi HS neâu
-Neâu
-C ho yù kieán
-Neâu
_Nhieàu HS cho yù kieán
?&@
Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009
Moân: TOAÙN
Baøi: 54 - 18.
 I. Muïc tieâu: Giuùp HS
-Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù soá bò tröø laø soá coù 2 chöõ soá vaø chöõ soá haøng ñôn vò laø 4
-Vaän duïng pheùp tröø vaøo vieäc laøm tính vaø giaûi toaùn	
-Cuûng coá caùch veõ hình tam giaùc khi bieát 3 ñænh
II. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu.
ND – TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1 Kieåm tra
2.Baøi môùi
HÑ1:pheùp tröø 54-14
HÑ1: thöïc haønh 
3)Cuûng coá daën doø
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù
-Neâu phep tröø 54-14
-Muoán thöc hieän ñöôc pheùp tröø ta phaûi laøm gì?
-Ta tröø
-Baøi1:
-Baøi2. goïi hoc sinh ñoïc
-Baøi 3: goïi hoïc sinh ñoïc
Baøi 4: yeâu caàu gì?
-Thu vôû chaám vaø nhaän xeùt
-Nhaùc hoïc sinh laøm baøi taäp veà nhaø
-Laøm baûng con
x+7=34;x-15=45
-Neâu quy taéc
54
18
36
-
-Ñoïc baûng tröø 14
 -Vai hoïc sinh neâu 
 caùch tröø
-ñaët tính ST döôøi soá bò tröø sao cho caùc haøng thaúng coät vôùi nhau
-Tröø töø phaûi sang traùi
-Laøm baûng con
-Neâu lai caùch tröø
-2 hoc sinh ñoïc –
-Neâu laàn löôït soá bò tröø – soá tröø
74
47
37
-
64
28
36
44
19
25
-
-
-Laøm vaøo vôû
-2 HS ñoïc
-Giaûivaøo vôû 
-Veõ hình tam giaùc
- Laøm vaøo voû baøi taäp toaùn
?&@
Moân: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
Baøi: Töø ngöõ veà coângvieäc gia ñình.
Kieåu caâu:Ai laøm gì 
I. Muïc ñích yeâu caàu.
Cung caáp cho HS moät soá voán töø veà coâng vieäc gia ñình (töø chæ hoaït ñoäng )
Luyeän taäp veà kieåu caâu ,ai laøm gì? Hoïc sinh ñaêt ñuôïc caâu theo maãu 
II. Ñoà duøng daïy – hoïc.
Baûng phuï vieát baøi taäp 2.
Vôû baøi taäp.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu.
ND – TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1Kieåm tra
2)Baøi môùi
HÑ1:Töø chæ
coâng vieäc trong gia ñình
HÑ2; Kieåu caâu:ai laøm gì?
3.Cuûng coá – daën doø.
_Neâu baøi taäp :Ñaët daáu phaåy 
a)Nuùi röøng,thung luõng,baûn laøngchimd trong bieån maây 
muø
_nhaän xeùt, ñaùnh giaù chung
_giôùi thieäu baøi
_Baøi taäp 1_goïi hoïc sinh ñoïc 
_Baøi taäp yeâu caàu gì?
_Nhaân xeùt tuyeân döông hoïc sinh bieát giuùp ñôõ gia ñình
_Baøi 2_Goïi hoc sinh ñoïc 
_Baøi taäp yeâu caàu gì
_duïa vaøo caâu maãu ai coù theå ñaït caâu hoûi ñeå tìm ra boä phaän chæ ai laøm gì?
-Töông töï vôùi caâu b, c, d.
Yeâu caàu HS töï ñaët caâu hoûi.
Baøi 3:
-Baøi taäp yeâu caàu gì?
-Vôùi caùc töø treân caùc em coù theå gheùp ñöôïc raát nhieàu caâu
-Baøi hoïc hoâm nay hoïc nhöõng gì?
_2HS leân baûng
b)saùch vôû ,buùt,thöôùc,baûng lañoâ duøng hoïc taäp cua em
_Neâu teân moït soá doà duøng trong gia ñình vaø duøng ñeå laøm gì
_2HS ñoïc
_Tìm vaø keå teân nhöng coâng vieâc em ñaõ laøm trong gia ñình
_keå theo caëp 
_Noái tieáp nhau keå tröôùc lôùp
_2HS ñoïc 
_Neâu
_Ñoïc caâu maãu
_2HS neâu
_Ai ñeán tìm boâng cuùc maøu xanh ?(thi)
_thi laøm gì?(ñeán tìm boâng cuùc maøu xanh)
-Neâu mieäng.
-Caây xoaø caønh oâm caäu beù.
-Em hoïc thuoäc ñoaïn thô.
-Em laøm 3 baøi taäp toaùn.
-2HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
-Lôùp ñoïc töø 3 nhoùm.
-Vôùi caùc töø treân choïn vaø xeáp thaønh caâu theo maãu . Ai laøm gì?
-Ñoïc caâu maãu vaø phaân tích.
-Neâu mieäng vaøi caâu.
-Laøm vaøo vôû baøi taäp.
-Vaøi HS ñoïc baøi cuûa mình.
-Töø chæ coâng vieäc coâng vieäc cuûa mình.
+Kieåu caâu Ai laøm gì?
-Veà nhaø laøm baøi vaøo vôû baøi taäp
?&@
Moân: Keå Chuyeän
Baøi: Boâng hoa nieàm vui.
I.Muïc tieâu:
1. Reøn kó naêng noùi:
- Bieát keå ñoaïn ñaàu cuûa caâu chuyeän “Boâng hoa nieàm vui theo 2 caùch: Theo trình töï caâu chuyeän vaø thay ñoåi moät phaàn trình töï caâu chuyeän.
Döïa vaøo trí nhôù tranh minh hoaï vaø gôïi yù döôùi moãi tranh, keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaønboä noäi dung caâu chuyeän. Ñoaïn 2 –3 theo lôøi cuûa mình
Bieát keå töï nhieân phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, neùt maët, bieát thay ñoåi gioïng keå phuø hôïp vôùi noäi dung.
2. Reøn kó naêng nghe:
Coù khaû naêng theo doõi baïn keå.
Nhaän xeùt – ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp ñöôïc lôøi keå cuûa baïn.
II. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu.
ND – TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1.Kieåm tra.
2.Baøi môùi.
HÑ 1: Luyeän ñoïc.
HÑ 2:Döïa vaøo tranh vaø trí nhôù keå laïi ñoaïn 2 –3 baèng lôøi cuûa em.
HÑ 3: Keå ñoaïn cuoái theo söï töôûng töôïng theâm lôøi caûm ôn cuûa boá.
3.Cuûng coá – daën doø. 2’
Kieåm tra baøi Söï tích caây vuù söõa.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
-Daãn daét ghi teân baøi hoïc.
Keå maãu vaø Hd caùch keå.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
-Caùch 2 yeâu caàu keå theá naøo?
-Keå coù theå theâm lôøi, hoaëc bôùt lôøi. Nhöng vaãn phaûi giöõ nguyeân noäi dung.
-Treo tranh: Neâu yeâu caàu.
-Keå maãu.
-Keå maãu vaø HD keå.
-Em hoïc ñöôïc gì qua caâu chuyeän?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS.
-3HS keå vaø neâu noäi dung caâu chuyeän.
-Nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn.
-Nhaéc laïi teân baøi hoïc.
-Nghe.
-1HS khaù keå.
-Keå theo gôïi yù sgk.
-2HS keå laïi theo saùch.
-Nghe.
-4 – 5 HS keå.
-Nhaän xeùt.
Quan saùt tranh nhôù laïi noäi dung töøng ñoaïn.
-1 – 2 Hs leân keå laïi ñoaïn 2.
-Keå chuyeän trong nhoùm
-Ñaïi dieän caùc nhoùm thi keå.
-Nhaän xeùt 
-Theo doõi.
-HS khaù keå.
-Theo doõi.
-Noái tieáp nhau keå.
-2-3 keå toaøn boä caâu chuyeän
-Bình xeùt nhoùm caù nhaân keå.
-Neâu.
-Veà nhaø taäp keå cho ngöôøi thaân nghe.
Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009
?&@
Moân: TOAÙN
Baøi: Luyeän taäp.
I. Muïc tieâu:
	Giuùp HS cuûng coá veà:
Tính nhaåm: Chuû yeáu daïng 14 tröø ñi moät soá.
Tính vieát: (ñaët tính roài tính) chuû yeáu laø tröø coù nhôù.
Tìm soá bò tröø, soá haïng chöa bieát.
Giaûi baøi toaùn.
Veõ hình töù giaùc khi bieát 4 ñænh.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu.
ND – TL
Giaùo vieân 
Hoïc sinh
1.Kieåm tra.
2Baøi môùi.
HÑ 1: Cuûng coá caùch tröø coù nhôù.
HÑ 2: Cuûng coá caùch tìm soá haïng vaø soá bò tröø.
HÑ 3: Giaûi toaùn.
HÑ 4:Veõ hình.
3.Cuûng coá daën doø.
-Chaám moät soá vôû HS.
-Nhaän xeùt chung.
-Giôùi thieäu baøi.
Baøi 1:
Baøi 2:Ñaët tính vaø tính.
Baøi 3: Tìm x.
-Neâu caùch tìm soá haïng vaø soá bò tröø chöa bieát?
Baøi 4: Yeâu caàu.
Ñöa baûng phuï.
-Ñaây laø hình gì?
-Hình vuoângcoù maáy caïnh, maáy ñænh?
-Baøi taäp cho saün maáy ñænh?
-Laøm gì ñeå coù hình vuoâng?
-Chaám vôû HS.
-Nhaéc HS veà laøm baøi taäp.
-laøm baûng con.
-
-
84
47
54
29
-
74
38
-Neâu caùch thöïc hieän.
-Nhaåm theo caëp ñoâi.
-Vaøi HS hoûi ñaùp veà keát quaû cuûa caùc pheùp tính.
-Laøm baûng con.
84
47
37
-
30
6
24
74
49
25
-
-
-Neâu caùch thöïc hieän.
-2 – 3 HS neâu.
-Laøm baøi vaøo vôû:
x – 24 = 34 x + 18 = 60
x = 34 + 24 x = 60 – 18
x = 60 x = 42
-2HS ñoïc.
-HS töï neâu caâu hoûi tìm hieåu baøi.
-Giaûi vaøo vôû.
Cöûa haøng ñoù coøn soá maùy bay:
 84 – 45 = 39 (maùy bay)
Ñaùp soá : 39 maùy bay.
-Quan saùt.
-Hình vuoâng.
-4caïnh, 4ñænh.
-4ñænh.
-Noái 4 ñænh ñeå ñöôïc 4 caïnh.
-Laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
Moân: TAÄP ÑOÏC
Baøi: 
I.Muïc ñích, yeâu caàu:
1.Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng:
Ñoïc trôn toaøn baøi, ñoïc ñuùng caùc töø khoù: 
Ngaét, nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu chaám, daáu phaåy vaø giöõa caùc cuïm töø.
2.Reøn kó naêng ñoïc – hieåu:
Hieåu nghóa caùc töø ngöõ trong baøi, caùc caâu thô.
Hieåu noäi dung baøi: 
3. Hoïc thuoäc loøng baøi thô.
II.Ñoà duøng daïy- hoïc.
- Tranh minh hoaï baøi trong SGK.
- Baûng phuï.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu:
ND – TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1Kieåm tra
-2. Baøi môùi
HÑ1:Luyeän ñoïc
-HÑ2: Tìm hieåu baøi
-HÑ3: Luyeän ñoïc laïi
-3)Cuûng coá daën doø.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù
-Giôùi thieäu baøi
-Ñoïc maãu
-Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc
-Chia baøi theo 2 ñoaïn theo SGK
-Chia lôùp theo nhoùm
-yeâu caàu HS ñoïc thaàm
-Anh chaøn löôøi naèm döôùi goác caây sung ñeåû laøm gì?
-Sung coù ruïng vaøo moàm anh ta khoâng?
-Chaøng löôøi nhôø ngöôøi ñi qua ñöôøng laøm gì ?
-Ngöôøi ñi ñöôøng ñaõ laø gì?
-Chaøng löôøi noùi gì?
-Caâu noùi cuûa chaøng löôøi coù gì buoàn cöôøi?
-Truîeân naøy pheâ phaùn gì
-Em hieåu gì veà thaønh ngöõ : haù mieäng chôø sung
-
-Goïi hoïc sinh thi ñoïc caû baøi coù dieãn caûm
-Goïi HS keå lai caâu chuyeän
-Qua caâu chuîeân muoán nhaéc caùc em ñieàu gì?
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát daïy.
-2 HS doäc baøi quaø cuûa boá vaø traû lôøi caâu hoûi SGK
-Quan saùt tranh vaø neâu yù nghóa cuûa tranh
-Theo doõi, doø baøi
-Noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu
-Phaùt aâm töø khoù
-Noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn
-Giaûi nghóa töø SGK
+Sung:quaû aên ñöôïc
-Luyeän ñoïc trong nhoùm
-Caùc nhoùm thi ñua ñoïc ñeàø taøi
-Töø ñaïi dieän caùc nhoùm thi ñoïc 
-Nhaän xeùt hoïc sinh ñoïc hay ,ñuùng
-Ñoïc
-Haù mieäng ra chôø sung ruïng ñeå aên
-Khoâng
-
-Nhaët sung boû vaøo mieäng duøm
-
-Laáy 2 ngoùn chaân nhaët quaû sung, boû vaøo mieäng.
-Keû löôøi coøn cheâ ngöôøi khaùc löôøi.
-Thoùi löôøi bieáng
-Chæ ngöôøi lao ñoäng löôøi bieáng khoâng chòu laøm chæ chôø.
-4-5 HS ñoïc
-Coïn hoïc sinh ñoïc hah gaây ñöïôc cöôøi
-1-2HS keå
-Khoâng ñöôïc löôøi bieáng
Moân: TAÄP ÑOÏC
Baøi: 
I.Muïc ñích, yeâu caàu:
1.Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng:
Ñoïc trôn toaøn baøi, ñoïc ñuùng caùc töø khoù: 
Ngaét, nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu chaám, daáu phaåy vaø giöõa caùc cuïm töø.
2.Reøn kó naêng ñoïc – hieåu:
Hieåu nghóa caùc töø ngöõ trong baøi, caùc caâu thô.
Hieåu noäi dung baøi: 
3. Hoïc thuoäc loøng baøi thô.
II.Ñoà duøng daïy- hoïc.
- Tranh minh hoaï baøi trong SGK.
- Baûng phuï.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu:
ND – TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1Kieåm tra
-2. Baøi môùi
HÑ1:Luyeän ñoïc
-HÑ2: Tìm hieåu baøi
-HÑ3: Luyeän ñoïc laïi
-3)Cuûng coá daën doø.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù
-Giôùi thieäu baøi
-Ñoïc maãu
-Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc
-Chia baøi theo 2 ñoaïn theo SGK
-Chia lôùp theo nhoùm
-yeâu caàu HS ñoïc thaàm
-Anh chaøn löôøi naèm döôùi goác caây sung ñeåû laøm gì?
-Sung coù ruïng vaøo moàm anh ta khoâng?
-Chaøng löôøi nhôø ngöôøi ñi qua ñöôøng laøm gì ?
-Ngöôøi ñi ñöôøng ñaõ laø gì?
-Chaøng löôøi noùi gì?
-Caâu noùi cuûa chaøng löôøi coù gì buoàn cöôøi?
-Truîeân naøy pheâ phaùn gì
-Em hieåu gì veà thaønh ngöõ : haù mieäng chôø sung
-
-Goïi hoïc sinh thi ñoïc caû baøi coù dieãn caûm
-Goïi HS keå lai caâu chuyeän
-Qua caâu chuîeân muoán nhaéc caùc em ñieàu gì?
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát daïy.
-2 HS doäc baøi quaø cuûa boá vaø traû lôøi caâu hoûi SGK
-Quan saùt tranh vaø neâu yù nghóa cuûa tranh
-Theo doõi, doø baøi
-Noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu
-Phaùt aâm töø khoù
-Noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn
-Giaûi nghóa töø SGK
+Sung:quaû aên ñöôïc
-Luyeän ñoïc trong nhoùm
-Caùc nhoùm thi ñua ñoïc ñeàø taøi
-Töø ñaïi dieän caùc nhoùm thi ñoïc 
-Nhaän xeùt hoïc sinh ñoïc hay ,ñuùng
-Ñoïc
-Haù mieäng ra chôø sung ruïng ñeå aên
-Khoâng
-
-Nhaët sung boû vaøo mieäng duøm
-
-Laáy 2 ngoùn chaân nhaët quaû sung, boû vaøo mieäng.
-Keû löôøi coøn cheâ ngöôøi khaùc löôøi.
-Thoùi löôøi bieáng
-Chæ ngöôøi lao ñoäng löôøi bieáng khoâng chòu laøm chæ chôø.
-4-5 HS ñoïc
-Coïn hoïc sinh ñoïc hah gaây ñöïôc cöôøi
-1-2HS keå
-Khoâng ñöôïc löôøi bieáng
Thứ sáu ngày 4 tháng 12 năm 2009
?&@
Moân: TOAÙN
Baøi: 15, 16, 17, 18 tröø ñi moät soá
Muïc tieâu.Giuùp HS:
-Bieát thöïc hieän caùc phep tính ñeû laäp ñöôïc baûng coäng tröø:15,16,17,18 tröø ñi moät soá
-Bieát thöïc hieân caùc pheùp tröø ñaët theo coät doïc vaø giaûi baøi toaùn
Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeá
ND – TL
Giaùo vieân 
Hoïc sinh
1. Kieåm tra
2.Baøi môùi
HÑ1:Höôùng daãn caùchlaäpcaùc baûng tröø :15,16,17,18 tröø ñi moät soá
HÑ2 :Thöïc haønh
3)Cuûng coá daën doø
-Goïi HS ñoc baûng tröø 11,12,13,14 tröø ñi moät soá
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù
-Yeâu caàu hoïc sinh laøm treân que tính15-7
-Döïa vaøo SGK yeâu caàu hoïc sinh töï neâu keât quaû caùc pheùp tröø15,16,17,18 tröø ñi moät soá
-Yeâu caàu HS ñoïc thuoäc theo caùch xoaù daàn
-Baøi 1a:Yeâu caàu HS laøm baûng con
-Baøi 1b, c
-Bai2- Yeâu caàu HS ñoïc
-Baøi taäp yeâu caàu gì?
-Chia lôùp laøm 2 nhoùm vaø thöïc hieän thi ñua leân noái soá.HS1 laøm xong chuyûen phaán cho hoïc sinh 2
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù
-Goïi HS ñoïc baûng tröø
-Nhaän xeùt tieát hoïc
-4HS ñoïc
-Nhaän xeùt boå sung
-Thöïc hieän
-Neâu 15-7=8
-Thöïc hieän treân que tính16-9 vaø neâu caùch thöïc hieän
-Neâu 16-9=7
-Töï thöïc hieän
-Vaøi HS ñoïc keát quaû
-
-Thöïc hieän
-Ñoïc ñoøng thanh
-Vaøi HS ñoïc thuoäc
-Laøm vaøo vôû
-Ñoåi vôû vaø töï chaám baøi
-2HS neâu
-Noái soá vôùi pheùp tính
-Thaùo luaän –8 HS 1 nhoùm
-Thöïc hieän
(15-6)	 (17-8) (18-9)
(15-8) (7)	 (8)	(9) (15-7)
(16-9) (17-9) (16-8)	
-2-3 HS ñoïc
-Veà hoïc thuoäc baûng tröø vaø laøm baøi taäp
?&@
Moân: TAÄP LAØM VAÊN
Baøi:.
I.Muïc ñích - yeâu caàu.
1.Reøn kó naêng nghe vaø noùi:
-Bieát keå veà gia ñình cuûa mình theo gôïi yù
-Bieát nghe baïn keå ñeå nhaän xeùt, goùp yù
2.Reøn kó naêng noùi – vieát: Döïa vaøo nhöõng ñieàu ñaõ noùi, vieát ñöôïc moät ñoaïn vaên(3 ñeán 5 caâu) Keå veà gia ñình.Vieát roõ yù, duøng töø, ñaët caâu ñuùng
II.Ñoà duøng daïy – hoïc.
-Baûng phuï ghi baøi taäp1.
-Vôû baøi taäp tieáng vieät
III.Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu
ND – TL
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1.Kieåm tra
2. Baøi môùi
HÑ: Noùi veà gia ñình em
HÑ2:Vieát
3)Cuûng coá daën doø
-Em haõy neâu nhöõng vieäc caàn laøm khi goïi ñieän thoaïi?
-Goïi HS noùi chuyeän ñieïn thoaïi veà vieâc ruû nhau ñi chôi
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù
-Giôùi thieäu baøi
-Baøi taäp 1:Goïi hoïc sinh ñoïc ñeà
-Baøi taäp yeâu caàu em laøm gì?Nhaéc HS keå chöù khoâng traû lôøi caâu hoûi-caàn phaûi nhôù caâu gôïi yù ñeå keå
+Gia

File đính kèm:

  • docgiao an lop 2(1).doc
Đề thi liên quan